Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 13. april 2018.

Politika

PODGORICA

- Izvršni odbor

Socijalističkenarodnepartije

nasjednici koja jeodržanau

utorak10. apriladao jezeleno

svjetlozapočetakpregovora

saDemokratskimfrontomo

zajedničkomnastupuušest

opštinauključujući iPodgori-

cu, saznajePobjeda.Zaodlu-

kuopočetkupregovorasa

DF-omokoalicionomnastu-

puglasalo je25od36članova

togorganašto jevišeoddvo-

trećinskevećine.

Izvor Pobjede je potvrdio da je

na adresu SNP-a stigla ponuda

Demokratskog fronta o koalici-

onom nastupu i istovremeno

negirao medijske informacije

da odbori SNP-a neće koaliciju

saFrontom.

-ImamoponuduodDF-azako-

aliciju u najmanje šest opština.

Koalicija koja se pokazala

uspješnom u Beranama bila bi

odgovor na čvrsti savez Demo-

krata i Građanskog pokreta

URA koji je promovisan u Pod-

gorici i još nekim opštinama -

rekao je izvor Pobjede blizak i

DF-u i SNP-u.

To je, prema njegovimriječima,

i odgovor na planDemokratske

partije socijalista o samostal-

nomnastupu, kakobimotivisao

Bošnjačku i albanske strankeda

osvoje „jeftinije“ mandate pu-

temprincipaafirmativneakcije.

SNP će sa DF-om razgovarati o

koaliciji uPodgorici, Pljevljima,

BijelomPolju, Baru, Kolašinu i

Danilovgradu.NaIzvršnomod-

boru jeocijenjenoda su izbori u

Podgorici dalekonajznačajniji.

-Tosuključniizboriovegodine,

saopštio jenaš izvor izSNP-a.U

toj partiji vjeruju da koalicija sa

DF-om ima sinergetski efekat,

što se pokazalo na primjeru lo-

kalnih izborauBeranama.

- Iako je sada politička situacija

bitnodrugačija, vjerujemodabi

ta koalicija osvojila respektabi-

lan broj glasova i bila najjača

opoziciona lista, koja bi u sluča-

ju pobjede opozicije predlagala

kandidata za gradonačelnika,

saopštio je izvor izvrhaSNP-a.

Prema Statutu SNP-a, odluku o

političkim koalicijama donosi

Glavni odbor GO dvotrećin-

skomvećinom.

USNP-uvjerujudaimajudovo-

ljanbrojglasovauIzvršnomod-

boru, nakoga jeGOprenioovla-

šćenja, da sprovedu teodluke.

-UIzvršnomiGlavnomodboru

Joković ima dvotrećinsku veći-

nu, pa vjerujemo da neće biti

problema za potvrdu te odluke,

zaključio jenaš izvor.

N.Z.

PODGORICA

-UCrnojGori

uponoćnastupa izbornatiši-

nauočipredsjedničkihizbora

koji ćebiti održaniunedjelju

15. aprila.

Na predsjedničkim izborima

učestvujusedamkandidata.

Prvi na listi biće kandidat Prave

CrneGoreMarkoMilačić,drugi

Mladen Bojanić, kandidat De-

mokratskog fronta, Demokrata,

Socijalističke narodne partije i

GrađanskogpokretaURA.

Kandidat stranke pravde i po-

mirenuja Hazbija Kalač je na

trećemmjestu, a slijede Vasilije

Miličković, predstavnik Grupe

birača „Građanska akcija“ i Par-

tije penzionera, invalida i resti-

tucije i Dobrilo Dedeić, pred-

stavnikSrpskekoalicije.

Na šestommjestu izborne liste

je kandidatkinja Socijaldemo-

kratske partije Draginja Vuksa-

nović, a na sedmom kandidat

Demokratske partije socijalista

MiloĐukanović.

Glasačko pravo u Crnoj Gori

ima532.599građana.

Građani ćemoći glasati na 1.214

biračkih mjesta, koja će biti

otvorenaodsedamdo20sati.

Ovo su sedmi predsjednički iz-

bori od uvođenja višestranač-

kogsistemauCrnojGori.Upro-

tekle skoro tri decenije

predsjednici Crne Gore su bili

Momir Bulatović u dvamanda-

ta, MiloĐukanović i FilipVuja-

nović, mandat u zajedničkoj dr-

žavi i dvamandata u nezavisnoj

CrnojGori.

R.P.

ržavu

poručio kako je Đukanović

tajkojiCrnuGoruguraufaši-

zam.

- Đukanovićeva grupa gura

Crnu Goru u fašizam. Neće-

mo mu dozvoliti da je tamo

gurne. Đukanović će 15. apri-

la biti politička prošlost. Za-

jednomožemoda smijenimo

ovu vlast. Đukanović se boji.

Diktatoru više niko ne vjeru-

je – zaključio jeBojanić.

Na sinoćnoj konvenciji Mla-

dena Bojanića, prisustvovali

su lideri većine partija koji

stoje iza njegove kandidatu-

re. Na skupu subili predsjed-

niciDemokrataAleksaBečić,

Ure Dritan Abazović, SNP-a

Vladimir Joković, kao i čla-

novi predsjedništva DF-a

NebojšaMedojević i Milutin

Đukanović.

Đ.Ć.

Bojanić je istakao da će biti predsjednik svih

građana, da će Crnu Goru u inostranstvu pred-

stavljati kao ponosnu zemlju, osloboditi insti-

tucije od centara političke i kriminalne moći i

inicirati izmjene izbornih zakona.

- Predložiću raspisivanje refenduma za sva

pitanja od javnog interesa, koristićumoguć-

nost pokretanja referenduma, zaštitiću svakog

građanina kojem su ugrožena osnovna ljudska

prava, vratiću Skupštini na ponovno razmatra-

nje i odlučivanje svaki zakon kojim se ugroža-

va javni inters i Ustavom zagarantovana prava

i slobode građana - poručio je Bojanić.

On je rekao da će za sudije Ustavnog suda,

Ombudsmana, guvernera Centralne banke i

ambasadore postaviti ljude sa dokazanim viso-

kostručnim i moralnim kvalitetima, nezvisno

od političke pripadnosti.

Tražićemoraspisivanjereferenduma

Front i Jokovićeva stranka spremili odgovor

na savez Dritana Abazovića i Alekse Bečića

DF i SNPzajedno

ušest opština

Izvršni odbor SNP-a je daomaksimalnu podršku predsjednič-

kom kandidatu većeg dijela opozicije Mladenu Bojaniću uz

nadu da će to isto uraditi i ostale stranke.

Dio diskutanata je na sjednici Izvršnog odbora bio iznenađen

i zapanjen predajom liste koalicije URA Demokrate pet dana

pred predsjedničke izbore.

- Pimijećeno je da pojedine stranke poput Demokrata ali i GP

URA, pogotovo njihovi najjači odbori, slabo rade terensku kam-

panju za predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića. To su

primijetile kolege iz Fronta ali i naši aktivisti, što nije dobar znak

- kazao je izvor Pobjede.

On je dodao da je to posebno vidljivo u Podgorici gdje u pojedi-

nimnajvećimmjesnimodborima uopšte nije predstavljen pro-

gramBojanića niti je bilo vidljivo postojanje njegove kampanje.

OdboriDemokrataslabo

radekampanjuzaBojanića

Uponoć izborna tišina

Sa sastankaodboraSNP-a

BOLJI ŽIVOT

Najavio je i bolji životni stan-

dard, bolje plate, veće penzije,

socijalnu sigurnost.

- Ovo nam daje obavezu da u

predstojećih deset godina du-

Predsjednik Socijaldemokrata Ivan

Brajović kazao je da je Đukanović

donio nezavisnost Crnoj Gori i da on

treba da je uvede u Evropsku uniju.

- Protećiće još dosta vode Zetom,

Moračom i Ribnicom, ali nikada više

voda, kao i naša istorija neće poteći

unazad i uzvodno. Protutnjaće Pod-

goricom još dosta južnih i sjevernih

vjetrova, svanuće rujnih zora i plavih

dana, ali nikad više u našoj istoriji

neće noć osvitati, a zora smrkavati -

poručio je Brajović.

On je kazao da Đukanović nije lažni

svetac, kao što su kandidati opozi-

cije.

- Naš put je pobjednički. Na tomputu

sa nama je i Milo Đukanović. Podgo-

rica kao i uvijek do sada pokazuje

svoje časno lice. Nemamo vremena

za demagogije, jer smo nadomak

cilja. U Evropsku uniju idemo s pred-

sjednikom koji zna kako i kad - rekao

je Brajović.

BRAJOVIĆ:

Našput jepobjednički

Javnu podršku

Milu Đukanoviću

pružilo je sinoć u

prepunoj dvorani

Sportskog centra

,,Morača“ mnogo

istaknutih javnih

ličnosti: Nikola

Janović, doc. dr Ivan

Vuković, košarkaš

Suad Šehović, prof.

dr Ranko Lazović,

publicista Boro Krivo-

kapić, prof. dr Živko

Andrijašević, Dušan

Kovačević, Redžep

Beganaj, Dubravka

Drakić...

Na svečanoj bini

su bili i svi pred-

stavnici koalici-

onih partija koje

su podržale kan-

didata DPS-a: Rafet

Husović, Marija Vučinović,

Fatmir Đeka, Đerđ Camaj,

Nazif Cungu i Andrija Popo-

vić...

Posredstvom video linka su

se obratili Ambroz Nikač,

reditelj Blagota Eraković,

Valentina Ljuljđurović, gita-

rista Miloš Karadaglić, Rifat

Škrijelj, glumac Mihailo

Mišo Janketić, košarkašica

Jelena Dubljević, crno-

gorska fudbalska legenda

Mirko Vučinić, kao i pred-

sjednik Partije evropskih

socijalista Sergej Stanišev.

Na završnoj konvenciji Mila

Đukanovića bili su i njegova

supruga Lidija i sin Blažo.

Podrška

istaknutih

ličnosti

Predsjednik DUAMehmet Zenka kaže da je u

Podgorici sinoć bila jedna Crna Gora umalom.

Podsjetio je da su Albanci tri puta u novijoj

istoriji prihvatili Đukanovićev poziv za savez

kada je Crna Gora bila na raskrsnici 1998,

2006. i 2016. godine. I svaki put su, kako je

rekao, svi zajedno izvojevali pobjedu.

- Predsjedniče Crne Gore - kazao je Zenka

obraćajući se Đukanoviću - Albanci su prihva-

tali vaš poziv i uvijek bili na pravoj strani. Vje-

rovali smo vam. Jer nas nijeste prevarili. Evo

nas i sad sa vama, vodite nas da pobijedmo

još jednom - jasan je bio Zenka, pozdravljen

ovacijama.

ZENKA:

AlbancivjerujuĐukanoviću

Pozivamonu drugu, manjinsku,

Crnu Goru i našu opoziciju da

se otarasi uloge „Trojanskog

konja“ i posveti se Crnoj Gori.

Za svoje dobro i dobro svih u

Crnoj Gori. Crna Gora je vaša

koliko i svih nas, a zamladost

Crne Gore - taj zajednički

horizont je jedina

budućnost - poručio je

Đukanović

Đukanović je poručio

opoziciji da nijedan

njihov kandidat ne

može da pobijedi

15. aprila i da neće

biti drugog kruga

predsjedničkih izbora

Veliki KonradAde-

nauer je de nisao

osnovni strateški

problemrazvoja, bez

ostatka primjenjivna

CrnuGoru, kada je

rekao: Svimi živimo

pod istimnebom, ali

nemamo isti horizont

- rekao je lider DPS-a

pliramoBDP, kao i plate i pen-

zije. U prvoj deceniji udvo-

s t r uč i l i smo d ruš t ven i

proizvodpostanovniku.I,pla-

te i penzije. Sada postavljamo

cilj da to ponovimo u predsto-

jećoj deceniji. A, tada će druš-

tveni proizvod po stanovniku

biti 13.600, umjesto današnjih

6.800, a prosječna plata 1.000,

umjestodanašnjih500eura.O

tom boljem životu govorim.

Mi danas stvaramo tu buduć-

nost - istakao jeĐukanović.

On je kazao da će Crnoj Gori

biti potrebno ozbiljno držav-

ničko umijeće da za očekivani

razvoj obezbijedimo prijeko

potrebni društveni konsen-

zus.

-Ne samopolitički konsenzus,

ali i taj. Da ne ostanemo jedina

zemlja u Evropi iz koje lideri

parlamentarnih partija, a koli-

ko do juče i nosioci najviših

državnih funkcija, istjeruju

najprestižnijesvjetskeinvesti-

tore. Nego, i dapažljivomsoci-

jalnom politikom i partner-

s t vom s a a soc i j ac i j ama

poslodavaca obezbijedimo

uslove za pravedniji, humaniji

i solidarniji odnos prema za-

poslenima. Moramo od njih

stvoritipartnere.Toćebitimo-

guće jedino ako ihučinimo su-

odgovornim. Dakle, ukoliko i

oni jasnijeprepoznaju i dožive

benefite od procesa koje po-

krećemo. Ne mislim, naravno,

da treba povlađivati neodgo-

vornosti i neradu, ali i opomi-

njem, takođe, da moramo sen-

zibilnijerazumjetitranzicione

traume koje je jedan dio zapo-

slenihpreživio, posebnoudje-

latnostima koje su dugo bile

okosnicaposlijeratnograzvoja

Crne Gore - objasnio je Đuka-

nović.

Kakojesaopštio,razvojdržave

ostaje prioritetna odgovor-

nost.

- Ne samo zato što smo je tako

mukotrpno i uz velike rizike

stvorili.Negoprevashodnoza-

to što je ona uslov svega. I, be-

zbjednosti i pravne sigurnosti,

i materijalnog blagostanja i

naše duhovnosti. I, svijesti o

našem bitisanju – o identitetu

- kazao je on.

Gradonačelnik Podgorice Sla-

voljub Stijepović je kazao da

izbori za predsjednika u ne-

djelju predstavljaju prelomni

trenutak zaCrnuGoru.

- U nedjelju biramo predsjed-

nika na koga smo ponosni. Bi-

ramo najboljega - biramoMila

Đukanovića - kazao je Stijepo-

vić.

J.ĐURIŠIĆ - Z.DARMANOVIĆ