Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 12. april 2018.

CrnomGorom

BERANE

- Platformakoju

sučlanovi udruženjaBe-

randaprošlogmjesecapo-

stavili uPolimskoj ulici ju-

če jedobiladrugog

stanara. Nakon što jena

Vaskrs uBerane stiglapr-

vabijela roda, u srijedu joj

sepridružila i druga.

Bijele rode posljednjih ne-

koliko godina redovni sugo-

sti u Crnoj Gori. U martu

prošle godine u blizini tune-

laBudoš sletjelo je 20bijelih

roda. Bila je to najmasovnija

pojava roda u proteklih 120

godina unašoj zemlji.

Prve rode nakon 116 godina

u Crnoj Gori bile su Perko i

PerkaRodićkojesugnijezdo

svileuBeranama2012. godi-

ne. Od tada Beranci te ptice

doživljavaju kao vjesnike

proljeća i zaštitni znak gra-

da.

Prije četiri godine pojavio se

jedan par koji je svio gnijez-

do na staroj pilani u Rožaja-

ma.

Ornitolozi kažu da rodama

nije potrebna naša naročita

pomoć, ali da ne smijemo da

ihuznemiravamoiuništava-

monjihova gnijezda.

Rodesusimbolnovogpočet-

ka, života, proljeća, vjerno-

sti.Riječrodanahebrejskom

znači ,,brižna majka“. Način

brige o mladuncima u gni-

jezdima doprinio je tome da

rode postanu simbol rodi-

teljske brižnosti.

V. J.

NIKŠIĆ

–Roditelji članova i

instruktoriKulturno-um-

jetničkogdruštva „Župa“

okupili su se juče ispred

Osnovne škole „DušanBojo-

vić“uznakprotesta, jer im

nijedozvoljenodakoriste

salu teobrazovneustanove

zavježbanje. Takvuodluku

donio je školski odbor.

KUD „Župa“ koristio je salu

OŠ „Dušan Bojović“ od 2012.

do 2015. godine, a nakon toga

vježbali su u prostorijama Ze-

mljoradničke zadruge koja je

nedavnoprivatizovana. Od ta-

da nemaju prostor za probe.

Kako su objasnili, od uprave

škole tražili su da im odobri

korišćenje sale u vrijeme kad

se ne odvija nastava.

ODBOR

Direktorica „Župe“ Slavka

Lončar kaže da djeca koja su

članovi tog društva ispaštaju

zbog odluke školskog odbora.

- Četiri člana školskog odbora

su bila protiv da nam se izda

sala na korišćenje. Navodno,

glasali su tako jer nijesu imali

saglasnost Ministarstva pro-

svjete. Unovembru prošle go-

dine, urazgovorusadirektori-

comškoleVesnomMijušković

dobili smo odgovor da će po-

slatizahtjevMinistarstvupro-

svjete povodomnašeg zahtje-

va. Nakon toga iz škole i

ministarstva prebacivali su

odgovornostjedninadruge.Iz

škole sunamgovorili kakone-

maju dokumenta na osnovu

kojihmogu da izdaju salu, a iz

ministarstva da direktorica i

školski odbor mogu bez pro-

blema da sačine ugovor na

mjesec dok se ne riješi pro-

blemoko dokumenata – priča

Lončar.

Direktorica OŠ „Dušan Bojo-

vić“VesnaMijušković kažeda

supostupili po zakonu.

- Nakon dopisa Ministarstva

prosvjete, u kojem se navodi

da mora postojati saglasnost

školskog odbora za izdavanje

sale, sazvali smo sjednicu tog

tijela. Na toj sjednici školski

odbor je donio odluku da se

salane izda.Odpet članova je-

dan je bio za dok su četiri bila

protiv, jer smatraju da je to kr-

šenje zakona – rekla jeMijuš-

ković.

PredsjednikMjesnezajednice

Župa i član školskog odbora

DragoljubRadulović ističeka-

ko u slučaju „fiskulturna sala“

ispaštaju djeca koja vole fol-

klor.

PROTEST

- Za korišćenje školske sale

do mjesec potrebna je samo

saglasnost direktorice škole.

Dakle, direktorica tomožeda

uradi. Poručujem članovima

školskog odbora, direktorici

škole, ministru Šehoviću i se-

kretaru kabineta ministra Ir-

miNišićdanemoguzabraniti

da djeca iz KUD-a imaju ovo

malo aktivnosti koje sprovo-

de.SapotpredsjednikomVla-

de Milutinom Simovićem

obavio samrazgovor u kojem

mi je kazao da nije problem

da djeca dobiju salu na kori-

šćenje, te da će razgovarati sa

ministrom Šehovićem. Ipak,

prije nedjelju smo dobili do-

pisMinistarstva prosvjete da

sala ne može biti izdata. Na-

stavićemo proteste, a od na-

redne srijede, ukoliko se ovo

pitanjeneriješiukoristdjece,

razmotrićemo i opciju da

štrajkujemo glađu – poručio

jeRadulović.

S.DOKIĆ

PLJEVLJA

–Većinanaših

članova imavrlomalaprima-

njaodkojih jedvadapreživ-

ljava - kazao jepredsjednik

loklanogUdruženjapenzio-

neraVukadinDamjanović.

On je na trećoj redovnoj sjed-

niciskupštineUdruženjapen-

zionera naveo podatke Fonda

PIOod9. februarapremakoji-

mauPljevljimaima557penzi-

onera kojima je penzija 122,83

eura, a onih koji primaju od

122,83 do 179,15 ima 1.506.

-Od179,15do279,61euraprima

2.022 penzionera, a od 279,61

do 500 eura njih 1.963. Limit

penzijupo starompropisu ima

508, a preko limita osam. Pro-

sječna penzija u Pljevljima je

271,55 eura, pa kao što vidite,

više od polovine penzionera u

Pljevljima ima penziju manju

odprosječneuCrnojGori,koja

iznosi 279,61 eura. Zamislite

kakopreživljavajutipenzione-

ri, pogotovo oni koji nemaju

riješeno stambeno pitanje –

kazao jeDamjanović.

U protekloj godini, upravni

odbor udruženja, po riječima

Damjanovića, neprekidno je

radiokakobipoboljšaoživotni

položaj svihpenzionera.

-Podijelili smoukupno29.960

euraugotovomnovcu,30eura

po penzioneru, tako da je ovu

pomoć primilo 999 penzione-

ra, a ostalo nam je oko 150 za-

htjevakojenismomogli riješi-

ti zbog nedostatka novčanih

sredstava. Po vrlo povoljnim

cijenama i na otplatu podije-

ljena je i zimnica.Naodloženo

plaćanje obezbijeđena je na-

bavkaugljadopet tonazaplje-

valjske penzionere, tako da je

Rudni k ug l j a i sporuč i o

2.302,52 tone uglja za oko

1.100 penzionera. Odmor i

oporavakuUlcinjukoristilo je

165, dok za Žabljak nije bilo

zainteresovanih penzionera –

kazao jeDamjanović.

Kako bi se obezbijedio krov

nad glavomza dio penzionera

koji nemaju riješeno stambe-

no pitanje, SO Pljevlja je u ok-

tobru odobrila besplatan plac

površine 1.958 metara kva-

dratnih na lokaciji stara cigla-

na, gdje će segraditi stambena

zgrada u kojoj će pljevaljski

penzioneri imati 10 jednosob-

nih stanova i 10garsonjera.

PredsjednikSavezaudruženja

penzionera Branko Vešović

kazao je da u Crnoj Gori ima

114.000penzionerai9.500van

granica zemlje. On je saopštio

podatak da 7.300 penzionera

nijesu članovi Saveza, od toga

3.400 penzionera iz Pljevalja,

te je pozvao Udruženje da se

aktivnije uključi u učlanjiva-

nje.

A. S.

Vratile

se rode

Najstariji Pljevljaci nezadovoljni materijalnomsituacijom

Polovinapenzionera

jedvapreživljava

POVEĆATIBROJČLANOVA:

Sa skupštinepenzionera

Perović: UFonduPIO

stanje svebolje

Direktor Fonda PIO Dušan Perović istakao je da se stanje u

penzionom sistemu popravlja iz godine u godinu.

- Proteklih godina de icit Fonda je bio i do 40 odsto, a prošle

godine 25 odsto. Do smanjenja de icita je došlo zbog pojača-

ne privredne aktivnosti i bolje naplate poreza – kazao je Pero-

vić. On je kazao i da Fond godišnje izdvoji dva do tri miliona

eura kroz socijalni program kako bi se poboljšaomaterijalni

status najugroženijih penzionera.

ZAŠTITNIZNAKGRADA:

RodeuBeranama

ADO SOFTIĆ

Nikšić:

Žitelji Župe protestovali zbog odluke OŠ „Dušan Bojović“

Omogućiti djeci

da igraju folklor

Mitrović: Odbormožepromijeniti odluku

Član školskog odbora Luka Mitrović bio je

protiv toga da se KUD-u „Župa“ sala izda na

korišćenje.

- Poštujem zakone u ovoj državi, a u Zakonu

o državnoj imovini stoji da za sve što se nalazi

u vlasništvu države, a treba da bude dato na

korišćenje, mora da postoji saglasnost nad-

ležnogministarstva. Za to samda se omo-

gući korišćenje prostora KUD-u i sportskim

društvima, ali za to postoji procedura. Kada

je održavana sjednica školskog odbora bio

samodsutan, pa sam telefonski kontaktiran i

tako sam se upoznao o detaljima. Na osnovu

prezentovanogmaterijala i stavova članova

školskog odbora usaglasio sam se sa stavom

većine. Ako je Ministarstvo prosvjete reklo da

školski odbor prvi odlučuje o davanju sale na

korišćenje, naravno da se može desiti da na

nekimnarednim sjednicama bude donesena

i drugačija odluka – kazao je Mitrović.

Mijušković:

Od pet članova školskog odbora jedan je bio za, dok su četiri

bila protiv da se KUD-u ,,Župa“ izda skulturna sala.

Radulović:

Po zakonu,

direktoricamože bez saglasnosti Ministarstva da salu ustupi do 30 dana

NADLEŽNIPREBACUJU

ODGOVORNOST:

SaprotestauŽupi

U ,,stan“ udruženja Beranda uselila dva stanara