Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Nemapotrebe

zavanrednom

sjednicom

Pobjeda

Politika

Utorak, 10. april 2018.

ObradMišo Stanišić, predsjednik

Odbora za bezbjednost i odbranu

Precizan odgovor DF-u na njihov zahtjev

za sazivanje vanredne sjednice Odbora

uputio samprije vaskršnjih praznika –

kazao je ObradMišo Stanišić. Ocijenio je

da „uznemirujući događaji koji su se desili

krajemmarta ni na koji način neće uticati

na predizbornu kampanju“

PODGORICA

Vanrednu

sjednicu Odbora za bezbjed-

nost sazvaću kada procijenim

da je potrebno. Sadamislimda

to nije neophodno. Ocijenio

sam svrsishodnimda treba sa-

čekati realizaciju preporuka i

zaključaka Vijeća za nacional-

nu bezbjednost – kazao je za

Pobjedu ObradMišo Stanišić,

predsjednik Odbora za be-

zbjednost i odbranu, odgova-

rajući na pitanje hoće li se to

tijelo vanredno sastati zbog

bezbjednosne situacije koja je

ocijenjena narušenom zbog

učestalih sukoba organizova-

nihkriminalnihgrupa.

Stanišić je istakao da su „povo-

dom nemilih i uznemirujućih

događajakojisusedesili29.i31.

martaovegodineodmahuslije-

dile ostavke čelnih ljudi u poli-

ciji i da je Vijeće za nacionalnu

bezbjednost zakazalo sjednicu

u najkraćem roku, već 1. aprila,

u proširenom sastavu, koja je

bila zatvorena za javnost“.

- Na sjednici su doneseni za-

ključciipreporukezapreduzi-

manje aktivnosti nadležnh dr-

žavn i h organa s c i l j em

prevazilaženja nastale be-

zbjednosne situacije. Temjere

većdaju rezultate. S timuvezi,

jasam, kaočlanVijeća, aktivno

učestvovaoupredlaganju i do-

nošenju javnosti poznatih za-

ključaka. Imao sam namjeru

da sazovem sjednicu Odbora

za bezbjednost povodom na-

stale situacije, ali s obziromna

kratkoćuvremena iprethodno

navedene aktivnosti, ocijenio

sam svrsishodnimda treba sa-

čekati realizaciju rezultata i

usvojenihzaključakaVijećaza

nacionalnubezbjednost, štose

pokazalo opravdanim – kazao

je Stanišić.

POBJEDA:

Jeste li uputili

odgovor Demokratskom

frontu na zahtjev za saziva-

nje vanredne sjednice Odbo-

ra i šta je sadržanounjemu?

STANIŠIĆ:

Siguran sam da je

poslanicima Demokratskog

fronta koji su uputili inicijati-

vuzasazivanjesjedniceOdbo-

ra predsjedniku parlamenta i

meni, i te kako jasno ko i kako

saziva sjednicu tog tijela u

skladu sa Zakonom o parla-

mentarnom nadzoru u oblasti

bezbjednostiiodbrane,kaoisa

Poslovnikom Skupštine. Gos-

poda iz Demokratskog fronta

dobila su pecizan odgovor koji

samimuputioprije vaskršnjih

praznika, a vezano za njihov

zahtjev da sjednica bude otvo-

rena za javnost, iako znaju da

član 6 Zakona o parlamentar-

nom nadzoru u oblasti be-

zbjednosti i odbranepropisuje

da su sjednice Odbora po pra-

viluzatvoreneza javnost, aod-

luka o eventualnom otvaranju

sjednice donosi se na početku

zasjedanja izjašnjavanjemčla-

nova Odbora. Ukoliko se na

sjednici iznose podaci ili raz-

matra materijal označen ste-

penom tajnosti, sjednica u

skladu sa Zakonom o tajnosti

podataka mora biti zatvorena

za javnost. Sveštosamnaveo je

i najveći dioodgovorakoji sam

uputioposlaničkomklubuDe-

mokratskog fronta.

POBJEDA:

Kakokomentari-

šeteostavkedirektorapolici-

je Slavka Stojanovića i načel-

nika podgoričkog centra

bezbjednosti Jovice Rečevi-

ća?

STANIŠIĆ:

To je, pomeni, ve-

oma odgovoran i visokomora-

lan čin ljudi koji su čitav svoj

radni vijek proveli u Upravi

policije i ja ga pozdravljam.

POBJEDA:

Hoće li i na koji

načinaktuelnabezbjednosna

situacija uticati na prediz-

bornu kampanju koja je u to-

ku?

STANIŠIĆ:

Vjerujemdauzne-

mirujući događaji koji su se

desilikrajemmartaovegodine

ni na koji način neće uticati na

predizbornu kampanju, mada

imam utisak da su pojedine

političke partije i tajkunski

mediji pokušali da ova dešava-

nja ispolitizuju, a sve sa ciljem

da, krijući se iza svojih kandi-

datazapredsjednika–trećera-

zrednihpolitičara, nanesušte-

tu budućem (od 15. aprila)

predsjedniku Crne Gore gos-

podinuĐukanoviću.

POBJEDA:

Kao građanin

Podgorice, osjećate li se be-

zbjedno?

STANIŠIĆ:

Najmanje je bitno

kako se ja osjećam. Mnogo je

važnijekakoseosjećajugrađa-

ni Podgorice i Crne Gore. Vje-

rujemda jedržavapokazalada

je jača od kriminalaca i da će u

svakodnevnom narednom

obračunusanjimaigrađanibi-

ti sve sigurniji i osjećati se be-

zbjednije.

I.KOPRIVICA

ObradMišoStanišić

Sonja Biserko,

predsjednica

Helsinškog

odbora za

ljudska prava

u Srbiji

BEOGRAD

Balkan je uvijek

bio poprište nadmetanja veli-

kih sila i često, u tommetežu,

gubiouviduznačaj regionalne

solidarnosti;nesamoekonom-

ske i političke, nego i bezbjed-

nosne - kaže za Pobjedu pred-

sjednicaHelsinškog odbora za

ljudska prava u Srbiji Sonja

Biserko. Ona podsjeća da je

Evropska komisija u svojoj

Strategiji o proširenju na Za-

padni Balkan upotrijebila ter-

min ,,zarobljene države“, čime

je sugerisalada zemlje regiona

još nijesu konsolidovane ni u

smislu unutrašnje, ni u smislu

vanjske dinamike.

- Tokom tranzicija, balkanske

zemlje nisu uspele da stvore

demokratski okvir koji bi ga-

rantovao razvoj, suštinsku sta-

bilnost, pravnudržavu, plurali-

zam i poštovanje ljudskih

prava…Iakodeklarativnoopre-

deljene za demokratiju i član-

stvo u EU, političke elite regio-

na nisu pokazale spremnost da

se pozbave suštinskim proble-

mima svojih društava. Umesto

toga,orijentiralesusenavlasti-

POBJEDA:

KandidaturuMila

Đukanovića su, pored Soci-

jaldemokrata, jednoglasno

podržale stranke Bošnjaka,

Albanaca i Hrvata uCrnoj

Gori. Kako to objašnjavate,

posebno u svjetlu činjenice

da je takav slučaj bezmalo

jedinstven na Balkanu?

BISERKO:

To što su Đukano-

vićevu kandidaturu podržale

manjinske partije svedoči pre

svega o tome da je crnogor-

sko društvo najtolerantnije u

regionu; međuetnički i verski

odnosi u Crnoj Gori mogu

poslužiti za primer. Istovre-

meno, podatak koji navodite

dokazuje da je aktuelna crno-

gorska vlast pronašla modus

vivendi koji garantuje balans

između većinskog naroda i

manjinskih zajednica. Među-

tim, ne bi se smeli zanemariti

ni određeni incidenti.

POBJEDA:

Kakvi incidenti?

BISERKO:

Ne zaboravite da

je visoki funkcioner Bošnjačke

stranke - mislimna gradonačel-

nika Plava - nakon posete Rusiji

i susreta sa Kadirovim 2016, od

svoje partije tražio da, umesto

sa vladajućom većinom čiji su

deo, formira vlast sa stranka-

ma osumnjičenim za učešće u

pokušaju državnog udara.

Hoću da kažemda bi eventual-

no cepanje Bošnjačke stranke

i njihovo uskraćivanje podrške

Milu Đukanovićumoglo biti

PodrškamanjinskihpartijaĐukanovićudokazda

jecrnogorskodruštvonajtolerantnijeuregionu

te interese i, ne razmišljajući

mnogo o posledicama, obično

tražile i nalazile svog stranog

mentora –kažeBiserko.

POBJEDA:

Ko je trenutno

„strani mentor“ Srbiji, znate

li?

BISERKO:

Rusija veoma ve-

što koristi frustraciju Srbije i

činjenicudaBeogradnema ja-

snu viziju vlastite budućnosti;

manipulišepravoslavljem,kao

i pitanjem statusa Kosova.

Jedna od glavnih poluga ru-

skoguticaja uSrbiji jepodrška

kojuMoskva pruža Beogradu

u sprečavanju Kosova da ste-

kne dalji međunarodni legiti-

mitet. U tom smislu, Beograd

je postao veoma značajna ru-

ska uporišna tačka u odmera-

vanju snagaRusije i Zapada.

Sa druge strane, povećavanje

zapadnog pritiska na Rusiju

podrazumeva pojačano rusko

prisustvo na Balkanu. Srbija,

Republika Srpska, CrnaGora i

Makedonija i dalje su ruski

prioriteti. Pritom, pritisak na

Srbiju se stalno povećava. Uo-

stalom, pogledajte samo po-

slednje izjave Aleksandra Du-

gina, koji odnedavno drži

predavanja u Institutu za geo-

politiku u Beogradu, a koji ka-

že da bi uključivanje Srbije u

evroatlantske integracije zna-

čilo ,,gubitak cele zemlje, ne

samo gubitak Kosova“. Dugin

navodi da bi Rusija, ukoliko bi

se Srbija priključila ruskimin-

tegracijama, Kosovo preuzela

kao svoj problem.

„Kosovo“, kaže Dugin, ,,tada

postaje pitanje Rusije, odno-

sno Rusija postaje jamac teri-

torijalnog integriteta Srbije“.

POBJEDA:

Slične,,konstruk-

tivne prijedloge“, i to doslov-

no sa istihmoskovskih adre-

sa, stizale su i uoči učlanjenja

Crne Gore u NATO. Može li

vlast u Beogradu izvući pou-

ke iz događaja u Crnoj Gori

od 16. oktobra 2016?

BISERKO:

Mogla bi. Među-

tim, problem je to što od Crne

Gore nisu odustali ni Moskva

ni Beograd. Iako su zvanični

odnosi Beograda i Podgorice

korektni i stabilni, sve što se

događa na drugim nivoima

ukazuje na jasne velikosrpske

pretenzije koje se ne bi smele

gubiti iz vida.

POBJEDA:

Mislitena…

BISERKO:

Mislim, na primer,

na ulogu Srpske pravoslavne

crkve, koja neprekidno ospo-

rova crnogorsku državnost.

SPCjenedavnopromenilaime

U jeku predsjedničke kampanje Demokrate i Ura dogovorili koaliciju na lokalnomnivou

Predali listuzapodgoričke izbore

PODGORICA

DemokratskaCrna

Gora i Građanski pokretUrapredali su

jučeOpštinskoj izbornoj komisiji iz-

bornu listuzapredstojeće lokalne iz-

boreuPodgorici, na čijemje čelupred-

sjednikodboraGlavnoggrada

DemokrataVladimirČađenović, sa-

znajePobjeda.

Predstavnici dvije partije sinoć su, prije

predaje izborne liste, sklopili sporazumo

koalicionomnastupu na izborima uPod-

gorici, ali i u Bijelom Polju, Baru i Dani-

lovgradu. Nosioci lista i u ovim opština-

ma takođe će, prema koalicionom

dogovoru, biti Demokrate.

Kada je riječ o izborima u BijelomPolju,

dogovoreno je da odnos predstavnika na

izbornim listama bude 50 naprema 50, a

dana listamaupreostale tri opštine bude

70 odsto predstavnika Demokrata i 30

odstopokretaUra.

Dogovorenojedasloganpodkojimćeza-

jednički nastupiti glasi „Za 21. vijek“.

Lokalni izboru raspisani su za 27. maj, a

dogovorDemokrataiUreuslijediojesve-

ga šest dana pred održavanje predsjed-

ničkih izbore, na kojima učestvuje i za-

jednički kandidat većeg dijela opozicije

Mladen Bojanić, koga između ostalih,

podržavaju i ove dvije partije.

Memorandum o političkoj saradnji, koji

jebionajavakoalicionogsporazumaiDe-

mokrata i Ure, lideri tih partija Aleksa

Bečić i Dritan Abazović potpisali su 21.

marta uPodgorici.

Zanimljivo je,međutim, dasudvijestran-

ke, koje su formalno podržale predsjed-

ničkog kandidata Mladena Bojanića, fo-

kusiranesu,šestdanaprijepredsjedničkih

izbora, na lokalne izbore zakazane za 27.

maj.

Đ.Ć.

U svom ,,bratskomuplitanju“ Rusija,

bojimse, ni ovoga puta neće prezati

da koristi kako Srbiju i Republiku

Srpsku, tako i neke centre u Crnoj Gori

- od dijela crnogorske opozicije i SPC,

do određenih obavještajnih krugova

INTERVJU

InteresRusijeza

CrnuGoruneslabi