Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 12. april 2018.

Društvo

stigli opštinski izvještaji

emljotresa

podatke

Anela Čekić kazala je da je ko-

misija u ovoj opštini pri kraju

sa konačnim izvještajem, te da

su ostale da se odrede konačne

cifre. Očekuje, kako je kazala,

daćeizvještajproslijeditiVladi

do krajamjeseca.

Dodala je da Vladina urgentna

pomoć, u iznosu od 50.000 eu-

ra, nijeucjelosti raspodijeljena

ipodsjetiladasuiprijenegošto

je legaonovacna računopštine

pomagali građanima tako što

su imdavali građevinski mate-

rijal.

Državna komisija će po prima-

nju svih konačnih opštinskih

izvještaja imati rok od 33 dana

da donese odluku u odnosu na

opštinske izvještaje, odnosno

konkretne objekte i kuće.

Zemljotres jačine 5,2 stepena

Rihterove skale pogodio je 4.

januara sjevernu regiju naše

države,saepicentromnaplani-

ni Visitor kod Plava. U zemljo-

tresu niko nije povrijeđen, a

pričinjena je znatna materijal-

na šteta, uglavnomna starijimi

objektima odkamena.

J.B.

Oštećenimost uGusinju

PODGORICA

-UCrnoj Gori subezposla 242magistra i 11

doktoranauka, pokazujupodaci sa evidencijeZavoda za za-

pošljavanjeCrneGore.

PomoćnikdirektoraZavodaGoranBubanjakazaojezaRTCG

da je uovommomentubez posla 5.630visokoškolaca.

–Odtogaimamo242magistrai11doktoranauka–kazaojeon.

Bubanja je pojasnio da je najviše nezaposlenih visokoškolaca

uPodgorici, Nikšiću, Baru i BijelomPolju.

–Uovimopštinama jeoko3.400nezaposlenihvisokoškolaca,

odnosno oko 60odsto - rekao jeBubanja.

Na evidenciji je juče bilo oko 46.200 nezaposlenih, što je, po-

jašnjavaBubanja, 11,6odstomanjeuodnosuna isti danprošle

godine.

–Učešćeženauukupnojnezaposlenostinanivou jeodoko58

odsto, au istomperioduprošle godinebilo je52odsto–kazao

jeBubanja.

N.K.

Bezposla242magistra

i 11 doktoranauka

Podaci sa evidencije Zavoda za zapošljavanje

PODGORICA

-Novinar

DuškoŠiljakpreminuo je

jučeuKliničkomcentru

CrneGore.

On je godinama bio na listi

čekanja za transplantaciju

bubrega u Crnoj Gori, a za

transplantacijuunekoj stra-

noj klinici bilo je potrebno

između 40.000 i 60.000 eu-

ra.

Mediji su u posljednjihmje-

sec u više navrata prenosili

informacijudajeŠiljkuživot

ugrožen i da je hitno potre-

ban novac za njegovo liječe-

nje u Turskoj, a njegovi pri-

jatelji i kolege inicirali su i

donatorske akcije.

Dovoljno novca nije priku-

pljeno.

Iz Kliničkog centra juče ni-

jesu saopštili usljed kojih

komplikacija je Šiljak izgu-

bio bitku za život.

R.D.

Umro

Duško

Šiljak

U samoevaluacionom izvještaju Univerziteta Crne Gore analiziran i budžet

Najvišeprihodaodškolarina

PODGORICA

–Ukupni pri-

hodiUniverzitetaCrneGore

prošle godinebili su

29.373.697 eura, odnosnoza

2.452.046euramanji uodno-

suna godinuranije–2016,

pokazao je samoevaluacioni

izvještaj ove institucije.

U tomdokumentu, o kojem će

se senatori izjasniti na današ-

njoj sjednici, pojašnjeno je da

je prošle godine Univerzitet

prihodovao od budžeta Crne

Gore17.357.228eura, dokmuje

ukupni sopstveni prihod izno-

sio 12.016.469 eura. Pretprošle

godine prihodi iz budžeta bili

su nešto manji i iznosili su

16.857.228, dok su ukupni sop-

stveni prihodi bili 14.968.515

eura.

- U2015. godini, sopstveni pri-

hodi UCG su 49 odsto, a

budžetski prihodi 51 odsto.

Pretprošle godine (2016) sop-

stveni prihodi iznosili su 47

odsto, a budžetski 53 odsto.

Prošlegodinesopstvenipriho-

di su 41 odsto, a budžetski 59

odsto–podaci su izovog izvje-

štaja.

Iz sopstvenih prihoda Univer-

zitet je najviše novca dobijao

od ,,školarina i tržišta“. Prošle

godinejepotomosnovupriho-

dovao 9.017.518 eura, dok je

Univerzitet CrneGore

pretprošle godine (2016) taj

iznosbioneštoveći –9.825.670

eura. Znatno su prošle godine,

takođe, smanjeni prihodi od

prodaje imovine. U 2017. godi-

ni iznosili su 15.947 eura, dok

suu2016. godini bili 87.899 eu-

ra. Prošle godine je, s druge

strane, zabilježenrastdonacija

– 93.149 koje su u 2016. godini

bile samo 5.178 eura, a u 2015.

godiniiznosilesu104.833eura.

U izvještaju je istaknuto da su

na polju upravljanja finansija-

ma UCG zabilježene dvije

krupne promjene. Pojašnjeno

je da je u novomZakonu o vi-

sokomobrazovanju pitanje fi-

nansiranja definisano ugovo-

rom između Vlade i UCG sa

jasnodefinisanimobavezama.

- Dugoročni ugovor bi trebalo

daeliminišenesigurnostveza-

nu za visinu izdvajanja sred-

stava zaUCG, što s druge stra-

ne omogućava rektoru da

predlaže i donosi dugoročne

odluke.Ovakavsistemfinansi-

ranja je potpuno nov i treba

sačekati određeni periodkako

bisesagledalanjegovarealiza-

cija. Postoji bojazanda ovakav

sistem finansiranja nije do-

voljno fleksibilan, s obzirom

na to da su osnovni izvor fi-

nansiranja UCG dotacije iz

državnog budžeta – navedeno

je u izvještaju. Došlo je, tako-

đe, kako je pojašnjeno, i do

z n a č a j n e u n u t r a š n j e

redistribucije sredstava koja

se prihoduju od školarina,

tako da se 72,5 odsto prihoda

sliva u centralni budžet, za

razliku od nekadašnjih 20

odsto,štoje,,ojačalocentralnu

administraciju u odnosu na

fakultete“.

N.

Đ.

Održana panel diskusija o ishrani djece u vremenu loših navika

Gojaznost najmlađih

nanivou jeepidemije

Da se djeca loše hrane,

posebno dok su u školi, kako

su saopštili organizatori,

prepoznali su i u Ministarstvu

prosvjete, zbog čega su odlu-

čili da dodatno pokušaju da

utiču na dostupnost nezdra-

vih proizvoda najmlađima.

Navodi se da Ministarstvo

ubuduće neće na teritoriji

Podgorice davati saglasnosti

za prodavanje nezdrave

hrane u kioscima unutar dvo-

rišta škola i da će pokušati da

u saradnji sa Ministarstvom

za održivi razvoj to zabrani i

u blizini škola.

Milica Lekić iz Ministarstva

prosvjete je objasnila da je

Podgorica prvi grad u kojem

će se sprovoditi ta odluka,

jer Škola „Sergije Stanić“ već

proizvodi đačku užinu i, kako

je navela, može ponuditi

zdrave proizvode ne samo

direktno đacima nego i kios-

cima kako bi zamijenili asorti-

man koji nije zdrav.

Ona je kazala da vjeruju da

će đačka užina Škole „Sergije

Stanić“ biti podstrek i ško-

lama koje imaju smjerove

kuvarstva i poslastičarstva na

teritorijama drugih opština

da kapacitete iskoriste za slič-

ne namjene.

Nezdravahrananećeseprodavati

ublizinipodgoričkihškola

PODGORICA

- Premapoda-

cima Instituta za javno

zdravlje, oko40odstomali-

šana je gojazno i predgoja-

zno, pa semože reći da goja-

znost djeceuCrnoj Gori

poprima epidemijske raz-

mjere.

Institut će danas zvanično

predstaviti najnovije podat-

ke, ana jučerašnjoj panel dis-

kusiji o ishrani djece u vre-

menu loših navika, između

ostalog je rečeno da samo je-

dan odsto roditelja vidi svoje

dijetekaogojazno, devetpro-

cenata kaopredgojazno i oko

jedankaopothranjeno.

- Tu leži ključ, ali i rješenje

problema - kazala je specija-

lista higijene u Institutu Eni-

saKujundžić naglasivši da su

roditelji mnogo popustljivi

kad je ishrana u pitanju, pra-

ve kompromise i idu linijom

manjeg otpora.

Ona je objasnila da roditelji

ne mogu uticati na količinu

aditiva i hemijskih supstanci

Roditelji

sumnogo

popustljivi kad

je ishrana u

pitanju, prave

kompromise

i idu linijom

manjeg otpora –

kazala je dr Enisa

Kujundžić iz IJZ-a

uhrani, alimogubirati hranu

koja imamanje tih sastojaka.

Pedijatrica u Domu zdravlja

Podgorica dr Paša Divanović

kazala je da rezultati siste-

matskih pregleda pokazuju

da je sve više gojazne djece.

Tako ih je, kaže ona, najviše

među predškolcima i to 25,4

odstodječakai32,4odstodje-

vojčica.

Divanović je istakla i da pre-

mapodacimaDomazdravlja,

oko 60 do 80 odsto gojazne

školske djece ostane gojazno

i u starijemuzrastu.

- Djeca, osim što ne uzimaju

hranuupetobroka, nepravil-

no uzimaju ugljene hidrate,

proteine, masti i vitamine,

nedovoljno se bave fizičkom

aktivnošću i nedovoljno spa-

vaju–kazala je drDivanović.

KristinaMihailović iz Udru-

ženja Roditelji navela je da je

ishrana tema koja izaziva ve-

like rasprave među roditelji-

ma na osnovu kojih se može

zaključiti da roditelji nijesu

svjesni grešaka koje prave i

problema koje može izazvati

nezdrava ishrana.

Ona je najavila da će unared-

nom periodu sa Institutom

za javno zdravlje, ljekarima i

Ministarstvom prosvjete ra-

ditinapromjeni stanja i svije-

sti o važnosti zdrave ishrane.

Panel su organizovali Udru-

ženjeRoditelji, CAZAS i SOS

telefon za žene i djecu žrtve

nasilja Podgorica, u okviru

projekta „HealthUP“, koji je

podržala Delegacija Evrop-

ske unije uCrnoj Gori.

Sl.R.

Roditelji popustljivi premadjeci