Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

8. i 9. april 2018.

Društvo

PODGORICA

Aferaneo-

vlašćenogprikupljanja,

skladištenja i distribucije

podatakakorisnikaFejsbu-

ka, koja jenedavnouzdrma-

la svijet, nijenovost jer se

već 2012. godinedogodila

slična stvar: tada su lični

podaci korisnika tedruš-

tvenemrežebili upotrije-

bljeni upolitičkoj kampanji

za američkepredsjedničke

izbore–kazao je zaPobjedu

profesornaPrirodno-ma-

tematičkomfakultetuUni-

verzitetaCrneGoreSrđan

Kadić.

Prema njegovim riječima, ne

treba zaboraviti da su pored

društvenih mreža, brauzeri i

pretraživači, između ostalog,

ujedno i alati za prikupljanje

podataka.

– Problematično je što se ti

podaci skupljaju, skladište i

distribuiraju bez vašeg zna-

nja i odobrenja, adanemože-

tenabilokoji način toda spri-

ječite. Postoji Zakon o zaštiti

ličnih podataka u našoj drža-

vi,aliproblemještosuserveri

na kojima se čuvaju svi naši

podaci i prepiske van Crne

Gore. Konkretno, u slučaju

Fejsbuka serveri su u SAD-u.

Ne bihda zvučimpanično, ali

pregledom ,,kreativnosti“ u

pogledu zloupotrebe podata-

ka u posljednjih deset godina

nameće se pitanje što sve

možemo da očekujemo

do 2028. godine – kaže

Kadić.

AFERA

Kompanija Fejsbuk

potvrdila je, prema iz-

vještajima medija, da

je britanskoj firmi

Kembridž

analitika ustupila lične po-

datkečak87milionakorisni-

ka. Sumnja se da ih je ta fir-

ma iskoristila za uticaj na

birače pred američke pred-

sjedničke izbore 2016. godi-

ne na kojima je

pobijedio Do-

nald Tramp.

On je tu fir-

mu unajmio

da nadgleda

uspješnost

njegove predsjedničke kam-

panje i za te usluge je platio

oko šestmiliona dolara.

Osnivač i generalni direktor

Fejsbuka Mark Zakerberg

svedočiće u Kongresu 11.

aprila u vezi sa tim skanda-

lom. Očekivanja su da će

svjedočenje da skrene pa-

žnju na zaštitu podataka po-

trošača i da pomogneAmeri-

kancima da bolje razumiju

šta se na internetu događa sa

njihovim privatnim podaci-

ma.Tojeprvipanelodukupno

tri kongresna komiteta koji su

pozvali Zakerbergada svjedo-

či…

Rasplet se tek očekuje, ali on

neće uticati na činjenicu da su

korisnici izloženi zloupotrebi

podatakaito,kakosmatrapro-

fesor Kadić, potencijalno jako

ozbiljnimzloupotrebama.

– Do sada tu pojavu nijesmo

uzimali dovoljno ozbiljno.

Smatrali smo da oni naše po-

datke preuzimaju kako bi kre-

iralinašmarketinškiprofil ina

taj način kompanijama omo-

gućavalidaboljeprodajusvoje

proizvode i usluge. Mislim da

smo zapravo mi sami roba, tr-

guje se našimpodacima, navi-

kama –objašnjavaKadić.

Po njegovim riječima, onaj ko

uzima naše podatke najmanje

to radi zbog trgovine.

–Neko, naprimjerFejsbuk, na

osnovu vašeg boravka namre-

ži pravi vaš profil za svoje po-

trebe. Fejsbuk neovlašteno iz

vaših aktivnosti na mreži crpi

podatke koji semogu odnositi

na to koju hranu volite, gdje

kupujete odjeću, od kojih bo-

lesti bolujete, koje ljekove ko-

ristite, imate li kredit, gdje ra-

dite… Naivno bi bilo vjerovati

danećebitizloupotrijebljeni…

Nije strašnoakonaosnovuva-

ših lajkova npr. Zero koka-ko-

le ili snikers čokoladice za-

ključe da ste njen ljubitelj. Ali

je strašno, sa potencijalno ne-

sagledivim posljedicama po

korisnika,akovaszatoštočita-

te vijesti o ISIL-u ili ukucate

imepoznatogteroristeoznače

da ste simpatizer ISIL-a –

objašnjavaKadić.

IDENTITET

Kadić napominje da naročito

mladi treba da vode računa o

ponašanju na društvenim

mrežamajerihsamonekoliko

klikovainesmotrenihpostova

može skupo koštati kasnije u

životu.

- Korporacije poput Gugla,

Fejsbuka i drugih sakupljaju

podatke i praveprofileovama

na osnovu vaših aktivnosti. Ti

se profili kasnije za odgovara-

juću naknadu ustupaju dru-

gim kompanijama, koje ih iz-

međuostalogmogukoristiti u

odabiru kandidata za posao.

Osnovnugrađuza izradupro-

filačinepodaci:vrijemeaktiv-

nosti, IP adresa - lokacija logo-

vanja,mailitelefonskikontakti,

sadržaj prepiske, aktivnosti na

društvenimmrežama itd… Za-

tim se nad takvim skupom po-

datakavršeodgovarajućeobra-

depodatakakakobisevašprofil

,,obogatio“ izvedenim zaključ-

cima. Vi kao korisnik o tome

ništa ne znate i nijeste dali sa-

glasnost za to. Zamislite kad

nekog stave na crnu listu zbog

postova ili lajkovakoje jeposta-

vio kao tinejdžer. Ili da zbog tih

istihpostova i lajkovabudepre-

poznat kao neko ko preferira

određena politička ili vjerska

ubjeđenja! Nije u redu da zbog

nekog mišljenja koje ste imali

sa18godinanekovasdiskvalifi-

kujesa28godina.Sadrugestra-

ne, prirodno jeda vamse stavo-

vi razlikuju što ste stariji,

obrazovaniji – ističeKadić.

Sagovornik Pobjede navodi još

nekoliko mogućih scenarija u

kojimanašipodacimogudabu-

du otuđeni na bizarne, ali u su-

štini logične načine.

– Ako koristimo pametne tele-

fone i nanjemu imamoFejsbuk

aplikaciju ne bi trebalo da nas

iznenadi ukoliko ona pokupi

informacije o našoj listi konta-

kata. Uz pomoć modula geolo-

kacije bilježi vaše kretanje. Da-

lje, može da sakuplja podatke o

tome koje video sadržaje smo

gledali na Jutjubu. Ta društve-

na mreža je promovisala prin-

cip prepoznavanja lica, u smi-

slu da na nekoj fotografiji koju

ste postavili prepozna ko su ak-

teri te fotografije, kakvesurela-

cijemeđunjima: drug, drugari-

ca, brat, sestra, lokaciju i

vrijeme itd. Onda govorimo o

bogatoj kolekciji podataka od

kojih se kreira naš profil. To su

sve informacije koje su poku-

pljene bez vašega znanja ili

Novinarka Bojana Božović pro il na

društvenoj mreži Fejsbuk ugasila je

prije oko dva mjeseca.

– Procjenjujući da gubimpreviše

vremena ne dobijajući ništa poseb-

no korisno, odlučila sam se na taj

korak. Iako su uz profesiju kojom

se bavimneizostavni kontakti sa

velikimbrojem ljudi i dosta toga

se putemFejsbuka može saznati i

iskoristiti kao povod za pravljenje

priče, ipak smatramda i van toga

ima dovoljno načina za ,,kopanje“

potencijalih ideja, izvan virtuelnog

svijeta. U privatnoj sferi smatramd

mi je još manje potrebna i korisna

ta društvena mreža – kaže ona.

Po njenommišljenju, ima prostora

za manipulaciju sa podacima koje

ostavimo, ali i onima koje tokom

boravka na društvenimmrežama

sakupe o nama.

– U dijelu bezbjednosti korisnika

mreže Fejsbuk smatramda postoji

prostor za manipulaciju, kao i da

nema minimuma privatnosti, iako

vam je sve ,,zaključano“. Čak i za

one korisnike koji su deaktivirali

BOŽOVIĆ:Zaključavanje

podatakanegarantujesigurnost

Na pitanje što učiniti, profesor Srđan

Kadić kaže da ne treba gubiti vrijeme

na ono što je bilo već se posvetiti zaštiti.

– Edukacija sadašnjih i budućih kori-

snika je ključna stvar. Dobar početak

u pravcu rješavanja ovih problema

je organizovanje radionica, tribina

na kojima će se govoriti o tome šta

korisnike weba, mreža očekuje u virtu-

elnom svijetu. Direktan i otvoren raz-

govor sa mladima na temu prednosti i

mane upotrebe jedne ili druge mreže,

jednog ili drugog alata - doprinijeće

opštoj informisanosti i važnosti zaštite

ličnih podataka koja će, uvjeren sam,

za posljedicu imati oprezniji pristup

Tankagranicaiz

stvarnogivirtuel

Nadamse da će uEU

donijeti zakon koji će

datimogućnost da

države imajuveću

uloguu zaštiti poda-

taka svojih građana,

odnosno omogućiti

vlasnicima podataka

da odlučuju koji će

podaci biti izbrisani ili

sačuvani

AKTUELNO:

Posljedice zloupotrebe podataka na Fejsbukumogu

Pazite što

lajkujete i

kakvepostove

stavljate

Nije strašno ako nekoga

zbog lajkova ili postova

proglase za ljubitelja

koka-kole. Ali

potencijalno

nesagledive

posljedice

može imati

ako ga zato

što, na primjer,

čita vijesti

o ISIL-u

označe kao

simpatizera

ISIL-a, pojašnjava

profesor Srđan

Kadić

Prof. dr SrđanKadić

Pojedine evropske države uputile su kompaniji

Fejsbuk zahtjev da saopšte ima li među osoba-

ma čiji su podaci ukradeni njihovih državljana.

U crnogorskoj Agenciji za zaštitu ličnih podata-

ka kažu da nemajumogućnosti da reaguju.

– Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan

pristup informacijama nema zakonskumoguć-

nost da reaguje u vezi sa zloupotrebom ličnih

podataka na Fejsbuku jer ova kompanija dje-

luje globalno i ne spada u korpus rukovalaca

zbirki ličnih podataka nad kojima ovaj organ

sprovodi nadzor, u smislu člana 5 Zakona o

zaštiti podataka o ličnosti. Pravila o privatnosti

na društvenimmrežama se mogu posmatrati

kao uređivanje odnosa između društvene

mreže i korisnika u pogledu obrade ličnih

podataka, što podrazumijeva niz prava i oba-

veza. Društvena mreža će posjedovati podat-

ke koje pojedinac plasira, a trebalo bi da ih

čini dostupnim samo licima za koje je štrikom

korisnika dobila saglasnost kao i da ih koristi u

svrhe koje su prethodno predočene korisniku.

Dakle, pojedinac prihvata da određene infor-

macije budu dostupne ili nedostupne drugim

korisnicima na način što ima mogućnost izbo-

ra da dozvoli, odnosno zabrani pristup ličnim

podacima – naveli su u odgovorima na naša

pitanja.

Kako ističu, aktuelna dešavanja u vezi sa

Fejsbukom su otkrila da zaštita ličnih podataka

na ovoj društvenoj mreži nije bila na odgova-

rajućemnivou, kao i da su podaci korisnika

zloupotrebljavani u političke svrhe.

– Korisnik mora biti svjestan činjenice da zašti-

ta ličnih podataka nije apsolutno pravo i da

rizik za zloupotrebu uvijek postoji. Nadamo se

da će nastala situacija biti opomena ne samo

za Fejsbuk, već i sve druge globalne mreže da

zaštitu ličnih podataka podignu na viši nivo –

istakli su iz Agencije.

Agencija:Nemamozakonsku

mogućnostdareagujemo