Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 11. april 2018.

Društvo

PODGORICA

–UInstitut za

bolesti djece stigao je aparat

zamagnetnurezonancunaj-

novije generacije, vrijedan

višeodpolamiliona eura,

kojimće se znatnounaprije-

diti dijagnostikaoboljenja

kodnajmlađihpacijenata iz

cijeleCrneGore.

Magnet je najvećim dijelom

kupljen zahvaljujući donaciji

biznismena dr Nikolasa Alisa

izUjedinjenihAraskihEmira-

tainjegovihposlovnihpartne-

ra u iznosu od 400.000 eura,

dok jeostatakobezbijedioKli-

nički centar. Aparat će u funk-

ciji biti u narednih nekoliko

dana.

Direktorica Kliničkog centra

Zorica Kovačević kazala je da

je aparat koji su do sada kori-

stilistarvišeod10godina,daje

spor i često se kvario.

DIJAGNOSTIKA

- Na godišnjemnivou potrebu

za ovim vidom dijagnostike

ima oko 4.000 djece, a u odre-

đenimmomentima zbog kva-

ranaaparatunijesmomoglida

im obezbijedimo pregled –

istakla je Kovačević na sveča-

nosti povodom instaliranja

magneta.

Ona je naglasila da je novcem

iz budžeta nabavljen i aparat

za anesteziju koji je neopho-

dan prilikom snimanja djece

sa posebnim potrebama, au-

tizmomimale djece.

Sada, kako je rekla čelnicaKli-

ničkog centra, neće više biti

potrebno da se prilikom dija-

gnostike snimanja ponavljaju

više puta ili budu rađena na

aparatima Centra za radiološ-

kudijagnostikuKCCG.

Prema riječima ministra

zdravlja Kenana Hrapovića,

pregledi magnetnom rezo-

nancom omogućiće jasnu i

preciznu dijagnostiku i plani-

ranje tretmana djeteta.

- Najveći benefit ovogmagne-

ta je što će obezbijediti bolje

uslove za liječenje djece, u ci-

lju prevencije i ranog otkriva-

nja bolesti i skraćenja procesa

liječenja -istakao jeHrapović.

Budućnost u pedijatrijskoj ra-

diologiji, kako je dodao, je pri-

mjena ultrazvuka i MR dija-

gnostike koje su potpuno

neškodljive.

Ministar je kazao da je obe-

zbjeđivanje sveobuhvatne,

dostupne i visoko kvalitetne

zdravstvene zaštite prioritet

crnogorskog zdravstva i na-

glasio da je u ispunjavanju tih

ciljeva neophodno pratiti i sa-

vremene tehnologije.

Hrapović je podsjetio da je

prošle godine u izgradnju,

adaptaciju i renoviranje

zdravstvenih ustanova ulože-

no oko 3,1 milion eura, dok je

zakupovinuopremeopredije-

ljeno skoro 12miliona.

DONACIJE

-Zahvaljujućidonacijamavri-

jednimvišeod1,5milionaeura

prošle godine Kliničkom cen-

tru, značajno je promijenjena

unutrašnjost i sada pacijenti

imaju veći komfor. Najveća je

svakako ova zamagnet zahva-

ljujući kojoj crnogorski mali-

šani od danas imaju svjetski

standard liječenja u svojoj dr-

žavi, a zaposleni u zdravstve-

nom sistemu bolje uslove za

odgovoran i posvećen rad koji

obavljaju - ocijenio je Hrapo-

vić.

Alis je podsjetio da je inicijati-

vu za nabavku aparata pokre-

nuo liderDemokratskepartije

socijalista Milo Đukanović u

septembru prošle godine to-

komposjeteUAE.

-Dragomiještosmoobezbije-

dilii bolji život za djecu Crne

Gore i što više neće morati da

idu da se liječe van zemlje.

Aparat koji je dobio KCCG ne

postoji u državama u okruže-

nju- rekao jeAlis, poručivši da

je ovo samopočetak i da sena-

da da će pomoći još više.

Jučerašnjoj svečanosti u Kli-

ničkomcentruprisustvovao je

i predsjednik DPS-aMilo Đu-

kanović.

Sl.R.

čije se godine kreću u ovom

rasponu(21-30)je64,asamoje

jedna osoba zaposlena koja

ima zvanje docenta. Drugačije

je stanje kada se sagledavaju

podaci nastavnika od 31 do 40

godina, pa je u studijskoj

2017/2018. bio angažovan je-

dan redovni profesor, 19 je

vanrednih, 56 docenata i 126

saradnika. Mnogo je više na-

stavnog kadra starosti od41 do

50 godina. Njih je 44 redovnih

profesora,75vanrednih,57do-

cenatai42doktoranauka.Naj-

više redovnih profesora je sta-

rosti više od 50 godina – 125,

vanrednih je 46, docenata 21, a

saradnika ovihgodina je 27.

Zastupljenost muškaraca i že-

na je skoro izjednačena, odno-

sno među nastavnim kadrom

je 48 odsto muškaraca, dok 52

odsto čine žene.

N.Đ.

PODGORICA

–Veliki broj

pacijenata i dalje seneodazi-

vanapregledeuKliničkom

centru, pa je takoprotekle

sedmiceod8.346zakazanih

obavljeno6.059pregleda,

odnosno27,4odstopacijena-

tanije seodazvaloniti otka-

zalopregled.

Iz Kliničkog centra apelovali su

na pacijente da kod svog izabra-

nog ljekara blagovremeno otka-

žu pregled ukoliko nijesu umo-

gućnosti da se odazovu, jer se u

suprotnom ,,dovodi u pitanje

blagovremeno pružanje zdrav-

stvenih usluga onim pacijenti-

makojimajetozaistapotrebno“.

Oni su naveli da se u Institutu

za bolesti djece od 1.392 zaka-

zanihpregleda, odazvalo 1.090

pacijenta, dok je u Internoj kli-

nici od 1.544 zakazanih, obav-

ljeno 1.164pregleda.

-UHirurškojkliniciodzakaza-

nih 464, obavljena su 342 pre-

gleda, auKlinici zaortopediju i

traumatologijuod352obavljen

je221pregled.UKlinici zaneu-

rologiju, od ukupno zakazanih

311 pregleda obavljeno je njih

165, uKlinici zaORL iMFHod

281, obavljeno je 178 pregleda,

dok je kod oftalmologa, od za-

kazanih 412, obavljeno 280

pregleda –piše u saopštenju.

U Centru za radiološku dija-

gnostiku, kako se dodaje, od

zakazanih619obavljeno je420

pregleda, a kod kardiohirurga,

od zakazanih 35 pregledana su

24pacijenta,dokjekodkardio-

loga,odzakazanih837,obavlje-

no 650pregleda.

Sl.R.

PODGORICA

–Ministarka

naukeSanjaDamjanovićbo-

ravila jeu službenoj posjeti

Institutuzahadronskukan-

cer terapijupomoću jonau

Hajdelbergukakobi se infor-

misalaomogućoj napredni-

joj tehničkoj specifikaciji bu-

dućegmeđunarodnog

institutanaprostoruJugoi-

stočneEvrope, očemu je raz-

govarala sa tehničkimdirek-

toromovog institutadr

ThomasomHabererom.

Ekspertska podrška Instituta

zahadronskukancerterapijuu

Hajdelbergu, prvi projekat ove

vrste u Evropi koji je pokrenut

2009. godine, izuzetno je važ-

na, kako su naglasili iz Mini-

starstva nauke, zbog toga što

međunarodniinstitutzaodrži-

ve tehnologije, koji jepokrenu-

lanašaVlada,morabitibaziran

nanajsavremenijimtehnologi-

jama.Poredtoga,dijelommora

biti komplementaran postoje-

ćimprojektima, kojih uEvropi

ima samo četiri.

Iz Ministarstva nauke su pod-

sjetilidajenadrugomsastanku

Upravnog odbora, kojimpred-

sjedava ministarka Damjano-

vić, u Tirani jednoglasno iza-

branaopcijahadronskakancer

terapcija za regionalni proje-

kat.

- Upravo je prvi prototip ha-

dronskekancerterapijepomo-

ću jona izgrađen u GSI-ju i pr-

vih 450 pacijenata su bili

tretirani u ovoj laboratoriji –

istaknuto je u saopštenju.

Hadronska kancer terapija i

istraživanje u biomedicini po-

moćuprotonaitežihjona,kako

je navedeno, danas predstavlja

najsavremeniji i najuspješniji

metod za liječenje velikog bro-

ja vrsta kancera.

- Realizacijom ovog projekta

na teritoriji Jugoistočne Evro-

pe ostvariće se društveni i eko-

nomskibenefitizacijeliregion,

uticaće se na povećanje kvali-

teta života, jer će ova metoda

liječenja biti dostupna svim

građanima regiona – napisano

je u saopštenju.

J.B.

PODGORICA

- Ministar

održivog razvoja i turizma

Pavle Radulović prisustvuje

neformalnomsastankumini-

stara životne sredine Evrop-

ske unije u Sofiji, što je dobra

prilikazasaradnjuikonsulta-

cije sa evropskimkolegama o

poglavlju27.

IzMinistarstvapodsjećajuda

je Evropska komisija infor-

misala Crnu Goru da je već

počela priprema zajedničke

pozicije za poglavlje 27 – ži-

votnasredinaiklimatskepro-

mjene, a koja će predstavljati

osnovu za diskusiju sa drža-

vama članicama, te da su

spremni da je predstave Sa-

vjetu ministara pod šesto-

mjesečnimpredsjedavanjem

Bugarske čim se to od njih

zatraži, nakon čega će i pred-

stavnici Crne Gore imati pri-

liku da se upoznaju sa doku-

mentom.

- Imajući tou vidu, od izuzet-

nog jeznačajaprisustvodele-

gacije Crne Gore – istakli su

izMinistarstva.

R.D.

DONACIJUAPARATAINICIRAOMILOĐUKANOVIĆ:

SasvečanostiuInstitutuzabolestidjece

U Institut za bolesti djece stigao aparat zamagnetnu rezonancu najnovije generacije

Bržadijagnostika i

kvalitetnije liječenje

zanajmlađepacijente

Govoreći o karakteristika-

ma aparata inženjer Nenad

Poleksić rekao je da se

radi o najkraćemmagnetu

na svijetu objasnivši da je

to značajno jer je oko 10

odsto pacijenata klaustro-

fobično.

On je pojasnio i da magnet

nema potrošnju helijuma,

što znači da neće biti čestih

prekida u radu aparata.

- Ovim aparatom smanjena

je i jačina buke za čak 70

odsto, tako da će pacijen-

ti imati najveći komfor

tokompregleda - dodao je

Poleksić.

On je podsjetio da je Kli-

nički centar obezbijedio i

specijalizovani aparat za

anesteziju koji može da se

koristi u jakommagnet-

nompolju.

- Pacijenti će na taj način

biti adekvatno pripremljeni

za pregled kako se ne bi

dešavalo, kao u prošlosti,

da se pacijenti ne mogu

pregledati kod nas, nego

se šalju u druge centre koji

imaju tu anesteziološku

potporu - kazao je Poleksić.

Jačinabuke

manjaza

čak70odsto

Najveći bene t ovogmagneta je što će obezbijediti bolje uslove za

liječenje djece, u ciljuprevencije i ranog otkrivanja bolesti i skraćenja

procesa liječenja -istakao jeministar zdravljaKenanHrapović

Pacijenti i daljeneotkazujupreglede

Nastavljen trend nedolaska na zakazani pregled

Kodspecijalista senije

pojavilo2.287pacijenata

Ufokusu

poglavlje27

aUCG

godina

U izvještaju je navedeno da je u studijskoj 2015/2016. godini

upisano 17.022 studenta na osnovnim studijama, dok ih je u

2016/2017. bilomanje - 16.236, kao i u prošloj godini 15.414.

U dokumentu je, takođe, istaknuto, da su prošle godine

studenti u prosjeku studirali 4,49 godinu, pretprošle 4,82, a

2015. u prosjeku su završavali studije za 4,5 godine.

Kada je riječ o ispisivanju studenata, prije tri godine ih je

bilo 3,60 odsto, pretprošle 3,78, a prošle 1,88. Prošle godine

jedino na Fakultetu likovnih umjetnosti nije zabilježeno ispi-

sivanje studenata.

Prosjekstudiranja

Metoda liječenjakoja

ćebiti dostupnasvim

građanima regiona