Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 12. april 2018.

CrnomGorom

BAR

–Turističkaorganiza-

cijaBara raspodijelila je

60.000eura zaprojektekoji

seodnosena arheološka

istraživanja, konzervator-

ske i restauratorske radove,

rekonstrukciju i promociju

kulturnihdobarana terito-

riji opštine. Riječ jeodeset

odsto sredstavakolikoza te

namjenepripadaodboraviš-

ne takse za 2016. godinu. Tu-

rističkaorganizacijaBar je

prvaudržavi organizovala

raspodjelu, akojeprograme

finansiraju saopšteno jena

konferenciji zanovinare.

Za projekat ,,Kulturna mapa,

brošura, kartografskepodloge

za mape“ kompanija ,,Mas

trejd“ je dobila 10.950 eura;

Kulturnom centru je za sana-

ciju i rekonstrukciju crkve

Svete Katarine opredijeljeno

10.000 eura, Hrvatskom kul-

turnomdruštvu za ,,3DStarog

Bara“ 3.000eura, dok jeproje-

kat NVU Centar za geopoliti-

ku ,,Bar ukratko“ po procjeni

stručnog žirija zavrijedio

8.000 eura. NVODruštvoma-

slinara je za rekonstrukciju

starog mosta Suvi potok dobi-

lo 4.000 eura, NVO 3DARCH

zapromocijuStarogBarau3D

6.000 eura, a JPKulturni cen-

tar Bar za monografiju 30 go-

dina Barskog ljetopisa 9.000

eura. NVOMediteranski cen-

tar fotografijećeprojekat ,,Su-

vomeđe“ realizovati uzpodrš-

ku TO Bara u iznosu od 3.000

eura, isti iznos sudobile iNVO

Bubulj za izradu turističko-

kulturnih spotova i NVOMe-

diteranski centar fotografije

za brošuru Tradicionalna ku-

hinja.

O izboru projekata koje će TO

finansirati odlučivala je komi-

sija čija je predsjednica bila

AnastazijaMiranović,ačlano-

vi Svetlana Gažević i Ilija Sto-

jović.

V.d. direktora TO Bar Neda

Ivanović kazala je da je veoma

zadovoljna i brojem prijavlje-

nih i idejama pristiglim na

konkurs.

PredsjednicakomisijedrAna-

stazija Miranović izrazila je

zadovoljstvo što je, kako je ka-

zala, ,,TO Bara prva u državi

prepoznala potrebu da raspo-

redi sredstva najuspješnijim

koji su konkurisali za realiza-

ciju projekata koji se odnose

na valorizacijukulturnebašti-

ne“.

-KulturnabaštinaBara jeveo-

ma raznolika - odmaterijalne,

preko pokretne, nepokretne,

do nematerijalne baštine, a

projektimasu ,,pokrivene“sve

tesferekulturnebaštine-kako

od najbrojnijih vezanih za po-

dručje Starog Bara, tako i za

podneblje Crmnice, Krajine…

Neke od njih je bunilo to što

ovonijebiojavnipozivza izra-

du projekata, nego za njihovu

realizaciju.Tojeurađenojerje

praksapokazaladaprojekti za

koje se konkuriše završe neg-

djeuladicamainerealizujuse.

Znamo da je kulturni turizam

ogromni resurs za čiji značaj,

nažalost, još nijesmodovoljno

osvijestili saznanje - kazala je

Miranović.

Ona je izrazila nadu da će i

ostali subjektiuCrnojGori sli-

jediti lijep primjer Turističke

organizacije Bara i da ćemo

ubuduće „imati tu spregu kul-

ture i turizma na adekvatan

način, što Crna Gora zaslužu-

je“.

Direktor Kulturnog centra

Bar ĆazimNikezić je zahvalio

na podršci za realizaciju dva

značajna projekta - sanaciju i

rekonstrukciju crkve Svete

Katarine i izradumonografije

„30 godina Barskog ljetopisa“.

On je najavio da će na novom

javnompozivu ponovo aplici-

rati za dodatna sredstva za re-

konstrukciju crkve Svete Ka-

tarine.

Govoreći o značaju projekta

HKD Sv. Jeronim 3D Starog

Bara, Vladimir Marvučić je

kazaodajeon„svojevrsnarea-

nimacija StarogBara“.

- Unašem timu je bio čitav niz

uglednih naučnika, pa su se

poštovale stručne pretpostav-

ke, a nijesmo se vodili bajkovi-

tim predstavama - istakao je

Marvučić.

PredsjednikDruštvamaslina-

ra Bar ĆazimAlković zadovo-

ljan je sa 4.000 eura koje je

Društvodobiloza rekonstruk-

ciju starog mosta Suvi potok.

On je pojasnio da je prilikom

odluke da konkurišu „insisti-

ranonapovezivanjumaslinar-

stva i turizma“.

- Most s kraja 17. i početka 18.

vijekapropada.Ogradajepala,

a ni kaldrma nije u dobrom

stanju, pa je realna opasnost

da će se ubrzo urušiti. Inicija-

tor njegove zaštite i čovjekko-

ji jenajvišeuradionapripremi

projekta sanacije je čuveni

barski arheologOmer Peroče-

vić - kazao jeAlković.

Zasluženu pažnju i materijal-

nupodrškuvrijednu8.000eu-

ra zavrijedio je projekat NVU

Centar za geopolitiku pod na-

zivom„Barukratko“.Jedanod

afirmatora turističkih poten-

cijala opštineBar je i NVOBu-

bulj čiji su članovi dodjelom

sredstava u iznosu od 3.000

eura u projektima vezanim za

valorizaciju kulturne baštine,

obavezani da izrade dva turi-

stičko-kulturna spota. NVO

Mediteranski centar fotogra-

fije će promovisati „Suvome-

đe“ i izraditi brošuruo tradici-

onalnoj kuhinji.

V.K.V.

PODGORICA

– Crnogorski elek-

trodistributivni sistemdanas

nastavlja radove za kvalitetnije i

sigurnije napajanje električnom

energijomu više opština.

Berane:

od 9:30 do 10:30 sati

ulice 29. novembra, Dušana

Vujoševića, kao i Franca, Okov i

Kalija, Mljekara „Zora“, Vodovod,

Novo naselje, Fudbalski stadion

i klinika „Tesla Medikal“; od 8:30

do 14:30 sati selo Buče - potroša-

či sa trafostanice „Buče 3“.

Gusinje:

od 8 do 14:30 sati selo

Kruševo.

Petnjica:

od 8:30 do 14:30 sati

selo Laze - potrošači sa trafosta-

nice „Laze“.

Rožaje:

od 9:30 do 14:30 sati dio

naselja Bandžovo brdo.

Ulcinj:

od 8:30 do 14 sati Brajša

prema Osmanovićima i Čauševi-

ćima; od 8 do 18 sati Kruče - pod-

ručja iznadmagistrale i prema

plaži Rakiti; od 7:30 do 18 sati

ulcinjske Krute.

I.T.

KOLAŠIN

-Redakcijau sa-

stavuVasilisaMinić, Anđela

Vlahović,MatijaŠćepano-

vić, AnđelaBulatović,Mar-

tinaŠćepanović, NađaBula-

tović, VasilisaPopović, Nina

Medenica, IvanaJelić iMili-

caPavlović, novinarski je

obradila četvrti broj „Đač-

kogoka“, časopisaOsnovne

škole „RistoManojlović“.

Učenici su imali podršku na-

stavnica Budimirke Bojić i Je-

lene Tatić, kao i psihološkinje

Marijane Bulatović. U „Priča-

ma iz učionice“ opisano je ka-

ko je odjeljenje V3 došlo na

ideju da sakupi sve zanimlji-

vosti iz odjeljenjskog života

kao materijal za buduću knji-

gu.Pomenutisubrojniprimje-

ri saradnje sa roditeljima koji

učestvuju u kreativnim radio-

nicama sa učenicima. Objav-

ljena je i osmomartovska če-

stitkaMaše Peković, učiteljici

Miri Jušković. „Talentovane

strane“ su popunjene radovi-

makojima se školaponosi. Za-

pažena je i rubrika „Rok još

živi“, razgovori sa učenicima

AndrejomMiloševićem i An-

drijomIvanovićem.

Dr.D.

BERANE

-Konstitutivna

sjednicaSkupštineopštine

bićeodržanadanas.

Na prvom zasijedanju lokal-

nog parlamenta nakon izbora

održanih4. februara naći će se

izvještaj Opštinske izborne

komisijeokonačnimrezultati-

ma izborazaodbornike, potvr-

đivanje mandata odbornika i

izbor predsjednika Skupštine.

Nakon te sjednice, predsjed-

nik Skupštine opštine sazvaće

novu sjednicu na kojoj će biti

izabran predsjednik opštine.

U Beranama je do 1.aprila na

snazi bila odluka o privreme-

nom finansiranju pa bi pred

odbornicima trebalo da se na-

đe i prijedlog odluke o budže-

tu za 2018. godinu.

Izbori u ovom gradu održani

su 4. februara, ali su zbog ne-

pravilnosti ponovljeni na pet

biračkihmjesta 6.marta.

Nakon ponovljenog glasanja,

rezultat umandatima je ostao

isti kao na prvobitnom glasa-

nju. Koalicija „Berane pobje-

đuje“ koju čine Demokratska

partija socijalista (DPS), Soci-

jaldemokrate(SD)iBošnjačka

stranka (BS) osvojila je 17

mandata, koalicija „Zdravo

Berane“ 14, a Demokatska Cr-

naGora četiri.

V. J.

HERCEGNOVI

–Unaselju

Šištet juče jeuklonjenodeset

nelegalnihobjekataukojima

sudonedavnoživjele romske

porodice.

Sanacija divlje deponije na toj

lokaciji u Igalu počela je u fe-

bruaru, a sa rušenjemkućica se

čekalo da seRomi koji su tu go-

dinamaživjeli preseleunaselje

Drenovik, gdje su za njih opšti-

naHercegNoviimeđunarodna

organizacija Help izgradili no-

vemontažne objekte.

Načelnica komunalne polici-

jeMarijaAndrić kažeda su se

na ovom području godinama

gomilale velike količine otpa-

da, te da je bilo neophodno

čišćenje terena i uklanjanje

objekata.

- Radove na rušenju izvodi fir-

ma „Bekomerc“. Angažovano

je i preduzeće Čistoća kako bi

otpad prevezli na deponiju Ti-

sove grede. Prilazni put jemalo

proširen kako bi mehanizacija

mogla da prođe - kazala je An-

drić.

Lokacija na kojoj su Romi ži-

vjeli i godinama širili „divlje“

naselje nalazi se uneposrednoj

blizini iuvlasništvu jeInstituta

Igalo, zbog čega su iz ove usta-

nove prije dvije godine podni-

jeli tužbu sudu u Herceg No-

vom, tražeći da se isele iz

bespravno podignutih privre-

menih objekata. Zbog gomila-

njasmećanegodovalisuižitelji

Igala. Sedam romskih familija

nedavno su uselili u montažne

kućice uDrenoviku, čime su se

stvorili uslovi da se lokacija na

Šištetuočisti i uredi.

Ž.K.

Bar:

Turistička organizacija podržava valorizaciju kulturne baštine

Zadeset projekata

60hiljadaeura

KULTURNITURIZAMJEOGROMANRESURS:

Sakonferencijezanovinare

Najviše novca, 10.950 eura, dobio je ,,Mas trejd“ za projekat ,,Kulturnamapa,

brošura, kartografske podloge zamape“. Kulturnomcentru odobreno je

10.000 eura za sanaciju i rekonstrukciju Crkve Svete Katarine, a NVUCentar

za geopolitiku za projekat ,,Bar ukratko“ 8.000 eura. Podrška je dobijena za

rekonstrukciju starogmosta, promociju Starog Bara u 3D, izradu spotova…

Objavljen

novi

konkurs

Juče je objavljen javni

poziv za raspodjelu

69.000 eura za 2017.

godinu, traje 45 dana.

Pravo na podnošenje

zahtjeva imaju javne

ustanove, NVO i druga

pravna lica koja treba da

se prijave za realizaciju

projekata valorizacije

kulturne baštine, koji se

odnose na arheološka

istraživanja, konzerva-

torske i restauratorske

radove, rekonstrukciju

i promociju kulturnih

dobara na teritoriji opšti-

ne Bar.

TOBara prva je udržavi

prepoznala potrebu

da rasporedi sredstva

od boravišne takse

najuspješnijimkoji su

konkurisali za realizaciju

projekata koji se odnose

na valorizaciju kulturne

baštine

CEDIS

Radovi u

pet opština

Kolašin

Čevrti broj

„Đačkogoka“

Danas konstitutivna sjednica SO Berane

Birajušefaparlamenta

i predsjednikaopštine

KONAČNOĆEFORMIRATIVLAST:

Zgradaopštine

HercegNovi:

Opština uređuje područje Igala

Uklonjeno ,,divlje“

naseljenaŠištetu

RUŠENJEKUĆICA:

Akcijau Igalu