Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 12. april 2018.

Društvo

ULCINJ–ProtivD. B. (36) izPodgorice, B. I. (25) izĐakovi-

ce saboravištemuPodgorici i G. I. (39) izĐakovicepodnije-

te suprijave zbog sumnjeda supočinili krivičnodjelozapu-

štanje i zlostavljanjemaloljetnog lica.

Kako je saopštilaUprava policije, oni su, kako se sumnja, od po-

četka avgusta 2016. godine do oktobra 2016. godine u Ulcinju

djecuizvodiliuvečernjimčasovimanaulicuubliziniraskrsnica,

semafora i drugih javnihmjesta radi prosjačenja i sticanja imo-

vinske koristi.

Mjere i radnje tokomobrađivanja ovog predmeta preduzimane

suu saradnji sa službenicimaCentra za socijalni rad.

C.H.

Djecu izvodili

naulicudaprose

Krivične prijave zbog zlostavljanja i zapuštanja

PODGORICA

–Donacija

magnetne rezonance za

dijagnostikuoboljenja

kodcrnogorskedjecevi-

še jeodhumanoggesta–

kazao jepredsjednikVla-

deDuškoMarković juče

tokomrazgovora sabi-

znismenomizUjedinje-

nihArapskihEmiratadr

NikolasomAlisom, koji

je saposlovnimpartneri-

maobezbijedio400.000

eura zakupovinuovog

aparata.

Marković je juče primio

Alisaizahvaliomunadona-

ciji za aparat, koji je koštao

pola miliona eura, a za koji

je ostatak novca obezbije-

dio Klinički centar Crne

Gore.

Premijer je naglasio da je

Alis ovim velikim činom

pomogao da djeca u našoj

državi dobiju najbolju

zdravstvenu zaštitu.

- Za nas u Crnoj Gori ovaj

gest je više od humanosti.

To je Vaš odnos prema na-

šoj državi. Građani Crne

Gore će to znati da cijene –

rekao jeMarković.

Alis je izrazio zadovoljstvo

što je dobio priliku da po-

mogne crnogorsko zdrav-

stvo rekavši da je zahvalan

premijeru na efikasnoj rea-

lizaciji donacije i bivšem

Donacijakoja

znači višeod

humanoggesta

Premijer DuškoMarković razgovarao

sa biznismenomNikolasomAlisom

Alis i njegovi partneri zainteresovani za investiranje

predsjedniku Vlade Milu

Đukanoviću na ideji o pri-

kupljanju donacija za ma-

gnetnu rezonancu.

Ugovor o donaciji potpisan

je 18. januara, nakon što je

Vlada razmotrila i usvojila

informaciju o potrebi na-

bavke i obezbjeđenjudona-

torskih sredstava za nabav-

ku magneta MR Essenza

1.9T Tim + Dot za potrebe

Instituta za bolesti djece s

prijedlogom ugovora o do-

naciji između Kliničkog

centra i dr Alisa sa poslov-

nimpartnerima izUAE.

Jučerašnjem sastanku u

ime grupe donatora – po-

slovnih ljudi iz Ujedinjenih

Arapskih Emirata prisu-

stvovali su predsjedavajući

i izvršni direktor Al Ansari

ExchangeMohamedAlAn-

sari i izvršni direktor Hol-

dinga Ali & Sons Šamis bin

Ali Haflan al Daheri, koji su

izrazili i interesovanje za

investiranje unašu zemlju.

Marković je, kako je saop-

šteno, u tom kontekstu

,,upoznao sagovornike sa

odličnim ekonomskim re-

zultatima i strateškim cilje-

vimaVladekaoisaizuzetno

povoljnim investicionom

mogućnostima koje nudi

CrnaGora“.

ČelniciHoldingaAli&Sons

i Al Ansari Exchange

iskazali su interesovanje za

ponovni dolazak u Crnu

Goru kako bi se podrobno

upoznali sa investicionom

ponudom. U tom smislu

dogovorena je njihova

narednaposjetatokomkoje

bi trebalo da im budu

predstavljeni konkretni

resursi i projekti za njihove

investicije, naročito u sje-

vernomregionu.

Sastanku je prisustvovala i

direktorka Kliničkog cen-

traZoricaKovačević.

Sl.R.

Premijer je nagla-

sioda jeAlis ovim

velikimčinompo-

mogaoda djeca u

našoj državi dobiju

najbolju zdravstvenu

zaštitu

PODGORICA

-UCrnoj Go-

ri 45osoba živi sadijagno-

zomhemofilije, rijetkom

bolešću sadugotrajnimkr-

varenjem, doknjihosam

imadrugeurođene sklono-

sti krvarenju– saopšteno je

izCrnogorskogdruštva za

hemofiliju.

Oni će narednog utorka obi-

lježiti Svjetski danhemofilije,

koji je prilika da se pomogne

ljudima koji su skloni krvare-

nju da žive zdravije, duže i

produktivnije, tako što će se

te osobe obrazovati i osnažiti

kroz razmjenu znanja i infor-

macija.

- Obuka osoba sa hemofilijom

treba da promoviše: redovne

preglede zuba, stimulsanje fi-

zičkih aktivnosti, izbjegava-

nje povreda, rano prepozna-

vanje krvarenja, obučavanje

za intravensko davanje ljeko-

va–saopšteno je izovogdruš-

tva. Oni su ranije objasnili da

se sa ovombolešću rađa, te da

se nemože prenijeti.

- Krvarenje koje je glavni

simptommože biti različito,

odblagogdo teškog.Najčešće

je unutrašnje, ali može biti i

spoljašnje.Ostalisimptomisu

spontana krvarenja, krvare-

nja u zglobovima i mišićima,

duža krvarenja nakon opera-

cija, posjekotina ili stomato-

loških intervencija i pojava

velikih modrica. Kod veoma

blage hemofilije krvarenja

Unašoj zemlji 45osobaboluje

oddugotrajnogkrvarenja

mogu trajati kraće ili nastati

samoposlijepovrede iliope-

racije–kazali suranije izCr-

nogorskogdruštvazahemo-

filiju. Kod teške hemofilije,

kako dodaju, krvarenje je

spontano, bez vidljivog ra-

zloga i mnogo češće ( jedan

dodva puta nedjeljno).

-Uteškimslučajevimakrva-

renjemoženastati uzglobo-

vima i mišićima. Ostali

simptomi mogu biti otoci,

bolovi i ukočenost, bolna ili

otežanapokretljivostmišića

i zglobova. Ponavljana krva-

renjauzglobumoguizazvati

artritis - naveli su iz ovog

društva, naglasivši da ukoli-

kosene liječi teškahemofili-

ja može dovesti do prerane

smrti.

Sl.R.

Crnogorsko društvo za hemofiliju

PODGORICA

-Na listama

čekanja zaoperacije ili ne-

kuoddijagnostičkihproce-

durauKliničkomcentruza

ovajmjesecnalazi se675

pacijenata, što jemanjeu

odnosunamart kada jena

čekanjubilonjih807.

Ni ovog mjeseca nema liste

čekanjanaKlinicizaočnebo-

lesti, a ,,očišćena“ je lista i na

Odjeljenju za nuklearnume-

dicinu. Kada je u pitanju Kli-

nika za bolesti srca, tu je i da-

lje najviše pacijenata gdje

ovogmjesecačeka518pacije-

nata, što je za 118 više nego

prethodnogmjeseca.

-UCentruzakardiohirurgiju

čeka 51 pacijent, dok se na li-

sti za HDO nalazi 175 pacije-

nata, na implantacije ICD

čeka22pacijenata, jedanviše

nego prošlog mjeseca, a na

ugradnju pejsmejkera 10

oboljelih. Na implantacije

CRT čeka 10 bolesnika, a na

CRT -D isto toliko, što je za

dvoje manje nego u martu -

navodi se na sajtu Kliničkog

centraCrneGore.

OvogmjesecalistačekanjaKli-

nike za onkologiju i radiotera-

piju takođe je znatno manja i

na njoj je 27 pacijenata, dok ih

je prošlogmjeseca bilo 72.

-Naambulantnipregledčeka

10 osoba, na hospitalizaciju

isto toliko. Na listi čekanja za

palijativno zračenje nalazi se

12 pacijenata (palijativni i

ambulantni), doknazračenje

dojke čeka 16 pacijentkinja

(ambulantni devet, hospital-

ni sedam) – saopštili su iz

KCCG. Na listi čekanjaKlini-

ke za ortopediju nalazi se 85

pacijenata, dok je u martu

pregledna ovoj klinici čekalo

95 pacijenata.

Sl.R.

NaKlinici zaonkologijuna

pregledčeka27pacijenata

Klinički centar objavio listu čekanja za april

Klinički centar

Vladinoj komisiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda još nijes

Ni trimjesecaposlije

lokalni timovi nemaj

PODGORICA

– Izvještaji

procjene štete iz četiri opšti-

ne sa sjeverakoje supogođe-

ne snažnimzemljotresom4.

januara još nijesu stigli na

adresuVladinekomisije, ka-

zala je jučePobjediministar-

kabezportfeljaMarijaVuči-

nović, koja jena čeluove

komisije.

Na osnovu izvještaja opštin-

skihkomisija za procjenu šteta

i pojedinačnih zahtjeva komi-

sijatrebadautvrdiodgovaraju-

ću naknadu za nastalu štetu i

preduzimanje drugih aktivno-

sti kako bi se sanirale posljedi-

ce.

Predsjednik opštinske komisi-

je za procjenu štete u Berana-

ma Milutin Mićović za Pobje-

du je rekao da još nijesu

završili izvještaj zbog tehnič-

kih razloga, odnosno nepristu-

pačnosti kuća u visokim seo-

skim područjima. Prema

njegovim riječima, snijeg koji

jenapadao,aisamarazuđenost

sela uticala je na to.

- Od 950 primljenih zahtjeva,

obišli smo 500, što znači da

namje ostalo450objekata, od-

nosnokućadaobiđemo–rekao

jeMićović.

Dodao je da imaju zakonsku

obavezu da obiđu svaku kuću

zakojujepodnijetzahtjev,koji,

kako je istakao, i dalje stižu.

Predsjednik opštinske komisi-

jezaprocjenušteteodelemen-

tarnih nepogoda u Andrijevici

RadeMarjanovićzaPobjedu je

rekao da je izvještaj završen, te

da će finalna verzija u nared-

nom periodu biti proslijeđena

Vladinoj komisiji.

Predsjednik opštine Plav Or-

han Šahmanović za Pobjedu je

kazao da je procjena štete na-

stala od jakog zemljotresa po-

četkomgodinezavršena,adaje

iznosoko trimilionaeura. Ista-

kao je da je od Vladine urgen-

tnepomoći, koja jeopredijelje-

n a n e p o s r e dno p o s l i j e

zemljotresa, od 70.000 raspo-

dijeljeno 60.000 eura najugro-

ženijimdomaćinstvima.

Prva žena opštine Gusinje

MarijaVučinović

Oštećenakuća