Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 11. april 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

BAR:

od 9:30 do 14 sati potro-

šači kod Stare ambulante i

prema Vojnomodsjeku; od 10

do 13 sati potrošači Topolice 2 -

zgrade A, B, C.

BERANE:

od 8:30 do 14:30 sati

Buče, Luge i Pešca 1.

GUSINJE:

od 8 do 14:30 sati

gradsko jezgro Gusinja.

HERCEGNOVI:

od 8 do 11 sati

Kamenari.

KOTOR:

od 10 do 13 sati Stoliv,

Mržip i Orahovac; od 10:30 do

13 sati Dobrota.

NIKŠIĆ:

od 8 do 15 sati Graho-

vo, Spila, Zagora, Okolišta, Gra-

hovac, Zaslap, Nudo, Zakurljaj,

Prisoja, Podkraj, Katunjani, Tos-

pude, Rokoči, Trešnjevo, Osje-

čenica, Rojevići i Gornje Polje;

od 8 do 18 sati vodood Poklonci;

od 8 do 8:30 i od 17:30 do 18

sati Studenca, Kočani, Klanica,

Mesna industrija Goranović,

Krupac, Poklonci i Crnodoli; od

10 do 15 sati Kličevo - škola.

PETNJICA:

od 9 do 14:30 sati

Savin Bor, Kruščica i Dašča

Rijeka.

PLJEVLJA:

od 9 do 15 sati

Zbljevo, Vidre, Hrkovići, Bučje,

Hoćevina, Šljivansko, Pliješevi-

na, Hodžići, Trnavice, Pušanjski

Do, Krupice, Kotlajići, Pandu-

rica, Gusino Brdo, Premćani,

Vaškovo, Selac i Čavanj.

Rožaje: od 9 do 14:30 sati selo

Dračenovac.

ULCINJ:

od 8:30 do 14 sati

Brajša - prema Osmanovićima i

Čauševićima; od 7:30 do 18 sati

Krute; od 8 do 18 sati Meraja,

Zoganje, Bulevar Maršala Tita –

zbog ugradnje novih brojila.

I.T.

CEDIS

Gusinje:

Gradbez

struje šest

i posati

HERCEGNOVI:

Odbornici Demokratskepartije socijalistao legalizaciji nelegalnegradnje

HERCEGNOVI

-Odlukao

naknadi zakomunalnoopre-

manje građevinskog zemlji-

šta zabespravneobjektekoja

jeusvojenana sjednici Skup-

štine 5. aprila, pomišljenju

odbornikaDemokratske

partije socijalistaurađena je

paušalno, površno i neozbilj-

no.

Na jučerašnjoj konferenciji za

novinare Mladen Kadić je po-

ručio da će tako koncipirana

odluka biti destimulativna za

vlasnike koji žele da legalizuju

svoje objekte, te da je proble-

matična sa ekonomskog, soci-

jalnog, tehničkog i političkog

aspekta.

- Država je precizirala da na-

knade za bespravne objekte ne

mogubitivećenegoštosudefi-

nisanepostojećomodlukomza

komunalno opremanje, ali je

lokalna uprava dodala uveća-

nja od 2,5 do 20 odsto, bez ika-

kvog obrazloženja. Smatram

da je odluka nerazumljiva jer

se oslanja na važeću odluku iz

2009. godine, ali da nijesu pre-

pisaničlanovikojiseodnosena

zone i cijene po zonama kako

bi oni koji su zainteresovani za

legalizaciju tačno znali koliko

će ih koštati taj postupak. Ped-

lagač nije htio i nije imao volju

da sagleda potrebe i probleme

Odbornici DPS tvrde da je odlukom

o naknadi za komunalno opremanje

vlast uHerceg Novomdemotivisala

vlasnike bespravnih objekata da ih

legalizuju te da ,,nijesu imali volju

da sagledaju potrebe i probleme

djelova društva koji su najugroženiji

– vlasnike koji su koji su pokušavali

sebi da obezbijede krov nad glavom“

Primjera radi, objekat od

100 kvadratnihmetara

kojim se rješava stambeno

pitanje na Podima (peta

zona), građaninmože na

rate legalizovati za 6,4 eura

mjesečno. Objekat od 100

kvadrata u drugoj zoni, a

kojim se rješava stambeno

pitanje, može se legalizo-

vati na rate za 15,375 eura

mjesečno.

Mjesečna

rataod6,5do

15,375eura

njenje od 70 odsto za objekte

osnovnog stanovanja u herce-

gnovskoj opštini je definisano

osnovnomodlukomiz2009,ali

da „sada niko ne može da kaže

da umanjenje već postoji“.

-Mi pričamo o odluci o nakna-

di za komunalno opremanje

građevinskog zemljišta za ne-

legalne objekte. Predlagač nije

postupaonanačindaovu temu

približi nelegalnim graditelji-

ma, da ih animira da pristupe

legalizaciji i da taj dokument

uradi cjelovito kako bi bio svr-

sishodan– rekao jeKadić.

Dragan Janković je podsjetio

da se godinama priča o legali-

zaciji bespravnih objekata ka-

ko bi se gradnja uvela u legalne

tokove i jednompodvukla crta,

a da bi se nakon toga krenulo u

oštriji odnos prema gradnjama

koje nemajuodobrenje.

- Strahme je da odluka koja ne

prepoznaje sve aspekte rješa-

vanjajednognagomilanogpro-

blema neće dati željeni efekat i

da će ostati još vlasnika koji

neće riješiti status svog objek-

ta. Odluka ne pravi razliku iz-

među objekata osnovnog sta-

novan j a i on i h d r ug i h ,

poslovnih, pomoćnih i sl. Tre-

balojeovomeprićinadrugačiji

način, mnogo ozbiljnije, pa

možda i da uvaže naš prijedlog

da senaknadeoslobodevlasni-

ci objekata za stanovanje do

100 kvadrata – kazao je Janko-

vić.

Ž.K.

Iz lokalne uprave poručili su

da su izrečene kritike čisti

populizamodbornika Demo-

kratske partije socijalista.

Oni navode da su za one koji

rješavaju stambeno pitanje

(do 150 kvadrata) predvidjeli

popuste, čime je uvažena

socijalna dimenzija problema.

- Popust za bespravne objek-

te kojima se rješava osnovno

stambeno pitanje iznosi 70

odsto, a postoji i dodatno

umanjenje za jednokratno

plaćanje od 15 odsto, što je

ukupno čak 85 odsto popu-

sta. Poređenja radi, u Podgo-

rici je isti popust ukupno 55

odsto (30 odsto + 25 odsto).

Cijene naknade za bespravne

objekte kojima se rješava

osnovno stambeno pitanje

iznose od 46,125 eura po

metru kvadratnomu prvoj

zoni, do 9,22 eura u šestoj

zoni. U slučaju jednokratnog

plaćanja, na te cijene se obra-

čunava još 15 odsto popusta.

Naknade je moguće platiti i

na rate, tokom 20 godina –

poručuju iz novske uprave.

Oni objašnjavaju da do

povećanja cijena nije došlo, a

da se uvećanje od 2,5 odsto

odnosi samo na onaj dio koji

je odredio zakon.

Iz lokalne uprave podsjećaju

i da je opština bila snažno

protiv donošenja ,,ovakvog

Zakona o planiranju prostora

i izgradnji objekata“, te da su

ukazivali na štetne poslje-

dice.

- Tada, prije usvajanja zako-

na, kada je bilo pravo vrijeme

da se reaguje i kritikuje,

odbornici hercegnovskog

DPS-a nisu se uključili. Zato

imdanas ostaju samo neu-

spješni pokušaji da zamagle

oči građanima, dok su Opšti-

na Herceg Novi i sve druge

lokalne samouprave obave-

zane da primjenjuju odredbe

zakona koji je usvojila Skup-

ština Crne Gore, zahvaljujući

u najvećemdijelu glasovima

njihovih kolega iz DPS-a –

naveli su u saopštenju iz

lokalne uprave.

Lokalnauprava:Umanjenjadočak85odsto

djelova društva koji su naju-

groženiji –kazao jeKadić.

To su, objasnio je on, vlasnici

koji su gradili objekte do 100

kvadratnihmetara, koji su, bje-

žeći odnevolje, pokušavali sebi

da obezbijede krov nad gla-

vom.

- Lokalna uprava uHercegNo-

vomnije prihvatila ni umanje-

nje od 15 odsto za gotovinsko

plaćanje, koje je predviđeno

osnovnom odlukom. Da smo

bili upravudokazuje i tok sjed-

nice, kada je jedna od odborni-

ca iz vladajuće koalicije reago-

vala amandmanom da se

prihvati umanjenje od 15 odsto

za objekte od 100 kvadrata. To

značidanašapričasigurnoima

utemeljenje i naišla je i kod ne-

kih iz odborničke većine na

određene pozitivne reakcije –

tvrdi Kadić.

Sapolitičkogapsekta, kako tvr-

diKadić, aktuelnanovskavlast

je pokazala licemjerje jer radi

ono protiv čega se bori u dru-

gimopštinama. Kao primjer je

naveo Podgoricu gdje ta, kako

je rekao, ista politička grupaci-

ja se protivi odluci koju je glav-

ni grad donio, a kojom vlasnici

bespravnih objekata osnovnog

stanovanjaiuzamandmangra-

donačelnika, imaju umanjenje

do 50odsto.

Kadić je, odgovarajući na novi-

narsko pitanje, kazao da uma-

VLASTIOPOZICIJARAZLIČITOO

CIJENIKOMUNALIJA:

HercegNovi

PREDLAŽU DODATANUMANJENJA:

SakonferencijezanovinareDPS

Zaobjektedo

100kvadrata

nenaplaćivati

komunalije

BUDVA/TIVAT

Javnopreduzeće zauprav-

ljanjemorskimdobrompočelo je proljećno

uređenje specijalnog rezervataTivatska so-

lila i za tenamjeneopredijelilo28.700eura.

Izvođač radova je firma ,,Fidas“ izPodgori-

ce.

- Pored svakodnevnog održavanja rezervata i

sanacije kula osmatračnica, u toku su radovi na

osposobljavanju dodatnih šetačko-biciklistič-

kih staza. Planirani radovi između ostalog obu-

hvatajuuređenje i sanacijustazeuzdrugi glavni

i četiri paralelna nasipa, čime će se omogućiti

šetnja rezervatom u ukupnoj dužini od oko 2,5

kilometra – navodi se u saopštenju tog javnog

preduzeća.

Nakon tih radova, biće postavljene klupe za od-

mor, kante za otpatke i informativne table, a

predviđeno je i da se obavi sanacija mostova i

rukohvata, te uklanjanje korovske vegetacije.

I.T.

ROŽAJE

Na takmičenju ,,Danas

srednjoškolac, sjutrapreduzet-

nik“, kojuorganizujeUniverzitet

Mediteranu saradnji sa revizor-

skomkućom ,,Erst endJang“, na-

graduzanajboljubiznis ideju

,,Luča sunca i pahuljica“ osvojili

suučenici Gimnazije ,,30. sep-

tembar“, Zahir iKanitaŠabotić,

brat i sestra izRožaja.

Njihovabiznis idejazasniva sena iz-

gradnji zabavnogparkauRožajama,

koji bi ljeti služio za zabavu najmla-

đih, a tokomzime bi bio pretvoren u

klizalište. To dvoje talentovanih đa-

ka našli su se u finalu takmičenja u

kojem je učestvovalo 12 ekipa sred-

njoškolaca izCrneGore.Nagradane

bibilaneobičnadamentordobitnika

prvenagradenijebilanjihovamajka,

profesoricaMirsada Šabotić, koja je

takođe dobitnica niza nagrada za

književnost i vaspitanje i obrazova-

nje učenika. Kanita i Zahir su tom

nagradomostvarilipravonabesplat-

nu školarinu prilikom studiranja na

bilokomfakultetuUniverzitetaMe-

diteran. Revizorska kuća ,,Erst and

Jang“ pripremila je nagrade za još

pet ekipa koje će stipendirati sa po

50 euramjesečnodo krajamagistar-

skih studija.

F.K.

PLJEVLJA

Dom starih u

Pljevljima biće otvoren danas

- najavljeno je iz Ministarstva

rada i socijalnog staranja.

- Riječ je o projektu čiji je dona-

tor Evropska unija. Značajan

doprinos pružile su Sjedinjene

Američke Države i vlade Italije,

Njemačke, Norveške, Švajcar-

ske, Danske i Turske. Projekat

su podržali Visoki komesarijat

Ujedinjenih nacija za izbjegli-

ce - UNHCR i Organizacija za

sigurnost i saradnju u Evropi,

OEBS - istakli su u Ministarstvu

rada i socijalnog staranja.

Ustanova se nalazi u Ulici Duša-

na Obradovića br. 20.

M.N.

Morsko dobro uređuje specijalni rezervat

ZaTivatska solila

skoro30.000eura

NAVIKLINANAGRADE:

Zahir,Mersada i

KanitaŠabotić

ROŽAJE:

Đaci Gimnazije ,,30. septembar“ nagrađeni na takmičenjupreduzetnika

Zahir i Kanita imaju

najboljubiznis ideju

Pljevlja

Danasotvaranje

Doma starih