Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 13. april 2018.

Ekonomija

Treći javni poziv za pružanje nansijske podrške

Ublažavanje

efekataklimatskih

promjenau turizmu

PODGORICA

- Privredna

komoraCrneGoreobjavila

je treći javni pozivzapruža-

nje finansijskepodrške ino-

vativnim, investicionim

projektima, koji doprinose

ublažavanjuefekatakli-

matskihpromjenau sekto-

ru turizmana teritoriji Cr-

neGore.

Javni pozivserealizujeuokvi-

ru projekta ,,Razvoj niskokar-

bonskog turizma u Crnoj

Gori“, koji sprovode Program

Ujedinjenih nacija za razvoj

(UNDP) i Mi n i s t ar s t vo

održivog razvoja i turizma, a

finansira Globalni fond za

životnu sredinu. Projekat je

počeo 2015. godine i traje do

2019.Ciljjavnogpozivajedase

podstakne razvoj i realizacija

inovativnih,investicionihpro-

jekata i inicijativakojemjerlji-

vo doprinose smanjenju nivoa

emisijaCO

2

usektoruturizma.

Pravo učešća imaju organi lo-

kalne uprave i javne službe,

privredna društva i pre-

duzetnici i nevladine organi-

zacije (udruženja i fondacije)

sa sjedištemuCrnoj Gori.

Ukupna opredijeljena sredst-

va iznose 260.000 eura. Sufi-

nansiranje jednog projekta

možeiznositi25odstonjegove

ukupne vrijednosti, pri čemu

maksimalan iznos finansijske

podrške po jednom projektu

može doseći 150.000 eura.

Sredstvasunamijenjenazasu-

finansiranje troškova nabavke

iinstalacijenoveopreme(pos-

trojenja, rasvjeta, sistemi gri-

janja i hlađenja, solarni pane-

li/fotonaponske ćelije, vozila

itd.) i izvođenja građevinskih

radovanaobjektima (izgradn-

ja i rekonstrukcija). Osnovni

kriterijumi za ocjenu i odabir

projekata odnose se, prije sve-

ga, na: doprinos razvoju turiz-

ma, odnos očekivanog sman-

jenja nivoa emisija CO2 i

uloženih sredstava, lokaciju i

vrijeme realizacije projekta.

Krajnji rok za podnošenje pri-

jedloga projekata je 14. maj

2018. godine do 15:00h.

Detaljne informacije o uslovi-

ma javnog poziva i proceduri

podnošenja prijedloga pro-

jekata, sa prijavnim obrasci-

ma, dostupne su na sajtu

Privredne komore www.

privrednakomora.me.

R.E.

Kalendar informativnih

dana 16.04.2018. godine u

Podgorici, u UN Eko zgra-

di, sa početkomu 10:00h;

17.04.2018. godine u Nik-

šiću, umultimedijalnoj sali

Tehnopolisa, sapočetkom

u 10:00h;

18.04.2018. godine u

Budvi, u sali B8 Akademije

znanja, sa početkomu

12:00h;

26.04.2018. godine u

Podgorici, u sali Privredne

komore, sa početkomu

10:00h.

Informativni

dani

U Beču uspješno okončano zaduživanje za re nansiranje

Prodatopolamilij

euradržavnihobv

PODGORICA

CrnaGora je

juče sauspjehomokončala

na tržištueuroobveznicadu-

gopripremanuemisijuobve-

znicaod500miliona eura,

čime jepod izuzetnopovolj-

nomkamatnomstopomod

3,375odstoomogućeno refi-

nansiranjeobveznicakoje su

dospijevalenanaplatu2019,

2020. i 2021. godine.

EMISIJA

Ministar finansija Darko Ra-

dunović izjavio je po okonča-

nju emisije da je nakon pozi-

t i vnih oc j ena MMF-a i

Svjetske banke, kao i pozitiv-

nih ocjena svjetskih rejting

agencija, i inostrano investici-

ono tržište pozitvno ocijenilo

aktivnostiMinistarstva finan-

sija i VladeCrneGore.

- Emisija euroobveznica od

500 miliona sa ročnošću od

sedam godina imala je veliki

odziv. Imali smo tražnju od

1.482 milijarde eura, znači

skoro tri puta više, što po-

tvrđujevelikopovjerenjeuna-

še hartije. Postigli smo do dsa-

da najnižu kamatnu stopu i

otkupili eurobondove koji do-

spijevaju 2019, 2020. i 2021.

godine u iznosu od 362 milio-

na – rekao je ministar finansi-

ja.

Uspješna emisija euroobveznica potvrda

je kredibilnost Vladine i politike Mini-

starstva inansija od najnepristrasnijeg

arbitra – tržišta kapitala, ocijenio je pot-

predsjednik Vlade mr Milutin Simović za

Pobjedu i naglasio da je ostvarena

kamatna stopa i ročnost najpovoljniji su

od kada emitujemo obveznice.

Znatno niže kamate, naveo je, govore

o poziciji Crne Gore, koja je prepoznata

kao stabilna, koja je stvorila pretpostav-

ke za ubrzani ravoj, koja je poželjna i

perspektivna investiciona destinacija,

države snažnih ukupnih demokratskih

reformi i kontinuiranog jačanja vlada-

vine prava, članice NATO-a i na pragu

članstva u EU.

- Ovakav odgovor međunarodnog inan-

sijskog tržišta rezultat je i odgovorne

ekonomske politike i odgovornog

i odlučnog sprovođenja mjera

iskalne konsolidacije, o čemu

su već izrečeni pozitivni stavovi

međunarodnih inansijskih institucija i

našihmeđunarodnih partnera - kazao je

Simović i dodao da spočitavanja zabog

zaduženja neće biti ništa

novo.

- Na takve neodgovorne,

politikantske i zlona-

mjerne komentare smo

navikli. Više i ne deman-

tujemo takve očite

neistine i manipulacije.

Vrijeme pokazuje

da Crna Gora ide

sigurno naprijed.

Ali ipak, zbog

građana, a mi

smo prije svega

u službi njiho-

voj, ističem

da je međunarodno tržište kapitala

najnepristrasniji arbitar. Banke, fondovi

i međunarodne inansijske institucije

nikome ništa ne poklanjaju niti gledaju

kroz prste. Naprotiv. To su, prirodom

posla, najpažljiviji i najprecizniji subjekti.

Prije odobravanja inansijskih aran-

žmana oni naprave „rendgenski sni-

mak“ države, njenih inansija, Vlade i

njenih politika. Sve su to oni, dakle,

pomno radili i na kraju su,

očito, zaključili da je Crna

Gora perspektivna,

da je politika Vlade

kredibilna, odnosno

da smomi partner

sa kojim treba radi-

ti - ističe Simović i

dodaje da se Crna

Gora dokazala na

mjestu gdje se

najteže dokazati.

M.P.M.

Simović:Uspjehpotvrdiloimeđunarodnotržište

USD

1.23230

JPY 132.04000

GBP 0.86745

Kursna lista

CHF

1.18760

AUD

1.58930

CAD

1.55170

UVladi tvrde da je projekat ,,Kupujmo domaće“ u skladu sa propisima EU

PODGORICA

-CrnaGora

projektom ,,Kupujmo

domaće“nijenarušila

preuzete obaveze iz

članstvauSvjetskoj trgov-

inskoj organizaciji i CEFTA-

kazao je generalni direktor

za investicije, razvojmalih i

srednjihpreduzeća i uprav-

ljanjeEUfondovimauMini-

starstvuekonomijeRadosav

Babićnapanelu ,,Kako stim-

ulisati domaćeproizvode i

usluge, anenarušiti

preuzetemeđunarodne

obaveze“, koji je jučeodržan

uPrivrednoj komori.

Naveojedajeprogramusvojen

na Vladi, uz podršku Komisije

za kontrolu državne pomoći,

„kojaseslužilaistimpropisima

kojima se služe članice EU“.

Osnivač BI Consultinga i do-

maćin panela Ratko Nikolić

tvrdi daCrnaGora nije naruši-

la preuzete međunarodne

obaveze,jernemanijednemje-

re kojom se domaći proizvodi

stavljajuuboljipoložajuodno-

su na inostrane. Šefica sektora

za istraživanje i analize PKCG

Nina Drakić podsjetila je da je

prije desetak dana zvanično

počeo projekat ,,Kupujmo do-

maće“, te da će naše firmemo-

rati raditi na usvajanju novih

standarda, povećanju cjenov-

ne konkurentnosti, primjeni

novih savremenih tehnologija

kako bi mogli parirati velikim

regionalnim i globalnim kor-

poracijama.

Suvlasnik Mljekare ,,Lazine“

Milutin Đuranović se požalio

da su domaćim firmama kon-

kurencija moćni inostrani

prehrambeni sistemi, prema

kojima su decenijnama okre-

nuti potrošači, takoda domaći

proizvođači, da bi uzeli dio tr-

žišta, moraju da imajumnogo

bolji odnos cijene i kvaliteta i

državu iza sebe, kao što je u

okruženju. On smatra da veći-

na domaće prehrambene in-

dustrijesatehničko-tehnološ-

kog aspekta konkurentnosti

stojirameuzramesanajvećim

igračima u regionu.

Panel koji je održan u organi-

zaciji projekta ,,100najvećihu

Crnoj Gori“, realizuje BI Co-

munication, u partnerstvu sa

ministarstvimafinansijaieko-

nomijeiuzpokroviteljstvoSo-

sijeteženeralbankeMontene-

gro.

S.P.

Nekršeobaveze

premaSTO i CEFTA

Pregovori uBeču

MilutinSimović

CG uspješno emitovala euroobveznice,

ministar nansija do kraja godine

očekuje poboljšanje kreditnog rejtinga