Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 13. april 2018.

Politika

PODGORICA

-Učiniću sve

da, zajedno savama, ostva-

rimo sankoji čekamodece-

nijama, daodstranimoovu

odnarođenuvlast i napra-

vimomodernuCrnuGoru

ukojoj se svakoosjeća si-

gurno, bezbjedno i neplaši

sedakažeono štomisli, po-

ručio jepredsjednički kan-

didat većegdijelaopozicije

MladenBojanić.

On je sinoć na završnoj kon-

venciji u Podgorici rekao da

ga niko nije natjerao da se

kandiduje i da je to učinio

osjećajući damora da preuz-

me odgovornost.

-Za vas ćuuvijekbiti onaj isti

Mladen Bojanić komšija i

prijatelj. Obećavamda se ne-

ću uobraziti. Imaćete pred-

sjednika koji će biti prvi me-

đu jednakima. U meni će

svaki pojedinac Crne Gore

imatizaštitnika–rekaojeBo-

janić.

Dodao je i kako tokomnjego-

vog mandata neće biti potre-

be da se po pravdu ide u

Strazbur, i ponovio da će on

biti Strazbur uCrnoj Gori.

- Moj narod će biti moja par-

tija. Oni ćemi dati legitimitet

dautičemimijenjampolitiku

Vlade. Uticaću na Vladu, da-

ćetemi snagu da jemijenjam

– rekao jeBojanić.

Osvrnuo se i na poruku svog

protivkandidata Mila Đuka-

novića, koji je ocijenio da se

pojedini mediji i nevladine

organizacijeuCrnojGoripo-

našaju fašistički. Bojanić je

Napravićemomodernu

Na završnoj konvenciji u Podgorici predsjednički kandidat Mladen Bojanić poručio

PODGORICA

- Svihovih

velikih, istorijskihcrno-

gorskihgodina, tako i naj-

većih ljudskih i crnogor-

skih izazova, bili smo

nepokolebljivozajedno,

kaobedemujedno i jedno

–ponosna i nepobjediva

CrnaGora. Zatonećemo

stati napolaputa. Još jed-

nomćepobijediti svijetla

majska zora i naša evrop-

Pobijediće

svijetla

majskazora

i evropska

CrnaGora

Premijer Duško Marković je kazao

da Crnu Goru niko neće blokirati na

putu ka Evropskoj uniji, pa ni NVO

koje su tražile da se zaustave prego-

vori sa našom zemljom.

- Čujemo ovih dana da su samozva-

ne ugledne NVO pisale i potkazivale

da se Crnoj Gori blokiraju evropske

integracije sve uz podršku neza-

visnihmedija. Možete li vjerovati,

niko to sa strane nije uradio, nijesu

ni euroskeptici i nacionalisti. Može

li biti što primitivnije i pakosnije -

rekao je Marković.

On je poručio da niko neće blokirati

Crnu Goru na evropskomputu, jer

je Evropa izbor crnogorskih građa-

na i strategija crnogorske države i

Evropa u ovomprocesu ima za par-

tnere državu i njene institucije.

- Da imporučimo i neka se śekiraju:

postaće Crna Gora članica EU za

vrijeme mandata Mila Đukanovića -

rekao je premijer Marković.

MARKOVIĆ:

Niko,nimedijini

NVO,nećespriječitiputkaEU

Završna konvencijaMila Đukanovića, kandidata Demokratske partije socijalista za predsjednika

skaCrnaGora. To jena za-

vršnoj konvenciji kazao

kandidatDemokratskepar-

tije socijalista zapredsjed-

nikaMiloĐukanović.

U punoj dvorani Sportskog

centra Morača, Đukanović je

kazao da jeCrnaGora za dva-

deset godina premostila naj-

manje jedanvijek.

- Veliki Konrad Adenauer,

onaj državnikkoji je izpepela

i najtežeg užasa hitlerizma

uzdigao Njemačku i njeno

,,privrednočudo“ – i postavio

temelje današnje Njemačke

–definisaojeosnovni strateš-

ki problemrazvoja, bezostat-

ka primjenjiv na Crnu Goru,

kada je rekao: Svi mi živimo

podistimnebom, alinemamo

isti horizont - rekao je lider

DPS-a.

On je naglasio da vjeruje da će

CrnaGora i ovogaputabiti od-

branjena uprkos razrokimho-

rizontima na političkoj sceni.

ODBRANACRNEGORE

- Danas pozivam onu drugu

manjinsku Crnu Goru i našu

opoziciju da se otarasi uloge

„Trojanskogkonja“iposvetise

Crnoj Gori. Za svoje

dobro i dobro svih u

Crnoj Gori. Crna Gora je vaša

koliko i svih nas, a za mladost

CrneGore, taj zajednički hori-

zont je jedina budućnost - po-

ručio je predsjednički kanidat

DPS-a.

Lider najjače partije u Crnoj

Gori je podsjetio, kako je re-

kao, da na ovim izborima

,,oslonjeni na ujediniteljski te-

melj, nadahnuti neprolaznim

vrijednostima slobodar-

stva, određujemo pravac peto-

godišnjeg razvoja Crne Gore,

gdje centralno mjesto ima ži-

votni standard građana“.

Đukanovićjeporučioopoziciji

da nijedan njihov kandidat ne

može da pobijedi 15. aprila i da

neće biti drugog kruga pred-

sjedničkih izbora.

- Ni pučistički i zavjerenički,

autentični predstavnik izdaj-

ničke politike Fronta, čijim se

glavešinama i krivično sudi za

pokušajterorizmaprotivdrža-

ve Crne Gore. Ni isturena

predstavnicaopozicijeizakoje

se maskirao samozvani i neu-

spješni lider tzv. građanske

opozicije. Ovo su unaprijed

osigurani gubitnici koji neće

imati prilikuda iskoriste drugi

izborni krug za šta su samo i

kandidovani. Rušilačkemaske

za drugi izborni krug su već

pale - kazao jeĐukanović.

Predsjednik DPS-a se u završ-

nomgovoru pred nedjeljne iz-

bore, osvrnuo i na dostignuća

crnogorske ekonomije, navo-

deći da je od sticanja nezavi-

snostidupliranBDP,kaoiplate

i penzije.

Sa završnekonvencije

MilaĐukanovićauSCMorača