Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 13. april 2018.

Hronika

PODGORICA

–Kancelarija

InterpolauKopenhagenu je

uokviru istrageoubistvu

glavnog i odgovornogured-

nikaDanaDuškaJovanovića

poslaopogrešanDNKprofil

VukaVulevićanavještače-

njeuVisbaden–potvrđeno

je izTužilaštva.

-Nakonšto jekodVišegdržav-

nog tužilaštva uPodgorici for-

miran još jedan predmet po-

vodomotkrivanja saizvršilaca

ubistva Duška Jovanovića,

urednika dnevnih novina

„Dan“, došlo sedo saznanjada

jeSaveznomkriminalističkom

uredu u Visbadenu od strane

NCB Kopenhagen dostavljen

DNKprofil na imeV.V, teda taj

dostavljeni profil ne odgovara

profilu biološkog traga uzetog

od V.V. – saopšteno je iz Višeg

državnog tužilaštva.

Kako je pojašnjeno, imajući u

vidu da je osuđeni Damir

Mandić krivično djelo izvršio

u saizvršilaštvu sa drugim, do

sada neoktrivenim licima, tu-

žilac je istražnom sudiji Višeg

suda u Podgorici podnio pri-

jedlogzapreduzimanjeistraž-

ne radnje. Tražio je da se od

Vulevića i A. O, koji je umeđu-

vremenupostaodostupan,uz-

me uzorak za DNK analizu i

dostavi Saveznom kriminali-

stičkom uredu radi vještače-

nja nespornog profila sa DNK

profilima utvrđenimvještače-

njem sa materijalnih tragova

izuzetih iz vozila marke ,,golf

III“, iz kojeg je pucano na Jo-

vanovića.

- Nakon obavljenog vještače-

nja, Savezni kriminalistički

ured u Visbadenu je dostavio

nalaz i mišljenje iz kojeg je

proizilazilo da se uporedni

DNK profili dobijeni iz nes-

pornih uzoraka V.V. i A.O. sa

rezultatima dobijenih vješta-

čenjem uzoraka iz vozila, ne

podudaraju.ObziromdaDNK

analizomnijedokazanoprisu-

stvo bioloških tragova koji po-

tičuodV.V. i A.O, to jepostupa-

jući tužilac našao da nema

osnova da se protiv istih po-

krene krivični postupak – po-

jasnilajetužiteljkaVesnaJovi-

ćević.

Duško Jovanović ubijen je 27.

maja 2004. godine oko ponoći

iz automatske puške kada je

izašao iz redakcije.

Za učešće u tom zločinu osu-

đen je jedino Podgoriča-

nin Damir Mandić i to na 19

godina, dok nalogodavci i

ostali učesnici nijesu otkrive-

ni.

C.H.

IzKopenhagenaposlali pogrešanDNKprofil Vulevića

Više državno tužilaštvo objašnjava kako je došlo do propusta u istrazi ubistva Duška Jovanovića

PODGORICA

–Ponovno

suđenjeMarkuŠaranoviću

optuženomda jeu saizvrši-

laštvu sa jednomili višene-

poznatihosobaubiobizni-

smenaDraganaBećirovića

uBudvi 2011. godinebiće

audio snimano.

Krivično vijeće Višeg suda

kojimpredsjedavasudijaPre-

drag Tabaš prihvatio je pri-

jedlog branioca Šaranovića,

advokata Borivoja Borovića

koji je ukazao da će ovim po-

stupanjem sud obezbijediti

pravično i fer suđenje.

- Gledao sam na televiziji ne-

ka politička suđenja u Crnoj

Gori pa sam vidio kako vijeće

postupa kao da su policija -

naveo jeBorović.

ZAHTJEVI

On je juče predložio sudu da

seutvrdi čiji jeDNKna odjeći

stradalog Bećirovića jer je

vještačenjem utvrđeno da na

njoj nema Šaranovićevog

DNK.

Advokat Borović kazao je da

ne želi da vodi istragu o ubi-

stvu Bećirovića ali je „neop-

hodnodaseutvrdi čiji jeDNK

na garderobi pokojnog Beći-

rovića“.

- Tomora da se zna jer je roba

stradaloga pocijepana a tra-

govi napadača su morali da

ostanu na garderobi – poja-

snio jeBorović.

On je predložio i saslušanje

policijskih službenika Veli-

mira Furtule, Saše Rakočevi-

ća i Aleksandra Boškovića

koji suučestvovali i rukovodi-

li akcijomprisluškivanja u fa-

zi izviđaja.

- Treba ispitati ko je obavio

nezakonito snimanje ragovo-

ra Šaranovića u zgradi polici-

je, i toprijezvaničnogdavanja

iskaza,kakojeodlučiokadaće

prekidati snimanje i kada po-

činjati opet. Trebada senaba-

vi izvještaj od policije o taj-

nom snimanju i da se utvrdi

da li je snimljen čitav tok raz-

govora - objasnio je advokat.

PRITVOR

Sud je odbio zahtjev odbrane

da se Šaranoviću ukine pri-

tvor iako je odbrananavelada

se optuženi već tri godine i tri

mjeseca nalazi u pritvoru, što

je blizu roka koji je propisan

odstraneEvropskekomisijeo

srazmjernom suđenju, a koje

iznosi tri i po godine.

Advokati Šaranovića su naveli

da je on, kada jeBećirović ubi-

jen i poslije toga, duži period

biona slobodi i da je biou stal-

nomradnomodnosu.Naglasi-

li su da, dok je Šaranović bio

slobodan, redovno se odazi-

vaonapozivepolicije inadlež-

nihorgana.Oni sukazali i da je

viša državna tužiteljka navo-

diladaseonnalazioubjekstvu

što, kako ističu, nije istina.

Međutim, sud je obrazlažići

odbijanje prijedloga o ukida-

nju pritvora naveo da postoji

osnovanasumnjadajeoptuže-

ni počiniodjelozakoje se tere-

ti.

PrethodnompresudomŠara-

nović je osuđen na 14 godina

zatvoraali jeApelacioni sudu

januaruukinuo ovuodluku.

Istom presudom, optuženi

Milan Bulatović je oslobođen

od optužbe za neprijavljiva-

nje krivičnog djela i učinoca.

Prema navodima prvostepe-

ne presude, Šaranović je po

nalogu za sada nepoznate

osobe, zajednosaNNlicemili

višenjihsavatrenimoružjem,

10. aprila 2011. godine oko

2.40časovaunaseljuGolubo-

vina u Ulici Prve proleterske

uBudvi, sačekaoDraganaBe-

ćirovića ispred zgrade u kojoj

je stanovao.

Bulatović senašaona optuže-

ničkojklupiporedŠaranovića

zbog neprijavljivanja krivič-

nog djela ali je oslobođen op-

tužbi. Sljedeće suđenje zaka-

zano je za 26. april.

B.R.

Šaranovićaprivodena saslušanje

Suđenje za ubistvo Dragana Bećirovića, optuženi Šaranović ostaje u pritvoru

PODGORICA

–Odbor zabezbjednost i odbranu insistira

nadaljemjačanjuaktivnosti svihdržavnihnadležnihorga-

nakakobi sebezbjednosna situacijapoboljšalanakon

uznemirujućihdogađajakrajemprošlogmjeseca. To je je-

danodzaključaka sa sjedniceSkupštinskogodbora zaod-

branu i bezbjednost koja jeodržana iza zatvorenihvratao

bezbjednosnoj situaciji uzemlji.

Kako je kazao predsjednik Odbora Obrad Stanišić, Odbor je

pozdravio efikasnu akciju nadležnih službi koja je uslijedila

nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost. On smatra

da će se ovakvimdjelovanjimstati na kraj kriminalcima i orga-

nizovanimkriminalnimgrupamakakobi građani bili bezbjed-

ni.

Bilo je govora i o nedavnimsmjenama uANB i Upravi policije,

ali o tome Stanišić nijemogaodetaljnije da govori.

-Sjednica jebilaveoma interesantna, ali sadostatajnihpodata-

ka koje nemogu iznositi - kazao je on.

Odbor je razmatrao i Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu

bezbjednost za prošlu godinu.

C.H.

Jačati aktivnosti

nadležnihkakobi

građani bili bezbjedni

Zaključci Skupštinskog odbora

PODGORICA

–Suđenjebiv-

šempredsjednikuopštine

PlavOrhanuŠahmanoviću i

njegovimkolegamaTahiru

Đonbaljaju i JovanuLonča-

revićuzbogoptužbi da su

gradskukasuoštetili za 2.745

eura juče jeupodgoričkom

Višemsuduodgođenoza 17.

maj.

Suđenje je odgođeno na za-

htjevŠahmanovićevogadvoka-

ta jer se nalazi vanCrneGore.

Šahmanović je prvostepenom

odlukomosuđen na godinu za-

tvora po optužnici Specijalnog

državnog tužilaštva koje ga je

teretilo da je opštinu Plav ošte-

tio za 12.000 eura.

ApelacionisudCrneGorenalo-

žio jenovosuđenje, nakojemje

zamjenica specijalnog držav-

nog tužioca Tatjana Žižić pred

krivičnim većem Višeg suda u

Podgorici novom optužnicom

Šahmanoviću na teret stavila

da je opštinu oštetio za 2.745

eura.

Šahmanović je, komentarišući

izmjenu optužnice, rekao da je

potvrđena njegova odbrana u

kojoj je naveoda nije oslobodio

investitora od plaćanja 11.000

eura već 2.745 eura ako plaća u

ratama, ili 2.100 eura ako plati

cjelokupan iznos.

M.L.

OrhanŠahmanović

Advokat u inostranstvu

Odgođeno suđenje bivšempredsjedniku opštine Plav

PODGORICA

–Graničnapoli-

cija kontrolisala je voz koji je

saobraćao na liniji Bar-Beograd

i pronašla četiri zamotuljka sa

oko450gramamarihuane.

Kako se navodi u saopštenju, na

Željezničkomgraničnomprela-

zuBijeloPolje, na izlazu izCrne

Gore, pregledan je voz koji sao-

braća na relaciji Bar –Beograd i

u dva vagona, u četiri pepeljare,

pronašlimarihuanu.

Droga je izuzeta i predata služ-

benicimaOdsjekazaborbupro-

tivdroganadaljepostupanje.

Po nalogu tužioca u Višem dr-

žavnom tužilaštvu u Bijelom

Polju, zbog postojanja indicija

da bi jedna osobamoga biti po-

vezana sa ovimpokušajemkri-

jumčarenja marihuane u vozu,

od njega su izuzeti brisevi radi

vještačenjauForenzičkomcen-

tru.

C.H.

Policija kontrolisala

voz u BijelomPolju

Upepeljarama

krilimarihuanu

Ustanunađeno

oružje i droga

Uhapšena

osumnjičena

za stvaranje

kriminalne

organizacije

Oduzetadroga

SaprivođenjaVukaVulevića

PODGORICA

– L. B.

(24)izPodgoriceuhap-

šena je juče zbog sum-

njeda jediokriminalne

organizacije – saopšte-

no nam je nezvanično

iz izvora bliskih istrazi.

Kako nam je rečeno,

akcija je sprovedena u

koordinaciji službeni-

kaUpravepolicije, Sek-

tora kriminalističke

policije i Specijalnog

policijskog odjeljenja.

Povodom hapšenja

osumnjičene, policija i

tužilaštvo se nijesu

oglašavali.

C.H.

PLJEVLJA

-M. T. (26) iz Plje-

valjauhapšen je i protivnjega je

podnijeta prijava jer je pretre-

somnjegovog stana pronađeno

oružje i droga.

On se tereti da jepočiniokrivič-

no djelo neovlašćena proizvod-

nja,držanjeistavljanjeupromet

opojnihmaterija.

Kako je saopštilaUprava polici-

je,pretresomstanaidrugihpro-

storija koje koristi M.T. prona-

đena su četiri pakovanja u

kojima je bilo 98,4 gramamari-

huane, 98,1 grama spida, 51 ko-

mad tableta tramadol, dvije ta-

blete ksalol, jedna tableta

dijazepam kao i digitalna vaga

zapreciznomjerenje.

Takođe prilikompretesa zapli-

jenjena je puškaM-48, vazduš-

napuška,malokalibarskamuni-

cija, 19 komada, municija

raznog kalibra, patroni lovačke

puške, 13 komada, i ambalaža sa

kuglicama i kapislama.

M.L.

Uhapšen Pljevljak

Zaplijenjenooružje i droga

Odbrana

traži da se

vještači

DNKna

odjeći žrtve