Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 10. april 2018.

CrnomGorom

MOJKOVAC

–Uovoj godini

trebalobi dapočnuradovi

na izgradnji pasarele, koja

će, odhotela „Dulović“pre-

komagistrale, povezivati

grad saprostoromnekadaš-

njeg jalovišta, sada jezgrom

sportsko-rekreativne zone -

rekao jePobjedi predsjednik

opštineRankoMišnić.

Urađena su dva idejna rješenja

tog prelaza, predviđeneDupom

sportsko-rekreativne zone. Po-

sebnakomisijaćeovihdanaoda-

brati jedno od njih, nakon čega

će se vrlo brzo raspisati tender

zaizraduprojektnedokumenta-

cije i znati okvirnacijena.

-Očekujemdaće izgradnjapa-

sarele, što će finansirati Direk-

cija javnih radova Crne Gore,

početi u ovoj godini - kazao je

Mišnić.

SADRŽAJI

Pasarelaćebititrećisadržajna

sportsko-rekreativnoj zoni.

Prošle godine završene su tri

staze sa rasvjetom– trim, pje-

šačka i biciklistička, a ovih da-

na će biti postavljeno i sedam

fitnes sprava.

- Sve je to, praktično, tekpoče-

tak realizacije jednog velikog

projekta, koji će, kako se pro-

cjenjuje, koštati oko deset mi-

liona eura. Još mnogo toga će

se raditi u sportsko-rekreativ-

noj zoni, ali etapno.Kadabude

završenaonanećebiti, kakose

ranijemislilo, dopunaturistič-

ke ponude Mojkovca, već je-

dan od njenih glavnih aduta,

destinacija po mnogo čemu

jedinstvena i turistima pri-

vlačna - uvjeren jeMišnić.

Sportsko-rekreativnu zonu

osmislio je, prije sedam godi-

na, tim arhitekata na čelu sa

RifatomAlihodžićem. Njihov

rad je, tada, u konkurenciji još

16, pobijedio na konkursu koji

su raspisali opština, Ministar-

stvo uređenja prostora i

UNDP i praktično postao zva-

nični projekatMojkovca, jer je

uvrštenudetaljni urbanistički

plan.

ATRAKCIJA

Sportsko-rekreativna zona će,

kako su je zamislili Alihodžić i

njegov tim, biti prava atrakci-

ja, ne samo sadržajima već i

izgledom. Smještena između

rijeke Tare i magistrale, što je

odvaja od 15 metara visočijeg

gradskog jezgra, zona će biti

povezana sa njim natkrive-

nom, kosom pasarelom, čije

linije pomalo podsjećaju na

kinesku olimpijsku fantaziju

„Ptičje gnijezdo“.

Pored nje, zona će imati još

dvijepješačkevezesacentrom

grada, dva podzemna prolaza

ispodmagistrale, kod autobu-

ske stanice iHramaHristovog

roždestva. A dolje, u samoj

„zoni“, svako, od djeteta do

starca, moći će da nađe zaba-

vu, svoju „igračku“ ili kutak za

odmor.Sjeverozapadnimdije-

lom kompleksa dominiraće

prostrani park. Pored terena

za veliki fubal, biće u „zoni“ i

teniski, kao i tereni za ruko-

met, odbojku, košarku, zatim

klizalište,lavirintzadjecu,nji-

hovo igralište, njihova kosa

rampa za sankanje... I para-

glajderi će imati svoju „metu“.

Za one koji vole penjanje, pra-

vi izazovbićevještačka stijena

odarmiranogpoliestera. Skej-

teri će, sa svojim ludorijama,

biti na svojoj pisti. Za raftere i

kajakaše biće uređeni posebni

prostori na obali Tare, čije vo-

de će strpljivo pretraživati

sportski ribolovci. Zona će

imati i dva bazena – za djecu i

odrasle. Čitav prostor, proša-

ranbrojnimstazamakojećese

sastajati na centralnom trgu,

okruživaće već izgrađene sta-

ze. Bićeuzonimnogo toga još,

pored ostalog i tri kafe-resto-

ranaubliziniTare,iparkingza

225 automobila i četiri auto-

busa.

R.ĆETKOVIĆ

TIVAT

–Bokeški forumseoglasiosaopštenjemukomeodnad-

ležnihslužbi tražidasepronađe i kazni krivaczaekološki inci-

dentkoji sedesioovogvikenda.TadaseuakvatorijuTivatskog

zaliva, napotezuodhotela„Palma“donautičkemarinezasu-

per jahte, usubotuupredvečerjepojavilanaftnamrlja.

Prema riječima inspektora bezbjednosti plovidbe kotorske Lučke

kapetanije Željka Lompara najvjerovatnije je neko naftu ili ulje is-

pustio u neki od kanala pored lučicaKalimanj da bi semrlja nakon

togaproširilamoremuzobalu.

O tom incidentu Lompar je obaviješten u nedjelju, a po izlasku na

licemjestamrljenijebilo,aoslučajujeinformisaoEkološkuinspek-

cijuCrneGore.

IzBokeškog forumapodsjećajuda jepojavanaftnemrljenapotezu

odPortoMontenegradoPalmejošjedanjeunizuekološkihincide-

natakoji jezadesioTivatski zaliv.

-Inanašužalostnijeniprvi,asigurnoniposljednjiunizuincidena-

takojinamsedešava.Prijedesetakdanasakopnaje,najvjerovatnije

krozpotokRosino, umore izmeđugradske rivePine imarinePorto

Montenegro dospjelo smeće i otpad. Ono što je najgore u čitavom

ovomdogađaju je štoće imati isti epilogkao i svi dosadašnji. Vodiće

se pod onimpoznatim: počinilac nije poznat! U vremenu u kojem

živimo, u kojem je takve stvari vrlo lako otkriti za nas iz Bokeškog

Forumaovakavepilognijeprihvatljiv.Sekretarijatzazaštituživotne

sredine i ostali nadležni organi ne rade svoj posao kako treba. Oče-

kujemodasepovodomovogincidentaoglasiiZelenitim-navodise

usaopštenju.

S.K.

KOLAŠIN

- Bilo jeplus 20

stepeni, ali suuslovi za skija-

njebili pomjeri onihkoji od

Bjelasice traženajviše. Ta

planina svemožekada joj pri-

rodapodarimeteousloveka-

kvi subili zavaskršnjepra-

znike–dani proljećni i skoro

ljetnji, anoći saminusimako-

ji „stisnu“ staze.

Ispostavilo se da je poziv upra-

ve Ski-centra Kolašin 1450 da

ljubitelji snijega i planine,

oprobaju i vaskršnje skijanje,

bio pun pogodak. Za dva dana

više odhiljadu skijaša na Bjela-

sici. Direktorica skijališta An-

đelaVukovićkažeda jeparking

za vaskršnje praznike bio be-

splatan, acijena ski-pasa sniže-

ne na 10 eura.

- Bilo je neponovljivo jer je zai-

stakuriozitet da semože skijati

a temperatura skoro20 stepeni

- kazala jeVuković.

Radili su svi ski-liftovi osim

„Ključa“ kao i dvosjed „Ćupo-

vi“ i šestosjed „Viline vode“.

Najviše gostiju iz Podgorice i

okruženja. Primorci su spajali

„aprilsko ljeto“ u Budvi sa

„aprilskimskijanjem“naBjela-

sici.Stiglojeinekolikoautomo-

bilaizDubrovnika.JankoNico-

vić je po tradiciji stigao iz

Beograda na svoju Bjelasicu i

priznao da se rijetko kada ski-

jaou takvimuslovima.

- Bilo je i do sada sunačanog i

proljećnog skijanja, ali nikada

suncenijebiloovakvogintenzi-

teta. Kaoda je ljeto, a staze ipak

sačuvane. Mislim da su ovo

atrakcije koje na pravi način

treba predstaviti gostima. Ski-

janje na prirodnom snijegu, a

skoro ljeto oko vas, tomože sa-

moBjelasica - kazao jeNicović.

Iz Ski-centra Kolašin 1450 su

potvrdili da će raditi narednih

dana i tokom vikenda, sve dok

se sunce i snijeg ovako dobro

budu slagali...

Dr. DRAŠKOVIĆ

POČINILACNEPOZNAT:

Mrljaumoru

TIVAT:

Bokeški forumo na noj mrlji umoru

Otkriti krivceza

ekološke incidente

SNIJEGSEDOBRODRŽI:

Kaodanijeplus 20stepeni

KOLAŠIN:

Ljubitelji planine imali nesvakidašnji vikend

MOJKOVAC:

Opština priprema novi sadržaj na bivšem jalovištu

Pasarelomodhotela

dosportskezone

POSTAĆESIMBOLGRADA:

Budućiizgledsportsko-rekreativnezone

Autori plana sportsko-

rekreativne zone nijesu

se zaustavili samo na jalo-

vištu. Prešli su i na drugu

stranu rijeke i planirali sadr-

žaje koji koji će čitav pro-

stor pretvoriti u jedinstven

turistički kompleks.

U Babića Polju, preko puta

bivšeg jalovišta, na lijevoj

strani Tare, čije će obale na

tompodručju biti pretvore-

ne u šetališta, predviđena

je izgradnja hotela, eko

naselja, uređenje kamp

prostora i, malo dalje, hipo-

drom – prvi u Crnoj Gori.

Taj prostor bio bi, kako je

planirano, povezan sa dije-

lom sportsko-rekreativne

zone na jalovištu pješačkim

mostom, širine tri metra.

Sdruge

stranerijeke

Most će biti treći sadržaj

na sportsko-rekreativnoj

zoni. Prošle godine

završene su tri staze sa

rasvjetom– trim, pješačka

i biciklistička, a ovih

dana će biti postavljeno i

sedam tnes sprava

VaskršnjeskijanjenaBjelasici

RankoMišnić

PRAZNIČNI DAN:

Vaskršnja

jajana ,,vaskršnjem“ snijegu