Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 13. april 2018.

CrnomGorom

TIVAT

Vandali plačkaju

kontejnerepostavljene za

sakupljanjepolovneodjeće

pa je, ocijenili su izopštin-

skeorganizacijeCrvenog

krsta, humani projekat

„Kontejner zapolovnu

odjeću i obuću“prerastaou

suprotnost.

U dopisu koji je potpisao se-

kretar OO CK Tivat Duško

Božović, upućenom Sekreta-

rijatuzamlade,sportisocijal-

na pitanja predlažu povlače-

nje kontejnera.

- Vandali, uglavnom Romi i

Egipćani, privatizovali su

kontejnere, napravili ključe-

ve, slomili katance (na Selja-

novu), i u gluvo doba noći

’pljačkaju’ donacije građana.

Isto tako, tokomdana, uvlače

malu djecu i na licumjesta se

presvlače, ubacuju svoju pr-

ljavu robu i obuću u kontej-

ner. Ootpacima da ne govori-

mo. Ovo se sve dešava pred

očima javnosti, službenog

obezbjeđenja u Tivtu, dok na

Seljanovuni Službazaštitena

možeda izađenakraj sa lopo-

vima. Takođe, ne možemo

očekivati ni reakciju policije,

jer nadležni ne mogu da pro-

cesuirajuprivedene, posebno

djecu–piše udopisu.

SUGESTIJA

Autori navode da je zbog toga

neophodno da zajednički do-

nesuodlukukakodalje.

- Naša sugestija je povlačenje

kontejnera, jer - osnovni cilj i

svrha su obesmišljeni, tim

prije što se ovako nabavljeni

artikli prodaju na pijacama

Podgorice, Nikšića… - navodi

seudopisukojijepotpisaose-

kretar OO CK Tivat, Duško

Božović, uz apel da se ovaj

problem riješi prije početka

turističke sezone.

Umaju 2015. godine u Tivtu

supostavljenadvakontejnera

za odlaganje polovne odjeće,

jedan u blizini autobuskog

stajališta u centru grada, a

drugi kod prostorija Crvenog

TIVAT:

Crveni krst predlaže uklanjanje kontejnera za polovnu odjeću

Siromašni trpezbog

vandala i kradljivaca

krsta na Seljanovu.

Namjera opštine, koja je za

kontejnere izdvojila više od

3.000 eura i Crvenog krsta,

kome je povjereno prikuplja-

nje i distribucija polovne

odjeće i obuće, bila je da se

osavremeni način priku-

pljanja polovne garderobe

i da se građanima omogući

da to čine i vikendom i mi-

mo radnog vremena Crve-

nog krsta. U početku je sve

funkcionisalo besprekorno,

pa se činilo da će se, kako je

bilo i planirano, kontejneri

postaviti i u Donjoj Lastvi,

Gradiošnici iKrtolima.Naža-

lost, na scenu su stupili van-

dali i kradljivci robe.

PROSTORIJE

Vandali su u kontejner u cen-

tru grada počeli da ubacuju

vodu i smeće, a onda su im se

pridružili kradljvci robe, ne

prezajući da se i usred bijela

dana uvuku u kontejner i od-

nesu robu. Vrlo brzo su se

okomili i na kontejner ispred

prostorijaCrvenogkrsta, koji

su zakratko obili četiri puta,

što je dovelo do izmještanja

kontejnera ispred hotela „Ti-

vat“.Mislilosedaće toriješiti

problem jer su u hotelu pro-

storije Službe zaštite i spaša-

vanja, koja danonoćno dežu-

ra, ali kradljivce ni to nije

zaustavilo.

Crveni krst godinama priku-

pljenu garderobu, mimo po-

djeleuTivtu i Boki, distribui-

ra opštinamana sjeveruCrne

Gore i kolektivnomcentruna

Koniku.

S.K.

- Vandali,

uglavnom

Romi i Egipćani,

privatizovali

su kontejnere,

napravili

ključeve, slomili

katance na

Seljanovu, i

u gluvo doba

noći pljačkaju

donacije građana

– naveo je

sekretar OOCK

Duško Božović

3

hiljade eura izdvojila je

opština za kupovinukonte-

jnera

PLJEVLJA

NVODa zaživi

seloupartnerstvu saTuri-

stičkomorganizacijom

Pljevlja započela je realizaci-

juprojekta „Uređenje i pro-

mocija izletištanaBorovič-

komjezeru“.

Kako su kazali iz teNVO, cilj je

zaštita životne sredine i održi-

vo upravljanje resursima na

primjeru Borovičkog jezera,

kao i poboljšanje rekreacione

ponude ruralnog područja u

opštini.

– Borovičko jezero, udaljeno

oko sedamkilometara od Plje-

valja, ka Đurđevića Tari. To-

komtrimjeseca koliko če proj-

kat trajati planirano je čišćenje

okoline jezera i sakupljanje i

odvoz smeća. Za taj posao je

anagažovanosedamradnikasa

evidencije Biroa rada. Takođe,

planiranojepostavljanjemobi-

lijara– saopštili suuzNVO.

Borovičko jezero jenastalona-

kon završetka iskopavanja

uglja u borovičkom basenu,

prije15godina. Površina jezera

je oko 22 hektara, a dubine je

od metar čak do 40 metara. U

jezero se ulivaju dva potoka,

Ljućanik i Smrdan, a ima i do-

sta podzemnih izvora kvalitet-

ne vode. Iz jezera voda se odli-

va u rijeku Vezišnicu koja tada

dobija ogromnu snagu.

- Površina oko jezera je neure-

đena, jer nije izvršena rekulti-

vacija, iako je tobila pozakonu

obaveza koncesionara, tj. Rud-

nika uglja Pljevlja. Sada se Bo-

rovičko jezero koristi za ribo-

lov (nastanjuje ga klen, šaran,

babuška, grgeč, krkuša, gaovi-

ca, pastrmka), kao i za kupanje

i rekreaciju. Dužni smoda ovaj

prostor uredimo, kako bi se re-

kreacija odvijala u mnogo be-

zbjednijimiuređenijimuslovi-

ma. Taj prostor ima veliki

kapacitet da bude izletište i

kupalište Pljevljaka, kao i stje-

cište sportskih ribolovaca. U

svakom slučaju, Borovičko je-

zero jeprirodno ispunjeno, vo-

dom i životom. Njegov ekosi-

stem treba sačuvati kao takav i

unaprijediti ga, kako bi postao

još atraktivniji za izletnike, lju-

bitelje prirode i sportske ribo-

lovce –kazali su izNVO.

Projekat „Uređenje i promoci-

jaizletištanaBorovičkomjeze-

ru“ finansira opština kroz kon-

kurs za sufinansiranje NVO, a

bruto plate za sedam uposle-

nih radnika na čišćenju obala

jezerafinansiraZavodzazapo-

šljavanje kroz program javnih

radova.

A.S.

PLJEVLJA:

Projekat NVODa zaživi selo

Urediće Borovičko jezero

MOŽEPOSTATIIZLETIŠTE:

Borovičko jezero