Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 12. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Ministarstvo

održivog razvoja i turizma

trenutno ima 23 građevin-

sko-urbanistička inspektora,

uključujući i glavnu inspek-

torku i rukovodioce regiona

- kazali suPobjedi izovog re-

sora. Od toga, kako supreci-

zirali, za južni regionzadu-

ženo jeosaminspektora i

jedanrukovodilac, za sjever-

ni dva inspektora i jedanru-

kovodilac, dok je za centralni

zaduženo 10 inspektora.

Kako su Pobjedi ranije izjavili,

primjena novog Zakona o pla-

niranju prostora i izgradnji

objekata zahtijeva i povećanje

broja inspektora zaurbanizam

i građevinarstvo i biće im po-

trebno još najmanje 47.

Građevinske inspektore kra-

jem prošle godine Ministar-

stvoodrživograzvojaiturizma

preuzelo je od Uprave za in-

spekcijske poslove.

Kako su tada rekli Pobjedi iz

MORT-a, nadležnosti neka-

dašnje tri inspekcije - zaštite

prostora, urbanističke i građe-

vinske sjedinili seu jednu, koja

će imatiukupno70inspektora.

- Usvajanjemnovog Zakona o

planiranjuprostora i izgradnji

objekata ukinuto je izdavanje

građevinskedozvoleizuzevza

složene inženjerske objekte.

Zato smo zaključili da je po-

trebnopojačati kontrolu izda-

tih urbanističko-tehničkih

uslova, izrađene projektne

dokumentacije kao i načina

izvođenja građevinskih rado-

va na terenu. Smatramo da će

sjedinjavanje nadležnosti ne-

kadašnjetriinspekcijeujednu

urbanističko-građevinsku

olakšati rad inspektorima, a

istovremeno i jasno definisati

nadležnosti, čime će se po-

boljšati efikasnost. Nadležno-

stisuimvelike,alijeiplanirani

broj inspektora povećan u

skladu sa planiranimobimom

posla - kazali su iz resornog

ministarstva.Kakosuobjasni-

li Pravilnikom o unutrašnjoj

organizaciji i sistematizaciji

Ministarstvaodrživograzvoja

i turizma, planirano je da in-

spekcijski nadzor obavljaju:

Direkcija za inspekcijski nad-

zorza južni region-23 inspek-

tora, Direkcija za centralni re-

gion - 26 inspektora i za

sjeverni region - 20 inspekto-

ra. Obaveze inspektora su, ka-

ko su istakli iz MORT-a, da

kontrolišu izgradnju objekata

- trajnih, pomoćnih i privre-

menih na teritoriji Crne Gore.

Kontrolaseodnosi inaonekoji

kreću sa izgradnjom objekta u

skladu sa Zakonom o planira-

njuprostora i izgradnji objeka-

ta, ali i na one koji pokušavaju

dagradeusuprotnosti sazako-

nom- kazali su izMORT-a.

Kakosuobjasnili,novizakonje

ranije dobio brojne kritike od

stručne javnosti. Suštinska i

spornapromjena,kojaseuvodi

novim zakonskim rješenjima,

je centralizacija svih poslova u

sistemu planiranja prostora na

nivou Vlade, odnosnoMORT-

a. Na taj načinVlada želi da re-

gulišehaotičnostanjeokoizra-

de prostornih planova i

građevinskih dozvola, jer je do

sada bilo aktivno 660 prostor-

nihplanova, a300ljudi izdava-

lograđevinskedozvole.Ukida-

ju se svi prostorni planovi

opština, detaljni urbanistički

planovi, državne i lokalne stu-

dije lokacije i urbanistički pro-

jekti, kojima je do sada uređi-

van pro s t o r opš t i ns k i h

teritorija.Uplanu jedapostoje

samo dva planska dokumenta

- prostorni plan Crne Gore i

plangeneralneregulacijeCrne

Gore.

N.K.

PODGORICA

- Prosječnaka-

matna stopadržavnogdugau

prošloj godini iznosila je 3,1

odsto, za razlikuod2016. ka-

da jebila 3,7odsto. Prosječna

kamatna stopa spoljnjegdu-

gabila je 3,3odsto, adomaćeg

dvaodsto, navodi seuSred-

njoročnoj strategiji upravlja-

njadugomdo2020. koju je

protekle sedmiceobjavilo

Ministarstvo finansija.

Dug, prema podacima Mini-

starstva finansija, sada iznosi

2,758milijardi eura ili 65,1 od-

stoBDP.

MAKSIMUM

- U 2018. javni dug će dostići

maksimum od 70,5 odsto

BDP-a, nakon čega će krenuti

silaznom putanjom i u 2020.

bitinanivouod59,3odstopro-

cijenjenogBDP. Povećanje dr-

žavnog duga u prethodnom

perioduuglavnomjeuslijedilo

zbog emitovanih euroobve-

znica u 2014, 2015. i 2016, u

ukupnom iznosu od 1,080mi-

lijardi eura - navedeno je u

srednjoročnoj strategiji.

Unjoj se takođenavodi daMi-

nistarstvo finansija ostaje

fleksibilno da razmotri mo-

gućnosti za refinansiranje po-

stojećih euroobveznica koje

dospijevajuod2019. do 2021.

- Ministarstvo finansija ostaje

otvoreno za predloge uprav-

ljanja obavezama, ukontekstu

osnovnih uslova na tržištu.

Rezultat bi bioproširenjepro-

fila dospjeća i poboljšanje di-

namike otplate duga smanje-

njem visine otplate obaveza

koja dospijevaju u periodu

2019-2021- objašnjeno je u

strategiji.

U ovomdokumentu se navodi

da je 78 odsto duga sa fiksnom

kamatnomstopom,asavarija-

bilnom22 odsto.

- U periodu od 2014. do 2017.

rastao je procenat učešća

PODGORICA

– Ima intere-

sovanja zaulazaknovihba-

nakana crnogorsko tržište i

promjenuvlasnika, kazao je

juče guvernerdrRadoje

Žugićnadodjeli nagrada za

najbolje radove, koja se sva-

ke godineorganizujepovo-

domdanaovevrhovnemo-

netarne institucije.

Nagraduzanajbolji diplomski

raddobiojeMilošMartinović,

a za najbolji magistarski rad

Milena Pajović. Oba rada su

odbranjena na Ekonomskom

fakultetu Univerziteta Crne

Gore.Nagraduzanajboljidok-

torski rad su podijelileMilica

Daković-Tadić i Bojana Boš-

ković. Oba rada suodbranjena

naFakultetuzameđunarodnu

ekonomiju, finansije i biznis

UDG. Godišnja nagrada se sa-

stoji od plakete i novčanog

iznosa od dvije hiljade za naj-

bolji diplomski, tri hiljade za

najboljimagistarski i četiri hi-

ljade eura za najbolji doktor-

ski rad.

Guvernerjekazaodaimainte-

resovanja i za otvaranje novih

banaka i za promjenu vlasni-

ka, ali da je to sve u najavama i

nijeprilikadase javnokomen-

tariše.

On je istakaoda jeprošlagodi-

na bila povoljna i pozitivna za

bankarski sektor i interno za

Centralnu banku. Bankarski

sektor je prošle godine karak-

terisao pozitivan trend svih

važnijih parametara i pad sto-

pe loših kredita na 7,18 odsto.

Guverner je kazao i da smo

možda rekorderi u dinamici

smanjivanja loših kredita što

pozitivno utiče na ukupnu

bankarsku aktivnost.

- Revizorska kuća KPMG oci-

jenila je finansijske izvještaje

CBCG kao pozitivne u smislu

tačnosti, istinitosti i primjene

svih finansijskihmeđunarod-

nih standarda - kazao je Žugić

i dodaoda jepovećannetopri-

hod isključivo kroz racionali-

zacije u ključnim sektorima

njihovihnadležnosti.

Centralna banka je juče orga-

nizovala i aukciju slika. Pola

prihoda biće donirano Dječi-

jemdomu ,,Mladost“uBijeloj,

a ostatak autorima.

M.P.M.

PODGORICA

–Poreskauprava je zaključno samartomna-

platila 233,4miliona eurabrutoporeza i doprinosa, što je se-

damodsto ili 15miliona iznadplana zaprvi kvartal. Ovaj pri-

hod je 27miliona euraveći negou istomperioduprošle

godine.

- Rast prihoda zabilježen je kod svihporeskih oblika, a naročito

PDV-a, poreza na dobit, na dohodak građana i doprinosa, kao i

koncesionih naknada. Posebno se izdvaja PDVod koga je bruto

naplaćeno53,58miliona,štojeosammilionaiznadplana,adeset

miliona iznad ostvarenja iz prošle godine - pokazuju podaci

Poreske uprave.

Izove institucijesuobjasnilida jerastnaplatePDV-azbogpove-

ćanja stope od januara već biopredviđenplanomnaplate.

- Ostvareni rezultat zato ide u prilog naporima Poreske uprave

na suzbijanju sive ekonomije i proširenju poreske osnovice po-

većanjembroja obveznika koji posluju u regularnim tokovima,

prijavljujući i izmirujući obaveze po osnovu poreza na dodatu

vrijednost - objasnili su iz ove institucije.

Zaključno sa 31. martomobveznici su uplatili 33,98miliona po-

reza na dobit preduzeća, što je 5,5 miliona iznad ostvarenja iz

prošlegodine,odnosno3,5milionavišeodplana.Naplataporeza

i doprinosana zarade zaposlenimubruto iznosuod 131,96mili-

ona bila je iznad ostvarenja iz istog perioda prošle godine devet

miliona. Od koncesija je naplaćeno 6,09 miliona, pola miliona

više odplana i lanjskog ostvarenja.

M.P.M.

„Tara“ u plusu

407.000 eura

PODGORICA

– Mojkovačka fabrika ,,Tara

aerospace and defence products“ prošlu godi-

nu je završila u plusu 407.118 eura, što je 30

hiljada eura lošije nego 2016. Prihod je bio 6,7

miliona, a rashod šest miliona eura.

M.P.M.

PODGORICA

- U Crnoj

Gori je evidentan politički

uticaj na ekonomiju i razvoj

biznisa, ocijenili su iz Mon-

tenegro biznis alijanse i

dodali da je krajnje vrijeme

da se politički subjekti

odgovorno odnose prema

pitanjima od presudnog

značaja za razvoj privrede.

Ekonomski put Crne Gore

je, kako su naveli, trasiran,

pa je obaveza da se on

nastavi u interesu razvoja

ekonomije. Na tomputu,

kako je saopšteno, stoje

brojne barijere koje utiču

na njegovo usporavanje.

- Jedna od njih je političkog

karaktera. Negativan efe-

kat tog uticaja je usporava-

nje ekonomskih procesa i

ukupnog razvoja biznisa.

Situacija postaje tim slože-

nija kada se od određenih

političkih struktura, koje

pretenduju na uspostav-

ljanje političke dominacije,

najavljuju radikalne pro-

mjene u samomodabiru

ekonomskog puta - kazali

su iz MBA.

S. P.

PODGORICA

– Na Montenegroberzi juče je prodato

38.890 akcija Jugopetrola za 458.785 eura.

Cijena po akciji je bila 11,8 eura ili 1,57 odstomanje od

prosječne cijene.

M.P.M.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma trenutno

ima 23 građevinsko-urbanistička inspektora

Potrebno70

inspektoraza

legalizaciju

Poreska uprava za tri mjeseca

premašila plan za 15miliona

Naplatili 233

milionaeura

IzMBAupozoravaju

Politika

usporava

biznis

Sa ksnomkamatnomstopom78 odsto državnog dug

Prosječn

kamatan

dug3,1 od

Domaći dug

većinomčine

krediti sa

varijabilnom

kamatnom

stopom, dok

obveznice imaju

ksnu stopu od

četiri i pet odsto

Guverner dr Radoje Žugić povodomDana CBCG dodijelio

godišnje nagrade i najavio

Ima interesovanjaza

ulazaknovihbanaka

NaMontenegroberzi

Akcije Jugopetrola

prodate za 459 hiljada

Dodjelanagrada

MInistarstvo nansija