Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 12. april 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA:

Otvoren Domstarih, izgradnja je koštala skoro tri miliona eura

Mjestaza68korisnika

i posaoza50radnika

Projekat u

okviru kojeg je

izgrađen dom

predstavlja

najbolji primjer

saradnje,

solidarnosti,

zajedništva

sa lokalnog,

državnog i

međunarodnog

nivoa – kazao je

potpredsjednik

VladeMilutin

Simović

PLJEVLJA

Stariji Pljevlja-

ci koji suživjeli udomuuBi-

jelomPolju, ali ne samooni,

od jučemogukoristiti uslu-

geDoma starihu svomgra-

du. Umodernomzdanjučija

je izgradnjakoštala skoro tri

miliona eurabićemjesta za

68osoba, aposaoćedobiti

višeod50radnika.

Objekat su otvorili potpred-

sjednik Vlade Milutin Simo-

vić i predstavnik Delegacije

Evropske unije u Crnoj Gori

HermanŠpic.

PODRŠKA

Simović jekazaodaprojekat u

okviru kojeg je izgrađen dom

predstavlja najbolji primjer

saradnje, solidarnosti, zajed-

ništva sa lokalnog, državnog i

međunarodnog nivoa.

– Crna Gora je imala podršku

međunarodne zajednice kao

zemlja koja je u regionu pri-

mjer solidarnosti, saradnje,

otvorenosti i demokratskih

iskoraka. Jedan od takvih pri-

mjera međunarodne podrške

je i regionalni stambeni proje-

kat kojimće se riješiti stambe-

no pitanje za oko 6.000osoba,

odnosno oko 1.200 domaćin-

stava koja spadaju u te ranjive

kategorije.Ukupnavrijednost

ovog projekta je oko 28milio-

na eura, a učešće države je

4.200.000 eura. Jedan od

objekata izgrađenih u okviru

projekta jeste ovaj dom. Nje-

gova vrijednost je više od

2.800.000eura,odčegasuoko

2.000.000 obezbijedili dona-

tori, a ostatak lokalna uprava i

Vlada –kazao je Simović.

On jenajaviodaće tokomjuna

početi gradnja novog doma za

stareuNikšiću, vrijednosti vi-

– Korisnicima su na ras-

polaganjumedicinska u

druga njega kao i luksu-

zno opremljene jednokre-

vetne i dvokrevetne sobe,

ranga hotela sa tri zvjez-

dice. Pored toga, dom

posjeduje itnes centar,

salu za masažu, dnevne

boravke, trpezarije i sale

za druženje u kojima će

korisnici moći kvalitetno i

organizovano da provode

slobodno vrijeme i upot-

pune ugođaj i boravak u

objektu – kazala je direkto-

rica Doma Kenana Strujić.

Urangu

hotelasatri

zvjezdice

Izgradnju doma inansirala je Evropska unija sa 1.900.000

eura kroz projekat regionalnog programa stambenog zbrinja-

vanja. Herman Špic iz delegacije EU u Crnoj Gori kazao je da

u našoj državi programomogućava stalna stambena rješenja

za najranjivije kategorije, uključujući raseljena kao i interno

raseljena lica.

– Oko 16.000.000 je već odobreno za sada za stambena rje-

šenja u Crnoj Gori, što znači da je EU najveći donator u ovom

regionalnomprogramu i to pokazuje naše opredjeljenje da

koristimo EU sredstva za konkretne aktivnosti koje pomažu

ljudima u omogućavanju ispunjenja njihovih osnovnih potre-

ba, u ovom slučaju da im se obezbijedi krov nad glavom –

kazao je Špic.

Stanovizaraseljene

i internoraseljene

še od 8.000.000 eura, kojimće

seobezbijediti smještaj za208

korisnika.

PROGRAMI

Zadovoljstvo zbog prisustvo-

vanja svečanosti otvaranja

Doma izrazila je regionalna

predstavnica UNHCR-a za

Jugoistočnu Evropu En Kri-

stinErikson.

– Od danas su u Crnoj Gori

stvoreni kapaciteti za smještaj

i brigu najugroženijih starih

izbjeglica i izbjeglica sa invali-

ditetom i posebnim potreba-

ma, te licima koja su bila bez

prikladnih i odgovarajućih

trajnih riješenja za zbrinjava-

nje do sada. Ono štoRHP pro-

jekat čini posebnimje to što to

nije samo projekat stambenog

zbrinjavanja, već takođedava-

nja održivih rješenja i progra-

ma sa regionalnim pristupom

uključujući i socio-ekonom-

ske komponente – kazala je

Erikson.

Predsjednik opštine Pljevlja,

Mirko Đačić, naglasio je da je

opština učestvovala u izgrad-

nji objekta sa više od 500.000

eura.

– Dobili smo važan objekat

društvenog standarda. U

Pljevljima živi 6.000 penzio-

nera, imamoveliki broj starihi

naši sugrađani starije dobi ne-

će više morati da borave u

ustanovama u drugim opšti-

nama, već će ovdje, u svom

gradu, imati najboljeusloveza

smještaj i boravak – kazao je

Đačić.

A.S.

MODERNOZDANJE:

Domstarih

LUKSUZNOOPREMLJENEPROSTORIJE:

Detalj izdoma

TIVAT

Kompanija „Bora

marin servisiz“darivala je

Službi zaštite i spašavanja

opremuvrijednuvišeod

3.000eura. Predstavnici

kompanije, Odri Sabet iNo-

vicaRadojičić, juče suko-

mandiruSlužbe, Zoranu

Barbiću, uručili uniforme,

ličnuzaštitnuopremu, obu-

ću i sitni alat zavatrogasce,

koje suobezbijedili odpro-

fesionalneVatrogasnebri-

gadeNice (Francuska).

„Boramarin servisiz“ je

zvanični predstavnik ime-

nadžer „Zlatne flote“uCr-

noj Gori.

Tu lotu sačinjavaju super i

megajahte arapskih vlasnika,

kojima je Porto Montenegro

matična luka odmaja 2015.

godine. Zahvaljujući se na

poklonu, Barbić je podsjetio

da su tivatski vatrogasci svoje-

vremeno na jednoj superjahti

„Zlatne lote“ obavili vježbu

gašenja požara.

S.K.

TIVAT:

Gest kompanije „Boramarin servisiz“

Poklonili opremu

vatrogascima

KORISTANDAR:

Primopredajapoklona

HERCEGNOVI

Narednih

danabićeotvorenanovapje-

šačkakomunikacija između

Meljina i Zelenike. Uređenje

starog željezničkog tunela

izmeđudvanovskanaselja

jeuzavršnici.

Asfaltirano je oko 500metara

dionice puta, u širini od dva

metra. Radnici Komunalno–

stambenog preduzeća su po-

stavili javnu rasvjetu i uredili

površine ispredtunelasaobje

strane. Obavljeno je ravnanje

terena, a ivičnjacima su ome-

đena tri skvera koja su nasuta

rizlom i oplemenjena ze-

mljom. Sa strane Zelenike za-

sađene su sadnice: pet lipa, je-

d a n e u k a l i p t u s , j e d a n

šamerops, šest maslina, 20

oleandera i pet agava.

U tunelu je montirano 35 re-

flektora, iz pravca Meljina su

postavljena tri, a Zelenike 15

kandelabra.

BERANE

Centar za kultu-

ru u saradnji sa osnovnim

i srednjim školama orga-

nizuje Opštinsku smotru

recitatora, koja večeras, u

Centru za kulturu, počinje u

18 časova. Učestvuju pred-

stavnici 12 škola.

Pobjednici smotre koja se

organizuje 23. put stiču

pravo učešća na državnom

takmičenju koje će biti odr-

žano u Beranama.

Cijena ulaznice je euro.

V.J.

HERCEGNOVI:

Pri kraju radovi na novoj pješačkoj stazi

OdMeljinadoZelenike

uskoro i kroz tunel

Na osnovu ugovora sa opšti-

nom, nasipanje i asfaltiranje

obavila je firma „Asfalt-beton

gradnja“.

Kako je ranije saopšteno, vri-

jednost radova na asfaltiranju

je 21.700 eura. Radovi na jav-

noj i rasvjeti u tunelu povjere-

ni su preduzeću Komunalno-

stambeno,anjihovavrijednost

je 13.000 eura.

Uređenjem pješačke staze

kroz tunel kroz koji je nekada

saobraćaovozĆiro, pješacima

će biti omogućeno bezbjedno

kretanje izmeđuMeljina i Ze-

lenike. U dogledno vrijeme,

kada budu završeni radovi na

kompleksu Lazure uMeljina-

ma, dobiće se kontinuirano

šetalište od Igala doZelenike.

Ž.K.

Večeras

smotra

recitatora

Berane

OSTALOJOŠMALOPOSLA:

Prilaz tunelu izZelenike iMeljina