Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 11. april 2018.

Hronika

NIKŠIĆ

–PolicijauNikšiću

rasvijetlila je četiri krađe

koje supočinjenena terito-

riji toggrada i uhapsila tri

osobe.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, K. V. (32) izNikšićauhap-

šenje17.martazbogsumnjeda

jeprovalioudiskont „Pčelica“,

u Ulici Vuka Karadžića. U bli-

zinipolicijajepronašlatripro-

hromska bureta za pivo, za

koja jeutvrđenoda suukrade-

na.

Rasvijetljena je i teška krađa

koja jepočinjena25. februara i

tom prilikom uhapšen je A. S.

(42) izNikšića.

Kakosusaopštili,sumnjaseda

je sa parkinga ukrao „golf 2“

hercegnovskih registarskih

oznaka u vlasništvu D. R. Au-

tomobil je pronađen na otpa-

du sekundarnih sirovina.

Zbog krađe uhapšen je i M.

J. (29) iz Nikšića, koji je, kako

se sumnja, odM. N. koja sena-

lazilanasvomradnommjestu,

ukrao novčanik sa ličnim do-

kumentima i 115 eura.

Policija je rasvijetlila i krađu

počinjenu 30. januara i uhap-

silaM.K. (19)

izNikšića.On

je,

kako se sumnja, sa igralištaOŠ

,,Braća Labudović“ ukrao od

maloljetnikamobilni telefon.

Nikšićkapolicija je identifiko-

vala Ć. T. koji je zapalio piro-

tehničko sredstvo na fudbal-

skoj utakmici između FK

„Sutjeska“ izNikšića iFK„Bu-

dućnost“ iz Podgorice, koja je

odigrana4.aprila.Protivnjega

je podnijeta prekršajna prija-

va.

C.H.

TIVAT

-D. B. (38) izTivta

uhapšen je i protivnjega ćebi-

ti podnijetaprijava jer jepre-

tresomnjegovog stanaprona-

đeno470gramamarihuane.

Njemu se na teret stavlja da je

počinio krivično djelo neovla-

šćena proizvodnja i stavljanje

upromet opojnihdroga.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, pretresom stana i drugih

prostorija koje koristi D. B.

pronađena je droga.

- D. B. je kroz prozor od terase

odbaciodvije veće pvc kesena

zelenu površinu ispod prozo-

ra, u kojima se nalazila suva

biljna materija tamnozelene

boje za koju se sumnja da je

469,2 grama marihuane - sa-

opštili su iz policije.

Droga je poslata u Forenzički

centar zbog vještačenja.

O događaju je obaviješten tu-

žilac u Višem državnom tuži-

laštvu u Podgorici kojemćeD.

B. biti privedenna saslušanje.

M. L.

PODGORICA

–Predsjednik

Višeg sudauPodgorici Boris

Savićusvojio je sporazumo

priznanjukrivicekojimje

bivši predsjednikbordadi-

rektoraNovogduvanskog

kombinata IsatBoljevićpri-

hvatiodaprovededevetmje-

seci uzatvoruubogučešćau

švercucigareta.

Osimzatvorskekazne,Boljević

je pristao da plati na ime nov-

čane kazne 40.000 eura i

10.000 eura Kliničkom centru

CrneGore.

Savjetnica za odnose sa javno-

šću Višeg suda Aida Muzuro-

vić potvrdila je da je sporazum

opriznanjukriviceIsataBolje-

vićausvojen, ali da još nijepra-

vosnažan.

Prilikom ocjene nagodbe, Bo-

ljević je pred vijećem sudije

Borisa Savića kazao da je spo-

razum sa Tužilaštvom potpi-

saobezbilokojevrstepritiska i

po svojoj volji.

Prema ranijempisanjumedija,

Specijalno tužilaštvo je Bolje-

vića teretilo za zloupotrebu u

privrednomposlovanju. On se

pod lupom istražnih organa

našao nakon što je podgorička

policija 23. marta prošle godi-

ne umagacinu kod Tuzi zapli-

jenila cigarete „virdžinija“ i

„mak“ čija se vrijednost pro-

PODGORICA

–Kotoranin

DejanPavićević juče jeu

podgoričkomVišemsudu

negiraonavode zapisnika

kojimse tvrdi da je zajedno

sa sugrađaninomMilošem

Trbompobjegao iz automo-

bilakoji jepolicijaprethod-

nozaustavilaumjestuBoge-

tići radi kontrole.

Pavićeviću i Trbu se sudi za

učestvovanje u ubistvu Koto-

ranina Dalibora Đurića, koje

se dogodilo u spuškomZIKS-

u22. septembraprošlegodine.

Đurić je ubijen hicem iz snaj-

pera dok je vježbao u otvore-

noj teretani Poluotvorenog

odjeljenja u spuškomzatvoru.

DOKAZI

Prema policijskom zapisniku,

saobraćajna patrola je u mje-

stuBogetići kontrolisala auto-

mobil ,,golf“ budvanskih tabli

(BD AZ 065) koji se, prema

njihovim sumnjama, mogao

dovestiuvezusaubistvomKo-

toraninaDaliboraĐurića.

Vozilo se prethodno nije zau-

stavilo, patrola je krenula i za-

ustavila auto iz kojeg suTrbo i

Pavićević pobjegli.

Okrivljeni Pavićević je na to

reagovaoističućidatonijetač-

no, teda ihuopštenikonijeza-

ustavio.

- Mi smo policiju vidjeli u re-

trovizoru i stali smo. Ja sam

rekao Trbu da ode da ih pita

gdjemožemo da nađemo pija-

ću vodu – pojasnio je Paviće-

vić.

Prema navodima policijskog

izvještaja, prilikom pretresa

policija je pronašla digitalnu

vagu, praškastu materiju žute

boje, mobilni telefon, a sve je

toproslijeđenonavještačenje.

Njih dvojica su uhapšeni i od

tada se nalaze u istražnomza-

tvoru.

U nastavku suđenja sudija

DragojeJovićpročitao jezapi-

snik o uviđaju mjesta sa kojeg

je Đurić likvidiran dok je tre-

nirao u poluotvorenom odje-

ljenju ZIKS-a gdje se nalazi

teretana. Pročitan je zapisnik

sa uviđajamjesta gdje se nala-

zioĐurić kada je ubijen.

Pronađen je crni stalak i me-

talni predmet kod rijeke Zete,

a istražitelji sukasnije uRoga-

mima zatekli zapaljenu „ško-

du“ italijanskih tablica.

Na ogradi ZIKS-a zabilježena

suoštećenja, anazidumagaci-

na vide se tragovi projektila

koji su pronađeni i na podu.

Osim toga, pronađeni su tra-

govi plave boje, tragovi izvla-

čenja čamca, a izuzeta je i

odjeća koju je Đurić nosio u

trenutkuubistva.

- Tragovi koji su pronađeni na

licu mjesta su nalik na krv...

Pronađena su oštećenja na

ogradi gdje je izuzeto jedno

parče metala – navodi se u za-

pisniku.

OPTUŽNICA

Pronađena je i kutija cigareta

„vinston“, čep od koka-kole i

limenka ,,redbula“.

Uzapaljenoj ,,škodi“pronađe-

na jecijevodpuškeukojoj nije

bilo municije, zapaljene tabli-

ce, dva zrna municije, pletena

traka za kosu, kao i čaure. Izu-

zeti su tragovi i sa kupališta u

Pričelju.

Pavićević i Trbo optuženi su

da su bitno doprinijeli još nei-

dentifikovanim osobama da

na podmukao način i iz kori-

stoljublja ubiju Đurića, koji je

navodno bio blizak „škaljar-

skomklanu“.

Prema navodima optužnice,

materijalnim dokazima utvr-

đeno je da su Kotorani čekali

22. 9. 2016. godine da se izvrši

likvidacija Đurića koji je slu-

žio kaznu zatvora u ZIKS-u, a

koji je ubijen iz snajpera.

Zatim su, kako se navodi, po-

mogli u uništenju tragova koji

su povezani sa pomenutim

djelomna način što su zapalili

automobil koji je ubica kori-

stio.

Sljedeće suđenje zakazano je

za 29.maj.

B.R.

PODGORICA

-Njemačka

policijau saradnji sa crno-

gorskimkolegama

uhapsila jePodgoriča-

ninaA. D. (38),

koji sepotraži-

vaopomeđu-

narodnoj po-

tjernici

koju je ras-

pisaoNCB

Interpol

Podgorica.

Kako su sa-

opštiliizpoli-

cije, A. D.

jeuhapšen

zbog postojanja

osnovanesumnjedajepočinio

krivičnodjelostvaranjekrimi-

nalne organizacije i krivično

djelo neovlašćena proizvod-

nja, držanje i stavljanje u pro-

met opojnihdroga.

Oni su podsjetili da je 29. maja

prošle godine realizovana po-

licijska operacija „Šado“, koju

suodaprila 2016. godine, u sa-

radnji sa specijalnim držav-

nim tužiocem, sprovodili

službenici Sektora kriminali-

stičke policije – Specijalnog

policijskog odjeljenja i Odsje-

ka za borbuprotiv droge.

- Službenici Uprave policije

MUP-a su, u koordinaciji i po

nalogu Specijalnog držav-

nog tužilaštva, sprovodeći

koordinirane mjere i

radnjenateritorijiviše

gradova, realizo-

vali višemjesečnu

operaciju pod

kodnim na-

zivom ,,Ša-

do“ u kojoj

je tada

uhapšena

21 osoba. Još

sedamosoba

je bilo obu-

hvaćeno

krivičnom

prijavom i me-

đu njima je i A. D. za kojim se

tragalo-saopštilisuizpolicije.

Ovompolicijskomoperacijom

je, kako ističu, rasvijetljeno i

paljenje službenog vozila koje

je koristio rukovodilac Odsje-

ka za borbu protiv droge De-

jan Knežević i uhapšen je

osumnjičeni za to krivično

djelo.

- Razotkrivene su dvije krimi-

nalne grupe za koje se sumnja

da su se bavile prodajom nar-

kotika na našoj teritoriji i van

granica naše države. Zaplije-

njeno je ukupno 77 kilograma

marihuane i skanka - kazali su

iz policije.

C.H.

Crnogorski državljanin po potjernici

Interpola uhapšen u Njemačkoj

Uhapšen Tivćanin zbog šverca droge

Sa terase bacio pola

kilogramamarihuane

ILUSTRACIJA

ARHIVAPOBJEDE

Rasvijetljene četiri krađe u Nikšiću

Krali burad za pivo,

vozila, telefone…

Usvojen sporazumo priznanju krivice bivšeg predsjednika borda dire

Na suđenju za ubistvo Dalibora Đurića predstavljeni dokazi

Pavićević tvrdi da

nijebježaopoliciji

Mjestogdje suubicezapalileauto

Boljevićdaplati 50

odleži devetmjese

Podgoričanin

potraživan zbog

šverca droge

Isat Boljević