Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 11. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Ukupna

spoljnotrgovinska robna

razmjenaCrneGoreuproš-

loj godini, premakonačnim

podacimaMonstata, iznosi-

la je 2,68milijardi eura, što

je 12odstovišeuodnosuna

2016.

Prema podacima Monstata,

Crna Gora je lani najviše izvo-

zila aluminijum, boksit i drvo.

Vrijednost izvozaaluminijuma

je71,9milionaeura,rudeiotpa-

daka metala, gdje dominira

boksit 66,9 miliona eura, a dr-

veta i plute 28,9miliona eura.

Izvezena roba vrijedna je

371,5milionaeura,štoje14od-

sto više u odnosu na 2016.

Uvoz je bio veći 11,7 odsto i

iznosio je 2,3 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom

iznosila je 16,1 odsto i veća je u

odnosu na 2016, kada je izno-

sila 15,8 odsto.

Izvezeno je strujeza23,3mili-

onaeura,auvezenoza73,9mi-

liona eura.

U strukturi uvoza najviše su

zastupljenemašineitranspor-

tni uređaji u iznosu od 552,5

miliona eura, koji čine vozila

sa162,7milionaeuraielektrič-

ne mašine, aparati i uređaji sa

127,7miliona eura.

Ipak, prema podacima Mon-

stata,CrnaGora je lani pojedi-

načno najviše potrošila na

uvoz nafte i derivate - 171,5

milionaeura.Uvozmesa ipre-

rađevinakoštaoje103,1milion

eura.

Najveći spoljnotrgovinski

partneri u izvozubili su Srbija

sa 66 miliona eura, Bosna i

Hercegovina (BiH) sa47,2mi-

liona i Mađarska 31,7 miliona.

U uvozu, najveći spoljnotrgo-

vinski partneri bili suSrbija sa

495,7 miliona eura, Kina sa

221,4miliona eura i Njemačka

sa 196,1milion eura.

Spoljnotrgovinska robna raz-

mjena bila je najveća sa potpi-

snicama Centralnoevropskog

sporazuma o zoni slobodne

trgovine (CEFTA) i Evrop-

skomunijom.

S. P.

PODGORICA

-Ulcinj-

skiHTPAlbatros zavr-

šio jeprošlugodinu s ne-

todobitkomod 125.860

eura, za razlikuod2016.

godinekada subili

58.900eurauminusu.

Prema izvještajuoposlo-

vanju, koji je objavljenna

sajtu Montenegroberze,

poslovni prihodi kompa-

nije na kraju decembra

bili su 22,6 odsto veći ne-

go u uporednomperiodu

i iznosili su 743.200 eura.

Poslovni rashodi Alba-

trosaporasli su12,6odsto

na 754.990 eura. Ukupna

aktiva kompanije na kra-

ju prošle godine je vrije-

dila9,96milionaeura, što

je 0,3 odsto manje nego

2016. Akumulirani gubi-

takiznosio ječetirimilio-

na eura, a kratkoročna

rezervisanja i obaveze

1,13 miliona. Vlasnik 56,4

odstokapitala je Interna-

cional biznis grupa, Mi-

krokozma posjeduje 29,9

odsto udjela, a Rus An-

drej Temnijakov 8,4 od-

sto.

N.K.

TIVAT

–Nadvodnevnomsajmu„BakuOverseasProperty

Expo“, koji sekrajemprošle sedmiceodržaouBakuu, glav-

nomgraduAzerbejdžana, predstavnici kompanije „Luštica

development“ supredstavili projekat izgradnje integrisane

turističkedestinacijeLušticaBej.

Nakon sajma iz kompanije su saopštili da će Lušticu Bej ovog

ljeta, kada se planira otvaranje marine, naselja i hotela ,,Čedi“,

posjetiti grupa investitora izAzerbejdžana.

S.K.

PODGORICA

-Centralna

bankadodijelićedanas go-

dišnjenagrade zanajbolji

doktorski,magistarski i di-

plomski rad.

CBCG svake godine na dan

ove vrhovnemonetarne insti-

tucije dodjeljuje nagrade.

Nagrade će ovogodišnjimdo-

bitnicima uručiti guverner dr

RadojeŽugić.

Godišnja nagrada CBCG je

ustanovljena 2007. godine sa

ciljem stimulisanja razvoja

naučnemisli i afirmacijemla-

dog stručnog kadra u Crnoj

Gori.

- Godišnja nagrada se sastoji

od plakete i novčanog iznosa

oddvijehiljade eura zanajbo-

lji diplomski, tri hiljade eura

za najbolji magistarski i četiri

hiljade eura za najbolji dok-

torski rad - navedeno je u sa-

opštenju.

M.P.M.

PODGORICA

– Lovćeninvest

je prošlu godinu završio u

gubitku od 155.767 eura, za

razliku od 2016. kada je bio u

plusu 6.860 eura. Prihod je bio

113.152 eura, a rashod 298.000

eura.

M.P.M.

PODGORICA

– Marina Bar je

prošlu godinu završila u plusu

od 322.426 eura, što je blizu

140 hiljada eura lošiji rezultat

nego godinu ranije. Prihod

je bio 1,2 miliona, a rashod

823.325 eura.

M.P.M.

invalidskog prava

uo

a, a96

tužiloFond

su okončana 24 predmeta i

prinudno naplaćena, u uku-

pnom iznosu od 95.156 eura -

navodi se u izvještaju.

Istovremeno su pravosnažno

okončana povlačenjem ili od-

bijanjem tužbi protiv Fonda

PIO u 43 predmeta vrijedno-

sti420.000eurakojisupokre-

nuti uprethodnimgodinama.

-Uraduovogsenalaze još i na

desetine predmeta, koji su iz

raznih razloga prenijeti iz ra-

nijih godina. Oni se zbog pre-

kida postupka, ukidanja pre-

suda ilipostupakapožalbama

irevizijamavodeiponekoliko

godina. Među njima je i utu-

ženjezbograspodjelestanova

i kredita korisnicima prava iz

PIO, kao i neki predmeti iz

privatizacije. U određenom

broju predmeta treba pokre-

nuti ili je u toku postupak pri-

nudne naplate potraživanja.

Uvećini predmeta, kako zbog

kompleksnosti spora, kao i

pravila parničnog postupka,

prvostepeni postupak još nije

okončan, u ne malom broju

slučajeva Viši sud još nije do-

nio presudu po žalbi - objaš-

njeno je uovomdokumentu.

M.P.M.

Centralna banka

Danas uručivanje nagrada

Lovćeninvest

u gubitku

156 hiljada

Poslovanje

HTP Albatros

Prijavili

126.000

dobiti

Dolaze investitori

izAzerbejdžana

Luštica Bej

Podaci Monstata o spoljnotrgovinskoj robnoj razmjeni u prošloj godini

Najvišeuvozimogorivo,

a izvozimoaluminijum

Marina Bar

u plusu

322.400 eura

USD

1.23610

JPY 132.28000

GBP

0.87183

Kursna lista

CHF

1.17920

AUD

1.59760

CAD 1.56450

Carinski terminal Podgorica

Lušticabej