Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Utorak, 10. april 2018.

Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista na konvenciji u BijelomPolju

BIJELOPOLJE-

Predsjed-

nički kandidatDemokratske

partije socijalistaMiloĐu-

kanović, nakonvenciji uBi-

jelomPolju, uprepunoj

sportskoj dvorani uNikolj-

cu, kazao jeda jeCrnaGora

navratimaEvrope i da je

vrijemeda, kako je istakao,

„završimonekeposlovekoje

smozapočeli prije 20godi-

na“.

- Evropska unija nam pruža

ruku povjerenja na tom putu,

materijalnu i stručnu pomoć

da obavimo neophodne refor-

me da bismo postali organski

dio Evrope. Spremni smo da u

narednompetogodištuuvede-

mo Crnu Goru u Evropsku

uniju i da garantujemo da će

Crna Gora biti prva sljedeća

punopravnačlanicaEU, kazao

jeĐukanović.

On je naglasio da se nećemo

odrećiprošlosti, alidanećemo

dozvoliti da nas matrica proš-

losti zadrži na tom putu. Đu-

kanović ističe da je DPS bila

pouzdani stožer državne poli-

tike i nacionalnih interesa Cr-

ne Gore, ali nije zaboravio da

naglasi i pomoć koalicionih

partnera u realizaciji te politi-

ke.

On je dodao da je država na

tomevropskomputu posebno

obavezna prema budućnosti

mladih generacija i njihovom

obrazovanju, kako bi bili kon-

kurentni znanjem na tržištu

Evrope.

- Jednaku pažnju moramo

pružiti generacijama iskusni-

jihljudi,našihroditelja,kojisu

časnoobavili svoju radnuoba-

vezu u nekim ranijim godina-

ma. Moramo biti odgovorni

prema njima, između ostalog,

zbog njihove spremnosti da

prihvate promjene koje su se

neminovno dogodile u prote-

klim decenijama, a gotovo su

srušile sistem vrijednosti koji

suonipoznavali ikoji sugradi-

li. Splet okolnosti nas je one-

mogućio da im se dovoljno

posvetimo, ali sada immora-

mo omogućiti dostojanstvenu

starost, dabi oni bili sigurni da

će njihovi potomci živjeti u

boljoj, bogatijoj Crnoj Gori,

nego što suoni živjeli, rekao je

Đukanović.

Govoreći o konkurentima,

Đukanović je kazao da smo se

ranijih godina mogli uvjeriti

kako bi izgledala Crna Gora u

njihovojrežiji,podsjećajućina

proteste DF-a 2015. godine i

pokušaj terorizma na danpar-

lamentarnih izbora 2016. go-

dine.

- Koliko je samo nemorala po-

Jednakupažnjumoramo pružiti

generacijama iskusnijih ljudi, naših

roditelja, koji su časno obavili svoju

radnuobavezuunekimranijim

godinama. Moramo biti odgovorni prema njima,

izmeđuostalog, zbog njihove spremnosti da pri-

hvate promjene koje su se neminovnodogodile

uproteklimdecenijama, a gotovo su srušile

sistemvrijednosti koji suoni poznavali

Iako su zvanični odno-

si Beograda i Podgorice

korektni i stabilni,

sve što se događa na

drugimnivoima uka-

zuje na jasne veliko-

srpske pretenzije koje

se ne bi smjele gubiti iz

vida. Mislim, na prim-

jer, na ulogu Srpske

pravoslavne crkve, koja

neprekidno osporova

crnogorskudržavnost,

a ne smije se izgubiti iz

vida ni uloga srpskih

obavještajnih službi

koje supovezane sa

ruskim, što se vidjelo

i oktobra 2016, tokom

pokušaja terorizma u

Podgorici

trebno da želite da budete na

čeludržavekojunijesteželjeli,

načijuhimnuneustajete, ušto

smo se uvjerili prije nekoliko

dananaCetinju, kojusteželje-

li da srušite. Za vrijeme SRJ,

onihizborakadasuCrnuGoru

željeli svesti na 27. izbornu je-

dinicu, imao sam, i odopozici-

je u Srbiji i sa međunarodnih

adresa,ponududabudempro-

tivkandidatMiloševićuna tim

izborima. Odbio samto, jer ni-

jesamvjerovaou tudržavu i to

sam i rekao. To jemoralan od-

nos, ne možete ne vjerovati u

državu, a željeti da je vodite,

kazao jeĐukanović.

GovorećiokandidatkinjiSDP-

a Draginji Vuksanović, Đuka-

nović je rekao da se svi mora-

mo odnositi sa poštovanjem

premačasnimbiračimaSDP-a

koji su doprinosili emancipa-

cijiCrneGoretokomdvadese-

togodišnje koalicije sa DPS-

om.

- A šta je cilj SDP-a? Znaju da

nemaju kandidata za pobjedu,

nemajuganizadrugikrug.Cilj

im je da osujete pobjedu kan-

didataDPS,mojupobjedu, i da

obezbijede pobjedu izdajnič-

koj politici, vazalnoj politici u

drugomkrugu. SDP je sanama

dala očigledan i vidljiv dopri-

nos, ali nemožemodadozvoli-

mo da ti nekadašnji učinci bu-

du alibi za ono što je svesrdna

pomoć uništiteljskoj politici,

zaključio jeĐukanović.

Predsjedničku kandidaturu

Mila Đukanovića podržale su

mnoge javne ličnosti, a u Bije-

lom Polju su govorili operska

pjevačica Olivera Tičević, re-

ditelj Željko Sošić, slikar Abaz

Dizdarević i glumac Mihailo

Mišo Janketić. Govorili su i

predsjednikopštineBijeloPo-

lje Petar Smolović, predsjed-

nica Opštinskog odbora Soci-

jaldemokrata Bijelo Polje

Nevlida Gusinjac, ministar

saobraćajaipomorstvaOsman

Nurković, zamjenik predsjed-

nika DPS i premijer Duško

Marković.

V.Šb.

Đukanović:

Cilj SDP-anije

pobjeda, većdaosujete

naš trijumf uprvomkrugu

uSPC-Pećkapatrijaršija,čime

je dosadašnja titula poglavara

srpske crkve promenjena: nai-

me, on je sada patrijarh i „po-

morskih zemalja“, što nosi

snažnupolitičku,teritorijalnu,

identitetsku i nacionalnu ko-

notaciju.

Pored SPC, ne sme se izgubiti

iz vida ni uloga srpskih obave-

štajnihslužbikojesupovezane

sa ruskim, što se videlo i okto-

bra2016,tokompokušajatero-

rizma u Podgorici. Srbija, pre

svega predsednik Aleksandar

Vučić, mora da donese odluku

koja će imati dalekosežne po-

sledice po budućnost ne samo

Srbije već i regiona. Vučićmo-

ra da pokaže da stvarno želi

evropsku Srbiju, te da u tom

smislu hrabro iskorači. Njego-

vanedavnaposetaSADočitoje

ponjega bila razočaravajuća.

POBJEDA:

Zašto?

BISERKO:

Zato što se nisu

ostvarila Vučićeva očekivanja

kada je reč o podeli Kosova. Sa

druge strane, ako pogledate

društvenuatmosferuirezulta-

te unutrašnjeg dijaloga, Vučić

danas objektivno nije u zavid-

noj poziciji: Beograd može da

očekuje kontraudar i unutar

Srbije, ali i izvana.

POBJEDA:

Na što tačno mi-

slite kada govorite o „udari-

ma izvana“?

BISERKO:

Rusija je veoma

lako osvojila ,,srca“ na Balka-

nu nakon što je, pritisnut kri-

zom, Zapad 2008. smanjio

svojeprisustvouregionu,pre-

bacujući proširenje EU na

sporedni kolosek. Pokazalo se

da je to bila kardinalna greška

EU! Naime, region je umeđu-

vremenu skliznuou regresiju,

tražeći oslonac na drugim

stranama - u Rusiji, Kini, Tur-

skoj, Emiratima... Pritom, ja-

sno je da Moskva nije zainte-

resovanazarazvojneprojekte,

nego pre svega za opstrukciju

evropskog razvoja zemalja

Balkana. Ruska ,,meka moć“

prodrla je u sve sfere javnog

života.

POBJEDA:

Gdjekonkretno?

BISERKO:

Od kulture i medi-

ja, do sfere političkog života.

Nesposobnosti i nespremnosti

srpskih elita - ali i ostalih u re-

gionu - da prihvate evropske

vrednosti tržišta, pluralizma,

tolerancije, pravne države,

ljudskih prava, Rusiji olakšava

,,posao“.

BezobziraštoiEUprolazisvo-

jevrsnu krizu, Evropa ipak

promoviše i uživa najveće de-

mokratskestandardeijedinije

kontinent koji je uređen i koji

funkcioniše po jasno definisa-

nimpravilima.

POBJEDA:

Kada ste rekli da,

uprkos članstvuuNATO, Cr-

naGora još nije izašla iz zone

„malignoguticajaMoskve“…

BISERKO:

Rekla sam i ponav-

ljam: interes Rusije za Crnu

Goru ne slabi, baš kao što ne

posustaju kanali za njenu de-

stabilizaciju. U svom „brat-

skom uplitanju“ Rusija, bojim

se, ni ovoga puta neće prezati

da koristi kako Srbiju i Repu-

blikuSrpsku,takoinekecentre

uCrnoj Gori - oddela crnogor-

ske opozicije i SPC, do određe-

nihobaveštajnihkrugova.

Iako mala zemlja, Crna Gora

je, zahvaljujući pre svega dr-

žavničkoj zrelosti Mila Đuka-

novića, do sada ipak uspevala

da se odupre svim pritiscima.

Nadam se da će i sada u tome

uspeti. U svakom slučaju, mo-

ra sebiti veomaoprezan i ništa

ne prepustiti slučaju.

POBJEDA:

Što se ne smije

prepustiti slučaju?

BISERKO:

Pojedini zapadni

analitičari, ali i značajni za-

padnimediji,spravomkažuda

su predstojeći predsjednički

izbori u Crnoj Gori zapravo

novi„izborizmeđuIstokaiZa-

pada“, vrsta referenduma o

budućnosti CrneGore…. Dugo

je Crna Gora pripremala svoj

put ka EU, pa sadamora voditi

računa o „podzemnim stena-

ma“ kojegaometaju. Zato i ka-

žemdaseuperioduprednama

mogu očekivati udari kako na

unutrašnjem i regionalnom,

tako i na širem planu. Lično,

ubeđena samda ništa neće do-

vesti u pitanje evroatlantsko

opredeljenje Crne Gore, ali se

ipak javnosti mora objasniti o

kakvim je izazovima i opasno-

stima reč. I tone samopoCrnu

Goru, već i po ceo region.

TamaraNIKČEVIĆ

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović razgovarao sa članomPredsjedništva BiH

Čović:

Primjer smoostalima

kako rješavati otvorenapitanja

PODGORICA–

Crna Gora

i Bosna i Hercegovina više

nemaju nijedno otvoreno

pitanje, a ona koja smo neka-

da imali mogu biti za primjer

svima, naveo je juče u Mostaru

član Predsjedništva BiH Dragan

Čović tokom razgovora sa

predsjednikomCrne Gore Fili-

pomVujanovićem.

- Pitanje granice smo riješili

bilateralno, bez bilo kakvog uti-

caja izvana. Bio bih presrećan

kad bi na sličnoj relaciji mogli

riješiti pitanja i sa druga dva

susjeda – naveo je Čović.

Vujanović je naveo da je sa

Čovićem razgovarao o saradnji

u oblasti evropskih integracija,

te da je Crna Gora spremna da

pomogne evropski put BiH.

Đ.Ć.

Konvencija predsjedničkog kandidata većeg dijela opozicije u Baru

Bojanić želi promjenenabolje

BAR-

Predsjednički kandi-

dat većegdijelaopozicije

MladenBojanićnaprediz-

bornoj konvenciji uBaruka-

zao jeda seprihvatiokandi-

dature „iz želje i potrebeda

CrnuGorumijenjanabolje,

ali suštinski i udobrom

pravcu, anedadođudrugi a

da seništanemijenja“.

-Jastvarnoželimdamijenjam

Crnu Goru suštinski nabolje, i

prvi preduslov je smjena Đu-

kanovićainjegovepolitike.Svi

znamodanjegovapobjedavo-

di Crnu Goru u diktaturu, to

nemožemo dozvoliti, rekao je

Bojanić.

Bojanić je kazao da su građani

koji ćeglasati zanjegana izbo-

rima 15. aprila - njegova parti-

ja. Zatim je istakao i da će, u

skladu sa ovlašćenjima koja

ima predsjednik, činiti sve da

se posljedice pogubne eko-

nomske politike saniraju.

On je rekaodaĐukanović obi-

lazi „gradilišta, autoput, sve

ono što ne radi predsjednik

države nego premijer“. Kazao

jedajeBarpraktičnoostaobez

privrede i da je samo u slučaju

Primorke ukupna šteta za dr-

žavu bila 21 milion eura i upi-

tao svog protivkandidata iz

DPS-ada li je saznaokosuvla-

sniciMelgonijePromorka.

- Da mu pomognem, prisu-

stvovao je sastanku sa vlasni-

cima četiri mjeseca prije nego

što je odobrio taj kredit, i o to-

me postoji zapisnik. Ja ga

imam, dao sam ga medijima,

ako treba nek se meni javi pa

ćuga ja podsjetiti ko suvlasni-

ciMelgonijekojimajenaVladi

odobrio kredit četiri mjeseca

prije nego što je firma osnova-

na, rekao jeBojanić.

Bojanić kažeda i te kakomože

da utiče na Vladu i da se neće

libitidavraćazakone idaotva-

ra pitanja za koja smatra da

treba da se otvaraju.

Na konvenciji su govorili Mi-

lenko Jovanović, DanijelaĐu-

rović, FilipVemić, DraganTu-

fegdžić, Vuk Vujović i Stefan

Đukić.

V.K.V.

jedan odmogućih pravaca

delovanja Rusije u narednom

periodu. Nažalost, nisam

sigurna da sve crnogorske

opozicione partije imaju u

vidu opasnost novogmešanja

Moskve u crnogorske politič-

ke prilike i procese, odnosno,

plašim se da ne shvataju da je

podela regiona na interesne

sfere izuzetno loša za zemlje

Zapadnog Balkana. Evropska

formula jedini je izlaz za drža-

ve Zapadnog Balkana.

Sa sinoćnjekonvencijeuBaru

Sa izbornekonvencijeMilaĐukanovićauBijelomPolju