Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 11. april 2018.

Hronika

PODGORICA

–SuđenjeBo-

januMarkušukoji se tereti da

je 12. decembraprošle godine

prijetiopištoljemmaloljetni-

kuO.M. nastavlja sedanas

predOsnovnimsudom.

Postupak vodi sutkinja Željka

Jovović.

Njemu se na teret stavlja da je

počinio krivično djelo ugroža-

vanje sigurnosti.

Prema navodima optužnog

prijedloga, Markuš je u Ulici

kraljaNikoleuPodgorici prije-

tiomaloljetnomO.M.

Optuženi je na autobuskom

stajalištu prišao maloljetniku i

započeokomunikacijusanjim.

- Uperio je pištolj u grudi O.M.

a zatim od njega zahtijevao da

taj pištolj drži u svoje ruke, što

jemaloljetnik iz straha prihva-

tio–pišeuoptužnomprijedlo-

gu.

Nakon togaMarkuš je zaprije-

tio maloljetniku: ,,Ako ti sada

prosviramglavu, džaba tebi svi

mišići“.

Markuš je od ranije poznat na

stupcima crne hronike. Protiv

njega se vodi postupak pred Os-

novnimsudomjerselažnopred-

stavljao kaopolicajac.

M. L.

PODGORICA

- Bivši visoki

funkcionerDPS-aSvetozar

Marović, koji jepriznaoda je

organizovaokriminalnugru-

pukoja jebudvanskoj opštini

nanijelavišemilionsku štetu,

još senalazi na liječenjuuBe-

ogradunaKlinici zamental-

nozdravlje, potvrdio je za

Pobjedunjegovadvokat

ZdravkoBegović.

Begović je kazao da svakod-

nevno ima komunikaciju sa

Marovićem, te i da pouzdano

zna da je njegovo zdravstveno

stanje veoma ozbiljno.

- Svakodnevno je pod terapi-

jom i kontrolom ljekara speci-

jalista i redovno prima odgo-

varajuću terapiju. Mislim da

ne bi nijedan ljekar dozvolio

da napusti liječenje i medicin-

ski tretman- kazao jeBegović.

Napitanjekadaćenjegovklijent

uplatiti 100.000 eura u budžet

Crne Gore, na koje se obavezao

sporazumomo priznanju krivi-

ce, Begović je dodao da je tre-

nutno glavna preokupacija nje-

govo zdravstveno stanje.

- Kada bude sposobanda stupi

na izdržavanje kazne on će

svaku svoju obavezu po spora-

zumuuplatitikaoionihmilion

eura koje su obezbijeđene ze-

mljištem, parcelama i nekret-

ninama na Primorju - istakao

jeBegović.

Istim sporazumom kojim je

trebalo da uplati novac, Maro-

vić jepristaodaodleži tri godi-

ne i devetmjeseci zatvora.

ZaMarovićemjesredinomma-

japrošlegodineraspisanacrve-

na Interpolova potjernica kako

bi kaznuodslužiouSpužu.

Ministar pravde Zoran Pažin

nedavno je kazao da očekuje

da će se aktivnosti srpskih vla-

sti uključiti i hapšenje i izruče-

njeSvetozara iMilošaMarovi-

ća, koji su pravosnažno

osuđeni u Crnoj Gori i za koji-

masuraspisanemeđunarodne

Interpolove potjernice.

M. L.

tora Novog duvanskog kombinata

cjenjuje na skoro četiri milio-

na eura.

Nakon zapljene cigareta, Bo-

ljević nije bio dostupan crno-

gorskim istražiteljima, koji su

zatražili njegovo saslušanje

zbog saznanja da je upravo on

zakupac magacina na Kara-

buškom polju gdje su nađene

cigaretebezakciznihmarkica.

Ubrzo nakon toga Boljević se

pojavio na graničnomprelazu

Božaj i predaopoliciji.

Zaplijenjene cigareteproizve-

dene su u Novom duvanskom

kombinatu, čiji je vlasnik od

sredine februara pretprošle

godine BMJ Industries FZ-

LLC iz Ujedinjenih Arapskih

Emirata, a procijenjeno je da

se radi o vrijednosti odmilion

eura. Mediji su spekulisali da

je Boljević negirao da je riječ o

tolikoj vrijednosti cigareta i da

je pominjao 300.000 eura, na-

glašavajući da su cigarete bile

samo skladištene, a da nijesu

bile namijenjene za prodaju u

inostranstvu. Specijalno poli-

cijsko odjeljenje više mjeseci

je istraživalo slučaj šverca ci-

gareta.

Nakon pokretanja istrage, vla-

snikkompanijeBMJIndustri-

es Ahmed Bakairat je otpustio

Boljevićaiangažovaonovime-

nadžment u Novom duvan-

skomkombinatu.

B.R.

Nastavlja se suđenje optuženomza

ugrožavanje sigurnosti

Markuš

danas

pred

sudom

Bivši visoki funkcioner DPS-a na liječenju u Beogradu

Marović i daljenaKlinici

zamentalnozdravlje

Vučićkaže

da senebavi

izručenjima

Predsjednik Srbije Alek-

sandar Vučić rekao je

novinarima da ne može

da odgovori na njihovo

pitanje o zahtjevu Crne

Gore za izručenje Sve-

tozara Marovića, jer to

nije njegov posao.

- Ne znamništa o toj

molbi. Sa CrnomGorom

imamo dobru saradnju

i srpsko pravosuđe će

reagovati u skladu sa

principima međunarod-

ne pravne pomoći. Ne

mislimda je to posao

predsjednika - kazao

je on.

000 i

i zatvora

PODGORICA

-MijomirBu-

latović, šefOdsjeka zaprikri-

vene isljednikeuSektoru

kriminalističkepolicije, sus-

pendovan je jernije reagovao

kada jeosumnjičeniMarko

Jovanović 31.martaubioMi-

lošaŠakovića i RadivojaJo-

vanovićau lokalu ,,Forum“u

centruPodgorice. Njega je

suspendovao šef kriminali-

stičkepolicijeEnisBaković

četiri dananakonzločina.

Bulatović jeu lokalu ,,Fo-

rum“ sjedio sakolegomDra-

ganomJovićevićem, šefom

obezbjeđenjapredsjednika

Skupštine IvanaBrajovića,

koji takođenije reagovao.

Utvrđeno jeda jeJovićević

bio sadjetetom, takodaon

nećebiti smijenjen.

PremasaznanjimaPobjede,Bu-

latović je smijenjen po nalogu

ministra unutrašnjih poslova

Mevludina Nuhodžića, koji je

ovu odluku donio odmah kada

je utvrđeno da Bulatović nije

postupio u skladu sa pravilima

službe.

Nezvanično saznajemo da je

Nuhodžić smjenu zatražio na-

kon pregledanog snimka, koji

potvrđuje da policijski službe-

nik nije reagovao kako to zakon

nalaže.

Protiv njega će biti pokrenut

disciplinski postupak.

Ovim povodom oglasila se i

Uprava policije, koja je saopšti-

la da su „dva policijska službe-

nika van dužnosti, nenaoruža-

ni, u civilu i sa maloljetnim

djetetomodmahpoprimjećiva-

njudajeizvršenokrivičnodjelo

preduzeliodređenemjereirad-

nje“ i da se njihovo postupanje

analizira.

- Na izvjesnoj udaljenosti od

mjestaizvršenjateškogubistva,

31. marta 2018. godine u lokalu

,,Forum“ u Podgorici, nalazila

susedvaslužbenikaUpravepo-

licije, vandužnosti, nenaoruža-

ni, u civilu i samaloljetnimdje-

tetom. Čim su primijetili da je

izvršeno krivično djelo, ovi po-

licijski službenici su preduzeli

određenemjere i radnje–saop-

šteno je iz policije.

Dodaje se da je postupanje ova

dva policijska službenika, kao

što se to i očekuje u ovakvimsi-

tuacijama, predmet analize

nadležnihMUP-a u smisluda li

su preduzeli sve što su shodno

zakonumogliištoseodnjihkao

policijskih službenika očekiva-

lo.

- Policijski službenik M. B. je

prije četiri dana, 5. aprila 2018.

godine, smijenjen sa mjesta ru-

kovodioca organizacione jedi-

nicekojomjerukovodio–saop-

šteno je iz policije.

Njega jeDamirMandić, za sada

jedini optuženi zaučešćeuubi-

stvu glavnog urednika Dana

Duška Jovanovića, optužio da

je tokom izviđaja podmetnuo

limenku ,,red bula“ na kojoj je

vještačenjem pronađen njegov

DNK. Bulatović je tonegirao.

On je do 2015. godine bio šef

budvanskepolicije,kadajesmi-

jenjen sa te funkcije.

Zbog dvostrukog ubistva koje

se dogodilo u bašti lokala ,,Fo-

rum“ u samomcentruPodgori-

ce ostavku su podnijeli prvi čo-

vjekpolicije–SlavkoStojanović

i načelnik podgoričkog Centra

bezbjednosti Jovica Rečević.

Istog dana smijenjen je i ruko-

vodilac podgoričkog Centra

ANBMilanKovačević, ananje-

govomjesto imenovan je Bojan

Vukčević. Za v. d. direktora

Uprave policije postavljen je

dosadašnji pomoćnikdirektora

policijezaSektorgraničnepoli-

cije Vesko Damjanović, dok

umjesto Rečevića Centrom be-

zbjednosti Podgorica rukovodi

DragišaMugoša.

Šaković i Jovanović ubijeni su

okopodne dok su sjedjeli za su-

sjednim stolovima. Jovanović

jebiosadjevojkom, aŠakovićsa

suprugom i kumovima. Meta je

bio Šaković koji je vidio ubicu s

pištoljem uperenim ka njemu,

odgurno je sto, a metak je zavr-

šiouJovanovića.Šakovićjeistr-

čao iz lokala, a ubica za njim i

usmrtio ga pucajućimuu leđa.

Prema saznanjima Pobjede,

dvojica poilicijskih službenika

nijesu uradila ništa, čak nijesu

ni došli do tijela žrtve, niti oba-

vijestili kolege o ovom zločinu.

Nezvanično nam je saopšteno

da su pokušali da prikriju da su

bili tu.

Zamanje od48 sati odzločina, a

samodannakonostavkiuhapše-

ni su Janko i Predrag Vukadino-

vić iz Podgorice, Kristina Brno-

vić, a krivične prijave podnijete

su protiv Dragoljuba Ćetkovića

koji jeuZIKS-u, dok sezadirek-

tnim egzekutoromMarkomJo-

vanovićemtraga.

A.G.

Dvojica policajaca u civilu sa djetetombila u lokalu ,,Forum“ u vrijeme dvostrukog ubistva

Bulatović smijenjenzatošto

nije spriječiobjekstvoubice

Još jedanpolicajac „vandužnosti“

Ovo nije prvi put da policajci ne samo svjedoče

zločinu, već i nereaguju.

Visoki funkcioner hercegnovskog Centra be-

zbjednosti bio je samo korak od ubice Jovana

Kosaća, ali ništanijeuradio.

Novljanin Jovan Kosać ubijen je 14. septembra

2014.godineudiskoteci ,,Kaza“uIgalu,nasamo

nekoliko metara od policajca, koji takođe nije

reagovao onako kako se to očekivalo od pred-

stavnika javnogreda imira.

- Na snimcima iz diskoteke jasno se vidi da je vi-

soki funkcioner hercegnovskog Centra be-

zbjednosti SlavkoP. bionakorakodubice. Bio je

tolikoblizudajemogaodagaudariporuci,spri-

ječigadapucaitakoizbjegnenesreću–kazaoje

DragoKosać, otacubijenogJovana.

Dragoje Baošić osuđen je za ubistvo u prekora-

čenju nužne odbrane na deset godina i deset

mjesecizatvorskekazne.DraganBigović,kojise

sumnjiči da je pomogao optuženomda pobje-

gne, osuđen jenadesetmjeseci zatvora. Tapre-

suda jeukinuta i vraćenanaponovnosuđenje.

Pljevlja: Pronađeno

tijelostarice

PLJEVLJA

– Tijelo 81-godišnje C. K. iz Pljevalja pronađeno je

juče u selu Mataruge.

Starica je nestala prije devet mjeseci, a njen nestanak dan

kasnije prijavila je porodica.

Tijelo je pronašaomještanin Mataruga na teško pristupač-

nom terenu.

C. H.

AdvokatZdravkoBegovićiSvetozarMarović

Mijomir

Bulatović