Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 13. april 2018.

CrnomGorom

CETINJE–

Građani prijesto-

nicekojima jepropisanahe-

modijaliza za tu terapijuod

jučenemoraju ići uKlinički

centar, uPodgoricu. Dobija-

će jenaCetinju, u savreme-

nomcentruuokviruDoma

zdravljakoji je jučeotvorio

predsjednikVladeDuško

Marković.

Premijer je poručio da će Vla-

da i Ministarstvo zdravlja na-

staviti da obezbjeđuju znatna

sredstva za unapređenje

zdravstvenih objekata i opre-

me, kako bi građanima bila

pruženanajkvalitetnijamogu-

ća zaštita.

- Ovo je objekat, vrijedan više

od220.000eura,kojiimaosam

savremenihaparatazadijalizu

i olakšaće pacijentima saCeti-

nja primanje terapije. Centar

za hemodijalizu je otvoren i

donacijama društveno odgo-

vornih kompanija i pojedina-

ca, koji zajedno sa zdravstve-

nim s i st emom u c j e l ini

pomažu unapređenje infra-

strukture zdravstva – kazao je

premijerMarković.

Direktor Doma zdravlja dr

Nenad Dragan Vušurović ka-

zao jeda ćeCentar zahemodi-

jalizu biti umogućnosti da pa-

c i j en t ima s a t e r i t o r i j e

prijestonice pruži dodatni i

viši nivo zdravstvenihusluga.

- Najveće benefite ovog veli-

kog i značajnog projekta sva-

kako će osjetiti sami građani i

pacijenti koji sunažalost godi-

nama bili primorani da svakog

drugog dana odlaze u Klinički

centar na dugotrajne terapije

dijalize, te je samim tim otva-

ranje ovog odjeljenja za njih

najznačajnije - rekao je dr

Vušurović.

Onjekazaodasuzarealizaciju

projektaputemdonacijaobez-

bijedili16.278eurazahvaljuju-

ći razumijevanju i podršci do-

natora.

- Hvala dobrim ljudima iz Hi-

potekarne banke što nam po-

mažu da stvorimo najbolje

uslove za naše pacijente kako

bismo i dalje bili prepoznatlji-

U prijestonici, u Domu zdravlja, otvoren Centar za hemodijalizu

Pacijenti će terapiju

primati naCetinju

Projekat

vrijedan više

od 220 hiljada

eura čini osam

savremenih

aparata za

dijalizu.

Realizovan je

donacijama

društveno

odgovornih

kompanija,

pojedinaca i

zdravstvenog

sistema

- Cilj Vlade i Ministarstva zdravlja jeste da zdravstvene

objekte kvalitetno opremimo najsavremenijomopremom i

našimgrađanima omogućimo i stvorimo uslove za najkvali-

tetniju zdravstvenu zaštitu... Svjedočimo u ovoj i prethodnoj

godini snažnomulaganju u zdravstvenu infrastrukturu. I u

svakoj narednoj godini obezbjeđivaćemo znatna sredstva

da unapređujemo nivo objekata, da podižemo kvalitet

zdravstvene opreme i da unapređujemo zdravstvenu uslu-

gu - rekao je otvarajući Centar za hemodijalizu premijer

Duško Marković.

Marković:Velikaulaganjau

zdravstvenuinfrastrukturu

vi po kvalitetupruženihmedi-

cinskih usluga. Vjerujemo da

će ovaj gest i donacija od

14.000 eura biti pravi putokaz

svima koji su u mogućnosti,

kako mogu biti od koristi za-

jednici u kojoj žive i rade ili

onoj za koju ih veže porijeklo

kao i najdublje emocije kao što

je to slučaj sa gospodinomMi-

ljanom Todorovićem, vlasni-

komHipotekarne banke – ka-

zao jeVušurović.

On je zahvalio akademskom

slikaruDimitrijuPopovićučije

umjetničko djelo će krasiti

prostorije dijalize, kao i JP

Vodovod i kanalizacija i firmi

,,Đurović kompani Cetinje“.

Vušurović je zahvalio i prof. dr

Rifatu Alihodžiću i inženjeru

Rajku Radusinoviću koji su

doprinos dali time što su

besplatno izradili sve neop-

hodne građevinske i inženjer-

ske projekte.

J.Đ.

NAJVIŠEKORISTIIMAĆE

PACIJENTI:

JučenaCetinju

ROŽAJE-

Sportski tereni

poredosnovnih škola ,,25.

maj“ i ,,MustafaPećanin“u

katastrofalnomsu stanju, pa

su ljubitelji sportapokrenuli

inicijativukojućeuputiti

odgovornimauopštini da

uložeurekonstrukcijupoli-

gona, kakobi tokomljeta

imali gdjeda igrajukošarku,

fudbal ili odbojku.

Tereni su izgrađeni prijegoto-

vodvije decenije.

- Na takvim terenima više ne

možemo se osjećati ni lijepo i

bezbjedno jer je sve polomlje-

no, od koševa, tabli, pa čak i

konstrukcije. Poligonkod ško-

le ,,Mustafa Pećanin“ pretvo-

ren jeuparking, dok jekodOŠ

„25. maj“ polomljena zaštitna

ograda i sve što se polomiti

moglo. Na terenima za ruko-

met i mali fudbal ne postoje

golovi, a teren sa vještačkom

travom takođe je u jako lošem

stanju–navode inicijatori.

Oni podsjećaju da je košarka

sport broj jedan u gradu na

Ibru, ali da ljubitelji dobrog

basketa nemaju gdje da odi-

graju 3x3.

- Tereni kod OŠ ,,Mustafa Pe-

ćanin“, na kojima su prve ko-

šarkaškekorakenapraviliigra-

či koji su proslavili rožajsku

košarku, Mersudin Košuta,

Ervin Ibrahimović, Senad

Kardović, Šefkija Bećiragić,

Demir i Armin Kalić, Nedim

Feleć, Admir Nurković, Amin

Hot, Alen Hadžibegović… da-

nas izgledaju tužno i ružno.

Nekada je to bilo mjesto gdje

se tokom večernjih sati oku-

pljao veliki broj građana kako

bi uživali u majstorijama ba-

sketaša. U ništa boljem stanju

nijesuni tereni zaodbojku, ru-

komet i mali fudbal – konsta-

tuju ljubitelji sporta.

Oni apeluju na nadležne da

onimakoji se rekreativnobave

sportom, i najmlađima kojima

nije dostupna Sportska dvora-

na, omoguće da njeguju zdra-

ve stilove života tako što će

urediti poligone.

F.K.

ROžAJE:

Ljubitelji sporta traže obnovu igrališta

Ugradubasketa

ni košnemaju

NEMAOSNOVNIHUSLOVA:

Jedanodpoligona

Nastavljeni radovi na regionalnomputu Podgorica - Cetinje - Budva

Crnagoraput završavaposao

CETINJE–

Kompanija Crnagoraput poče-

la je asfaltiranje dionice Lapčići –Košljun.

Riječ je o završnim radovima, oko 600

metara saobraćajnice od Košljuna do

Zavale, na magistralnomputu između pri-

jestonice i Budve.

Direktor Direkcije za saobraćaj Savo Para-

ča rekao je Pobjedi da će posao završiti za

najviše mjesec.

- Crnagoraput je izabrana na tenderu da

završi radove koji kasne zbog toga što

je sa firmomHidrokop koja je započela

posao Vlada raskinula ugovor – kazao je

Parača.

Radovi na rekonstrukciji magistralnog

puta cetinje – Budva počeli su u januaru

2017. godine, završetak posla prvobitno

je bio planiran za novembar iste godine, a

onda je rok pomjeren za mart ove.

U decembru je dvadesetak dana put bio

zatvoren zbog odrona na Brajićima, a

odrona je bilo i u septembru.

J.Đ.

Na magistralnomputu

Budva-Cetinje na dionicama

Košljun-Zavala i Brajići-Lap-

čići saobraćaj će danas biti

totalno obustavljen od 10

do 14 sati, najavljeno je iz

Automotosaveza.

Mimo tog termina saobra-

ćaj se odvija jednom tra-

komnaizmjenično.

Totalna

obustavaod

10do14sati

Proljećeu

ulici džanja

NIKŠIĆ–

Ulica Nikole Tesle u ovo doba godine jedna je od

najljepših u gradu, zbog drvoreda džanja od oko 50metara

koje raskošno procvjetaju. Sa razlogom je to s proljeća omi-

ljeno šetalište Nikšćana.

S. D.

Foto-bilješka iz Nikšića

HERCEGNOVI -

Odredište

prekojadranske regate „Est

105“ ove godine neće biti

gradska luka na Škveru već

Porto Montenegro u Tivtu. Za

tu regatu kojom je unazad 12

godina stizalo krajem aprila

oko šezdesetak plovila iz Italije,

vezivao se i početak nautičke

sezone u Herceg Novom.

Direktor Agencije za gazdo-

vanje gradskom lukomBožo

Ukropina objašnjava da je to

odluka organizatora, te da su

opština i Agencija bile spremne

da daju finansijsku i logističku

podršku toj tradicionalnoj

manifestaciji.

- Početak maja biće ipak u

znaku dolaska većeg broja plo-

vila jer očekujemo 20 plovila

jedne poljske kompanije. Riječ

je o dva katamarana i 18 krsta-

ša – kazao je Ukropina.

Objašnjava da su u toku završ-

ne pripreme, remont vezova i

sređivanje elektro i vodovod-

nih instalacija, te da već sva-

kodnevno prihvataju po jedno,

dva plovila koja su u čarteru.

- Danas je uplovila jedna jedrili-

ca, u nedjelju stižu dvije koje će

ostati duže na vezu - kazao je

Ukropina.

Očekuju da sezona bude na

nivou prošlogodišnje, koja je

bila rekordna.

- Ove godine biće tri jahting

vikenda, 29. jula, 5. i 12. avgu-

sta, te bi prema svimnajavama

sezona trebalo da bude veoma

uspješna – istakao je direktor

Agencije za gazdovanje grad-

skom lukom.

Ž.K.

Herceg Novi:

U gradskoj luci Škver očekuju uspješnu nautičku sezonu

Regatu „Est 105“ preuzeoPorto

ZAHTJEVNIRADOVI:

Detalj saputaCetinje-Budva