Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 11. april 2018.

Politika

PODGORICA

Predsjed-

nikDemokratskepartije

socijalistaMiloĐukanović

kazao jeda jepitanjebe-

zbjednosti građanapriori-

tet, komentarišući nedavna

dešavanja i obračunekri-

minalnihklanova.

Napominje ipakda tadešava-

nja ne treba jednostrano sa-

gledavati.

– Previđa se da imamo pro-

blem ne samo u Crnoj Gori,

imamo problem koji je po-

sljedica djelovanja organizo-

vanog kriminala veoma do-

bro udruženog makar u

regionu. Drugo, imamo pro-

blem kriminala kao prateću

pojavusvega štosedeša-

va u svijetu. Ne pri-

bavljam alibi držav-

n im o rg an ima ,

nego je potrebno

ovaj problem na

ozbiljan način

sagledati, a ne

dnevno politi-

zovati. Tako se

ne pomaže državnimorgani-

ma da otklone problem– ka-

zao je Đukanović za Javni

servis.

Kao država se sve bolje no-

simo sa tim problemom,

vjerujeĐukanović.

– Direktor policije i šef

podgoričkog Centra be-

zbjednosti su podnijeli

ostavke, a policija je uspjela

da ukratkomroku riješi dva

od tri incidenta. Nažalost,

dogodili su se smrtni slu-

čajevi. Imamo pomah-

nitao problem su-

koba kriminalnih klanova i

država mora pokazati snagu

da spriječi to divljanje i sasi-

ječe problem – kazao je Đu-

kanović.

Država, kaže,morada ideko-

rak ispredkriminalaca, čiji su

obračuni sve beskrupulozni-

ji.

– Ako pobijedim, podsticaću

sve organe da maksimalno

sinhronizujemo aktivnosti

kako bi uvijek bili korak

ispredkriminala.Bićeinicija-

tiva i za izmjene zakonodav-

nog okvira – kazao je on i do-

dao da vjeruje da će opasti

stopa kriminaliteta.

Đukanović vjeruje da će po-

drška članstvu u NATO

rasti, te da je na putu ka

EU najvažnije pokazati

istrajnost.

– Vjerujem da je naj-

važnijiciljdržavnepo-

l i t i ke dos t i zan j e

evropskog kvaliteta

života – kazao je

Đukanović.

R. P.

PODGORICA

Sada smo

okrenuti kampanjiMladena

Bojanića zapredsjednika

CrneGore i bilo šta što skre-

ćepažnju sa te teme, neće-

mokomentarisati. To jePo-

bjedi odgovorioJovan

Vučurović, poslanikDemo-

kratskog fronta, napitanje

daprokomentariše skloplje-

nukoalicijuDemokrata i

Ureuoči izborauPodgorici.

DF je ranije poručio da opozi-

cija treba da na predstojeće

lokalne izbore izađe sa zajed-

ničkomlistom.

–Takoćemonajboljepokazati

građanimaozbiljnostnašena-

mjeredapromijenimoaktuel-

nu vlast. Kako smo uspjeli da

pronađemo mehanizme da

imamozajedničkogkandidata

na predsjedničkim izborima,

takomoramo pronaći i meha-

nizme da nastupimo zajedno

PODGORICA

Glavni odbor

Crnogorskepartijeodlučio

jedanapredsjedničkimizbo-

rimapodrži kandidataDe-

mokratskepartije socijalista

MilaĐukanovića. Iz te stran-

ke su saopštili da je sjednica

GOCrnogorskepartije, jedi-

nepolitičkeorganizacijeCr-

nogoracauSrbiji, održana

jučeuNovomSadu.

Sjednica je, kako se dodaje, od-

ržana na zahtjev više opštin-

skih odbora zbog pojačane za-

interesovanosti crnogorske

zajednice u Srbiji za te izbore,

kao i činjenicom da jedan broj

članova i simpatizera ima pra-

vo glasa na izborima u Crnoj

Gori.

- Glavni odbor Crnogorske

partije donio je odluku da na

predśedničkim izborima u Cr-

noj Gori Crnogorska partija

zvaničnopodržikandidataMi-

la Đukanovića. Političar i dr-

žavnik Milo Đukanović je

predvodio istorijski proces ob-

nove nezavisnosti Crne Gore i

procesnjeneatlantske integra-

cije.Crnogorskapartijavjeruje

da će kao predsjednik države

uspješnopoduprijetiievropski

put građanske Crne Gore, uz

jačanje crnogorskog državnog

i nacionalnog identiteta u ze-

mlji i iseljeništvu – kazala je

portparolka CP Lukijana Po-

pović.

OdlukuCrnogorskepartijepo-

držalo je, kako se navodi, i više

udruženjagrađana,međukoji-

ma Udruženje „Krstaš“ koje

djelujena cijeloj teritoriji Srbi-

je,NacionalnazajednicaCrno-

goraca Prokuplja, koje djeluje

na jugu države, Crnogorski

kulturni centar Beograda i dva

kulturno-prosvjetna društva

„Princeza Ksenija“ iz Lovćen-

ca i „Montenegrina“ iz Suboti-

ce.

R. P.

PODGORICA

Kako sepribližavamo izborima, jasno jeda

raste izvjesnost drugogkruga. Sa tomizvjesnošćuraste i

strahkandidataĐukanovićada ćemo se licemu lice sresti u

drugomkrugu i da će slobodni građani, koji pripadaju svim

partijama, nesumnjivoglasati zapromjene, navodi seurea-

govanjuDraginjeVuksanović, predsjedničkekandidatkinje

SDP-a.

Kako je navela, njen protivkandidat u drugom krugu Milo

Đukanovićnemapravada govori opromjenama jer je onglavna

prepreka promjenama i okupljanju Crne Gore oko neizbježnih

procesa koji slijede.

–Dragomi je što kandidatDPS-a najavljuje da ćemo se vidjeti u

drugom krugu, a još mi je draže što ću ga pobijediti u tomdru-

gomkrugu.Toćebiti pobjedaslobodneCrneGore i svihslobod-

nihgrađana.PorazomMilaĐukanovićagubisamojedančovjek,

a dobija čitavaCrnaGora. Nakon 15. aprila čekajunas promjene

na svimnivoima, a Crna Gora konačno kreće u oslobođenje od

otuđene i bahate partijske elite, koja je zarobila državu i njene

institucije – zaključujeVuksanović.

R. P.

PODGORICA

Skupština

CrneGore isplatila jeposla-

nicima crnogorskogparla-

menta 116.476eura za febru-

arske zarade, pokazuju

podaci ozaradamaobjavljeni

na sajtuSkupštine.

Na platnom spisku je 79 posla-

nika, odukupno 81, a zarade su

redovno isplaćivane kako oni-

ma što dolaze na posao, tako i

onima koji od konstituisanja

novog saziva bojkotuju Skup-

štinu.

TarzanMilošević i Željko Apr-

cović izDPS-anijesuna spisku

jer su se oni ranije odrekli po-

slaničkih zarada. Osim redov-

nih poslanika, finansiraju i pet

poslanika prethodnog saziva i

za njih je za februar izdvojeno

8.669 eura.

Kad su u pitanju poslanici koji

bojkotuju rad parlamenta, nji-

hova ukupna februarska zara-

da iznosi 48.991 euro. Lideru

Demokrata Aleksi Bečiću

isplaćenoje1.397eura,anjego-

vimpartijskimkolegama Bori-

su Bogdanoviću 1.417, Danilu

Šaranoviću 1.384, a po 1.348

Momu Koprivici i Mijomiru

Pejoviću, dok su ValentinaMi-

lić i Dženan Kolić dobili po

1.361 euro.

LiderDF-aAndrijaMandićza-

radio je 1.588 eura.

Poslanik Ure Nedjeljko Rudo-

vićprimio je 1.522eura, apred-

sjednik Ure Dritan Abazović

1.394 eura. Lider Socijaldemo-

kratskepartijeRankoKrivoka-

pić zaradio je za februar 1.680

eura.

Najvećumjesečnu platu i u fe-

bruaru je imao predsjednik

parlamenta Ivan Brajović i to

1.900 eura, a najmanju posla-

nik DF-a Strahinja Bulajić koji

jezaradio77eurazaprošlimje-

sec.

Predsjednik parlamenta Ivan

Brajović ima osam savjetnika

na čije je neto plate u januaru

izdvojeno 9.782 eura. Najveću

platuimašeficakabinetaTatja-

na Krivokapić 1.308 eura, za-

tim Ana Miljanić 1.271 euro,

Obrad Nenezić i Jelena Davi-

dović po 1.230 eura, Periša Ka-

stratović i Marija Blagojević

primaju po 1.196 eura, a Ana

Radonjić 1.168 i Bojana Dabo-

vić 1.180 eura. Savjetnici bivših

predsjednika Skupštine, njih

troje, ukupno je za februar za-

radilo 2.900 eura.

J.ĐURIŠIĆ

PorukapredsjedničkogkandidataDPS-aMilaĐukanovića

Spriječićemodivljanje

kriminalnihklanova

Pet danapredpredsjedničke izbore

Crnogorskapartija snažno

podržalakandidataDPS-a

DFbezkomentaraonovoj opozicionoj listi uoči

izborauPodgorici

Bojanić imje

važniji odkoalicije

Demokrata i Ure

u svimpredstojećim akcijama

jer ćemo ujedinjeni lakše sru-

šiti mafijaški režim kako u

Podgorici, tako i udrugimgra-

dovima i u čitavoj Crnoj Gori

– saopštilo je Predsjedništvo

DF-anakonposljednje sjedni-

ce.

Sada je,međutim, izvjesnoda

neće biti jedinstvene opozici-

one liste uPodgorici. Samo

pet dana nakonpozivaDF-a

na zajedništvo, uslijedio je

odgovor –Demokrate i Ura

predali suOpštinskoj izbor-

noj komisiji zajedničku listu

za izbore uPodgorici. U jeku

kampanje za predsjedničke

izbore, ukojoj Front pruža

punupodršku zajedničkom

kandidatu većine opozicionih

partijaBojaniću, AleksaBečić

i DritanAbazović krenuli suu

kampanju za izbore u glav-

nomgradu, koji su zakazani

za 27.maj.

I.K.

Lider Ujedinjene Crne Gore Goran

Danilović saopštio je da se ne sjeća da

je ikad opozicija „ovako i ovoliko radila

protiv sebe“.

– Šta godmislili genijalci, nije mi jasno

kako vjeruju da je mudro i politički korek-

tno započeti pojedinačne stranačke

kampanje za lokalne izbore i to

u samom inišu predsjednič-

ke trke, gdje mnogi imaju

zajedničkog kandidata za

predsjednika Crne Gore?

Neko će trpjeti štetu zbog

takve ishitrenosti! Neko će

morati da odgovara zbog te

štete – rekao je Danilović.

Danilović:Bićeštetezbog

genijalaca kojisupočeli

kampanjuzalokalneizbore

Zaradecrnogorskihposlanika zamart

Zabojkot isplaćeno49.000eura

PredsjedničkakandidatkinjaSDP-aporučila

kandidatuDPS-a

Vuksanović: Srešćemo

seudrugomkrugu

MiloĐukanović

JovanVučurović

GoranDanilović