Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 13. april 2018.

Ekonomija

rde

znica

Vlada je juče prihvatila aneks ugovora o kupoprodaji akcija Kontejner-

ski terminal sa turskimGlobalom, koji se obavezao da investicioni pro-

gramod 13,6miliona eura realizuje do 31. januara 2020. Prethodni rok

je istekao 31. januara prošle godine, ali, kako se navodi, ova turska kom-

panija nije mogla da ispuni program zbog administrativnih barijera.

Globaluproduženrokdo2020.

Dodao je da će neto efekat za-

duženosti po državu biti nešto

malovišeod 110miliona, ali da

se stvaraju potpune pretpo-

stavke za održivost javnog du-

ga u tom nivou da to ne opte-

rećuje javne finansije Crne

Gore.

- Ovo potvrđuje da inostrani

investitori vjeruju u naše pro-

jekcije koje su u početku bile

kod crnogorske javnosti

prihvaćene sa rezervom. Oče-

kujemodaće2020. godine jav-

ni dug biti ispod 60 odsto, a

suficit4,4procenta.Očekujem

daćeovoštosmodanasuradili

stvoriti pretpostavke da do

kraja ove godine za jedan ste-

pen poboljšamo kreditni rej-

ting takođeočekujemdaćemo

uspjeti da o bezbiejdimpoj još

bolje uslove za naše struktur-

ne reforme i konkurentnost

našeprivrede– rekao jeRadu-

nović.

PROGRAM

Upregovorima suučestvovali

i državna sekretarka Minis-

tarstva finansija dr Nina Vu-

jošević, generalnadirektorica

Direktorata za ekonomsku

politiku i razvoj mr Iva Vuko-

vić i generalni direktorDirek-

torata za državni trezor Dra-

ganDarmanović.

Vlada je realizovala 94 odsto

zadataka iz programa rada za

prvi kvartal, navodi se u izv-

ještajukoji je juče usvojen.

Podbacilasučetiriministarst-

va, od kojih najviše Minis-

tarstvo vanjskih poslova koje

je program ispunilo samo sa

33,3 odsto, potomMinistarst-

vo rada 75 odsto, turizma 80

odsto i finansija 90,9 odsto.

Ostalih 14 ministarstava su

zadatke ispunile u potpunos-

ti.

- Ovakav rad reflektuje se na

konkretne promjene u eko-

nomskom životu: ekonomija

je zadržala dobar trend, pri-

hodi su iznadplana, investici-

je su nastavljene, stvaraju se

pretpostavke za unapređenje

energetike, u poljoprivredi

imamodobartrend,adobrisu

i signalni iz prerađivačkog i

metalskog sektora - rekao je

premijerDuškoMarković.

M.P.M.

Delegacija u kojoj sumini-

star inansija Darko Radu-

nović i guverner dr Rado-

je Žugić na godišnjem

sastanku Svjetske banke

i MMF u Vašingtonu od

19. do 23. aprila razgova-

raće o drugoj kreditnoj

garanciji Svjetske banke,

navedeno je u dokumentu

objavljenom juče nakon

sjednice Vlade.

Ne pominje se vrijednost

garancije o kojoj će se raz-

govarati ali se navodi da

će ona biti iskorišćena za

jačanje otpornosti iskal-

nog i inansijskog Sistema

do kraja 2018. i dugoročne

stabilizacije iskalne pozi-

cije Crne Gore.

Pregovori

onovoj

garancijiSB

DRI predstavila plan razvoja do 2022.

Put zabolju fiskalnudisciplinu

Ekspert SIGMA Bianca Breteche ocijenila da je strategija DRI značajan korak naprijed

koji je dobio podršku Brisela i primjer je koji treba da slijede i zemlje regiona

PODGORICA

–Državna

revizorska institucija, koja

predstavlja temelj očuvanja

fiskalnedisciplineu javnim

finansijama, strateškimpla-

nomrazvojado2022. trasi-

raput koji ćedodatnoun-

aprijediti nezavisnost,

stabilnost i profesionalnost

- kazao je jučenakonfer-

enciji predsjednikSenata

DRI drMilanDabović.

Na konferenciji, kojoj supris-

ustvovali predstavnici parla-

menta,Vlade,SIGME,Držav-

nogtužilaštva, predstavljenje

plan za narednih pet godina,

koji su uradili radna grupa

DRI i eksperti SIGME.

Planomjepredviđenojačanje

indentiteta i kapaciteta DRI i

njenog uticaja na unapređen-

je upravljanja javnim finan-

sijama.

NOVI IZAZOVI

Dabović je ocijenio da je cilj

usvajanje novih znanja i teh-

nika revizije, jer se nakon de-

cenijskog iskustva suočavaju

sa novim izazovima, koji su u

vezi sa budućim reformama

javnih finansija. Senator Ni-

kola Kovačević je najavio un-

apređenjesaradnjeipotpisiv-

anje protokola o saradnji sa

S k u p š t i n om , V l a d om ,

Tužilaštvom…

Ekspert SIGMA Bianca

Breteche je ocijenila da je ova

strategija značajan korak

naprijed i naglasilada su stigli

pozitivni komentari iz Brise-

la.

- Ovo je primjer koji treba da

slijedezemlje regiona - kazala

je Breteche i dodala da DRI

objavljuje pravovremeno re-

vizorske izvještaje, koji sudo-

brog kvaliteta i ima snažnu

osnovu za budući razvoj. Ka-

zala je i da se DRI sada treba

pozabaviti analizom kako

Vlada da postigne bolje rezul-

tate sa novcem koji joj je na

raspolaganju.

Državni tužilac Veselin

Vukčević jekazaodaTužilašt-

voiDRIimajuodgovornostza

prepoznavanje postojanja

krivičnogdjelakoje segoni po

službenoj dužnosti i dodao da

imaju dobru saradnju od

2004.

NVO I MEDIJI

Senator dr Branislav Radu-

lović je kazao da Crna Gora u

pregovaračkom poglavlju 32

ima možda i najbolju ocjenu,

između ostalog i zaslugom

DRI.

- DRI je među rijetkim insti-

tucijama koja ima dobru

saradnju sa NVO sektorom i

medijima. Taj aspekt je funk-

cionalno važan za DRI zato

što su svi naši izvještaji javni i

cjelovito dostupni. Razvojem

novih tipologija revizije kao

što je revizija uspjeha težište

javnosti prenosi se na kon-

trolu realizacije preporuka -

kazao je Radulović i dodao da

će se sada razvijati društveni

dijalog oko pojedinih segme-

nata koje je utvrdila DRI i o

datim preporukama - objas-

nio je Radulović, dok je sena-

tor Zoran Jelić kazao da se

mora obezbijediti puna prim-

jena međunarodnih računo-

vodstvenih standarda.

M.P.M.

PODGORICA

-UCrnoj Gori jenakrajumartaublokadi bilo

16,69hiljadapreduzeća i preduzetnika čiji dug je 599,78mil-

iona eura, što je 2,22odstovišenegou februaru.

Podaci Centralne banke pokazuju da je koncentracija duga i

dalje relativno velika - deset najvećih dužnika blokirano je za

90,4miliona.

Blizu36odstoukupnog iznosablokade ili 215,43milionaotpada

na 50 najvećih dužnika. Uneprekidnoj blokadi do jedne godine

bilo je 2,5 hiljada dužnika čija je blokada iznosila oko 40,11 mil-

iona.Dužeodgodinuublokadi je 14,16hiljadakompanija ili pre-

duzetnika sa 559,66miliona.

M.P.M.

Lista blokiranih rmi

Duguju600miliona

Apelacioni sud naložio

Provjeraprocjene

imovine ,,Dakića“

PODGORICA

–Komisija

procjenjivačakoja je imovi-

nubivše fabrike „Radoje

Dakić“procijenilana66,5

miliona euramoraćepred

sudomda se izjasni da li je

koristilaOdlukuo izmjena-

ma i dopunamaDUP-aRa-

dojeDakić, koju jeUstavni

sudukinuopolovinom

prošle godine. Ukoliko je-

ste, bićepotrebnoutvrditi

da li je touticalonavisinu

procjene.

Ovo je naložio Apelacioni

sud, ukidajući presudu Pri-

vrednog suda kojim su odbi-

jeni prigovori razlučnih po-

vjerilaca na račun umanjenja

vrijednosti imovine. Apelaci-

oni sud smatra da obrazlože-

nje prvostepenog suda da

promjenaDUP-a nema utica-

ja na prodaju imovine, nije u

saglasnosti sa aneksom i iz-

vještaja oprocjeni.

- Prema Zakonu o uređenju

prostora i izgradnji objekata

DUP-om se određuje namje-

na nepokretnosti, a u kon-

kretnom slučaju procjena je

vršena imajući u vidu namje-

nu tih nepokretnosti, pa bi

eventualne izmjene DUP-a

mogleuticatinaizvršenupro-

cjenu, o čemu prvostepeni

sudnije vodio računa – stoji u

obrazloženjupresude.

Povjerioci su preko advokat-

ske kancelarije „Prelević“

ukazali da je spornomprocje-

nomvišestrukosmanjenavri-

jednost imovine u odnosu na

2006.godinu.Prigovoriadvo-

katske kancelarije „Prelević“

odnosili susenarazlikuod 50

hiljada metara kvadarata ze-

mljišta u odnosu na prethod-

nu procjenu i cijenu kvadrata

od 92 eura za zemljište pred-

viđenzazdravstvenuisocijal-

nuzaštitu,kulturuiškolstvou

odnosu na 280 odnosno 330

eura po prethodnoj procjeni.

Stečajni sudija Blažo Jovanić

je odbio ove prigovore, uka-

zujući da procjene iz ranijih

sudskih postupaka nijesu

obavezujuće.

Naprvi pozivzaprodaju imo-

vine po cijeni od 66,5 miliona

eura nije se javio niko. U ste-

čajnom postupku ukupno je

priznato 80 miliona eura po-

traživanja.

M.Lk.

Tribine

usedam

opština

PODGORICA

- Inspektori

Poreskeuprave tokomljet-

nje sezoneposebnoćekon-

trolisati obveznikekodko-

jih jeprethodnobio

utvrđennizak stepenpore-

skediscipline, višestruki

prekršaji ili izrečenamjera

privremene zabraneobavl-

janjadjelatnosti - najavlje-

no je izove institucije.

U okviru projekta Poreski

karavan događaji su održani

u Beranama, Bijelom Polju,

Pljevljima iBudvi.Tribineza

poreske obveznike biće u

naredne dvije sedmice real-

izovane u Ulcinju i Baru, a

tokommaja u Tivtu, Kotoru,

Herceg Novom, Nikšiću i

Podgorici. Posljednja tribina

koju je Poreska uprava orga-

nizovala u saradnji sa Uni-

jom poslodavaca i Privred-

nom komorom, za poreske

obveznike održana je u Bud-

vi.

-Tokomtribinepredstavljeni

su rezultati praćenja prošlo-

godišnje ljetnje sezone, a ob-

veznici su upozoreni da će

tokom ove sezone fokus ak-

tivnosti inspekcijskog na-

dzora biti upravo na ob-

veznicima kod kojih je

prethodno bio utvrđen nizak

stepen poreske discipline i

višestruki prekršaji - saop-

šteno je izPU.

DirektorPU

,MiomirM.Mu-

goša, ocijenio je da je važno

podsticanje dobrovoljnog

poštovanja poreskih obave-

za, kroz proaktivan pristup i

otvorenu komunikaciju sa

poreskimobveznicima.

Onjepodsjetionanaporeko-

je PUulaže na sankcionisan-

ju nezakonitog poslovanja,

sive ekonomije i nelojalne

konkurencije na tržištu u

Crnoj Gori.

Obveznici su u direktnoj ko-

munikaciji sa poreskim

službenicima imali mo-

gućnost da se upoznaju sa

novostima u poreskoj legis-

lativi, kaoidapostavepitanja

vezana za tumačenje pojed-

inihodredbi propisa.

M.P.M.

Poreskauprava

Fabrika „RadojeDakić“

Sakonferencije

Velikaplaža

uplusu

17.000eura

PODGORICA

- HTP Ve-

likaplažaprošlugodinuje

završilauplusu17.000eu-

ra što je znatno više od

2016. Kada je profit bio

2.900 eura. Prihod je bio

318.420, a reshod 296.500

eura.

M.P.M.

Karavan Poreske uprave