Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 56 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

8. i 9. april 2018.

Aktuelno

PODGORICA

–Predsjednik

CrneGoreFilipVujanović

čestitao je svimpravo-

slavnimvjernicimaVaskrs i

poželiomir, toleranciju, do-

brozdravlje, ličnu i porodič-

nu sreću.

–NekadanHristovogvaskrse-

nja podstakne u nama najple-

menitija osjećanja, a domove

ispuni radošću i ljubavlju za

bližnje. Želim da ovaj veliki

praznik svojom plemenitom

porukom osnaži solidarnost,

čovjekoljublje i dobrotu – te

iskonske vrijednosti koje do-

prinoseda živimou slozi ime-

đusobnompoštovanju–naveo

je Vujanović između ostalog u

čestitki.

Kakojeporučio, trebadasera-

dujemo ostvarenju tih nepro-

laznihvrijednostiiučinimoda

Crna Gora uvijek bude pri-

mjer međukonfesionalne i

multietničke harmonije.

Vaskrs je čestitao i premijer

DuškoMarković. U čestitki je

naveo da ujedinjeni i okrenuti

prema bliskima, a ne jedni od

drugih, učinićemo više za

našu zajednicu i državnu

kuću.

– Uvjeren samda ćemo u vre-

menima narastajućih društ-

venih izazova, nadahnuti vje-

rom, težitimiru, dobročinstvu

i sveukupnom skladu. Neka

b l a g i d a n i i Hr i s t o v o

vaskresenje budu povod da

provjerimo sebe same i svoja

činjenja. Da ohrabrimo druge,

i budućimdjelima još snažnije

doprinosimoljepšojbudućno-

sti za naše najmlađe, da

čuvamo slabije i gradimo

društvo blagostanja i pros-

periteta –kazao jeMarković.

Takvazajednica i država, kako

je dodao, dom su svim svojim

građanima.

– Plemenite poruke praznika

pobjede života nad smrću,

svakogvjernika trebadapods-

jete na vrijednosti praštanja i

vjere u ljude. Neka, kako to

vjera i nalaže, snažan po-

mogne slabijem, bogat siro-

mašnom, a srećan tužnom –

poručio jeMarković.

Ministar za ljudska i manjins-

ka prava Mehmed Zenka

čestitku je uputio svimpravo-

slavnim vjernicima i svešten-

stvu.

– Kao što prema hrišćanskom

učenjuVaskrs označavapobje-

du Isusa Hrista nad smrću,

želim da univerzalni karakter

ovog velikog praznika donese

sloguimir,radostiljubav,pobi-

jedirazjedinjenost,jačaosjećaj

suživota. Hristova žrtva neka

osnaži svakogakonemadovol-

jnosnage, prosvijetli onogako-

jijeusjencipogrešnihuvjeren-

ja, pomogne onome ko ne

umijedaoprosti i iznova iskupi

onog kome je spas neophodan.

Neka praznični dani Vaskrsa

proteknu u sreći i u duhu

hrišćanske ljubavi i sklada-na-

veo jeZenka u čestitki.

Sl.R.

Čestitke povodomhrišćanskog praznika Vaskrsa

Ujedinjeni i okrenuti

premabliskima, a

ne jedni oddrugih

Vaskrs je čestitao i predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đuka-

nović poželjevši da dan vaskrsenja Gospodnjeg donese ljubav, radost i

spokoj u domove pravoslavnih vjernika i svih građana Crne Gore.

– Najveći hrišćanski praznik obavezuje nas da djelujemo u skladu sa

neprolaznim civilizacijskim vrijednostima ljubavi, humanosti, pravde

i solidarnosti, čije je ishodište duboko utkano u žrtvi podnijetoj zarad

dobra čovječanstva. Nanovo nas ovi blagi dani podstiču da se kao ljudi

razumno uzdignemo iznad svih podjela – naveo je Đukanović

u čestitki.

Obaveza i dužnost najodgovornijih u političkom životu

Crne Gore kao i duhovnih velikodostojnika, kako je

dodao, je da svojimpromišljenimodlukama, odmjere-

nom riječju i postupcima daju iskren doprinos daljem

međusobnom razumijevanju, slozi i uvažavanju

među ljudima, kao zalog bolje i srećnije budućno-

sti.

– Nastavak hiljadugodišnje istorije Crne Gore

protkanmultikulturnim, multietničkim i mul-

tikonfesionalnimbogatstvom, zavisi od naše

zajedničke posvećenosti, jedinstva i odgovor-

nosti. Čuvajući stabilnost sigurno idemo napri-

jed gradeći snažnu i uspješnu državu, moderno

prosperitetno i slobodno društvo, ponosni na svoj

identitet, duboko integrisan na civilizacijskoj mapi Evrope i

savremenog svijeta– poručio je Đukanović.

Đukanović:Razumnodase

uzdignemoiznadsvihpodjela

prednaletimavelikosrpskog i

svetosavskog naturanja isto-

rije i tradicije. Apelujemda se

umirnoj i tolerantnoj atmos-

feri sprovede sveobuhvatna

rasprava i sačini tekst zakona

kojim će se obezbijediti rav-

nopravan i jednak položaj

svih vjerskih organizacija u

Crnoj Gori, pri čemu semora

voditi računa da se ne ugrozi

unutrašnje autonomnopravo

svake vjerske organizacije.

Pritome,moramouvestiregi-

star svih vjerskih organizaci-

ja sa podacima o njihovom

ustrojstvu i imovini. Bez ovo-

ga, mi bi bili jedina zemlja u

Evropi koja bi dozvolila i koja

dozvoljava da Srpska crkva,

koja i nije registrovana u Cr-

noj Gori i kao takva ne može

biti pravni subjekt, ostvaruje

ogromne godišnje prihode,

posjeduje ogromnu imovinu

države Crne Gore, ponižava

sve državne institucije, poni-

žavacrnogorski narod, ada ta

država dozvoljava takvo ne-

zakonitodjelovanje.

POBJEDA:

Crnogorska

pravoslavna crkvapodržala

jegrađanskupeticiju„Ama-

net“. Smatrate li da ćeona

izazvati pažnjunadležnih?

MITROPOLIT MIHAILO:

Crnogorska pravoslavna cr-

kva podržala je građansku

peticiju „Amanet“ oukidanju

svih nelegitimnih upisa SPC

nad crnogorskimmanastiri-

ma i crkvama i njihovo vraća-

nje u vlasništvo Crne Gore.

Na ovom projektu rade oz-

biljni ljudi i ovu peticiju sva-

kimdanompodržava i potpi-

suje veliki broj građana svih

vjera i nacija. Već je priku-

pljeno više od 6.000 potpisa,

koliko je potrebno da ova ini-

cijativa uđe u skupštinsku

proceduru. S obzirom na to

daCPCmalteneinemasvojih

prostorija, peticija se potpi-

suje pod vedrim nebom. Da

smo imali i da imamo pro-

storneifinansijskeuslovekao

što imaju druge institucije,

kao i one iz drugih država,

ovaj broj potpisa bi bio više-

struko veći. Nadamse da će u

najskorijem periodu država

imatimnogovišerazumijeva-

nja, odgovornosti i pažnje

prema ovoj inicijativi. Da je

navrijeme,poslijereferendu-

ma, Crna Gora rješavala ovo

pitanje, bile bi drugačije po

važnosti uloge srpske mitro-

polijeuCrnojGori iCrnogor-

ske pravoslavne crkve. Jedan

od visokih crnogorskih zva-

ničnika je na državnoj televi-

zijiizjavio:„CPCjeautokefal-

na i štohoćete“!

POBJEDA:

Ima li CPCpo-

drškucrnogorskihzvanič-

nika i kojih?

MITROPOLIT MIHAILO:

Naravno da ima. Svi crnogor-

ski zvaničnici koji su kreatori

projekta crnogorske držav-

nosti, njenog uključivanja u

NATO,pristupanjaEUsupri-

jateljiipoštovaociCPC.Posli-

je 1977. godine, kada je done-

šen posljednji i važeći Zakon

o vjerskim zajednicama i

vjerskim slobodama u Crnoj

Gori, prvi put se nekoliko go-

dina unazad ozbiljno radi na

donošenju zakona o slobodi

vjeroispovijesti i vjerskimza-

jednicama. Na taj način iska-

zana je volja i spremnost po-

j e d i n i h c r n o g o r s k i h

zvaničnika da se konačno ri-

ješi ovo značajno pitanje, da

se državi Crnoj Gori vrate u

vlasništvo njeni manastiri i

crkve, a konačno da se na taj

načintrajnoriješistatus,imo-

vina i funkcionisanje CPC,

kaomatične,vjekovnei tradi-

cionalne crkve u Crnoj Gori.

Ne bih licitirao sa imenima,

aliuvjerensamdacrnogorska

i međunarodna javnost pre-

poznaje ove ljude.

K. KRSMANOVIĆ

MitropolitMihailo

hailo

ije

POBJEDA:

Nedavno je raščinjen sveštenik Lav Lajović.

Što je dovelodo te odluke?

MITROPOLITMIHAILO:

Gospodin Lav Lajović je prošao

kroz proceduru koju primjenjuje CPC prema svakom kan-

didatu, a koju primjenjuju sve pravoslavne crkve. Zbog

njegovih ispada isključen je iz CPC za sva vremena. Takvu

odluku donio je jednoglasno Crkveni sud CPC. Odluka

mu je zvanično saopštena umom i prisustvu sveštenstva.

Gospodin Lajović ima pravo žalbe Sudu CPC. Nakon naše

relativno kratke i dobre saradnje, i mog blagonaklonog i

više nego očinskog odnosa prema njemu, njegovi postupci

sume iznenadili i duboko razočarali. Vjerovatno je tomoje

dobročinstvo prema njemu htio iskoristiti u druge svrhe.

Mislio samda samnapravio dobar izbor, ali sam se preva-

rio – moja greška. Ali ne treba brinuti, sveštenici i vjernici

dolaze i prolaze, a Crnogorska pravoslavna crkva je vječna.

POBJEDA:

Pribojavate li se da ovaj sukobmože imati i

negativne posljedice poCPC?

MITROPOLITMIHAILO:

Ovaj sukob ne može imati neke

ozbiljnije posljedice za CPC. Naša crkva je u svojoj vjekov-

noj istoriji prolazila kroz mnoge teškoće i iskušenja i uvijek

izlazila jača, sa jasnim ciljem i pogledomu budućnost.

Normalno, meni kaomitropolitu je žao što je do ovakvog

nemilog događaja došlo, ali gospodin Lajović je sam kriv

i praktično je sam sebe osudio. Sveštenstvo svake crkve

podliježe crkvenim i državnim zakonima. U konkretnom

slučaju, crkveni sud je donio odluku, kao što je već rečeno i

prema tome CPC se neće više baviti problematikom koja je

vezana za Lava Lajovića.

Lajovićjebiogreška

Crnogorski predsjednik je poručio da treba da se radujemo

ostvarenju neprolaznih vrijednosti i učinimo da Crna Gora uvijek

bude primjer međukonfesionalne i multietničke harmonije

FilipVujanović

MehmedZenka

DuškoMarković