Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 56 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

8. i 9. april 2018.

Društvo/Hronika

ANKETA:

IVANMARKOVIĆ,

mrežni administrator

Imao samFejsbuk pro il

osamgodina, a prije tri godi-

ne samugasio pro il. U peri-

odu kad samga imao više

mi je koristio kao neki vid

komunikacije jer sambio

dugo van države, nego kao

izvor zabave i informisanja.

Nikada nijesam stavljao

neke lične podatke jer vjerujemda tomože da se zloupotrijebi,

tako da uopšte nijesam iznenađen aktuelnom aferom.

BILJANABOROVINIĆ,

medicinska sestra

Ne koristimFejsbuk upravo

jer smatramda lični podaci

korisnika mogu da budu

zloupotrijebljeni u različite

svrhe. Na primjer, pomoću

različitih reklama mogu

uticati na nas da kupimo

neki proizvod ili da glasamo

za neku političku opciju.

Nemampovjerenja generalno u sve društvene mreže jer sma-

tramda se naši podaci čuvaju negdje tamo.

NEMANJABAKIĆ,

elektro inženjer

Iako zbog profesije kojom

se bavim znam kakve sve

zloupotrebe sumoguće na

društvenimmrežama, lično

nikad nijesambio ,,žrtva“

njih. Dugogodišnji sam kori-

snik Fejsbuka i više se foku-

siramna njegove pozitivne

nego na negativne strane.

odobrenja.Takvakolekcijapo-

dataka se nudi i prodaje dru-

gim kompanijama. Ovo je vri-

jeme u kojem je upotreba

računara-softvera, pametnog

telefona dio naše svakodnevi-

ce koja se ne može i ne treba

izbjeći. Zbog trkezazaradomi

konkurencijesve jemanjevre-

mena za izradu ,,kvalitetnog i

bezbjednog“ softvera. Ostav-

ljaju se svjesno ili ne zadnja

vrata (back door) koja mogu

omogućiti neovlašćeno preu-

zimanje podataka. Iz ugla za-

štite podataka, a u svjetlu be-

z b j e d n o s n i h p r o p u s t a

otkrivenihna procesorima In-

tel i AMD, narodski ću vamre-

ći: džaba ste krečili. Nijesam

zagovornik teorije zavjere, ali

moramo da shvatimo da je ovo

realnost – upozorava sagovor-

nikPobjede.

Lični podaci samreže

Fejsbuk su 2012. godine

iskorišćeni upolitičkoj

kampanji za američke

predsjedničke izbore

svoj nalog, a nijesu izbrisali sadržaj

sa pro ila, smatramda se to negdje

čuva i pretpostavljamda ima jedna-

ku snagu kao i sadržaj na aktivnim

pro ilima – ocjenjuje Božović.

i kvalitetniju upotrebu novih tehno-

logija. Sve je tanja granica između

stvarnog i virtuelnog života, važno je

prenijeti poruku da svako ponašanje

kako u stvarnom tako i u virtuelnom

životu, ima svoje posljedice. Ja ne

želimda zvučim fobično, već želimda

na neki način skrenempažnjumladim

ljudima koji su tomogući scenariji zlo-

upotrebe ličnih podataka kao i eventu-

alne posljedice. Jer nije poimanje neke

činjenice isto sa 16 ili 26 godina. Nema

srebrnogmetka da riješi sve moguće

probleme po ovompitanju, ali bi serija

radionica i tribina imala efekta – kaže

naš sagovornik.

eđu

ogživota

ZAŠTITA

Ipak, kaže on, bez obzira na

to što je situacijaozbiljna, ni-

jesmo prepušteni na milost i

nemilost trgovcima naših

podataka.

–Prvo, nadamseda ćenekad

biti donešen zakon na nivou

evropskezajednice, nanivou

država po kome će i one imat

većuuloguuzaštiti podataka

svojih građana po pitanju

pretraživača, brauzera i

društvenih mreža. Da omo-

guće svojim građanima, vla-

snicimapodatakadaodluču-

jukoji ćepodacibiti izbrisani

ili sačuvani. To je samo jedan

stepenviše udomenu zaštite

podataka, ali ni tada vam ni-

ko ne garantuje da će to tako

biti. Običan korisnik trenut-

no nema mogućnosti da se

zaštiti nekimalatomili zako-

nom, već samomože da pro-

mijeni pogled na ove stvari i

da im da drugu dimenziju.

Postoje zemlje koje su ovaj

problem riješile tako što su

kreiralesopstveneoperativne

sisteme, generisale sopstvene

pretraživače i brauzerenako-

jima se ta identifikacija kori-

snika i aktivnosti ne može

iskoristitinaovenačine.Mož-

da će primjena tehnologija

,,Block Chain“, koja je popu-

larnazahvaljujućibitkoinu, u

okviru socijalnih mreža po-

dići nivo zaštite podataka,

odnosno nivo privatnosti sa-

mih korisnika – zaključuje

profesor SrđanKadić.

IvanaTERZIĆ

iti ozbiljne

- Časopis Tajm je Marka

Zakerberga, vlasnika

Fejsbuka, proglasio za lič-

nost godine 2010. – vlasnika

kompanije koja neovla-

šćeno prikuplja podatke

korisnika, prodaje ih i od

toga nenormalno zarađuje.

Iste te godine je bio skandal

oko sajta Vikiliks čiji je glav-

ni urednik Džulijan Asanž

objavio tajne podatke Pen-

tagona o ratu u Avganista-

nu, i smatran je zločincem.

Zanimljivo, iz ugla podataka

isto djelo - podatke su učinili

vidljivima trećoj strani - dvije

potpuno suprotne ,,titule“ –

podsjeća Srđan Kadić.

Vikiliksi

Zakerberg

KOLAŠIN

Tijelo Dušana Drljevića (55) juče je

pronađeno u rijeci Tari poslije jednonedjeljne

potrage.

Spasioci su juče oko 10 sati pronašli tijelo u

vodama Tare u Trebaljevu.

Iz kolašinske Službe zaštite i spašavanja su

saopštili da su nakon pronalaska tijela Drljevića

obavijestili policiju i tužilaštvo. Nadležni organi

naložili su obdukciju tijela koja će pokazati

tačan uzrok smrti.

Za Drljevićem se tragalo od početka prošle

nedjelje kada je porodica prijavila njegov

nestanak. Proteklih dana su stizale informacije

da je viđen na raznim adresama, od Podgorice

pa ka brdima oko Kolašina. Spasioci, prijatelji,

rodbina i porodica su organizovano pretraživa-

li svaku lokaciju za koju su dobili informaciju da

se Drljević na njoj nalazi.

Dušan Drljević je radio u preduzeću „Vodovod“

i bio je mirni i omiljeni Kolašinac.

Dr. D.

Kolašinski spasioci završili jednonedjeljnu potragu

TijeloDrljevića

pronađenouTari

PODGORICA

Ukoordinira-

noj akciji inspekcije za ribar-

stvo, policije i neformalne

grupe ,,Stopkrivolovu“ kod

Prčanja suprijenekolikoda-

nanapisaneprekršajneprija-

ve zbognedozvoljenogvađe-

nja školjki.

Kako je Pobjedi potvrđeno u

neformalnojgrupi,,Stopkrivo-

lovu“, nedozvoljene radnje je

primijetio sportski ribolovac i

doprinio da se počinioci prive-

du zakonu.

Polazeći od prijave, opisa vozi-

la i lokacije, inspektor za ribar-

stvo je uz podršku policije obi-

laskom terena uspio otkriti

osumnjičenog kod kojeg je

pronađena ronilačka oprema,

aparat za ronjenje i 15 kilogra-

mapiligrina (diokodnjega, dio

u vozilu), vrste školjke koja

obitava namuljevitomdnu.

- Lice je uz prekršajni nalog

procesuirano, oduzete su boce

iregulatorvazduha,kaoiškolj-

ke koje suna licumjesta vraće-

neumore!Pokoličinipronađe-

nih školjki, jasno je da nijesu

bileza,,ručakplanirane“,noda

je njihova sudbina bila druga-

čije zamišljena, štoprekršaj či-

ni samo težim jer distribuci-

jom ribe i morskih plodova

mogu se baviti samo firme ili

pojedinci sa posebnim dozvo-

lamazatudjelatnost–saopšte-

no je nakon sprovedene akcije

na stranici ,,Stopkrivolovu“.

Nakon nekoliko dana, preci-

znije u petak, akcija je ponov-

ljena nakon dojave građana u

Bijeloj. U ovom slučaju ronilac

je, kakosesumnja, uspiodaod-

baci školjke pa nije procesui-

ranpo tomosnovu.

Osvemu je obaviješten inspek-

tor zabezbjednost plovidbe jer

i pored činjenice da je u ovom

slučaju ronilac imao dozvolu

za zaron, ronio je u zoni gdje je

zabranjeno.

Piligrini i vongole, kao veoma

cijenjenimekušci, česta sume-

ta nelegalnog izlova.

Ranije je ovih vrsta školjki bilo

u samom plićaku, ali je plića

zona prilično ,,počišćena“, pa

sada za vađenje ronioci koriste

boce. Bez dozvola te radnje su

zabranjene, posebno u količini

koja prevazilazi dnevne kvote

izlova.

Iako se pogrešno tumači da va-

đenje školjki ne predstavlja

štetu kao nelegalan izlov riba i

rakova, njihovim prelovom se

siromaši dno, a time i remeti

ravnoteža ekosistema.

Slične,zapravodrastičnijepro-

bleme, proizvodi razbijanje

kamenite obale zbog vađenja

zabranjene vrste školjki za

promet – takozvanihprstaca iz

kamena.

Izlov tevrsteškoljkerezultirao

je minulih decenija devastaci-

jom obale na mnogim isture-

nimpozicijama na dijelu obale

premaotvorenommoru,Lušti-

ci, Grblju, napotezuodBaraka

Ulcinju…

I.P.

Akcija pokreta ,,Stop krivolovu“, inspekcije i policije

Prijavezbogvađenja školjki

RonilacuBijeloj

KOTOR

Jedankruzer jučepo izlasku iz kotorske luke ispustio

je nepoznatu supstancu koja je više od polovine zaliva obojila u

braonboju, napisao jedankorisnikdruštvenemrežeFejsbuk.

- Prilikomizlaska iz kotorske luke ovaj kruzer je ispustio sve fe-

kalije u zaliv. To se posebno vidjelo s visine o čemu svjedoči i

fotografija. Dvije trećine zaliva bilo je braon boje - napisao je

korisnik.

Malo iskusniji, pak, objasnili su da nijesu posrijedi fekalije, već

mulj.

- To nijesu fekalije, to je mulj sa dna koji podižu elise prilikom

manevrisanja zalivom- napisao je korisnik.

R.P.

PODGORICA

Lideri

Demokratskog fronta tvrde

da Demokratska partija

socijalista pokušava da

ograniči političko i javno

djelovanje Milana Kneže-

vića.

Iz DF-a pozivajuministra

pravde Zorana Pažina i

upravu Zavoda za izvršenje

krivičnih sankcija u Spužu

da, kako kažu, prestanu sa

pritiscima na Kneževića jer

on kao poslanik ima pravo

da učestvuje u predizbor-

nim kampanjama.

Iz tog političkog saveza su

poručili da će advokat Mila-

na Kneževića odmah nakon

praznika uputiti zahtjev

Pažinu da mu obezbijedi

nesmetano obavljanje poli-

tičkih funkcija.

B. R.

DF optužuje DPS

Pokušavaju

daograniče

djelovanje

Kneževića

Pola Bokokotorskog zaliva bilo u braon boji

Kruzer ispustio fekalije

ili zakačiomulj?

Kruzer isplovljava iz zaliva