Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 12. april 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA–

Specijalno

tužilaštvo dostavilo je Višem

sudu u Podgorici dopunjenu

optužnicu protiv četvorice

italijanskih državljana, koji

se terete za krivično djelo

zloupotreba službenog

položaja u privrednom

poslovanju.

Viši sud je u februaru vratio

Tužilaštvu ovu optužnicu uz

obrazloženje da je optužni

akt vraćen zbog „administra-

tivnih nedostataka“.

Specijalno tužilaštvo je 16.

januara podiglo optužnicu

kojom su obuhvaćeni bivši

izvršni direktor EPCG Enrike

Malerba, bivši finansijski

direktori Flavio Bjanko i

Masimo Sala i bivši izvršni

direktor A2A Renato Rava-

neli.

Mjesec prije okončanja istra-

ge, Tužilaštvo je odustalo

od krivičnog gonjenja kom-

panije A2A i tri crnogorska

državljanina iz Elektropri-

vrede Crne Gore, koji su se

takođe sumnjičili za zloupo-

trebu položaja.

Dokazi uslučaju „konsultantski ugovori“ uskoroponovon

Dopunjenao

italijanskihdr

dostavljenaVi

Istraga je obustavljena protiv

bivšeg koordinatora glavnog

finansijskog direktora Sloboda-

na Tanasijevića, rukovoditeljke

Direkcije za finansije Venke

Janjušević i rukovoditeljke

Direkcije za računovodstvo

i poreze Vojke Ćalasan, jer je

utvrđeno da nijesu učestvovali

u nezakonitim radnjama.

Italijanski državljani, protiv

kojih je podignuta optužnica,

terete se da su zloupotrijebili

službeni položaj prilikom

potpisivanja ugovora o kon-

sultantskimuslugama i oštetili

Elektroprivredu Crne Gore za

višemilionski iznos u korist ita-

lijanskih kompanija A2A, A2A

Reti eletrika i BAIN – Milano.

Italijanska kompanija A2A je

prije tri i pomjeseca u okviru

poravnanja vratila 4,34miliona

eura za konsultantske usluge.

Podsjećamo, istraga je pokre-

nuta na osnovu dokumenta-

cije koju je u oktobru 2014.

godine Vrhovnomdržavnom

tužilaštvu dostavio skupštinski

Odbor za ekonomiju, nakon

kontrolnog saslušanja o kon-

sultantskimugovorima Elek-

troprivrede.

Prema toj dokumentaciji,

ugovori o konsultantskim

ZgradaTužilaštva

PODGORICA–

Danilovgra-

đaninMarkoŠaranovićda-

nas će seponovonaći naop-

tuženičkoj klupi Višeg sudau

Podgorici zbogoptužbi da je

u saizvršilaštvu sa jednomili

višenepoznatihosobaubio

biznismenaDraganaBećiro-

vićauBudvi 2011. godine.

Prethodnom presudom ovog

suda Šaranović je osuđen na 14

godina zatvora, ali je Apelacio-

ni sud u januaru ukinuo ovu

odluku krivičnog vijeća Višeg

suda, kojim je predsjedavao

PredragTabaš.

Istompresudom optuženi Mi-

lan Bulatović oslobođen je od

optužbe za neprijavljivanje

krivičnog djela i učinioca.

Prema navodima prvostepene

presude, Šaranović je po nalo-

gu za sada nepoznate osobe,

zajedno sa NN licem ili više

njih, naoružan, 10. aprila 2011.

godine oko 2.40 časova u nase-

lju Golubovina u Ulici Prve

proleterske u Budvi, sačekao

Dragana Bećirovića ispred

zgrade ukojoj je stanovao.

- Najprije je došlo do fizičkog

kontakta kojom prilikom se

jedno od licamašilo pištolja i u

pravcu Bećirovića opalio dva

projektila koja su ga pogodila u

predjelu desnog koljena i ma-

logprstalijevešake.Potomjesa

udaljenosti od 70 centimetara

ispaliojošjedanprojektilkojije

pogodio Bećirovića u butinu

lijeve noge. Bećirović je premi-

SaprivođenjaŠaranovića

PonovnosuđenjeokrivljenomzaubistvoBećirovića

Šaranovićdanas

predsudom

nuo od iskrvavljenja na putu

prema bolnici uKotoru - kazao

je sudijaTabaš.

Prilikom utvrđivanja krivice

okrivljenog,sudjekaovjerodo-

stojan cijenio iskazMilana Bu-

latovića koji je dao u istrazi.

Bulatović se našao na optuže-

ničkoj klupi pored Šaranovića

zbogneprijavljivanjakrivičnog

djela, ali je oslobođenoptužbi.

Bulatović je tada tvrdio da je

Šaranović neposredno prije

ubistvatražioosobekojebipre-

bileBećirovića.

Iskaz Bulatovića potvrđen je i

navodima svjedoka Bojana Kr-

stajića. Naime, Krstajić je pred

sudomnaveodagajeMilanBu-

latovićmjesecprijeubistvaBe-

ćirovića pitao „zna li neku oso-

bukojubimogao angažovati za

prebijanje jednog čovjeka“.

Kada je čuo da se radi oBećiro-

viću, Krstajić tvrdi da je odu-

stao odposla.

B.R.

PODGORICA–

Komora fizi-

oterapeutaCrneGorepo-

krenula jekampanju„Biti fi-

zioterapeut nije lako“ kako

bi ukazali na toda seovim

poslomadekvatnomoguba-

viti isključivoosobekoje

imaju licencu ili sertifikat za

radkoji izdaje to tijelo.

Predsjednik Komore fiziote-

rapeuta Krsto Kovačević za

Pobjedu je rekao da je važno

upozoriti da fizioterapeut ne

možebitisvakoidaonikojiže-

le da se na legalan način bave

ovimposlommorajuimatido-

zvolu za rad.

- Na taj način se štiti naša pro-

fesija, anaprvommjestupaci-

jenti.Nijepreciziranodokada

će kampanja trajati jer ćemo u

kontinuitetu da ukazujemo

građanima i stručnoj javnosti

da ne treba da koriste usluge

fizikalne terapije kod osoba

koje nijesu fizioterapeuti, od-

nosno kod onih koji nemaju

licencu ili sertifikat za rad.

Upravo zbog toga Komora or-

ganizuje besplatna stručna

predavanja kako bi fiziotera-

peuti unaprijedili znanja i sa-

kupili određeni broj bodovasa

raznih oblika usavršavanja -

naveo jeKovačević.

Podsjetio jeda je za sedamgo-

dina, koliko važi licenca, po-

trebno da fizioterapeut ima

120bodova.

- Posjedovanje licence i član-

stvo u Komori je obavezno jer

ćemo jedino tako unaprijediti

ovu profesiju i doprinijeti da

sefizioterapeutizapošljavajui

da zasnivaju svoje privatne

prakse. Uskoro ćemo na inter-

net stranici Komore objaviti

registar fizioterapeuta koji

posjeduju licence i sertifikate

za rad kako bi javnost imala

uvidu to - rekao jeKovačević.

Kako je kazao, tijelo na čijem

je čelu zalaže se za uspostav-

ljanje stručnog, nezavisnog,

samostalnog, nepristrasnog,

efikasnog i odgovornog odno-

sa prema profesiji i to afirma-

cijom fizioterapije kao struke,

unapređenjemnivoaedukaci-

je, povećavanjem kompeten-

cija fizioterapeuta, jačanjem

ugleda, profesionalne etike i

dostojanstva fizioterapeuta.

Kovačević je nedavno na kon-

ferenciji za novinare kazao da

su od februara do marta ove

godine dali ukupno 145 javnih

isprava, odkojih je 117 licenci i

28 sertifikata za rad.

On je tada naveo i da jeKomo-

ra dala 191 člansku kartu, a da

je u procesu izdavanja licenci

45 fizioterapeuta.

K. J.

PODGORICA-

Sindikat pro-

svjetepočeo jepregovore sa

Ministarstvomprosvjeteo

radnomzakonodavstvu i

raspodjeli časova - kazao je

Pobjedi predsjednikSindi-

kataprosvjetePodgorice

SlobodanSavović, dodajući

da će i pitanjepovećanjapla-

tadoći na red tokommjese-

ca.

Utokusu, kažeon, konsultaci-

je.

– Sada smo na drugomkolosi-

jeku.Pripremamosezaprego-

vore oko viška časova i to je

ono što je unijeto u granski

kolektivni ugovor. To su neke

druge stvari koje isto utiču na

standard naših kolega – kazao

je Savović.

Ističe i da zajedno sa „ljudima

izMinistarstvaprosvjete“raz-

govaraju o primjeni radnog

zakonodavstva, jer imaju ne-

koliko slučajeva gdje je došlo

do,kakojekazao,,,nepoznava-

nja radnog zakonodavstva,

Zakona o radu i Opšteg zako-

na o obrazovanju od uprava

nekihpodgoričkih škola“.

– To su problemi koji su vrlo

dragocjeni našim kolegama,

kako bi se obezbijedila sigur-

nost rada uučionici. Razgova-

ramo i o primjeni granskog

kolektivnog ugovora u dijelu

obračuna, naknada za razne

stvari gdje je bilo određenih

problema od uprava škola –

kazao je Savović.

Naš sagovornik očekuje da će

u junu, ukoordinaciji saMini-

starstvom i direktorima upra-

va škola, napraviti kvalitetnu

raspodjelu časova u okviru

reforme.

– Potpuno smo posvećeni za-

štiti radnog zakonodavstva. U

ovom trenutku nam je važno

da za što veći broj kolega

sačuvamo radni angažman u

punomobimu–kazaojeSavo-

vić.

Pitanje povećanja plata „stići

će na red već tokomovogmje-

seca“.

– Preko zajedničkih komisija

u ko j ima u č e s t vu j emo

predložićemo ministrima

kako se može povećati plata.

Očekujemo sa druge strane

otvorenost u razgovorima uz

obostranu argumentaciju –

poručio je Savović.

Sindikat prosvjete uputio je

Vladi i resornomministarstvu

zahtjev za pregovore o pove-

ćanjuplata jošpočetkommar-

ta.

Tada su saopštili da su zapo-

sleni u prosvjeti opterećeni

ubrzanim promjenama u

obrazovnom sistemu, gdje se

od njih očekuje damotivisano

iznesu sve zahtjeve koji im se

postavljaju novim zakonima i

reformom obrazovnog siste-

ma.

Glavni odbor Sindikata za-

ključio je da je položaj i tre-

tman prosvjetnih radnika na

nezadovoljavajućem nivou i

da njihovmaterijalno-socijal-

ni status ne prati proklamova-

ne ciljeve Vlade. Ukazali su i

na činjenicu da su plate pro-

svjetnih radnika ispod držav-

nog prosjeka.

Prema njihovim podacima,

prosječnazaradauprosvjetije

485eura, dokjenanivoudrža-

ve 512, dok je u javnoj upravi

593 eura.

N.K.

Sindikat prosvjetepregovara sa resornimministarstvom

SlobodanSavović

Raspodjela fonda

časovaprioritet

PODGORICA-

Nepoznati

mladićupao je jučeupo-

rodičnukućuJ. D. i pokušao

da jeopljačka, nakončega ju

je zaključao i pobjegao–

pišeportal Fos.

Žena je prijavila da je momak

pokucao, a potomuz prijetnje

pištoljem odvukao u spavaću

sobu gdje ju je udario i rekao:

,,Znamda imaš 20 hiljada eu-

ra, dajmi pare“.

Kako nije uspio da pronađe

novac, ženu je pretukao, zakl-

jučao i pobjegao.

Ženu su kasnije otključale

komšijekojesučuledadoziva,

a ona je kazala policiji da joj

nedostaje mobilni telefon i

zlatne naušnice.

Počinioca je opisala kao

mlađegpunijegmuškarca, ko-

ji je preko lica imao mrežastu

krpu i navučeni kačket, a na

rukamamedicinske rukavice.

C.H.

Podgoričkapolicija traga

za razbojnikom

Pretukao

žrtvu tražeći

novac

Počelakampanja „Biti fizioterapeut nije lako“

Kovačević:

Bez licence

nema rada sapacijentima

KrstoKovačević