Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 11. april 2018.

Politika

PODGORICA

–Programski direk-

torGrađanske alijanseBorisRaonić

oštro je reagovaonaprijedlogdijela

domaćihnevladinihorganizacija,

koje suodBrisela tražileda razmotri

blokiranjepregovoraočlanstvuCr-

neGoreuEU, ocjenjujući kakobi ta-

koneštoodgovaralo svima samone

crnogorskimgrađanima.

Ovajprijedlogdijelacrnogorskogcivil-

nog sektora programski direktor Gra-

đanske alijanse prokomentarisao je na

svomTviternalogu,poručujućikakobi

zaustavljanjepregovora,odnosnoakti-

viranjeklauzuleobalansupredstavlja-

lotriplewin, odnosnotrostrukupobje-

duonihkojimaevropske integracijene

odgovaraju. Raonić je objasnio i da je

riječ omoćnicima, samoj EU, ali i poje-

dinimnevladinimorganizacijama.

– Zaustavljanje pregovora sa EU je tri-

plewin.Moćnicimakojimaneodgova-

ra kontrola i integracija, EUda bi dobi-

la vremena da obezbijedi podršku

zemalja članica i Zvijezdama granta

kako bi balonima, kvizovima i presovi-

ma radili na ubrzanju reformi. Građa-

ni...whocares (kogabriga)–napisao je

Raonić naTviteru.

Nevladine organizacije Institut alter-

nativa, Centar za građansko obrazova-

nje, Centar za razvoj nevladinih orga-

nizacija i Centar za monitoring i

istraživanjanedavnosu,premapisanju

lista Vijesti, donosiocima odluka u EU

dostavile dopis u kome sugerišu da bi

Evropskakomisijatrebalada„ozbiljno

razmotri“ aktiviranje klauzule balan-

sa, odnosnozamrzavanjepregovorao

članstvu Crne

Gore sa EU.

OveNVOsuu

dopisu

ocije-

nile i da

bi takav po-

tez EK bio razu-

mansobziromna,

kako su navele, izostanak unutrašnje

reformske dinamike i stepen otpora

promjenamakojipokazujucrnogorske

vlasti u različitimgranama i nivoima.

Đ.Ć.-N.Z.

Direktor Građanske alijanse kritikovao prijedlog četiri NVO da Brisel zaustavi pregovore sa CrnomGorom

Raonić: Zvijezdegrantane

interesuju interesi građana

Gjenero:

Nečuven

potez, NVOštete

građanskomdruštvu

– Ovo je nečuven potez. Ako su to ozbiljne organizacije,

primaranciljimjedadržavanapredujekaEUjertostvara

garanciju jačanjacivilnogdruštva i autonomije tihor-

ganizacija. Ne postoji jači mehanizamga-

rancijerazvojacivilnogdruštvanego

što jedijalog saEU– ocijenio jehr-

vatski politički analitičar Davor

Gjenero, komentarišući potez

nekoliko najuticajnijih crnogor-

skih nevladinih organizacija,

kojesuodevropskihzvanični-

kazatražilezamrzavanjepre-

govoraCrneGoresaEU.

Zaustavljanje pregovora sa EU je triplewin. Moćnicima kojima ne odgovara kontrola i integracija,

EUda bi dobila vremena da obezbijedi podršku i Zvijezdama granta kako bi

balonima, kvizovima i presovima radili na ubrzanju reformi - kaže Raonić

PODGORICA

– Izvještajeo

prihodima i imovini Agen-

ciji za sprečavanjekorupci-

jedo sada jepredalopet od

ukupno sedampredsjed-

ničkihkandidata.

Rok za predaju izvješta-

ja istekaoje juče, asvoje

imovinske kartone za

sada su predali pred-

sjednički kandidati

DPS-a Milo Đukano-

vić, SDP-a Draginja

Vuksanović, Prave

Crne Gore Marko

Mi l ač i ć , St ranke

pravde i pomirenja

Hazbija Kalač i pri-

vrednik Vasilije Mi-

ličković.

Zakonsku obavezu predaje

izvještaja o prihodima i imo-

vini nijesu ispunili predsjed-

nički kandidat većeg dijela

opozicije Mladen Bojanić i

kandidat Srpske koalicije

DobriloDedeić.

Đ. Ć.

Bojanić

i Dedeić

kriju

imovinu

Istekao rok za predaju

imovinskih kartona

predsjedničkih kandidata

BorisRaonić

Mladen

Bojanić

DavorGjenero