Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 56 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

8. i 9. april 2018.

Aktuelno

PODGORICA

- Mnogo puta

samrekaodanemaCrneGore

bez Crnogorske pravoslavne

crkve, anjenosjedište jeuCe-

tinjskommanastiru–poručio

je poglavar Crnogorske pra-

voslavnecrkvemitropolitMi-

hailou intervjuuPobjedi.

On vjeruje da će uskoro biti

donijet zakono slobodi vjero-

ispovijesti, koji će državi vra-

titi imovinukoja je sada u vla-

sništvu Srpske pravoslavne

crkve u Crnoj Gori. Država,

upozorio jemitropolitMihai-

lo, nesmijedapokaženemoć i

strah i da poklekne prednale-

timavelikosrpskogisvetosav-

skog naturanja istorije i tradi-

cije, a siguran je i u uspjeh

građanske peticije „Amanet“.

POBJEDA:

Vjerujete li da je

mogućeubližoj budućnosti

daCrnogorskoj pravoslavnoj

crkvi i vjernicimabudeomo-

gućenpristupCetinjskom

manastiru i ostalimnašim

svetinjamakoje su sadau

vlasništvuSrpskepravoslav-

ne crkveuCrnoj Gori?

MITROPOLIT MIHAILO:

Naše crkve i manastiri su pod

okupacijom Srpske crkvene

filijale na Cetinju na čelu sa

AmfilohijemRadovićem - di-

rigentskompalicom i pseudo-

perjanicomSrpskepatrijaršije

iz Beograda. Srbija atakuje na

Crnu Goru od vremena Gara-

šanina 1844. godine, pa sve do

danas, što potvrđuje i novi

ustav SPC. Srpski patrijarh

German u Titovoj Jugoslaviji

rekao je: „Crna Gora je srpska

pokrajina, a Crnogorci su Sr-

bi“.Tako je idanas.Mnogopu-

ta sam rekao da nema Crne

Gore bez Crnogorske pravo-

slavne crkve, a njeno sjedište

je u Cetinjskom manastiru.

Sve crkve i manastiri koje su

gradili naši preci do 1920. go-

dine bili su vlasništvo države

CrneGoreicrnogorskognaro-

da. Uvjeren samda će semno-

ge stvari u crkvenoj sferi pro-

mijeniti donošenjemzakona o

vjerskimslobodama.Na

tonas

obavezujumeđunarodni stan-

dardi jer Crna Gora je jedina

država u kojoj je crkva druge

države–Srbije -Srpskapravo-

slavna crkva sa svojom filija-

lom Mitropolijom crnogor-

sko- primorskom, već skoro

100 godina, okupatorskom i

nasilničkompolitikom zauze-

la i devastirala crnogorske cr-

kve i manastire, a mnoge od

njih nelegalnimupisima u ka-

tastru upisala kao svoje vla-

sništvo. Takva situacija jeneo-

drživa i bliži se dan kada će

Crnogorskapravoslavnacrkva

sa svojimmitropolitom biti u

Cetinjskommanastiru, đe su

vjekovima bili.

POBJEDA:

Očekujete li da

će seNacrt zakonao slobodi

vjeroispovijesti ove godine

naći uproceduri?

MITROPOLIT MIHAILO:

Naravno da očekujem da će

Skupština Crne Gore u do-

gledno vrijeme usvojiti zakon

o vjerskim slobodama. Brojni

su razlozi za njegovo donoše-

nje. Kako unutrašnji – nacio-

nalni, tako i međunarodni. Na

nivouCrneGore, zakon sena-

meće kao imperativ i konačno

tim zakonommoramo riješiti

najvažnijapitanjavjerskihza-

jednica i to pitanja registraci-

je, jednakog položaja vjerskih

organizacija ipitanja imovine.

Međunarodna zajednica će,

pri tom prvenstveno mislim

naEvropskuuniju, zahtijevati

da se u procesu pristupanja

usvoji takav zakon.

Crnogorska pravoslavna cr-

kvaodsamogpočetka sezala-

že da on bude usvojen. Naš

zahtjev prema nadležnom

Ministarstvu i Skupštini je sa-

mo jedan i to - da zakon bude

u skladu sa međunarodnim

standardima i praksom

Evropskog suda za ljudska

prava. Prilikom donošenja

ovog zakona mora se konsul-

tovati evropska i američka

stručna javnost i to prevas-

hodnopravničkamisao. Poje-

dine vjerske organizacije, a tu

direktno mislim na Srpsku

pravoslavnu crkvu, odnosno

njenu eparhiju uCrnoj Gori –

Mitropoliju crnogorsko-pri-

morsku, koja je manipulisala

narodomCrne Gore govoreći

da jeugroženocrkvenopravo,

što nije tačno, jer su u pitanju

pravila koja propisuje svaka

suverena država, a ne crkva,

što je dovelo do zastoja i su-

protstavljanja donošenju jed-

nog takvog zakona.

Država ne smije da pokaže

nemoć i strah i da poklekne

Poglavar Crnogorske pravoslavne crkvemitropolit M

Državane s

dapokaže

nemoć i stra

Svi crnogorski zvaničnici koji su kreatori

projekta crnogorske državnosti, njenog

uključivanja uNATO, pristupanja

Evropskoj uniji su prijatelji i poštovaoci

CPC – rekao jemitropolit Mihailo

PODGORICA

- Zdravstvena

zaštita trebadabudedos-

tupna svima, bezdiskrimi-

nacije, poštujući ljudska

prava, saopšteno je iznevla-

dineorganizacijeCazas, po-

vodomSvjetskogdana

zdravlja.

U Crnoj Gori juče je počela

sedmica zdravlja, čiji je cilj da

pokaže da je zdravstvena

zaštita univerzalna i da treba

da bude dostupna svima.

– U skladu sa ovogodišnjom

kampanjom svi lideri i dono-

sioci odluka pozivaju se da is-

punjavaju obaveze u domenu

ostvarivanja ciljeva održivog

razvoja u 2015. i konkretne

korakezaunapređenjezdravl-

jasvihljudi, nakojesuseobav-

ezali – saopštili su izCazasa.

To, kako su naglasili, znači

obezbjeđivanje da svako ima

svugdje pristup osnovnim

zdravstvenim uslugama bez

suočavanjasafinansijskimpo-

teškoćama.

Ta nevladina organizacija

pozdravila je napore koje je

Crna Gora do sada realizovala

na os t var i van j u c i l j eva

održivograzvoja,aliiupozori-

la da ima dosta posla u rješa-

vanju nagomilanih problema

u zdravstvu.

Iz Cazasa su objasnili da će

sedmicu zdravlja, koju real-

izuju sa partnerima, početi

onlajn kampanjomna portalu

www.zdravlje.co.me.

Onisunajavilidaćeuutorak,u

saradnji sa Nacionalnim sav-

jetom za alkohol i Ministarst-

vomzdravlja,uDomuzdravlja

u Bloku pet u Podgorici biti

postavljen info štand gdje će

svi moći da se edukuju o

štetnimposljedicama upotre-

be alkohola i pravima pacije-

nata.

U srijedu će biti organizovana

panel diskusija u saradnji sa

UdruženjemRoditeljinatemu

Ishranadjeceuvremenu loših

navika.

Dan otvorenih vrata u drop in

centru Podgorica biće održan

upetak,gdjećezainteresovani

osim bolesti zavisnosti razgo-

varati i o servisima podrške u

lokalnim zajednicama za os-

obe koje su pogođene proble-

momzavisnosti.

Sedmicazdravljabićezavrše-

na učešćem na Festivalu

zdravlja u TC Delta, gdje će

tokom dva dana na štandu

Cazasa svi moći da se eduku-

juo raznimoblastima zdravl-

je sa stručnjacima i eduka-

torima.

Sl.R.

PODGORICA

-Nizaknivo

ekonomske aktivnosti, viso-

ka stopanezaposlenosti i go-

tovopotpuna isključenost iz

organa javnevlasti, karakte-

ristike suRoma i Egipćana,

koje suprimarnouslovljene

niskomstopomopšteg i

stručnogobrazovanja, saop-

šteno je iz institucije zaštit-

nika ljudskihprava i sloboda.

Većina te populacije, kako su

naveli, obavlja poslove u sivoj

ekonomiji, dok formalno

zaposleni Romi najčešće rade

u komunalnim preduzećima,

gradskoj čistoći, opštinskim

deponijama ili se povremeno

angažuju na sezonskim

poslovima i javnimradovima.

Ombudsman Šućko Baković u

susret međunarodnom danu

Roma,kojiseobilježavadanas,

ukazao je na značaj podizanja

svijesti opoložajutepopulaci-

je, na probleme sa kojima se

suočava, promociju kulture,

vrijednosti i apel da se stanje

unaprijedi.

- Dostupni podaci ukazuju da

je siromaštvo kod pripadnika

romskeiegipćanskepopulaci-

je četiri do pet puta izraženije

nego kod većinske. Skoro 82

odsto te populacije u Crnoj

Gori je nezaposleno, od čega

12odstonemaprihode, dok60

odsto prima neki vid redovne

finansijske pomoći od centara

za socijalni rad ili iz drugih iz-

vora. Dosadašnji pokazatelji

stanjauobrazovanjusepobol-

jšavaju, ali uglavnomna nižim

nivoima obrazovanja – saopš-

tio jeBaković.

Romi i Egipćani su u većini

slučajeva izolovani od ostatka

stanovništvaiuglavnomživeu

naseljima koja su odvojena od

naselja sa neromskim sta-

novništvom, pa usljed takve

fizičke odvojenosti raste i sva-

ki vid socijalne distance i iskl-

jučivanja.

- Participacija u procesu

donošenja odluka svodi se na

neposredno glasanje prilikom

sprovođenja izbora. Romi

nemaju autentične pred-

stavnike u Skupštini, niti u sk-

u p š t i n a m a l o k a l n i h

samouprava. Taj problem je

prepoznat u dužemperiodu u

strateškim državnim doku-

mentima za poboljšanje

položaja romske i egipćanske

populacije u Crnoj Gori - ka-

zao je zaštitnik ljudskih prava

i sloboda.

On je dodao da opšti status

romskeiegipćanskezajednice

pokazuje da su preduzete

određenemjere i aktivnostina

unapređenjunjihovogpoloža-

ja, koje su rezultirale znača-

jnim, ali nedovoljnim prom-

jenama.

Zaštitnik je, u očekivanju da

strateški dokumenti i prateće

mjere donesu vidan napredak

uostvarivanju svihprava i slo-

boda romske zajednice,

čestitao Međunarodni dan

Roma, sa željom da njihovu

društvenu stvarnost makar za

trenutak zamijene radost i

pažnja koju zaslužuju.

Sl.R.

INTERVJU

Počela sedmica zdravlja, iz Cazasa poručuju da zdravstvena

zaštita treba da bude dostupna svima

Unaprijediti

zdravlje svih ljudi

Ombudsman u susret međunarodnomdanu Roma poručio da je ta

populacija i dalje isključena iz društva

Baković: Skoro82odsto

Romanezaposleno

ŠućkoBaković

ILUSTRACIJA

Crnogorska pravo-

slavnacrkvapodržala

je građanskupeticiju

„Amanet“ oukidanju

svihnelegitimnihup-

isa SPCnad crnogor-

skimmanastirima

i crkvama i njihovo

vraćanje uvlasništvo

CrneGore

Sa skupapotpisnikapeticija „Amanet“