Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 11. april 2018.

Društvo

PODGORICA

- Predsjednik

VladeDuškoMarkovićuna-

rednihpetnaest danapozva-

ćenaodgovornost sve služ-

bekoje suzakazaleu

suzbijanju sive ekonomijeu

taksi prevozu, kazao jepred-

sjednikSaveza strukovnog

sindikata taksistaBorislav

Pavlovićnakon jučerašnjeg

sastankauVladi.

Protesti, koji su bili zakazani

začetvrtak,zasadasuodgođe-

ni.

- Upoznali smo predsjednika

Vlade sa neradomlokalnihor-

gana, poreskih filijala, komu-

nalne policije i nadležnih in-

spekcija.Dogovorenojedamu

dostavimo još dokaza o našim

tvrdnjama, koje ćemo predati

ovihdana.Marković jeobećao

da će pozvati na odgovornost

sve organe koji nijesu radili

svoj posao. Nakon sastanka,

upoznali smo sve taksiste sa

prijedlogom, pa je izvršni od-

bor SSTCG jednoglasno odlu-

čio da damo prostora pred-

sjedniku Vlade da uradi šta

može, tako da ćemo proteste

odložiti –kazao jePavlović.

Taksisti ističu da su duži niz

godina suočeni sa protivzako-

nitim poreskim zaduživa-

njem, sivom ekonomijom, ne-

po š t ovan j em Zakona o

prevozu u drumskom saobra-

ćaju i primjenjivanjem neu-

stavnih odluka o auto-taksi

saobraćaju, za šta optužuju

lokalne organe, poreske filija-

le, komunalnu policiju i nad-

ležne inspekcije.

Nj.B.

PODGORICI

- SenatoriUni-

verzitetaCrneGore izjasni-

će sena sjutrašnjoj sjednici o

predloženoj odluci zakori-

šćenje softvera zautvrđiva-

njeplagijatanaUCG, koji je

kupljenprošle godine.

U dokumentu je pojašnjeno da

je odlukom propisano da će se

pravilaprimjenjivati napostup-

ke sticanja diplome magistar-

skih/masterstudijaidoktorskih

studija na Univerzitetu Crne

Gore, kao i postupke objavljiva-

nja publikacija u okviru izda-

vačke djelatnosti Univerziteta

CrneGore,uključujućiipostup-

ke počete prije stupanja na sna-

guodlukeukojimanijedonijeta

konačnaodluka.

PRAVILA

Plagijatomće se, kako je pred-

loženo, smatrati kopiranje,

odnosno korišćenje istog ili

sličnog sadržaja, teksta, para-

grafa ili dijela paragrafa, ideje,

metodeitomeslično,bezkori-

šćenja navodnika i navođenja

izvoraizkojegjepreuzeto,kao

i autoplagijat koji seodnosi na

korišćenje ranije publikova-

nogdjela (parcijalno ili ucjeli-

ni) od istog autora bez ade-

kvatnog navođenja izvora.

- Plagijat nastao prevođenjem

i neadekvatno parafraziranje

bez navođenja izvora nemože

seutvrditikorišćenjemsoftve-

ra za detekciju plagijata

iThenticat – istaknuto je udo-

kumentu.

Ova odluka, kako je precizira-

no, primjenjivaće se na aka-

demsko osoblje i osobe sa na-

u č n im i i s t r a ž i v a č k im

zvanjima, koji su zaposleni na

UCG, kao i na studente UCG.

Odluka se može primjenjivati

na publikacije koje izdaje

UCG van i u okviru izdavačke

djelatnosti, doktorskediserta-

cije koje se realizuju na UCG,

magistarske/master radove

koji se realizuju na Univerzi-

tetu Crne Gore i ostala doku-

menta popotrebi.

- Evaluacija rezultata primije-

njene metode provjere isklju-

čuju citate pod navodnicima,

bibliografije, fraze, podudara-

nja do 10 riječi, sličnostmanju

odpetodsto, opšteprihvaćene

pojmove i koncepte (npr. poj-

movi iz standardne udžbenič-

ke literature) –piše uodluci.

Doktorske disertacije i magi-

starski/master radovi smatra-

će se plagijatom ako sadrže

bilo koji dio teksta koji je di-

rektno preuzet od drugih au-

tora bez navodnika i original-

nog izvora, bilo koji segment

metode, ideje i slično koji je

preuzet, a da nije citirano ori-

ginalnodjelo...

Plagijat je „i ako postoji više od

30 odsto sličnosti između dok-

torske teze/master rada kandi-

data i autorskih radova drugih

autora, a da nijesu navedeni

izvori; ako kandidat ne navodi

jasno djelove sopstvenih nauč-

nih radova u master radovima

ili doktorskim tezama“, piše u

odluci.

Ističeseidapostojedjelovina-

učnih radova koji često poka-

zuju veliku sličnost, ali da to

ne treba da se smatra plagija-

tom, jer je važno da se navedu

autori koji su razvili datu me-

todologiju.

KOMISIJA

Ukoliko se, kako dodaju, po-

sumnja da u radu ima eleme-

nata koji bi se mogli tumačiti

kaoplagijat,Centarzastudije i

kontrolukvalitetanaUCGfor-

miraće komisiju iz reda osoba

sa akademskim ili naučnim

zvanjemnaUCGkoja će imati

najmanje tri člana.

-Zadatakkomisije jedapriku-

pidokaze,sprovedeanalizuda

li su rezultati evaluacije rele-

vantni za konkretne slučajeve

i rezultat provjere dostavlja

tijelima koja su zadužena za

evaluaciju. Po potrebi, u radu

komisije mogu učestvovati

rektor i prorektori –navedeno

je udokumentu.

Kako je pojašnjeno, komisija

je dužna da sugeriše ispravlja-

nje nepravilnosti uočenih pri-

mjenom softvera iThenticate

na konkretnomdokumentu, u

roku od 30 dana od dana kada

su uočene nepravilnosti, osim

ukoliko se radi o fazi odbrane

rada. Kandidat je potom du-

žandakorigujespornedjelove

u roku od 30 dana od dana do-

stavljanja sugestija komisije.

- Ukoliko korišćenjem softve-

ra za utvrđivanje plagijata bu-

de potvrđeno da lice čije se

autorsko djelo provjerava nije

korigovalo spornedjelove, ko-

misija na osnovu prikupljenih

dokazauprethodnompostup-

ku priprema mišljenje za Se-

nat, odnosno vijeće organiza-

cione jedinice – navedeno je

prijedloguodluke.

Precizirano je da evaluaciju

autorskih radova obavlja Od-

bor za doktorske studije - za

doktorske disertacije, Odbor

zamagistarskestudije-zama-

gistarske/master radove, kao i

Uređivački odbor Univerzite-

ta Crne Gore - za publikacije

čiji je izdavač.

-Imajućiuviduvelikibrojma-

ster radova, predmet provjere

softverom biće najmanje 50

odsto od ukupnog brojamagi-

starskih/master radova – na-

vedeno je uodluci.

N.Đ.

PODGORICA

–UCrnojGorinemaparadajzauvezenog izTur-

ske, koji je izazvao„uzbunu“uSrbiji jer jenadeklaraciji togpro-

izvodapisaloda„koranijeza ljudskuupotrebu“ - rečeno jePo-

bjedi izUpravezabezbjednosthrane, veterinui fitosanitarne

poslove.

NaKvantaškojpijaciuBeogradukupacjenaišaonagajbuparadajza,

apažnjumujeprivukladeklaracijanakojojjepisalodakoratogpro-

izvodanijeza ljudskuupotrebu.

-UCrnuGorunijeuvezenparadajz izTurskeodproizvođačanave-

denogna deklaraciji sa fotografije. Uposljednjihmjesec dana, imali

smo samo jednupošiljkuparadajza izTurske. Laboratorijska ispiti-

vanja uzoraka te pošiljke pokazala su njenu zdravstvenu ispravnost

–kazali su izUpravezabezbjednosthrane.

Nakonštojefotografijasaspornomdeklaracijomobjavljenanadruš-

tvenimmrežamareagovalisuistručnjacikojisupojasnilidajepara-

dajzbezbjedanzaupotrebu,tedajeproblematičnasamodeklaracija.

Provjerom je utvrđeno da je paradajz koji ima spornu deklaraciju

uvezen izTurske24.marta i toukoličini od21,7 tona.

-Utvrđeno jeda jeparadajz bezbjedanza ishranu. Deklaracija je

bila u skladu sa pravilnikom i nije bilo obilježja da kora nije za

ishranu. Pretpostavka je, a to smo u razgovoru sa uvoznikom

shvatili, da je možda došlo do tehničke greške, jer se oni bave i

uvozom južnog voća, te je ona ostala na dijelu deklaracije kao

preporuka i takonapravilapometnju–rekao jeNenadMilojević,

načelnik fitosanitarne inspekcijeMinistarstva poljoprivrede.

Objasnio je da uvoznik iz Turske dobavlja i agrume te da na timde-

klaracijamaobičnostavljajupreporukudakoranijeza jelo.

Istakao je idauvoznicimorajudavoderačunadadeklaracijebuduu

skladusaproizvodomkoji sedeklariše i danedovodeuzabludupo-

trošače. I direktorica Centra za zaštitu potrošača Crne Gore Olga

Nikčevićsmatradauvoznicimorajudabrinuosadržajudeklaracija,

ali i upozorilada sedešavajupodvale.

Podsjetilajenasituacijuukojojjebivširadnikjednemesneindustri-

je iz osvete prema bivšemposlodavcuplasirao netačnu informaciju

o timproizvodima.

- To se desilo prošle godine i to je najvjerovatnije podmetnuto veli-

komproizvođaču. Bezvelike istrage senekadnezna što jeupitanju.

Hrana se u Crnoj Gori kontroliše pojačano i time sam zadovoljna.

Kada jeCentar za zaštitupotrošača radio analizuu saradnji saCen-

tromza ekotoksikološka ispitivanja nijesmonaišli na pilećemeso iz

dalekih zemalja, čak je bilo u prodaji samo ono koje se uCrnoj Gori

proizvodi, što jeodlično - rekla jeNikčević.

K.J.

PODGORICA

- Akademik

Svetomir Ivanović, neurohi-

rurg, redovni član Cmogorske

akademije nauka i umjetnosti,

preminuo je u Beogradu. Biće

sahranjen danas u Aranđe-

lovcu.

Datumodržavanja komemo-

rativne sjednice Cmogorske

akademije nauka i umjetnosti

biće naknadno objavljen.

Ivanović je rođen 15. juna 1943.

godine u Peći. Osnovnu školu

i gimnaziju završio je u Peći.

Diplomirao je na Medicinskom

fakultetu u Beogradu (1966) u

rekordnom roku.

U toku 1976. godine bio je na

usavršavanju u SAD (Harvard

Medical School – Massachu-

setts General Hospital), u

Bostonu. Magistarsku tezu

odbranio je 1976. godine, a

doktorsku disertaciju 1978.

U zvanje docenta izabran je

1994. godine, a za profesora

Medicinskog fakulteta 1999.

Boravio je više od godinu

dana na stručnomusavršava-

nju i studijskimputovanjima

u više zemalja - SAD, Rusija,

Njemačka, Kanada, Norveška,

Japan. Pedagoškim radom

bavio se više od 20 godina.

Bio je konsultant Kliničkog

centra Crne Gore u Podgorici.

Počasni je član Udruženja neu-

rohirurga Latinske Amerike.

U profesionalnompogledu

ostvario je rekordan broj neu-

rohirurških operacija (više od

20.000). Učestvovao je u radu

skoro svih svjetskih i evrop-

skih simpozijuma i kongresa u

posljednjih 20 godina.

Objavio je više od 100 naučnih

radova u stranim i domaćim

časopisima. Koautor je tri uni-

verzitetska udžbenika.

Objavio je tri posebna izdanja:

Tumori hipo ize i kraniofarin-

giomi, Spinalni tumori i Cere-

brovaskularne bolesti koje su

na Naučnom vijeću Medicin-

skog fakulteta u Beogradu

dobile licencu kao bazični

udžbenici za poslijediplomsku

nastavu.

Za vanrednog člana Crnogor-

ske akademije nauka i umjet-

nosti izabran je 12. decembra

2003. godine, a za redovnog

19. decembra 2008.

R. D.

Taksisti odgodili protest

Taksisti dobili podršku predsjednika Vlade

Markovićće

pozvati na

odgovornost

sve službe

Umroakademik

Svetomir Ivanović

Deklaracijazbunilakupce

U Srbiji pometnja zbog deklaracije za paradajz

Uvoznik „zaboravio“

daukloni oznaku

ILUSTRACIJA

Urađena odluka o korišćenju so vera za utvrđivanje plagijata na UCG

Plagijatorurokod30

danadakoriguje rad

Odluka će se

primjenjivati

na postupke

sticanja

diplome

magistarskih/

master studija

i doktorskih

studija, kao

i postupke

objavljivanja

publikacija

u okviru

izdavačke

djelatnosti UCG