Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 13. april 2018.

Društvo

PODGORICA

–CrnaGora

zahvalna jeEvropksomsu-

duza ljudskapravana svakoj

presudi kojomjenašimgra-

đanima zaštićenonekopra-

vogarantovanoEvropskom

konvencijom. Nijednuod tih

presudane smatramoni

troškomni gubitkomzana-

šudržavu - kazao jepot-

predsjednikVlade iministar

pravdeZoranPažin.

Naprotiv, kako je rekao, svaka

od ovih presuda doprinosi ra-

zvoju i unapređenju znanja i

kapacitetanacionalnogpravo-

suđa da uspješnije zaštiti pra-

va i slobode naših građana po

najvišim evropskim standar-

dima prava i pravičnosti.

Pažin je, kako je saopšteno iz

Ministarstvapravde, jučeuče-

stvovao na konferenciji mini-

stara pravde zemalja članica

Savjeta Evrope „Nastavak re-

forme konvencijskog sistema

zaštite ljudskihpravauEvropi

– bolja ravnoteža, efikasnija

zaštita“ uKopenhagenu.

Prema njegovim riječima,

upravo primjena Evropske

konvencije kroz praksu

Evropskog suda za ljudska

prava predstavljala je glavno

usmjerenje u reformi crno-

gorskog pravosuđa, kao, kako

je kazao, ključnog procesa u

transformaciji Crne Gore u

društvoevropskihvrijednosti.

- Zbog toga je naša država uvi-

jek bila i ostaće spremna da

bezizuzetkasprovedesvepre-

sude Evropskog suda za ljud-

skaprava, bez obzirananjiho-

ve ekonomske ili druge

implikacije – istakao jePažin.

Naša država, kako je poručio,

spremna je da doprinese jača-

nju evropskog sistema zaštite

ljudskihprava.

- Jedinstveni sistem evropske

zaštite ljudskih prava proi-

zvod je zajedničkih vrijedno-

sti koje smo kao Evropljani

dužni da razvijamo, njeguje-

mo i štitimo kao garant slobo-

de i evropskog kvaliteta života

naših građana – naglasio je

Pažin.

Ministarska konferencija u

Kopenhagenu organizovana

je, kako je napisano u saopšte-

nju, sa ciljemusvajanja Kope-

nhaške deklaracije, koja pred-

stavlja izraz spremnosti

država članica Savjeta Evrope

da sistemzaštite ljudskih pra-

va u Evropi učine još efikasni-

jim.

J.B.

PODGORICA

–Uosnovnim

školamauCrnoj Gori neop-

hodno jeda sepromijenena-

stavni planovi i programi i da

sepočne saprimjenompro-

jekta cjelodnevnogboravka

učenikakakobi obrazovanje

bilokvalitetnije, jer se refor-

momnijeuradiloništadobro

–ocjena je akademikaSlobo-

danaBackovićakoji rukovodi

odboromzaobrazovanjeCr-

nogorske akademijenauka i

umjetnosti.

On je juče uCANUodržaopre-

davanje o promjenama u do-

univerzitetskom obrazovanju,

aufokususubileosnovneškole

unašoj zemlji.

PLANOVI

Backović smatra da djeca u cr-

nogorskimosnovnim,aliisred-

njim školama nemaju funkcio-

nalnog znanja, odnosno da ne

umiju da primijene ono što na-

uče.

- Zabrinjavajuće je da je skoro

polovina učeničke populacije

nedovoljno funkcionalno pi-

smena. Oni upisuju fakultete i

završavaju ih, a kada se zaposle

ne razumiju ono što rade. Čita-

ju, ali ne znaju što su pročitali -

rekao je on.

Ukazao je na mnoge nedostat-

kereforme, zakojusmatrada je

urađena pogrešno i nepromi-

šljeno.

- Promjenomnastavnogplana i

predmetnih programa za

osnovnu školu (2017) nedjeljni

broj časova i predmetnih pro-

grama smanjen je za 10 odsto, s

tim da je količina gradiva po

jednom času ostala ista, ali nije

postignuto rasterećenje učeni-

ka. Smanjen je broj časova iz

svih predmeta, osim iz fizike,

hemije,fizičkog,akaoobavezni

ukinuti su građansko vaspita-

nje i nadgledano učenje koji su

izvaredni predmeti. Ovakvom

reformomučenici uCrnojGori

u toku devetogodišnjeg školo-

vanja nastavu pohađaju jednu

godinumanje od učenika u ze-

mljama OECD-a. Osim toga,

naši 15-godišnjaci zaostajudvi-

je godine učenja u odnosu na

prosjek OECD-a - istakao je

Backović.

Govorećioonomeštobitrebalo

promijeniti,ukazaojedasenaj-

većiefektinapostignućeučeni-

ka mogu dobiti uticajem na

efektivnost nastavnika, opre-

mljenost škola i rukovodioce

škola.

- Preproručili smo im da osna-

že nastavnike da više primje-

njuju metode koje učenike os-

posobljavaju da znanja koriste

u realnim situacijama - prepo-

ručio jeBacković.

PREBUKIRANE ŠKOLE

Govoreći o cjelodnevnoj nasta-

vi Backović je kazao da 23

osnovne škole rade sa više od

1.000učenika, doksamouPod-

goricinjih13radiunajmanjetri

smjene.

- Optimalan broj za kvalitetna

postignuća učenika je do 700.

Osim toga, višesmjenski rad

znatnoutičenaniskapostignu-

ća učenika i predstavlja pose-

banproblemzazaposlenerodi-

telje. Samo u školi „Štampar

Makarije“ ima 1.700 učenika.

Nemoguće je da se nastavnici

posvećuju toj djeci, u to me ni-

ko ne može ubijediti – rekao je

Bcković.

Kazao je da je znatno poboljša-

nje kvaliteta osnovnog obrazo-

vanja moguće, kako pokazuje

međunarodno iskustvo, poste-

penim prelaskom na cjelod-

nevni boravakdjece u školama.

- U Crnoj Gori treba početi sa

,,pilotiranjem“ cjelodnevnog

boravka djece u školama koje

rade u jednoj smjeni. Projekat

bi trebalo da sadrži koji uzrast

učenika će biti u cjelodnevnom

boravku, dnevni raspored i ak-

tivnosti nastavnika i učenika,

ishranu i broj zaposlenihučite-

lja i nastavnika - naveo je on.

Backovićjekazaodajeovajpri-

jedlog za sada odbijen od pred-

stavnikaMinistarstva prosvje-

te i da za to „nijesu naveli

nijedanvaljan razlog“.

K.J.

PODGORICA

– Crna Gora

opredijeljenajedanastavirefor-

me na polju jačanja institucio-

nalnih kapaciteta u oblasti vla-

davine prava, kao i na polju

bezbjednosti i migracija - saop-

štio jeministar unutrašnjih po-

slovaMevludinNuhodžić.

Onjenaneformalnomsastanku

ministara unutrašnjih poslova

zemalja Zapadnog Balkana u

SofijikazaodaVladasnažnopo-

država sve napore koje EUpre-

duzima kao podršku zemljama

ove regije.

Kako je navedeno u saopštenju,

Nuhodžić jeposebnoukazaona

značaj intenzivnije saradnje po

pitanjusajberkriminala, trgovi-

ne ljudima, krijumčarenja mi-

granata, kao i nedozvoljene tr-

govine oružjem, budući da ta

krivična djela najčešće imaju

elemenat organizovanosti i

transnacionalnogsukaraktera.

-Nuhodžićjepozitivnoocijenio

inicijativu EUda pojača prisut-

nost specijalizovanihagencijau

oblasti borbe protiv terorizma i

nasilnog ekstremizma. Kada je

riječ o suzbijanju nezakonitih

migracija, on smatra da je po-

trebno uskladiti zakonodavni

okvir sa pravnom tekovinom

EU i dodatno jačati kadrovske i

tehničke resurse za efikasniju

kontrolu državne granice i kon-

trolu kretanja stranaca - piše u

saopštenju.

K.J.

Zabrinjavajuće je da je skoro polovina

učeničke populacije nedovoljno

funkcionalno pismena. Kada se zaposle

ne razumiju ono što rade – upozorio je

akademik Slobodan Backović

Sa okruglog stola u CANU poručeno da

je osnovno obrazovanje puno praznina

Backović:

Reforma

nijedobra

Slobodan

Backović

EVROPSKAREFORMAOSNAŽIĆE INACIONALNU:

Sakonferencije

Ministar pravde Zoran Pažin naministarskoj konferenciji u Kopenhagenu

PresudeEvropskog sudabile

su temelj reformepravosuđa

Jačati

kapacitete

uoblasti

vladavine

prava

oji je uradila grupa NVO

sredine

prioritete

Zbog toga jeuzela računar i ona

ga ponijela u taj servis, gdje su

jojsaopštilidajezipovanifolder

sa dokumentima koje su oni

uspjeli da vrate biomnogo „lak-

ši“, odnosno imao je 85GB. Fol-

der koji je ona zatekla na raču-

naru bio je „težak“ u ZIP7 128

GB. Pošto su riješili problem sa

zipovanim fajlom, predložili su

joj da sve podatke presnimi na

eksterni harddisk.

- Zbog toga sam26. januara na-

kon nastave, za što sam dobila

odobrenje od pomoćnice direk-

torice, željeladaprebacimosta-

tak podataka na eksterni hard

diskinatajnačinsačuvamsvoje

foldere -pričaona.

Nije, međutim, kako tvrdi,

uspjela da obavi taj posao, jer je

u školi tada iznenada nestala

struja, odnosno ,,neko je na-

mjernoisključio“.Odmahjepo-

zvalapoliciju.

-Zatriminutajedošlaekipa.Po

-

licijac je bio samnom, osvijetlio

je stepeništedokabineta telefo-

nomdoksamjautorbustavljala

monitor i ostalo, a sve kako bih

sačuvala podatke i onda sam

izašla iz škole. Direktorica me

sadaoptužujedasamnezakoni-

to raspolagala sredstvima škole,

da sam to otuđila. Može li neko

dakradekompjutersapolicijom

–navodi ona.

Kadajedošlanaposao,pričaVi-

daković, direktorica jedočekala

saobavještenjemdajezbogotu-

đenja računarske opreme pri-

javljena policiji. Istražitelji su,

međutimocijenili daukonkret-

nomslučajunemaelemenataza

krivičnogonjenje.

Stankovićjepotominiciraladis-

ciplinski postupak.

N. ĐURĐEVAC

Vidaković je juče saopštila da neće odustati od krivične

prijave koju je protiv direktorice Stanković podnijela pred

Osnovnimdržavnim tužilaštvom.

- Uprava škole vrijeđa moj ugled koji sam stekla tokom 24

godine rada u ovoj školi, gdje samod njenog otvaranja -

istakla je ona.

Neodustajeod

krivičneprijave

račku poziciju nego 16. marta

prošle godine. Pregovaračka

pozicija je dostavljena 4. aprila

iste godine, i zaključno sa de-

cembrom smo usaglašavali

tekstsaEK,odprvogdoposljed-

njegslova - istakla jeVojinović.

KomentarišućiocjenudaCrna

Gora nije napredovala u im-

plementaciji namjeravanog

nacionalnog doprinosa u kon-

tekstu Pariskog sporazuma,

ona je kazala da je taj spora-

zum za Crnu Goru stupio na

snagu 19. januara.

- Kada smomogli da ostvarimo

napredak za implementaciju

doprinosa koji će se implemen-

tiratido2030.godine-upitalaje

Vojinović.

Vojinović je negirala da Vlada

nije usvojila Strategiju za sma-

njenje rizika od katastrofa, na-

vodeći da je to učinila prošle

godine.

Ona je ocijenila i da su začuđu-

juće konstatacije o postojanju

nekompatibilnosti između pri-

jedlogazakonaoprocjeni utica-

janaživotnusredinuioplanira-

njuprostoraiizgradnjiobjekata.

ZAŠTITA

Komentarišući ocjenu da se na-

mjerno usporava proces novih

zaštićenih područja i uspostav-

ljanjemrežeNatura 2000, Voji-

nović je podsjetila da je tokom

prošle godine proglašen Park

prirodeDragišnica iKomarnica

i Spomenik prirode Kanjon Ci-

jevne, ,,čime smopremašili pro-

cenat zaštićene teritorije na

preko15odstoukupneteritorije

CrneGore“.

Prema njenimriječima, ne stoji

nikonstatacijadaCrnaGorane-

ma adekvatan odgovor na van-

redne situacije poput ljetošnjih

požara.

Komentarišućiocjenuološeus-

postavljenom sistemumonito-

ringa stanja životne sredine i

niskim stepenom izdvajanja

sredstava, kazala jeda jeovego-

dine budžet zamonitoring bio-

diverziteta povećan za 21 odsto

uodnosunaprethodnu.

IstaklajeidajeCrnaGoraujulu

2016. godine donijela najsveo-

buhvatniji mogući strateški

okvir u oblasti životne sredine

koji joj jeEKtražila.

- To je bio uslov bez kojeg nije-

smomogli da idemodaljeupre-

govaračkomprocesu - kazala je

Vojinović.

Podsjetila je i da jenevladinsek-

torbiouključenu izraduNacio-

nalne strategije za poglavlje 27 i

da su četiri NVOparticipirale u

radnoj grupi za pripremu pre-

govaračkepozicije.

- Tokom izrade pregovaračke

pozicije nijesmo imali pretjera-

nu podršku i pomoć od naših

uvaženihkolegaizNVOsektora

-poručila jeVojinović.

N. KOVAČEVIĆ

Nuhodžić u So ji