Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 12. april 2018.

Politika

PODGORICA

–Predsjed-

nički kandidatDPS-aMilo

Đukanovićocijenio jeda se

CrnaGoraudomaćoj ime-

đunarodnoj javnosti pred-

stavljakaonajgoremjesto

za život naplaneti i da za to

nijedirektnoodgovorna

opozicija, većpojedinime-

diji i nevladineorganizaci-

je, koji - umjestoda argu-

mentovanokritikujuvode

političkukampanju sa ci-

ljemda sepromijeni vlast

po svakucijenu.

Đukanović je kazao i da je su-

štinskacentraladijelaopozici-

onih centara u medijskom

koncernu Vijesti i nekim ne-

vladinimorganizacijama.

– Oni koriste dio opozicionih

partijakaoeksponente.Njiho-

va jedina ideja je promijeniti

vlast po svaku cijenu. Osvaja-

nje vlasti jenjihova jedina ide-

ologija. Specifičnost je što je

diomedija iNVOpreobučenu

takve organizacije i medijske

kuće. Riječ je o ljudima koji su

beskrupulozni borci za vlast u

Crnoj Gori, koji samo glume

medije i NVO sektor da bi bili

korisnicimeđunarodne finan-

sijskepomoći. Ja sene libimto

da kažem. Valjda niko nemisli

da su oni nezavisni. Nemislim

da je riječ o profesionalnim

medijima – ocijenio je Đuka-

nović u emisija ,,Živa istina“

naPrvoj televiziji.

Govoreći o odnosima sa Rusi-

jom, onjeocijenioda tazemlja

crnogorsku nezavisnost do-

življava kao „smrtni grijeh“.

– Rusija Crnoj Gori nezavi-

snost pripisuje kao smrtni gri-

jeh i nemiri se sa tim– istakao

jeĐukanović.

Lider DPS-a je naveo i da je ta

partija analizirala složenost

iskušenja i političku situaciju

u kojoj se predsjednički izbori

održavaju.

–Sveanalizesupokazaledaovi

izbori donose potrebu da Crna

Gora nastavi putem evropskih

integracija. Imamo na umu

iskušenja kroz koja prolazi Cr-

na Gora, region, ali i velike sile

– rekao jeĐukanović.

Naglasio je i da ne misli da je

nečasno glasati protiv DPS-a,

ali da jeste nečasno biti protiv

države.

Govoreći o Socijaldemokrat-

skoj partiji, Đukanović je re-

kao da ne misli da su glasači

neupućeni, ali da vjeruje da

mnogima nije jasno šta je na-

umlidera te stranke.

– Imam izuzetno poštovanje

za sve birače SDP-a koji su sve

vrijeme veoma konzistentno

podržavali našu politiku i koji

sudoprinijeli nezavisnosti Cr-

neGore – rekao jeĐukanović.

Predsjednički kandidat De-

mokratske partije socijalista

kazao je da novcem koji je za

parlamentarne izbore 2016.

godine stizao iz Rusije nije

plaćan samo Demokratski

front, već imediji koji sadapo-

kušavajuda iskarikirajupoku-

šaj terorističkog napada i na-

silne promjene vlasti.

LiderDPS-aprokomentarisao

je i izjavu predsjednika Rusije

Vladimira Putina, koji se zalo-

žio za „razvoj odnosa sa Cr-

nomGorom na uzajamno ko-

risnimosnovama“.

– Razumio sam tu najavu

ohrabrujuće, bez obzira na to

što će ta najava proizvesti za

djelo, ali lijepo je čuti. Već du-

že nije bilo takvog tona. Naš

doživljaj je da ne možemo da

PODGORICA

-Realno je

očekivati drugi krugpred-

sjedničkih izbora, kada će

seotvoriti prostordaĐuka-

novićbudedokrajaogoljen,

jer onodavno imanedosta-

takpolitičkevizije i nagla-

šen lični interes zaopstanak

navlasti –kazao je zaPobje-

duMladenBojanić, kandi-

dat zapredsjednikaCrne

Gore, kojegpodržavaveći

dioopozicije.

On je rekao da mu „interna

istraživanja daju blagu pred-

nost u odnosu na Đukanovi-

ća“.

- Zamene su ovo pobjednički

izborikojićeoznačitipromje-

nu vlasti i početak suštinskih

reformskih procesa, a za Đu-

kanovića šekspirovsko pita-

nje biti ili ne biti, isključivo iz

ličnih razloga – rekao jeBoja-

nić.

POBJEDA:

Kazali stedane-

ćetepreispitivati odlukeo

ulaskuCrneGoreuNATO,

kao i opriznanjunezavisno-

stiKosova. Sobziromna to

da je takav stavpotpuno

drugačiji odonoga štozago-

varaDemokratski front,

imate li bojazni dabiste zbog

togamogli izgubiti dioglasa-

čaDF-a?

BOJANIĆ:

Vidite, gospodin

Marković, aktuelni premijer,

je rekao da je više od 85 odsto

građanki i građana bilo protiv

priznanja Kosova. Naravno,

značajna većina je bila i pro-

tivulaskauNATO, a japri-

padam toj većini. To

znači da je i dobar dio

biračkog tijela DPS-a

protiv priznanja Ko-

sova i članstva u

NATO, matematika

jeneumoljiva. Ipak,

politika, globalni

uticaji, interesi veli-

kih budu često jači

od većinske volje ma-

lih društava kakvo je

crnogorsko. Kako su od-

luke donesene bez raspisi-

vanja referenduma, ipak su

legalne i kao predsjednik ih

morampoštovati.

Uradiću sve da u Crnoj Gori

imamo punu stabilnost i si-

gurnost, da se bavimo buduć-

nošću. Živio sam i uspješno

radio na Zapadu, imammno-

go prijatelja tamo, znam šta

su njihove vrijednosti i želim

da ih implementiramuCrnoj

Gori. Znam i šta je zapadna

demokratija, koliko se insisti-

ranakritičkommišljenju, ko-

liko je veliki grijeh stigmati-

zovati različitost, a to upravo

radicrnogorskavlastibespri-

zorni mediji bliski oligarhij-

skim strukturama vlasti. Ova

vlast brzo će postati prošlost,

a time će početi suštinska de-

mokratizacija crnogorskog

društva.

POBJEDA:

Rekli stedane

zagovarate jednostranačku

politiku i da stenestranačka

ličnost.Međutim, diopoli-

tičke javnosti Vamprigo-

varada, ipak, nijestene-

stranački kandidat jer

suVaši stavovi bliski

DF-u, jer stebili član

PozitivneCrneGore,

kao i pokretaOtpor

beznađu. Kako toko-

mentarišete?

BOJANIĆ:

Ne pripa-

dam nijednoj partiji.

Kandidat sam 90 odsto

opozicije, što znači da

imam puni legitimitet da

kažem da sam nestranačka

ličnost i kandidat većinske

opozicije. Moje djelovanje je

bilo javno, te kada slušam šta

me i na koji način pitate, pre-

ispitujemsedanijesampripa-

dao nekom ilegalnom pokre-

tu,čovjekmožestećiutisakda

nešto nije u redu. Moramo

zajedno afirmisati ustavna

načela o slobodi djelovanja,

udruživanja, slobodi govora,

izražavanja nezadovoljstva,

svega što je napisano i što se

izvodi iz korpusa političkih,

Predsjednički kandidat DPS-aMilo Đukanović smatra da neke NVO i mediji koriste opoziciju kao ekspone

Nečasno jeglasati

protivsvojedržave

Milo Đukanović najavio je, prilikom

posjete kompaniji M-tel, da će

nakon pobjede na predstojećim

izborima, kao predsjednik Crne

Gore, pokrenuti inicijativu za formi-

ranje fonda koji će služiti za dalje

stručno usavršavanje najtalentova-

nijihmladih ljudi u državi.

– Planiramda nakon što pobijedim

na izborima, kao predsjednik,

Formiraćemo

podrškumla

Harmoničniji

odnosi Rusije i

SADključni su

za svjetskimir i

stabilnost

Lider DPS-a je ocijenio da odnosi

između Rusije i SADmoraju

biti harmoničniji i da se nada

da aktuelna zategnuta situacija

neće izmaći kontroli.

– Nadam se da postoji dovoljno

odgovornosti i trezvenosti i da

neće dozvoliti da stvari izmaknu

kontroli. Ja mislimda ti odnosi

moraju biti harmoničniji. Što prije

moraju da ozdrave. Potrebno je

prihvatiti razlike. Sa tim razlika-

ma moramo dijeliti odgovornost

za mir i stabilnost. Odnosi Rusije

i SADmoraju biti dobri – rekao je

Đukanović.

INTERVJU:

Mladen Bojanić, predsjednički kandidat većeg dijela opozicije

Đukanovićgubi

udrugomkrugu

Odluke

o ulasku Crne

Gore uNATO i

priznanju nezavisnosti

Kosova legalne su i kao

predsjednikmoraću da

ih poštujem – kazao je

Mladen Bojanić

MladenBojanić