Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 10. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-UBeogra-

du je 3. aprilaove godineu

85. godini životapremi-

nuoKrunislavKruno

Vukčević, jedanodemi-

nentnihcrnogorskihban-

karskih i finansijskih

stručnjaka.

Krunislav Vukčević rođen

je 1933. godine u uglednoj i

časnoj porodiciMarkaVuk-

čevićauseluLiješnje, opšti-

naPodgorica.Osnovnuško-

lu je završio na Barutani,

Srednju ekonomsku školu

(tadašnji srednjoekonom-

ski tehnikum) u Titogradu,

aEkonomskifakultetuBeo-

gradu. Po završetku srednje

škole zaposlio se u Narod-

noj banci Jugoslavije – Fili-

jali za Crnu Goru, gdje je

uspješno obavljao značajne

dužnosti u periodu od 1951.

do 1959. godine. Nakon

uspješno završenih studija,

zasnovao je radni odnos u

Jugobanci u Beogradu i u

tom bankarskom gigantu

prošao sve faze, od višeg sa-

vjetnika do generalnog di-

rektora. Radeći u velikom

bankarskomsistemu, kakav

je, u to vrijeme, bio sistem

Jugobanke, Kruno je dao

nemjerljivdoprinos i stekao

reputaciju jednog od naju-

glednijih bankara i finansij-

skih stručnjaka SFRJ.

Na poziv tadašnjeg držav-

nogipartijskogrukovodstva

Crne Gore Kruno se 1985.

godine vraća u Crnu Goru,

gdje je imenovan za guver-

neraNarodne banke. Tu od-

govornu funkciju uspješno

obavlja u dva mandata, sve

do 1993. godine. Kao guver-

ner Narodne banke Crne

Gore, po funkciji je bio isto-

vremeno i član Savjeta gu-

vernera Narodne banke Ju-

goslavije,kojijepredstavljao

najviši organ upravljanja

ove jedinstvene monetarne

institucije. Za vrijeme obav-

ljanja funkcije guvrnera,

vidno je doprinio razvoju

kreditno-monetarnog siste-

ma i konsolidaciji bankar-

skog sektora u cjelini. Svo-

jim ogromnim znanjem,

inovativnošću, iskustvom,

nesebičnimzalaganjem i vi-

sokim organizacionim spo-

sobnostima, dao je nemjer-

ljiv doprinos na planu

uspješnog prevazilaženja

brojnih finansijskih proble-

ma u timteškimgodinama.

U periodu od 1993. do 1997.

godine, Kruno Vukčević je

bio potpredsjednik Vlade

Crne Gore, zadužen za

oblast finansijskog sistema i

javne potrošnje. Obavlja-

njemove izuzetnoodgovor-

ne funkcije, svojim bespri-

jekornimradomdoprinio je

razvoju i punoj afirmaciji

crnogorskog finansijskog

sistema, a naročito preuzi-

manju određenih funkcija

sa saveznog nivoa, koje su

predstavljale osnovu poste-

penog ekonomskog i finan-

sijskog osamostaljivanja

CrneGore, akasnijeobnove

njene državnosti.

Nakon penzionisanja, Vuk-

čević je i dalje bio aktivno

angažovan na poslovima

konstituisanja, razvoja i ja-

čanja uloge Centralne ban-

keCrneGore, koja je tek bi-

la u formiranju. U periodu

od2001.do2010.godinebio

je član Savjeta Centralne

banke Crne Gore, pa je i

ovom prilikom, svojim ne-

sebičnim zalaganjem i

ogromnim znanjem i isku-

stvom, doprinio izrastanju

CentralnebankeCrneGore

unezavisnu i uglednu insti-

tuciju.

Za svoj raddobio je više odli-

kovanjameđukojimaiOrden

crnogorske zastave drugog

reda kojim ga je odlikovao

predsjednikCrneGore.

Ostaće upamćen kao uzo-

ran rukovodilac i vrstan or-

ganizator. Čovjek od kojeg

se moglo mnogo naučiti na

stručnom i ljudskomplanu.

Svojimprofesionalnim i ča-

snim odnosom ostavio je

dubok trag u svim sredina-

ma u kojima je radio i bora-

vio. Krasile su ga osobine

divnogčovjeka,velikogpro-

fesionalca, kreativnog i raz-

boritogrukovodioca.Kruno

Vukčević je sve činio na do-

brobit finansijskogsistema i

države Crne Gore. Radio je

to nesebično, s puno snage i

elana, uvjeren u svijetlu bu-

dućnost onoga za što se za-

lagao.

Sahrana Krunislava Vukče-

vića obavljena je 5. aprila na

mjesnom groblju Goljema-

di u Lješanskoj nahiji kod

Podgorice, u prisustvu veli-

kog broja njegovih saradni-

ka, prijatelja i građana Pod-

gorice i CrneGore.

MilojicaDakić

PODGORICA

- FondPIOza

ostalaprava izpenzijskog i

invalidskogosiguranja - na-

knade za tjelesnooštećenje,

tuđupomoć i njegu, nakna-

de invalidima rada i dodatak

na spomenicu, kojapopo-

sljednjimpodacima iz febru-

arakoristi 5.995osoba,mje-

sečnopotroši 550.811 eura.

Podsjetimo da u Crnoj Gori

ima130.161penzioneridajeza

isplatu penzija u februaru ove

godinebilopotrebno34,76mi-

liona eura. Od ukupnog broja

penzionera, 120.408 su to pra-

vo ostvarili uCrnoj Gori.

OŠTEĆENJE

Iz Fonda PIO Pobjedi su obja-

snili da su „ostala prava“ steče-

napostaromzakonui višesene

mogusteći, osimpravana tjele-

snooštećenje. Ono se i po važe-

ćemzakonumožeostvariti i tih

korisnika je najviše - 4.540.

- Pod stavkom „ostala prava“

su novčane naknade za tjele-

sno oštećenje, tuđu pomoć i

njegu, naknade invalidima ra-

da i dodatak na spomenicu.

Ova prava, osim tjelesnog

oštećenja, su prava stečena po

starom zakonu i više se ne

ostvaruju u sistemu penzij-

skog i invalidskog osiguranja

– pojasnio je direktor Fonda

PIODušanPerović.

Na pitanje ko spada u grupu

tjelesna oštećenja, budući da

su van kategorije invalidskih

penzionera, iz Fonda su obja-

snilidaseradiokorisnicimasa

visokim oštećenjem stečenim

na radu.

-Novčananaknadaza tjelesno

oštećenje je pravo koje se

ostvaruje i po važećemZako-

nuoPIOkojiseprimjenjujeod

januara 2004. godine. Pravo

na novčanu naknadu po osno-

vu tjelesnog oštećenja imaju

samo osiguranici sa tjelesnim

oštećenjem od najmanje 50

odsto, ali isključivo ako je pro-

uzrokovano povredom na ra-

du ili profesionalnombolešću

- ističePerović.

Podsjetimo da se po zakonu

pravonapunu invalidskupen-

ziju, između ostalog, stiče kad

nastane potpuni gubitak rad-

ne sposobnosti, a na djelimič-

nuinvalidskupenzijusagubit-

kom radne sposobnosti od 75

odsto. Djelimična invalidska

penzija iznosi 75 odsto od pu-

ne invalidske penzije. Od ste-

penainvalidnostizavisidaliće

osiguranik ostvariti pravo na

punu ili djelimičnu invalidsku

penziju, dok sudrugi uslovi za

sticanjeprava isti za obje vrste

invalidskihpenzija.

RASPON

Direktor Fonda PIO pojašnja-

vada se svevrstenaknadekre-

ćuu različitimrasponima.

- Tjelesno oštećenje se kreće

od 32,9 do 109,9 eura, u zavi-

snosti od stepena oštećenja.

PODGORICA

-Ulcinjska

kompanijaMastering izgra-

dićeuUlcinjudva stambe-

no-poslovnaobjekta.

Objekti će se graditi naur-

banističkimparcelama 27,

28, 29, 30 i 31 uzahvatuDe-

taljnogurbanističkogplana

,,Ulcinjskopolje“.

Uokviru objekata, čija je uku-

pna bruto površina 7.633,55

kvadrata, će se nalaziti 87 sta-

nova i 12 poslovnih prostora.

Kompanija je dobila sagla-

snost glavnog državnog arhi-

tekte Dušana Vuksanovića na

idejno rješenje objekata, koje

je uradila ulcinjska firma Ar-

histudio.

Ukupna površina pet parcela

na kojima će se graditi objekti

je 4.832,8 kvadrata.

Na urbanističkoj parcelama

28,29,30i31,ukupnepovršine

3.783,6 kvadrata, projektovan

jeobjekatkojisesastojioddvi-

je lameleAiB.Objekat će ima-

ti dva ulaza, a lamele su spoje-

ne i na taj način čine jedan

objekat koji će imati prizemlje

ičetirisprata. Prizemljelame-

la je namijenjeno za poslovne

prostore, dok jena spratovima

predviđeno stanovanje. U os-

novi prizemljaovedvije lame-

le projektovano je deset po-

slovnihprostora.

Projektovano je da se u okviru

ovedvije lamelenalaze 62 sta-

na.Ukupnabrutograđevinska

površina ove dvije lamele je

5.464,8 kvadrata.

Na urbanističkoj parceli 27,

površine 1.049,2 kvadrata,

projektovana je lamelaC, koja

će se sastojati od prizemlja i

pet spratova, ukupne bruto

površine 2.168,75 kvadrata. I u

ovom objektu je predviđeno

da prizemlje bude namijenje-

no za poslovni prostor, a spra-

tovi za stanove. U osnovi pri-

zemlja objekta planiran je

glavni ulaz sa sjeverozapadne

strane. U osnovi prizemlja

projektovana su dva poslovna

prostora. U ovoj lameli plani-

rano je da bude 25 stanova.

Projektom su za oba objekta,

odnosno za sve tri lamele,

predviđena 116 parking mje-

sta. U idejnom rješenju se na-

vodi da je lokacija objekata

adekvatno uključena u sao-

braćaj, tako da je pješački i

kolskipristuplamelamaomo-

gućen sa dvije postojeće sao-

braćajnice i one će se koristiti

do izgradnje i rekonstrukcije

postojećih i izvođenja saobra-

ćajnica shodno DUP-u ,,Ul-

cinjskopolje“.

Osnivači kompanije Maste-

ringsuFatmirDervišiiBesfort

Kasmi,kojijeiizvršnidirektor

kompanije.

S.P.

USD 1.22600

JPY 131.26000

GBP 0.87395

Kursna lista

CHF

1.17960

AUD 1.59400

CAD 1.56590

INMEMORIAM

KrunislavKruno

Vukčević

Na budžetu Fonda PIO i korisnici „ostalih prava“ po staromzakonu, osi

KompanijaMastering dobila saglasnost glavnog državnog arhitekte za tri lamele

Grade87 stanova uUlcinju

Render zgradeuUlcinju

Za5.995građ

6,6milionago

Dodatak na spomenicu se kreće od 50,6 do

441,5 eura, naknada invalidima rada od 170,4

do 700,5, za tjelesno oštećenje 32,9 do 109,9

eura, a za tuđu pomoć i njegu 38,6 do 274,6 eura