Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 12. april 2018.

Politika

PODGORICA

-KandidatkinjaSocijal-

demokratskepartije zapredsjednicu

CrneGoreDraginjaVuksanović izjavila

jeda ćeCrnaGorapostati stabilna tek

kada liderDemokratskepartije socijali-

staMiloĐukanovićode savlasti.

–CrnaGoraćepostati stabilna tekkadaVi,

gospodineĐukanoviću,odetesavlasti.Vaš

rezultat o stabilnosti, o kojoj ste imali kad

dabrinete,sudjelanaulicamaorganizova-

nih kriminalnih grupa – rekla jeVuksano-

vić na završnoj konvenciji održanoj u sta-

roj zgradi Vlade.

Kazala je i da će nakon 15. aprila država

pripasti svima onima koji su za nju glasali

2006. godine.

– Svi mi koji smo 2006. glasali za našu dr-

žavu, koja će pripadati svima, treba da se

ujedinimoisaonimakojitadanijesuvjero-

vali u nezavisnu Crnu Goru, ali vole ovu

državu i u njoj podižu svoju djecu. Hoće-

mo svi zajedno da vratimo vjeru u socijal-

nu pravdu. Samo na taj način možemo

istjerati privilegovanepojedince sa scena i

vratiti slobodusvimgrađanimaCrneGore

–kazala jeVukanović.

Mjeranapretkavladajućepartijeje,dodaje

ona, hiljade ugašenih preduzeća i na dese-

tine hiljada obespravljenih radnihmjesta.

– Nećemo im dozvoliti da oni našu decu

tjerajuda imbudusluge i da ih tjeraju, ada

oni svojoj djeci kupuju jahte. Neće moći.

Našoj djeci uzori neće biti kriminalci, ka-

mataši i oni koji kupuju glasove i duše lju-

di. To će biti uzorni ljudi koji će marljivo

graditi našuCrnuGoru–poručila je ona.

Lider SDP-a Ranko Krivokapić pozvao je,

kako je kazao, časne ljude u DPS-u da po-

držeVuksanović.

–OvihdanasepozivajuglasačiSDP-a.On

-

da kad sudezertirali odMiloševića, pruži-

li smo im ruku i od takvih smo napravili

nezavisnuCrnuGoru.Zamislitedasubolji

bilinačelutestranke. Sada janjihpozivam

da samo jedan gubi, a čitava država dobija.

Ovo je prilika i za dobre i časne ljude iz

DPS-a da skinete s vrata i vama i nama –

njega koji vas je pretvorio u svoje taoce.

Prilika je da se vratite i budete budućnost

CrneGore.A

,injemusemožepomoći.Mi-

losrdna je Crna Gora, a zakoni neka rade

svoje. Proslavitesnamakaoštosmozajed-

no slavili nezavisnu Crnu Goru – poručio

jeKrivokapić.

Da će Vuksanović ući u drugi krug, ocije-

niojepredsjednikDemosaMiodragLekić,

koji je na izborima 2013. godine bio jedini

protivkandidat FilipuVujanoviću.

– Primijetili smo brutalnost glavnog akte-

ra, koji se čak okomio na Draginju, što je

kompliment jer je shvatio ko je protivnik.

Vidimo se u drugom krugu, glasamo broj

šest –poručio jeLekić.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

- Inicijativa

da se zaprijeti zemlji da se

zamrznupregovori nebi bi-

ladobrani za jednuzemlju

regiona, ani zaCrnuGoru,

izjavila jeprofesoricaEko-

nomskog fakulteta i bivša

ministarka evropskih inte-

gracijaGordanaĐurović.

Ona jezaPortalAnalitika-po-

vodominicijativečelnikačeti-

ri NVO, koji su od EU tražili

zamrzavanje pregovora - ka-

zala da se tako nešto nije čulo

iz regiona i to sedamdana pri-

jezvaničnog izvještajaEvrop-

ske komisije.

– NVO trebaju da podstiču

Vladine reforme, a ne da ape-

luju da zamrzavanje pregovo-

ra – rekla je bivša ministarka

evropskih integracija. Kako je

dodala, inicijativa je sačinjena

mnogoranijeidostavljenaEU,

ali vrijeme objavljivanja ima

veze sa predstojećim izbori-

ma i objavljivanjemgodišnjeg

izvještaja onapretku.

–Tosustvarikojesulegitimne

i dozvoljene, ali ne treba pod-

grijevatipolitičkuscenu,treba

podsticati reformske korake –

ocijenila je Đurović, dodajući

da pretpostavlja da je ova ini-

cijativa sačinjenamnogorani-

je i dostavljena.

– Civilno društvo je snažan

akter procesa evropskih inte-

gracija, aktivan i na političkoj

sceni, dio ukupnog dijaloga sa

zemljom, imadostasvojihfor-

mata saradnje sa predstavni-

cima evropskih institucija i sa

državamačlanicama.Iskustvo

naših nevladinih organizacija

u toj oblasti duže je od 20 go-

dina i svakako da su oni evi-

dentno važan partner Evrop-

skoj uniji kada koncipira

izvještaj o zemlji, kada pokre-

će inicijative i kada saopštava

različite ocjene koje to najče-

šće i periodično rade – zaklju-

čila jeĐurović.

R. P.

PODGORICA

- Predsjednik

RusijeVladimirPutinzalo-

žio se juče za „razvoj odnosa

saCrnomGoromnauzaja-

mnokorisnimosnovama“.

– Sadašnja situacija u rusko-

crnogorskim odnosima oči-

gledno ne odgovara viševje-

kovnim tradicijama bratskog

prijateljstvaiduhovnogzajed-

ništva naših naroda – rekao je

Putin na ceremoniji uručiva-

nja akreditivnih pisama novih

ambasadora u Kremlju, među

kojima je i ambasador Crne

GoreRamizBašić.

Ukupno 17 novih ambasadora

je juče uručilo akreditivna pi-

sma.

R. P.

PODGORICA

- Predsjed-

ništvoSUBNOR-aCrneGo-

repodržalo jepredsjednič-

kogkandidataMila

Đukanovića, ocjenjujući da

je jedinoglas zanjega, glas

zaCrnuGoru.

Predsjedništvo SUBNOR-a

smatra da su na sceni domi-

nantne dvije političke opcije.

– Jedna sa Demokratskom

partijom socijalista, Socijal-

demokratama, liberalima i

partijama manjinskih naroda

– Bošnjaka, Albanaca i Hrva-

ta. Druga, sa takozvanimDe-

mokratskim frontom i stran-

k a m a d i j a m e t r a l n i h

ideoloških opredjeljenja – od

ravnogoraca i anticrnogoraca

do demokrata „za sebe i svo-

je“ –kaže se u saopštenju.

Za SUBNOR, državotvornu i

patriotsku organizaciju, koja

baštini i njeguje tekovine na-

rodnooslobodilačke borbe i

socijalističke revolucije - ne-

ma dileme kome dati svoj

glas.

– Naša je partija Crna Gora.

Mi smo za CrnuGoru, državu

utemeljenu na antifašizmu i

slobodarskoj tradiciji našeg

naroda, na poštovanju njenog

međunacionalnog,međuvjer-

skog i međuetničkog sklada i

suživota. Mi smo za građan-

sku,nezavisnu,međunarodno

uvaženu Crnu Goru, sve si-

SkupštinaCrneGore re-

agovala jena tekst objav-

ljenu jučerašnjemizda-

njuPobjede „Zabojkot

isplaćeno49.000eura“.

Ureagovanju senavodi

da je savjetnicima iste-

klopravonanaknadu.

„Savjetnici bivših pred-

sjednika Skupštine, njih

troje, ukupno jeza februar

zaradilo 2.900 eura“. Taj

podatak ne nalazi se u

skupštinskimizvještajima

zarada ni za februar, ni za

mart 2018. godine, objav-

ljenim na sajtu Skupštine

Crne Gore. Tačnije, u po-

menutom periodu nijesu

isplaćivane naknade po

tomosnovu,jerjesavjetni-

cima predsjednika Skup-

štine Crne Gore 25. saziva

pravo na ostvarivanje na-

knade zarade po prestan-

ku funkcije isteklo 5. de-

cembra 2017. godine.

Uostalom, o tome svjedoči

pažljivi pregled svih izvje-

štaja o zaradama, koje

Skupština Crne Gore re-

dovno objavljuje u cilju

jačanja principa transpa-

rentnosti“.

te u borbi za vlast

pokrenem inicijativu da formiramo

jedan dobar fond, u kojemdržava

neće biti jedini, možda ni vodeći

participant, nego će to biti upravo

razvijene i društveno odgovorne

kompanije kakva je M-tel. Taj fond

će zapravo služiti za dalje stručno

usavršavanje najtalentovanije

mlade generacije u Crnoj Gori –

kazao je predsjednik DPS-a.

ondza

mtalentima

se pomirimo da bilo ko poku-

šava da nam uskrati pravo na

izborvlastitebudućnosti.Ono

što tražimo to je poštovanje

vlastite budućnosti, koju su

građani odabrali, ami ćemo se

odgovornoodnijetipremaRu-

siji – rekao jeĐukanović.

Dodao je da ne može, a da ne

primijeti stavove koje su ruski

zvaničnici saopštavali povo-

dom pravosnažne presude

jednomodlideraDF-aMilanu

Kneževiću, koju je crnogorski

pravosudni sistemizrekao.

–Primijetili smo i neposredno

prije parlamentarnih izbora

šta se spremalo. Zato sugeri-

šemoprez – kazao jeĐukano-

vić.

Ocijenio je da je Crna Gora u

prethodnih 12 godina postigla

mnogo na snaženju nacional-

nog identiteta, ali i najavio da

će se, ukoliko bude izabran za

predsjednika, posebno poza-

baviti ovimpitanjem.

– Pitanju identiteta potrebno

se ozbiljnije posvetiti. U ovoj

godini je vijek od 1918. godine.

To obavezuje odgovornu dr-

žavnu vlast. Ja sam pitanje

identiteta odabrao kao jedno

od prioriteta u narednih pet

godina.Dainstitucionalnobo-

lje uredim pitanje identiteta,

da predložim formiranje bit-

nih tijela koja će osnažiti svi-

jestovlastitomidentitetu–re-

kao jeĐukanović.

Đ.Ć.

NVOtrebadapodstiču

reforme, aneda traže

zamrzavanjepregovora

Gordana Đurović o inicijativi četiri nevladine organizacije

ekonomskih, socijalnih pra-

va. Moramo svi poštovati i

primjenjivati ustavne princi-

pe slobode, kada to postigne-

mo, mnogo bolje ćemo se ra-

zumjeti unutar crnogorskog

društva.

POBJEDA:

Kakoocjenjuje-

tekampanjuVašihprotiv-

kandidata? Ima li neštono-

vouporukama, recimo,

MilaĐukanovićauodnosu

naprethodne izbore ili to

očekujeteuzavršetkukam-

panje?

BOJANIĆ:

Đukanović je ne-

ubjedljiv u širenju panike, jer

građani vide da je bez argu-

menata, danema štadaponu-

di, jer je previše privatno pri-

grabio. Postavljam mu po

jednopitanjeuprosjekusvaki

drugi dan. Ona su jednostav-

na, ali on bježi od odgovora,

svjestan da su odgovori suo-

čavanje sa pljačkom crnogor-

skog društva, zloupotrebama

institucijau lične svrhe, gaše-

njemšansimladima, podjela-

ma koje naglašava, kao i suo-

čavanje sa istinom da je

vrijeme vlasti isteklo i da je

poraz na ovim izborima ne-

minovnost.

POBJEDA:

Planirate li

osnivanjepolitičkepartije

nakonpredsjedničkih izbo-

ra, očemu supisalimediji?

BOJANIĆ:

Već sam deman-

tovao takve neistine.

I.KOPRIVICA

Na ceremoniji uručivanja akreditivnih pisama

ambasadora u Kremlju predsjednik Rusije ocijenio

Predsjedništvo SUBNOR-a Crne Gore podržalo je predsjedničkog kandidata vlasti

Jedinoglas zakandidata

DPS-a, glas jezadržavu

Završna konvencija kandidatkinje SDP-a za predsjednicu Draginje Vuksanović

Tvrdi daćeCrnaGorabiti stabilna

tekkadĐukanovićode savlasti

gurniju u njen evropski put –

kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, u ličnosti i

djelu Đukanovića, ne samo

članovi SUBNOR-a, već i svi

kojima je na srcu Crna Gora,

svi iskreni borci za njen na-

predak vide hrabrog i mu-

drog političara i državnika,

sposobnog i spremnog da je

vodi ka novimuspjesima.

– Zato – jedino glas za Đuka-

novića, glas je za Crnu Goru

– poručili su crnogorski bor-

ci.

R. P.

Reagovanje Skupštine

Savjetnici ne

primaju više

naknade

Putin: Razvoj odnosa

sa CrnomGoromda

bude na uzajamno

korisnimosnovama

GordanaĐurović

RamizBašić i Vladimir Putin

Draginja

Vuksanović

nakonvenciji

D. MALIDŽAN