Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 10. april 2018.

Nikšić

Bijelo Polje: Realizovan projekat „Zajedno smo jači“

Vandali lomili lipe

uTrebješkoj ulici

Angažovanoosamličnihasistenata

Turizam, sport i

privredau fokusu

NIKŠIĆ

Vandali nijesumi-

rovaliminulogvikendau

gradupodTrbjesom, name-

ti su imbilamlada stabla lipe

uTrebješkoj ulici.

Ankeri koje sunadležni posta-

vili kako bi lipe zaštitili od

udara vjetra, nijesu zaustavili

vandale koji su ih ,,zavrnuli“ a

potom ostavili kao dokaz svo-

jih ,,djela“. Prije nekoliko go-

dina u istoj ulici uništeno je na

sličan način 26 stabala, a ne

takodavno stradalo jezelenilo

na šetalištuVitaNikolića.

Prošle sedmice javnost je bila

zgranuta onim što su vandali

uradiliukuliNebojšanaBede-

mu gdje su polomili sve što im

je došlo pod ruku. IzNVONa-

ša budućnost apelovali su na

građane da vandalizamprijave

nadležnim institucijama, a na

opštinu da preuzme brigu o

sadnicama.

C.G.

BIJELOPOLJE

Udruženje

oboljelih odmoždanog udara

„Brain“ angažovalo je osam lič-

nih asistenata. Riječ je o projek-

tu tog udruženja „Zajedno smo

jači“ u okviru kojeg je Zavod

za zapošljavanje raspisao kon-

kurs, u saradnji sa Biroom rada,

a traje do 30. septembra.

Na konkurs se prijavilo 12 od

kojih je četvoro odustalo.

Obaveza asistenata sastoji se

u tome da pomažu članovima

u njihovim svakodnevnim

aktivnostima kao što je dovo-

ženje u udruženje, koje se

nalazi u naselju Medanovići u

blizini Opšte bolnice, obilasku

članova u njihovimdomovima,

odvoženje u ustanove, Dom

zdravlja, Opštu bolnicu, opšti-

nu...

– Cilj projekta jeste da se člano-

vima pruži što kvalitetniji život,

HERCEGNOVI

Predsjed-

nikopštineStevanKatić i

gradonačelnik ruskoggrada

RibinskaDenisValerijevič

Dobriakovpotpisali suovog

vikenda sporazumo saradnji

dva gradauoblasti turizma,

privrede, kulture i sporta.

Kako je rečeno, radićena jača-

njuvezairazvojupartnerstava

među institucijama, udruže-

njima i preduzetnicima.

- Saradnja će da se odvija prije

sveganapoljuturizma,privre-

de, kulture i sporta.Tosuobla-

sti o kojima smo razgovarali i

koje definitivno povezuju na-

ša dva grada - kazao jeKatić.

GradonačelnikRibinskaDenis

ValerijevičDobriakov jepotvr-

dio da su široke mogućnosti

saradnje i kazaodaćeuzvratna

posjeta hercegnovske delega-

cije biti ozbiljno pripremljena

jer je osim formalnih odnosa

upravadvagrada,veomavažno

uspostavljanje kontakata me-

đupreduzetnicima.

- Ukoliko ta važna oblast pre-

duzetništva prepozna svoj in-

teres i sama saradnja naših

gradova ići će bržim tempom

- smatraDobriakov.

On je izrazio zadovoljstvo

zbog dolaska u Herceg Novi i

zahvaliodomaćinimanaprija-

teljskom prijemu. Srećan je,

istakao je, što se prva zvanična

posjetadelegacijegradaRibin-

ska realizuje tokom trajanja

manifestacije „Dani ruske kul-

ture“.

Tokomdvodnevneposjetego-

sti iz Ribinska su upoznati sa

potencijalima Herceg Novog,

brojnimprojektima i planovi-

ma.

Prisustvovali su i svetoj arhije-

rejskoj liturgiji u crkvi Vazne-

senje gospodnje na Toploj koju

je služiomitropolit Amfilohije,

sabornomkrštenjuumoru,kao

i na otvaranju manifestacije

„Dani ruske kulture“ u galeriji

„JosipBepoBenković“.

Ž.K.

BROJNEMOGUĆNOSTISARADNJE:

Sapotpisivanja sporazuma

Nikšić: Takmičili se učenici Srednje stručne škole, budući frizeri

Majanajbolje fenira i praviminival

NIKŠIĆ

Učenici sva tri ra-

zredaobrazovnogprograma

frizer/ka, Srednje stručne

škole, takmičili su seu fri-

zerskimvještinama. Udisci-

plini ženska frizura– tehni-

ka feniranjaprvomjesto je

zauzelaMajaĐurišić, drugo

dijeleMilicaMiljanić iDaja-

naSimović, a treće jepripalo

Maji Bulajić.

Maja Đurišić napravila je naj-

boljiminival, drugau toj disci-

plini bila je Dajana Simović,

dok su trećeplasirane Jovana

Koprivica i JelenaPješčić.

Prvo mjesto u izradi punđe

pripalo je Jeleni Koprivici,

drugo Milici Miljanić, a treće

JeleniMijatović.

U komisiji su bili predmetni

nastavnici praktične nastave

Jasmina Cicmil, Tamara Era-

ković i Snežana Jovićević.

IzupraveSrednjestručneško-

le saopštili su da je riječ o pri-

premi za međunarodno ta-

kmičenje frizera Crne Gore,

gdjesuučeniciteškoledosada

postizali zavidne rezultate.

Kako su naveli, škola će i ove

godine upisati jedno odjelje-

nje frizera, a planiraju i nasta-

vakuvođenjadualnogobrazo-

vanja.

S.D.

Ministar Osman Nurković o projektima na sjeveru države

Put Rožaje - Vuča

rekonstruisaće

narednegodine

jer mnogi nemaju svojih najbli-

žih ili oni zbog svakodnevnih

obaveza nijesu umogućnosti

da izađu u susret njihovim

potrebama – objasnili su iz

udruženja.

,,Brain“ postoji od 2013. godine

i broji oko 50 članova oboljelih

odmoždanog udara. To je treći

projekat koji su realizovali uz

pomoć Biroa rada.

C. G.

ROŽAJE

Rekonstrukcija

regionalnogputaRožaje -

Vučapočeće tokom2019.

Zaovugodinuplanirana je

izradaprojektnedoku-

mentacije–najavio jemi-

nistar saobraćaja i pomor-

stvaOsmanNurković.

Riječ je o dijelu regionalnog

puta Rožaje – Tutin - Novi

Pazar, preko Bijele Crkve,

Biševa i Vuče, rožajskih sela

u kojima živi nekoliko hilja-

da građana.

– Projektnomdokumenta-

cijom predviđeno je proši-

renje puta na šest metara,

sa dvije kolovozne trake.

Sanirani će biti svi mostovi

i sve takozvane ,,crne tač-

ke“, usljed kojih je na tom

putuizgubljenodostaživo-

ta –kazao jeNurković.

Za početak radova izdvojeno

je 500.000 eura.

FINANSIJE

- Jako je bitno da ove godine

započnemo realizaciju pro-

jekta, a ako sve bude teklo po

planu u narednoj godini će u

ovaj posaobiti uloženoznatno

više sredstava kako bismo

okončali kompletnu rekon-

strukciju puta do Vuče, odno-

snodogranicesaSrbijom–ka-

žeNurković.

On ističe da je taj prostor izu-

zetno pogodan za razvoj po-

ljoprivrede, jer je riječ o veli-

komprostranstvu.

- Saobraćajnica je od izuzet-

nog značaja za stanovništvo i

predstavljažilukucavicuzato

područje i doprinijećeda gra-

đani lakše stignu do grada,

kao i da se odluče za ostanak

na selu i lakše pokrenu sop-

stveni biznis jer za to na tom

prostoruimapotencijala–ka-

zao jeNurković.

Rožaje - Vuča je alternativni

pravac magistralnom putu

koji ide prekoDračenovca.

ODRONI

- Sobziromna toda namagi-

stralnom putu postoji neko-

likotačaka,kojeprijeteodro-

nom usljed čega bi došlo do

potpune obustave saobraća-

ja, pravacRožaje –Vuča, koji

njeadekvatnoodržavanduži

period, kvalitetnom rekon-

strukcijom biće alternativa

magistralnom putu. Izgrad-

njom te dionice, dio saobra-

ćaja, pogotovu u ljetnjim

mjesecima usmjeriće se na

ovajput.PutpremaVučiida-

lje ka unutrašnjosti Srbije,

jedno je od pitanja koje ću

potencirati u razgovoru sa

koleginicom izMinistarstva

saobraćaja Srbije kako bi se i

sa njihove strane put doveo

na isti nivo i bio u funkciji

građanasajedneidrugestra-

ne granice – kazao jeNurko-

vić.

F.KALIĆ

Za početak radova izdvojeno je 500.000 eura. Projektnom

dokumentacijompredviđeno je proširenje puta na šest

metara, sa dvije kolovozne trake. Sanirani će biti svi

mostovi i sve takozvane ,,crne tačke“ – kazao je Nurković

OsmanNurković

Riječ je odijelu

regionalnog putaRožaje

– Tutin - Novi Pazar,

prekoBijele Crkve,

Biševa i Vuče, rožajskih

sela u kojima živi

nekolikohiljada građana

Rožaje

BijeloPolje

PRIPREMAZADRŽAVNOTAKMIČENJE:

Budućifrizeri

Herceg Novi: Ozvaničena saradnja sa Ribinskom

KOMESMETAJU:

Polomljenastabla