Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 11. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Do sadanije

bilo reagovanjaporeskihob-

veznikakoji isplaćujudivi-

dendeda jedošlododvo-

strukogoporezivanja, kazali

suPobjedi izMinistarstva fi-

nansija.

Vlada, odnosno Ministarstvo

finansija u ovoj godini planira

izmjeneZakonaoporezunado-

bitpravnihlica,kakobigauskla-

dila sa evropskim i zajedničkim

sistemom oporezivanja za ma-

tične i zavisne kompanije u ra-

zličitimdržavama članicama.

- Isplatioci dividendi podnose

izvještaj o obračunatom pore-

zu na dividende, ali se ne vode

podaci o primaocu prihoda.

Zbog toga ne raspolažemo po-

dacima u koje se sve zemlje

uplaćuje dividenda - rečeno je

izMinistarstva.

Zakonom o porezu na dobit

pravnih lica propisano je pla-

ćanje poreza na isplaćene divi-

dende.

- Ugovorima o izbjegavanju

dvostrukog oporezivanja ot-

klanja se mogućnost plaćanja

dvostrukogporezanadvanači-

na-putemodređivanjapripad-

nosti prihoda ili priznavanja

poreskog kredita od strane dr-

žave primaoca prihoda za po-

rez plaćen u državi izvora pri-

hoda. Crna Gora primjenjuje

ugovore o izbjegavanju dvo-

strukog oporezivanja sa većim

brojem zemalja, tako da pri-

mjenomugovora nemože doći

do dvostrukog oporezivanja -

objasnili su iz ovog Vladinog

resora.

CrnaGora ima sklopljene ugo-

vore o izbjegavanju dvostru-

kogoporezivanjasaAustrijom,

Maltom, UAE, Azerbejdža-

nom, Irskom, Belgijom, Srbi-

jom, Hrvatskom, Makedoni-

j om, S l oven i j om, B iH,

Bjelorusijom, Češkom, Dan-

skom, Egiptom, Francuskom,

Holandijom, Finskom, Itali-

jom, Kinom, Kiprom, Kuvaj-

tom,Mađarskom,Njemačkom,

Poljskom, Rumunijom, Šri

Lankom,Švajcarskom, Albani-

jom, Švedskom, Turskom, Le-

tonijom, DNR Koreja, Molda-

vijom, Ukrajinom, Velikom

Britanijom, Rusijom.

Teorijski je moguće, kako su

kazali, dvostrukooporezivanje

ukoliko sa zemljom nemamo

sklopljen ugovor o izbjegava-

njudvostrukog oporezivanja.

- Ukoliko bi se vršila isplata di-

videndepremazemljisakojom

ne postoji zaključen ugovor o

izbjegavanju dvostrukog opo-

rezivanja, u tomslučajumogu-

će je da bi prihod u toj zemlji

bio ponovo oporezovan. Me-

đutim, svaka zemlja može i

svojim nacionalnim zakono-

davstvompriznati poreski kre-

dit plaćen u drugoj zemlji, te i

na taj način se može izbjeći si-

tuacija dvostrukog oporeziva-

nja - ističu izMinistarstva.

Iz ovog Vladinog resora pod-

sjećaju da u skladu sa pregova-

račkompozicijompostoji oba-

veza usklađivanja sa dvije

evropske direktive.

- Prva je Direktiva Savjeta

2011/96/EZ o zajedničkom si-

stemuoporezivanja koji sepri-

mjenjuje u slučaju da sumajke

kompanije i filijale iz različitih

država članica, kako bi se eli-

minisalodvostrukooporeziva-

njeprihodapoosnovudividen-

di i druge podjele dobiti koje

društva kćeri plaćaju svojim

matičnimdruštvima.Potrebno

je usaglašavanje sa odredbama

direktiva Savjeta o kamatama i

autorskim naknadama među

povezanimkompanijama u ra-

zličitim državama članicama -

kazali su našoj redakciji izMi-

nistarstva.

M.P.M.

PODGORICA

–FondPIOje

uprošloj godini pokrenuo

104postupkaprotivpenzi-

oneradavratepreplaćeni

diopenzije. Penzioneri suu

96 slučajeva tužili FondPIO

da imsevrati dug zbogma-

nje isplaćenepenzije imno-

gimdrugimosnovama, na-

vodi seu izvještaju

Ministarstva rada i socijal-

nog staranjaudijelukoji se

odnosi naFondPIO.

PREPLAĆENO29HILJADA

U izvještaju se navodi da su

penzioneri pristali da vrate

preplaćenih29.000 eura.

– Fond je pokrenuo postupak

u 104 predmeta radi povraća-

ja neosnovano isplaćenih i

primljenih iznosa penzija ili

nekog drugog pripadajućeg

prava-sticanjabezosnova.Na

osnovuopomena, vansudskih

isudskihporavnanjailipresu-

da preplaćena lica uplatila su

ili su prihvatila da im se od

penzije odbija iznos

od 29.000 eura. U prošloj go-

dini bilo je 14 predmeta pre-

plate penzija u ukupnom

iznosu od 33.911 eura, koje su

pravosnažno okončane u ko-

rist Fonda zaključenjem van-

sudskihisudskihporavanjaili

dobrovoljnom uplatom po

presudama ili odbijanjemdu-

ga od penzija – navedeno je u

dokumentu.

U šest predmeta podnesene

su tužbe protiv fizičkih lica

radi sticanjabezosnovasapo-

traživanjima od22.368 eura.

- Radi se o predmetima iz

prethodnihgodina ukojimsu

strankama prvo bile poslate

opomene pred utuženje, ali

oni nijesu postupili po njima

pasupokrenuti postupci pred

sudom- objasnili su izFonda.

Protiv Fonda PIO u prošloj

godini podneseno je 96 tužbi

zbog isplate duga, manje

isplaćene razlike penzije, nei-

splaćivanja vanrednih uskla-

đenja vojnim

penzionerima, isplata razlike

penzije zbog neisplaćivanja

usklađenja prema odluci

Upravnog odbora Fonda PIO

iz 2007. a koja se odnosi na

usklađivanja penzija i novča-

nihdavanjaza11,89odsto, na-

knade štete zbogmanje ispla-

ćene otpremnine, penzije,

utvrđenja ništavosti admini-

strativne zabrane, izjave za

žiranta i ugovora o kreditu,

izdavanja privremene mjere

zabrane postupanja po admi-

nistrativnoj zabrani, kao i na-

knadematerijalne štete.

NASUDU I STANOVI

U ovim predmetima, kako se

navodi, vrijednost spora nije

precizirana tužbom, već će se

to uraditi u toku postupka

pred sudom–naosnovunala-

za i mišljenja vještaka. Po-

stupci pred sudom još nijesu

pravosnažno okončani.

- U toku prošle godine done-

seno je 10 pravosnažnih pre-

suda protiv Fonda PIOu uku-

pnoj vrijednosti od 16.428

eura. Prije 2017. pravosnažno

PODGORICA

–Ministar-

stvo finansija jeotkazalo

tender za sklapanjeugovora

zanovi kompjuterizovani

tranzicioni sistemzapotre-

beUprave carina.

U informaciji objavljenoj na

sajtuMinistarstva senavodi da

se ugovor otkazuje zbog ,,po-

tencijalnog proceduralnog

propusta u sprovođenju ten-

derskeprocedure, štobimoglo

spriječiti fer konkurenciju“.

- Ukoliko se pokrene nova ten-

derska procedura za ovaj pro-

jekat,bićeobjavljenonovooba-

veštenje o ugovoru, osim ako

ugovorni autoritet ne dodijeli

ugovor putem pregovaračkog

postupka. U tom slučaju će se

objaviti samo dodjela ugovora

- navedeno je u napomeni u

obavještenju objavljenom juče

na sajtuMinistarstva finansija.

Maksimalni budžet za ovaj

ugovor je bio 2.370.000 eura.

Nabavkom ovog kompjuteri-

zovanog tranzicionog sistema

bilo bi implementirano IT rje-

šenje sa svim potrebnim mo-

dulima - sistem upravljanja

garancijama, rizicima, anali-

tičkosredstvo,sistemupravlja-

nja autorizacijom i ovjerava-

njem korisnika, elektronski

gateway za carinjenjem… To

bi, kako se navodi, olakšalo i

ubrzao tranzitni postupak.

M.P.M.

PODGORICA

-Konsultant-

sko-revizorskakompanija

Deloit izBeograda saopštila

jeda će, u skladu sa zakoni-

maCrneGore, razmotriti

svadostupna sredstvakako

bi zaštitili ime i reputaciju.

- Pojedine organizacije i poje-

dinci su u javnosti tendencio-

zno i profesionalno neuteme-

l j eno dove l i u s umn j u

integritet, nezavisnost i kvali-

tet profesionalnih usluga De-

loita u vezi sa izradom elabo-

rata o fer vrijednosti akcija

Rudnika ugljaPljevlja –naveli

su iz ove kompanije i naglasili

da jasno i nedvosmislenostoje

iza kvaliteta usluga pruženih

prilikomizrade

elaborata.Na

-

veli su da se u poslovanju ru-

kovode načelima integriteta i

profesionalizma.

- Zajedničke vrijednosti i glo-

balni princip poslovanja kom-

panije Deloit su temelji naše

poslovne kulture i posveće-

nost kvalitetu i integritetu je u

osnovi svega što Deloit d.o.o.

Beograd radi i na taj način se

odnosi prema klijentima, za-

poslenima i zajednici u kojoj

posluje – podvukli su iz beo-

gradske kompanije.

R. E.

MOSTAR/PODGORICA

-

PredsjednikCrneGoreFilip

Vujanović juče je, napoziv

članaPredsjedništvaBosne i

HercegovineDraganaČovi-

ća, prisustvovaoceremoniji

svečanogotvaranja

21.Me-

đunarodnog sajmaprivrede

uMostaru, saopšteno je iz

kabinetapredsjednika.

Na sajmu se, prema riječima

direktorice Dalfiner Bošnjak,

okupilo50hiljada gostiju, pri-

vrednika i političara. Prisutno

je 800 izlagača iz 20 zemalja.

U okviru sajma održaće se i

dvije podsajamskemanifesta-

cije Sajam turizma i Sajam

knjige i grafičke industrije,

kao i tematske konferencije,

forumi,stručniskupovi. Upo-

podnevnim satima u konfe-

rencijskoj sali su održani Me-

đunarodni B2B susreti u

organizaciji tehnološkog par-

ka Intera, Privredne komore

Crne Gore, PK Srbije, Hrvat-

ske gospodarske komore, PK

Makedonije i Vanjskotrgovin-

skekomoreBiH.Nakonsveča-

nogotvaranjapredsjednikVu-

janović je sa zvaničnicima iz

regiona obišao sajam.

R. E.

PODGORICA

- U Institut

,,SimoMilošević“ u Igalu juče

je stigla prva grupa od 50 ho-

landskih gostiju, čime počinje

glavna sezona u toj zdravstve-

no-turističkoj ustanovi.

Holanđani će u Igalo dolaziti

organizovano u grupama sva-

kog utorka do sredine maja,

dok će pacijenti iz Norveške,

koji su tradicionalno najbroj-

niji, početi da dolaze 17. aprila.

Direktormarketinga Instituta

Nikola Mračević kazao je da

će u prvoj grupi biti 140 gosti-

ju, prenijela jeRTCG.

Saradnja sa norveškimdržav-

nim osiguranjem, odnosno

Univerzitetskom bolnicom iz

Osla, traje već 42 godine, a ove

godineseočekujedolazak980

pacijenata, odnosno sedam

grupa po 140 pacijenata, koji

će boraviti na programu reha-

bilitacije u trajanju od po 28

dana uperioduod 17. aprila do

30. oktobra.

TakođeuInstitutućeseliječiti

ipacijenti izŠvedske,Njemač-

ke, Rusije i iz regiona. Juče je

otvorena i Prva faza Instituta,

gdje će kao i prethodnih godi-

na pretežno boraviti pacijenti

iz Crne Gore, koji dolaze pre-

koFonda zdravstva.

N.K.

IzMinistarstva nansija kažu da isplatioci dividende podnose izvještaj

o obračunatomporezu, ali nema podataka o primaocu tog novca

Vlada planira izmjene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Neznajugdje

idedividenda

Ministarstvo nansija otkazalo tender za kompjuterizovani sistemUprave carina

Strahujuodpotencijalnogpropusta

Međunarodni sajamprivrede

PredsjednikVujanovićuMostaru

U prošloj godini pljuštale tužbe iz oblasti penzijskog

Fondpokre

104postup

penzionera

Konsultantsko-revizorska kuća Deloit najavila

Štitiće reputaciju

zakonskimputem

U Institut „SimoMilošević“ juče stigla prva grupa gostiju

Holanđani otvorili sezonu u Igalu

Diloit Beograd

Institut Igalo

Vujanovićna sajmu