Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 13. april 2018.

Društvo

PODGORICA

– Grupa nevla-

dinih organizacija okupljena u

„Koaliciji 27“ smatra da pitanje

životnesredinenijeVladinprio-

ritet, dok iz resornog ministar-

stva tvrdedaEvropskakomisija

sigurno ne bi prihvatila prego-

varačku poziciju Crne Gore za

poglavlje 27 da nije napravljen

napredaku toj oblasti.

JučejenaokruglomstoluuPod-

gorici predstavljen ,,Izvještaj iz

sjenke za poglavlje 27 za 2017.

godinu“ u kojem se, između

ostalog,navodidajetopoglavlje,

pored 23 i 24, jedno od najzah-

tjevnijih i najtežihzapregovore

saEvropskomunijom.

Sekretarka „Koalicije“ Jelena

Marojević-Galić istakla je da je

postignutdobarnapredakuza-

konodavnom smislu, ali da

imajući u vidu stepen imple-

mentacije zakonskih propisa,

infrastrukturu i kapacitete, kao

i kompleksnost ovogpoglavlja i

dalje potrebe, smatraju da ži-

votna sredina i klimatske pro-

mjenejošnijesuprioritetVlade

i da su nisko na listi političkih

prioriteta.

PREPORUKE

NavodećipreporukeEKkojedo

kraja decembra nijesu realizo-

vane, podsjetila jeda još nije za-

štićenaUlcinjska solana, danije

donijeta konačna odluka o

upravljanjuotpadom, da imple-

mentacijaNacionalnestrategije

i nacionalnih planova upravlja-

njaotpadomnijezadovoljavaju-

ća, kao i da je stopa reciklaže i

dalje niska, a infrastruktura lo-

ša.

- Nezadovoljavajuće je sprovo-

đenje nacionalnog namjerava-

nog doprinosa za smanjenje

emisije gasova sa efektom sta-

klene bašte, administrativni ka-

paciteti su neznatno ojačani, a

implementacijaNEAS-a je dje-

limična - kazala je Marojević-

Galić.

S druge strane, kako je navela,

Crna Gora je rartifikovala Pari-

ski sporazum, usvojila, sa zna-

čajnim kašnjenjem, Strategiju

upravljanja vodama za period

2016-2035, usvojila revidiranu

Strategiju biodiverziteta do

2020, au toku je realizacijapro-

jektaNatura2000.

- Termoelektrana ,,Pljevlja“ je

dobila privremenu dozvolu, a

procedura za proces ekološke

sanacije je počela, ratifikovana

je Stokholmska konvencija, do-

nijet je Zakon o hemikalijama,

Sektor klimatskih promjena je

reorganizovan, proširene su

nadležnosti na pitanja obale i

mora i povećan je broj zaposle-

nih u tom sektoru - podjetila je

Marojević-Galić.

Kritikovala je što je Agencija za

zaštitu životne sredine postala

dio Ministarstva održivog ra-

zvoja i turizma, čime je, kako je

kazala, izgubila nezavisnost u

donošenju odluka. NVO sektor

nezadovoljanjei,kakojenavela,

planiranom realizacijom „me-

galomanskih projekata kao što

su Porto Skadar Lake, Porto

Budva,PortoNovi,aupravljanje

zaštićenimpodručjimajenane-

zadovoljavajućemnivou“.

- Glavna naša preporuka i apel,

kakoMinistarstvu tako i Vladi,

je da se pitanje životne sredine

hitno, pored poglavlja 23 i 24,

uvrsti među glavne prioritete

Vlade na putu pridruživanja

evropskojzajednici-poručilaje

Marojević-Galić.

Generalna direktoricaDirekto-

rata za životnu sredinu u

MORT-uIvanaVojinovićkazala

je da je tokomčitanja izvještaja

imala ,,pomiješaneutiske“ jer je

CrnaGora,kakojerekla,nakon-

ferencijiuBugarskoj,gdjejemi-

nistar Pavle Radulović prisu-

stvovao sastanku ministara 28

zemalja članica EU zaduženih

zaoblast životnesredine, dobila

potvrdu i ohrabrenje da je „i te

kako napredovala u oblasti ži-

votna sredina i klimatske pro-

mjene“.

Tose,smatraona,kosisaopštim

zaključkom i stavovima iznese-

nimu alternativnom izvještaju

crnogorskihNVO.

-DaCrnaGoranijenapredovala

u oblasti poglavlja 27, EK nam

nikad ne bi prihvatila pregova-

račku poziciju za to poglavlje -

istakla jeVojinović.

Onajenegiraladajebilokašnje-

njasapripremompregovaračke

pozicije, kako je navedeno u iz-

vještajuKoalicije27.

-CrnaGoranijeprijedvijegodi-

ne pozvana da dostavi pregova-

PODGORICA

-Disciplinski

postupakkoji jeprotivprofe-

soricepodgoričkeosnovne

škole ,,ŠtamparMakarije“

MirjaneVidakovićpokrenula

v.d. direktorkeMilicaStanko-

vićzbogtežepovrederadne

obaveze, odnosnozbogsum-

njeda jenezakonito iznijela iz

školedioračunarskeopreme

okončanje juče, aodlukaće,

kako jePobjedinezvanično

rečeno, bitidonijetavećslje-

dećesedmice.

Direktorica škole nije dozvolila

novinarimadaprisustvujusjed-

nici,nitiježeljeladakomentari-

šeovajslučaj.Uručilajesaopšte-

nje u kojem je naglasila kako je

obrazovni sistem izložen „be-

sprizornim pritiscima pojedi-

nihmedija“ikratkopojasnilada

medijinemoguprisustvovatijer

se ,,javnost može ograničiti iz

razloga održavanja nastavnog

procesa i bezbjednosti učeni-

ka“.

SAOPŠTENJE

-Disciplinskompostupkumože

prisustvovatipredstavniksindi-

kata i advokat onoga protiv ko-

jeg se vodi postupak – navela je

ona.

Pravljenjemedijskogvašarištau

vaspitno-obrazovnoj ustanovi,

kako je dodala, neće dozvoliti

dok jeonadirektorka škole.

-Ovosuvelikipritiscinaupravu

škole da ne sprovede disciplin-

ski postupak protiv nekog za

koga se cijeni da se ogriješio o

pravilaškole i kotrebadaradi sa

djecom-navela jeona.

Naglasila je da školstvo treba da

bude predmet ,,ozbiljnog izvje-

štavanja u interesu djece, a ne

senzacionalističkogpopunjava-

nja stranica“.

- Svi zaposleni u ovoj ustanovi

moraju poštovati zakon i biti

profesionalni i nadasve stručni.

Konačnuodlukuo ishodudisci-

plinskog postupka protiv na-

stavnice donosim isključivo ja

kao rukovodilac i ona će biti do-

nešena u zakonskom roku. Na

osnovu pravne pouke koja će

biti na rješenju zaposleni ima

mogućnost daljih ostvarivanja

svojih prava – navela je u saop-

štenju.

Direktorica je pokrenula disci-

plinski postupakprotivVidako-

vić iz razloga što je, kako tvrdi,

26. januara iz prostorija škole,

odnosno iz kabineta iznijela ra-

čunar -kućište marke ,,Great

Wall“, sa pratećom opremom

vrijednosti oko1.000eura.

Nastavnica je na sjednici disci-

plinske komisije odbacila op-

tužbe da je ukrala ovu opremu

tvrdeći da mjesecima trpi mo-

bingiuznemiravanjeodStanko-

vić.

ZaPobjedu je ispričalada je tač-

no da je sporne večeri odnijela

računarsku opremu kući, ali da

je to učinila samo kako bi saču-

vala svoje podatke koji su se na-

lazili u kompjuteru, a koji su ra-

nijenestajali.

Kaže da je već sjutradan htjela

da vrati kompjuter u školu, po-

što je presnimila fajlove, ali je

domar odbio da joj u subotu

otvori vrata. Prvog radnog dana

uslijedila jeprijavaprotivnje.

Premanjenimriječimatajdoga-

đaj samo je kulminacija proble-

ma koje ima sa direktoricom, a

nevolje su počele da se nižu od

kraja avgusta prošle godine ka-

da joj je na sjednici na kojoj je

raspodijeljivana norma časova

oduzeta generacija osmog ra-

zreda koju je vodila tri godine, a

ti časovi dati njenoj koleginici.

Vidaković se zbog toga žalila

Ministarstvu prosvjete što je,

tvrdi ona, naljutilo dirketoricu

Stanković.

- Uslijedio je obračun samnom.

Ubrzo su iz kabineta sklonjeni

sviposteri,modeli imakete, pri-

znanja, kao i stručna literatura

iz plakara. Sve stvari sam pro-

našla bačene ukontejnere ubli-

ziniškoleštosamifotografisala.

Direktoricami je reklada ćeme

ostaviti bez posla i da se džabe

obraćamministru – tvrdi Vida-

ković.

Nakon toga je, kakokaže, uslije-

dio još jedan incident. Iz raču-

nara su joj izbrisana dva naloga

,,mirjana“ i ,,nastavnik1“ zbog

čega se ponovo žalilaMinsitar-

stvu prosvjete. Po njenoj prijavi

Uprava za inspekcijske poslove

naredila je direktorici da vrate

sve fajlove.

INCIDENT

Povraćaj izbrisanih dokumena-

ta urađen je u servisu „Čikom“,

ali ni nakon toga Vidaković nije

mogla da koristi taj računar, jer

je fajl sa njenim ranije izbrisa-

nim dokumentima bio „zipo-

van“ i nije ga mogla otvoriti.

PODGORICA

–Senatori su jučeusvojili samoevaluacioni

izvještajUniverzitetaCrneGore, a tokomraspraveposebno

je istaknutoda jenužno riješiti problemnedostatkadokto-

ranada.

Na sjednici Senata istaknuto je kako još nije adekvatno razma-

tranproblemmalogbrojadoktoranadanaUCG, teda je jedanod

uzrokaovogproblemanedostatakfinansijazaangažovanjemla-

dih istraživača i za troškove njihovih istraživanja.

Senatori suusvojili i odlukuokorišćenjusoftverazautvrđivanje

plagijatanaUCGkoji jekupljenprošlegodine.Krozovaj softver

provjeravaće sepostupci sticanjadiplomemagistarskih/master

studija i doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore, kao i

postupciobjavljivanjapublikacijauokviruizdavačkedjelatnosti

UCG. Plagijatom će se, između ostalog, smatrati rad ukoliko

postoji višeod30odsto sličnosti izmeđudoktorske teze/master

rada kandidata i autorskih radova drugih autora, a da nijesu na-

vedeni izvori. Autor je, prema odluci, dužan da koriguje sporne

djelove u rokuod 30dana.

N.Đ.

Vujačićkandidatkinja

zaKomitetUN-a

PODGORICA

-Kandidatkin-

jaCrneGore za članstvou

KomitetuUjedinjenihnacija

(UN) zapravaosoba s inva-

liditetombićenezavisnakon-

sultantkinjanevladineorga-

nizacijeUdruženjemladih sa

hendikepomMarinaVujačić.

IzMinistarstvavanjskihposlo-

va saopšteno je da je odluka

donijetauskladusapozivomza

prijavljivanje kandidata za

članstvo u Komitetu za prava

osoba s invaliditetom (CRPD),

objavljenom na sajtu Minis-

tarstva 28. februara.

- Pored Vujačić, prijavu je pod-

nijela savjetnica za mlade u

Kancelariji za mlade opštine

Berane Marijeta Mojašević -

navodi se u saopštenju.

U procesu odlučivanja učest-

vovali su predstavnici minis-

tarstva rada i socijalnog staran-

ja, za ljudska imanjinskaprava,

pravde i vanjskih poslova, a

konsultacije su obavljenje sa

predstavnicima nevladinog

sektora,univerzitetaiinstituci-

je zaštitnika ljudskih prava i

sloboda.

- Prilikom donošenja odluke,

vodilo se računa o kriterijumi-

ma Ujedinjenih nacija prop-

isanim za navedeni Komitet -

saopštili su izMinistarstva.

Izbori zaKomitet zapravaoso-

ba s invaliditetombiće održani

12. juna uNjujorku.

Vujačić je zahvalilaMinistarst-

vuvanjskihposlovaisviminsti-

tucijama, organizacijama i po-

jedincimakoji sudali pozitivno

mišljenje u procesu odluke o

njenoj kandidaturi za CRPD

Komitet.

R.D.

MarinaVujačić

Pravljenjemedijskog vašarišta,

kako je saopštilaMilica Stanković, u

vaspitno-obrazovnoj ustanovi neće

dozvoliti dok je ona direktorka škole

Predstavljen ,,Izvještaj iz sjenke za poglavlje 27 za 2017. godinu“,

Pitanježivotn

hitnouvrstiti

CIVILNI SEKTORNEZADOVOLJAN:

Sapredstavljanjaizvještaja

Da Crna

Gora nije

napredovala

u oblasti

poglavlja 27,

Evropska

komisija nam

nikada ne

bi prihvatila

pregovaračku

poziciju za

to poglavlje -

istakla je Ivana

Vojinović

MEDIJINIJESUMOGLINASJEDNICU:

Vidaković i Stanković jučeuškoli

Okončan disciplinski postupak protiv nastavnice informatike uOsnovnoj školi ,,Štampar Makarije“

Vidakovićnegirakrivicu, odlukanaredne sedmice

Tokom izrade

pregovaračke pozicije

nijesmo imali pretjer-

anupodršku i pomoć

odnašihuvaženih

kolega izNVO sektora

- poručila je Ivana

Vojinović

Senatori usvojili samoevaluacioni izvještaj za UCG

Ufokusudoktorandi