Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 11. april 2018.

Društvo

PODGORICA

-UCrnoj Gori

odpočetka godine registro-

vano je 75osobakoje suobo-

ljeleodmalihboginja, akako

ističu iz Instituta za javno

zdravlje, „vrhobolijevanja

još nijedostignut“, odnosno

nema razloga zaproglašenje

epidemije.

- Broj novooboljelih odmorbila

nastavio je da raste nešto spori-

jim tempom nego tokom pret-

hodnog mjeseca. Sličan trend

bilježi se kakou regionu tako i u

mnogimdržavamaEvropeštoje

posljedica isključivo neade-

kvatnevakcinacijedjece–kaza-

li su iz Instituta.

Izovezdravstveneustanoveka-

žu da se na bolničkom liječenju

odmorbilanalazi sedampacije-

nata.

- Vezano za izvor obolijevanja -

16 potvrđenih slučajeva virusu

jebiloizloženoizvanCrneGore

i oni subolest direktnoprenijeli

na najmanje šest novooboljelih

koji su povezani sa importaci-

jom. Kod 17 oboljelih postoji ja-

sna povezanost sa izvorom in-

fekcije, dok za 35 osoba ne

postoji precizno identifikovan

izvorni pacijent, ali je do oboli-

jevanja najvjerovatnije došlona

našoj teritoriji – naveli su iz In-

stituta.

Najpogođenija grupa, kako su

naglasili, su djeca starija od jed-

ne, amlađa odpet godina (38,67

oboljelih)odkojihnikonijevak-

cinisan. Zatim slijede odrasli

starijiod26godina(29,33proce-

nata), pa mlađi od godinu koji

nijesu ni mogli biti vakcinisani

zbog uzrasta (14,67 odsto) i čija

jezaštitazavisilaodkolektivnog

imuniteta. Preostali oboljeli su

djeca osnovnog i srednjoškol-

skoguzrasta,kaoimlađiodrasli.

- Nažalost, dosadašnje obolije-

vanje je pokazalo da uprkos

svimmjerama koje se sprovode

i dalje imamo nove slučajeve

obolijevanja.Iakosunespecifič-

nemjereograničene, jako jebit-

no prdržavanje svih preporuka

Instituta za javno zdravlje, koje

seprijesvegaodnosenaizbjega-

vanje društvenih kontakata i

traženje ljekarske pomoći – na-

veli su iz Instituta.

Oni preporučuju da sve osobe

kojesubileukontaktusaobolje-

lim,akojerazvijusimptomene-

ophodno jeda seprijeodlaskau

domzdravljatelefonomnajavei

konsultuju sa svojim izabranim

ljekaromkako bi imse pregled i

uzimanje materijala za labora-

torijske analize omogućio u

uslovima koji neće ugroziti

zdravljedrugihosoba.

Sl.R.

PODGORICA

–Neophodno

jeobezbijediti uslove zapo-

većanjebrojadoktoranada

naUniverzitetuCrneGore,

krozdodatna finansijska

sredstva zadoktorande, pro-

mociju i povećanje intereso-

vanja zadoktorske studije,

kao i kroz izgradnju sistem-

skogokvira zapovećanjepo-

tražnje zadoktorimanauka

uprivredi, navedeno jeu sa-

moevaluacionomizvještaju

zaUniverzitetCrneGore.

Oovomdokumentu,kojijedo-

stavljennauvidirektoruDani-

luNikoliću, raspravljaće Senat

UCG na sjutrašnjoj sjednici,

prijenegoštobudeproslijeđen

evaluacionom timu Evropske

asocijacije univerziteta.

Kako je pojašnjeno, prva ova-

kva institucionalna evalucija

rađena je na UCG prije tri go-

dine, auoktobruprošlegodine

stigla je inicijativa za sprovo-

đenje follow up evaluacije.

Rektorjeimenovaoradnugru-

pu od 10 članova koja uključu-

je predstavnike akademskog

osoblja, studenata i admini-

strativnogosoblja i čiji jezada-

tak bio da do krajamarta 2018.

godine izradi ovaj izvještaj.

DOKTORANDI

- Follow up samoevaluacioni

izvještaj strukturiran je na na-

čindapratipoglavljaevaluaci-

onog izvještaja IEP-a, istovre-

meno dajući pregled i kritički

osvrt na reformske zahvate

sprovedene u protekle tri go-

dine, kao i preporuke za dalji

razvoj UCG u skladu sa stra-

teškim opredjeljenjima – na-

vedeno jeuovomdokumentu.

Uizvještajuje,izmeđuostalog,

istaknuto kako još nije ade-

kvatno razmatran problem

malog broja doktoranada na

UCG, te da je jedan od uzroka

ovog problema nedostatak fi-

nansijazaangažovanjemladih

istraživača i troškove njihovih

istraživanja.

- Drugi razlog je i nedovoljna

zainteresovanost kandidata za

doktorskestudije.Sjednestra-

ne zbog nedovoljno razvijene

privrede koja često nema po-

trebuda upošljava doktorena-

uka, te oni ne mogu naći ade-

katno zaposlenje u privredi

shodno svojim kvalifikacija-

ma, a s druge strane, dugoroč-

nije angažovanje na UCG je

neizvjesno iz razloga neodrži-

vosti sistema koji još nije kon-

cipiran na način da doktori

nauka i istraživači na UCG ci-

klično donose sredstva kroz

projekte, kroz saradnju sa pri-

vredom i druge djelatnosti, te

da na taj način obezbjeđuju

samoodrživost–navedenojeu

izvještaju.

Kako pojašnjavaju, većina an-

gažmanadoktoranadanaUCG

svodi se na nastavu, odnosno

časove vježbi, a jedinamoguć-

nost zaposlenjanaUCGnakon

sticanja diplome doktora nau-

kajeizboruakademskozvanje

koje je opet vezano sa dostu-

pnošćupredmeta/časova.

STATISTIKA

- Potrebno je izgraditi okvir (u

saradnji sa širom društvenom

zajednicom) koji će da dopri-

nese razvoju potrebe za stepe-

nom doktor nauka kao neop-

hodnog kadra koji je sposoban

da podiže stepen inovacija u

preduzećima, doprinosi teh-

nološkom razvoju, osnivanju

istraživačkih centara unutar

preduzeća, te da doprinosi

uspješnijoj komercijalizaciji i

opštem napretku lokalne za-

jednice – navedeno je u izvje-

štaju.

U ovom dokumentu je ista-

knuto i da je 2015. godine na

UCGbilo710nastavnika, 2016.

ih je imalo 712, a prošle godine

neštomanje-704.Kadajeriječ

o podacima nastavnika prema

njihovomzvanjupojašnjenoje

da je 2015/2016. godine bilo 38

odstosaradnika,redovnihpro-

fesora jebilo24odsto, docena-

ta 20odsto, a vanrednihprofe-

sora 18 odsto. Slično stanje

zabilježeno je i prošle godine

kada je zabilježeno 37 odsto

saradnika, redovnih profesora

24 odsto, docenata 19 odsto, a

vanrednihprofesora 20odsto.

Statistika UCG pokazuje da

prije tri godine na fakultetima

nije bilo redovnih niti vanred-

nih profesora starosti od 21 do

30 godina, što je isto zabilježe-

no i prošle godine. Saradnika

PODGORICA

–Cijelaaka-

demskazajednicatrebada

budeponosnanaučenikesed-

megeneracijematuranata i

trećegeneracijematurantki-

njaMedrese„MehmedFatih“

zbogtogaštoćebiti obogaće-

naza29uzornihgrađana i 34

uzornegrađankeširokihvidi-

ka, koji imajuznanja iumijeća

da iskažusvojeposebnosti,

poštujući različitostinašeg

društva -poručio jedirektor

školeFuadČekić.

Onjenasvečanojakademijime-

dresanata(63maturantaimatu-

rantkinje) juče u Kulturno-in-

formativnom centru „Budo

Tomović“podsjetiodaMedresa

„MehmedFatih“uoktobruobi-

lježava 10godinapostojanja.

OBRAZOVANJE

-Ova generacija će se pridružiti

plejadi od 217 đaka koji su zavr-

šili našu školu i nastavili aka-

demskiputnanekomoduniver-

ziteta u državi, regionu, ali i u

svijetu–kazao jeČekić.

Poručiojedataškolapromoviše

integracijuvjereinauke,morala

i znanja u duhu tradicionalnih

vrijednosti imanentnihBošnja-

cima, Muslimanima i Albanci-

ma kao, kako je rekao, autohto-

nimnarodimauCrnojGori.

PodsjetiojedasunakonMedre-

se učenicima otvorena vrata

svihfakulteta–društvenogipri-

rodnogusmjerenja.

Predsjednik Vlade DuškoMar-

ković rekao je da je kvalitetno

obrazovanje jedan od najvažni-

jih činilaca sveukupnog napret-

kanašegdruštva,demokratskog

i ekonomskog.

-Razvijenasvijestomultikonfe-

sionalnomkarakteruCrneGore

predstavljaprednostzaupozna-

vanjenjenekulture,istorijeitra-

dicije. Nema bolje pripreme za

životudruštvubogatomrazliči-

tostima od kvalitetnog obrazo-

vanja,kojejeinajboljagarancija

poštovanja drugog i drugačijeg

u svojoj zajednici – istakao je

Marković.

Vladagodinamaunazad, prema

njegovim riječima, posvećeno

projektujeobrazovnisistemko-

ji će svakomučeniku i studentu

omogućitisticanjeznanjaneop-

hodnihzauspjehuprofesional-

noj karijeri.

Medresa„MehmedFatih“,kako

je rekao, već 10 godina svoju

obrazovno-vaspitnumisiju rea-

lizuje u skladu sa savremenim

politikama i standardima u

oblasti obrazovanja.

PODRŠKA

PodsjetiojeidajeVladaprijene-

punihmjesec prihvatila finansi-

ranjeMedrese u iznosu od pola

milionaeuraza2018. godinu.

Reis Islamske zajednice Rifat

Fejzićpodsjetiojenariječi,kako

je kazao, jednog učenjaka da je

najvećezloovogasvijetanezna-

nje.

- Vjerujemo da danas ima dosta

ljudi u svijetu koji ne poznaju

jedni druge, a Bog nas je stvorio

odjednogčovjekaižene,podije-

lio na narode i plemena da bi-

smo se upoznali. To je poenta

života–daseupoznajemoizna-

mo,jerćeondanestatiproblemi.

Neznanje je najveći problem –

rekao jeFejzić.

Dolazak premijera DuškaMar-

kovićana svečanost, premanje-

govim riječima, slika je koju bi

poželjele da vide zemlje koje se

pozivaju da su kolijevke demo-

kratije.

-DokmnogidanasiuCrnojGo-

ri, regionu, ali i u Evropi svoju

politiku krunišu na podjelama,

islamofobiji, pokazali ste da je

CrnaGorakuća svihnjenihgra-

đana. Hvala Vamna tome – po-

ručio jeFejzić.

Svečanosti su prisustvovale i

brojne visoke zvanice iz politič-

kog i javnogživota.

J.B.

Nema razloga zaproglašenjeepidemijeunašoj zemlji

Novi podaci o obolijevanju odmalih boginja

Registrovano75

oboljelih, ubolnici

njihsedmoro

Svečana akademijaMedrese „Mehmed Fatih“ sinoć održana u Podgorici

Ključsuživota jeuobrazovanju

Učenik generacije sedme generacije maturanata Medrese

„Mehmed Fatih“ je Amer Drešević koji, kako je saopšteno na

svečanosti, „ne samo da nije znao za ocjenumanju od petice,

nego nije napravio nijedan jedini izostanak“.

Kako je kazao Drešević, za kratko vrijeme Medresa je postala

ponos kako učenika, tako i svih građana Crne Gore, pa i šire.

- Uvjereni smo da smo stečenim znanjem, a naročitomoral-

nimponašanjem, doprinijeli ugledu i razvoju cjelokupnog

srednjoškolskog obrazovanja u našoj državi – istakao je

Drešević.

Posebnu zahvalnost, kako je rekao, duguju profesorima koji

su od učenika formirali individue sposobne da školovanja

nastave na fakultetima koje žele.

- Sve četiri godine profesori i vaspitači radili su sa nama

strpljivo, istrajno i sa velikom ljubavlju i entuzijazmom. Činili

su to sa željomda od nas stvore obrazovane, odgovorne,

dostojanstvene i ugledne ljude. Uspjeli su da nas nauče da

ne posustajemo, već da odlučno stremimo ka ostvarenju

ciljeva, želja i pobjeda – kazao je Drešević.

Pored njega, priznanja su dobile i učenice Mirela Daković i

Aiša Salihović.

Dreševićđakgeneracije

UZORNI BUDUĆIAKADEMSKI

GRAĐANI I GRAĐANKE:

Sa svečanosti

Svi profesori

stariji suod3

Udokumentu

je istaknuto i da

je 2015. godine

na UCG bilo

710 nastavnika,

2016. ih je imalo

712, a prošle

godine nešto

manje - 704

Završen samoevaluacioni izvještaj državne visokoškolske ustanove