Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 12. april 2018.

Hronika

provjeri

užnicaprotiv

avljana

emsudu

Zapaljen „BMW“ doktora

Predraga Jovovića

PODGORICA

Vozilo

,,BMW“ ginekologa Predraga

Jovovića zapaljeno je juče

ujutro ispred Kliničkog cen-

tra.

Požar je primijećen oko 1.20

sati, nakon čega su obavi-

ješteni vatrogasci. Vatra sa

Jovovićevog auta zahvatila je

vozilo koje je bilo u neposred-

noj blizini.

On je za Portal Analitika rekao

da pretpostavlja ko stoji iza

napada. Izjavu je dao policiji

i nada se da će istražitelji e i-

kasno obaviti istragu.

C. H.

uslugama koje je EPCG potpi-

sala sa A2A, A2A Reti eletrika i

BAINMilano sklopljeni su bez

sprovođenja postupka javnih

nabavki i obaveznih odluka

odbora direktora.

Sporne ugovore potpisao je

tadašnji izvršni direktor EPCG

Enriko Malerba, a Fabio

Bjanko je na mjesto inansij-

skog direktora došao 2010.

godine. Prethodno je na toj

funkciji bio Masimo Sala.

Prema informacijama iz

istrage, Malerba i Sala nijesu

pravovremeno obavijestili

odbor direktora i akcionare

EPCG o sklopljenomugovo-

ru. Kad je odbor direktora

EPCG za to saznao, crnogor-

ska strana je zatražila obu-

stavu plaćanja.

B. R.

PODGORICA

Crnogorska

policijapronašla je skoro

100kilograma skankaužbu-

njublizugranice saAlbani-

jom, anjihovekolege iz su-

sjednedržaveuhapsile su

osobuzakoju se sumnjada

jedroguprošvercovalauna-

šuzemlju.

Kako se navodi u saopštenju

policije, drogu su u priobal-

nomdijeluSkadarskog jezera,

u reonumjesta Božaj, zaplije-

nili službenici Odjeljenja gra-

nične bezbjednosti Tuzi u sa-

radn j i sa s l užben i c ima

granične policije Albanije u

8.30 sati, postupajući naosno-

vu operativnih saznanja koja

sudobili odkolega izAlbanije.

- Pretragom terena, u reonu

mjestaBožaj, ispodmagistral-

nog puta su u žbunju pronašli

sakrivenačetiri crnavećadža-

ka obmotana providnomPVC

folijom u kojima se nalazilo

ukupno97kilogramamaterije

biljnog porijekla, tamnozele-

ne boje, za koju se sumnja da

se radi o opojnoj drogi mari-

huana tipa skank–navodi seu

saopštenju.

Dodaje se da je u neposrednoj

blizini džakova sa skankom,

na obali jezera, pronađeno i

limenoplovilo, dužineokopet

metarakojeje,kakosesumnja,

korišćeno za krijumčarenje

skanka preko Skadarskog je-

zera, izAlbanije uCrnuGoru.

Službenici granične policije

Albanije su, na osnovu poda-

takakojesukolegeizCrneGo-

re razmijenile sanjima, nanji-

hovoj teritoriji uhapsile

albanskog državljanina, za

kojeg se sumnja da je prokri-

jumčariodrogu.

-Skankjepredatslužbenicima

Odsjekazaborbuprotivdroge

naše Uprave policije radi da-

ljeg postupanja. Odogađaju je

obaviješten državni tužilac u

Višem državnom tužilaštvu u

Podgorici. Skank će biti upu-

ćen u Forenzički centar radi

vještačenja. Saradnja granič-

nih policija Crne Gore i Alba-

nije na ovompredmetu se na-

stavlja – saopšteno je iz

policije.

A.G.

PODGORICA

BojanMar-

kuš osuđen je jučena četiri

mjeseca zatvora jer je 12. de-

cembraprošle godineprije-

tiomaloljetnikuO.M.

Presudu je donijela sutkinja

Osnovnog sudaŽeljka Jovović.

Ona je u obrazloženju presude

kazala da je svim predstavlje-

nimdokazima tokompostupka

utvrđeno da jeMarkuš počinio

krivično djelo. Jovović je pod-

sjetila i na iskaz maloljetnika

koji je do detalja opisao kako se

odigraodogađaj.

Kakojeistakla,sudjeupogledu

kazne cijenio to što jeMarkuš i

ranije osuđivan zbog krađe.

Ranije juče tužiteljka Snežana

Šišević u završnoj riječi tražila

je da se optuženi proglasi kri-

vimjer jenjegovakrivicaupot-

punosti dokazana.

- Maloljetnik O. M. je kako kod

tužioca, tako i na glavnompre-

tresu događaj detaljno opisao.

Ispričao je kako je osjetio strah

i ugroženost, a tokom prepo-

znavanja O. M. je bio decidan

da je tobiooptuženi. Osimtoga

naglavnompretresujeponovio

da je optuženi uperio pištolj u

njega - kazala je Šišević.

Ona je tražila i da se Markušu

produžipritvordopravosnažo-

sti presude.

S druge stane, advokat Damir

Lekić, koji zastupa Markuša,

tražio je da se njegov klijent

oslobodikrivicejernijeutvrđe-

no da je počinio krivično djelo

ugrožavanje sigurnosti.

- Optužba se bazirala na iskazu

svjedokaO.M. kao i na zapisni-

ku o prepoznavanju, a ovakvi

dokazi ne mogu biti pouzdan

osnov za utvrđivanje činjenica,

a posebno materijalne istine –

dodao jeLekić.

Markušusenateretstavljaloda

je počinio krivično djelo ugro-

žavanje sigurnosti.

Premanavodimaoptužnogpri-

jedloga,MarkušjeuUlicikralja

Nikole uPodgorici prijetioma-

loljetnomO.M.

Optuženi je na autobuskom

stajalištu prišao maloljetniku i

započeo komunikaciju sa njim.

- Uperio je pištolj u grudi O. M.

a zatim od njega zahtijevao da

taj pištolj drži u svoje ruke, što

je maloljetnik iz straha prihva-

t i o – p i š e u op t užnom

prijedlogu.

Nakon togaMarkuš je zaprije-

tio maloljetniku: ,,Ako ti sada

prosviramglavu, džaba tebi svi

mišići.“

Markuš je od ranije poznat na

stupcima crne hronike. Protiv

njega se vode dva postupka

pred Osnovnim sudom jer se

lažno predstavljao kao polica-

jac.

M. L.

Akcijomcrnogorske i albanskepolicijepresiječenšvercdroge

Zaplijenjenoskoro

100kilograma skanka

Presudaoptuženomzaugrožavanje sigurnosti

Markušučetirimjeseca

zbogprijetnjimaloljetniku

Markušadovodena suđenje

ULCINJ -

Protiv četiri izička

i četiri pravna lica podnijete

su prijave zbog sumnje da

su utajomporeza i doprino-

sa oštetili budžet Crne Gore

za 45.536 eura.

Kako je saopštila Uprava

policije, službenici Odsjeka

su u saradnji sa Osnovnim

državnim tužilaštvomu Ulci-

nju kontrolisali poslovanja

više preduzeća sa sjedištem

u tomgradu.

Sumnja se da su tokom 2017.

i 2018. godine K. S, izvršni

direktor u pravnom licu

„Sport Bili“ d.o.o, F. R, izvršni

direktor „XXL construction“

d.o.o, A. Z, izvršni direktor

„Ndertimia“ d.o.o. i B. S, izvrš-

ni direktor „Hilti hila“ d.o.o.

počinili krivično djelo utaja

poreza i doprinosa.

- Oni su, kako se sumnja, u

ovom vremenskomperiodu

pribavili dozvole za privre-

meni boravak i rad 27 stra-

nih državljana koji su radno

angažovani u ovimpredu-

zećima. Strane državljane

nijesu osigurali, što su bili

obavezni shodno Zakonu o

penzijskom invalidskomosi-

guranju, niti po tomosnovu

za te osobe uplatili poreze i

doprinose, čime su budžet

Crne Gore oštetili za 45.536

eura - piše u saopštenju

policije.

Osumnjičeni će biti

privedeni tužiocu.

M. L.

NIKŠIĆ

PetarRadunović

(22) izNikšićauhapšen je i

protivnjegaćebiti podnijeta

prijava zbog sumnjeda jeu

martumaskiran, prijeteći

nožem, odradnicekladioni-

ce ,,Olimp“, R. Đ. ukraopa-

zar.

On se prijavomtereti da je po-

činiokrivičnodjelo razbojniš-

tvo.

Policija u Nikšiću je obavije-

štena da je maskirana osoba

10. marta opljačkala kladioni-

cuu večernjimsatima.

Po prijemu da je u kladionici

bilo razbojništvo, nikšićka po-

licija je obavila uviđaj i izuzeti

su tragovi koji su upućeni na

vještačenja u Forenzički cen-

tar uDanilovgradu.

Nakonkriminalističkeobrade,

utvrđeno je da je osumnjičeni

Radunović počinio krivično

djelo.

On je nakon hapšenja uz kri-

vičnu prijavu priveden kod

tužioca na saslušanje.

M. L.

PODGORICA

Apelacioni

sudpotvrdio jepresuduko-

jomjeDanilovgrađaninG. B.

oslobođenoptužbi zapre-

prodajudroge. Prvostepenu

presudu izreklo jekrivično

vijećeVišeg sudakojimje

predsjedavao sudijaPredrag

Tabaš.

U obrazloženju o odbijanju

žalbe tužilaštva, vijeće Apela-

cionog suda je navelo da je pr-

vostepeni sud ispravno utvr-

dio činjenično stanje na

osnovu kojeg je donijelo oslo-

bađajućupresudu.

Prema navodima prvostepene

presude, tužilaštvo tokom

sudskogprocesanijedokazalo

da jeoptuženiG. B. odpočetka

januarado3.marta2016. godi-

ne nepoznatim osobama pro-

davao heroin za neutvrđeni

iznos novca.

Sud je poklonio vjeru odbrani

optuženog koji je negirao

šverc droge pojašnjavajući da

je dugogodišnji zavisnik i da je

odlučio da se liječi. Po savjetu

ljekara počeo je da smanjuje

količinu od pola grama na dan

načetvrtinugramaheroina, za

što su mu koristile digitalne

vagepronađeneunjegovojku-

ći.

OdbranaG.B. da jedugogodiš-

nji heroinski ovisnik potvrđe-

na je i medicinskom doku-

mentacijom.

B.R.

Apelacioni sudpotvrdiopresuduDanilovgrađaninu

Oslobođenoptužbi

za švercheroina

Rasvijetljeno razbojništvouNikšiću

Mladićosumnjičenda je

ukraopazar izkladionice

ULCINJ: Prijavezbog

utajeporeza i doprinosa

Budžet

oštećenza

45.536eura

Velikamaterijalna štetanaautomobilu

Skankkoji jeoduzet