Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

8. i 9. april 2018.

Razgovor

Guverner dr Radoje Žugić o stanju u bankarskomsektoru

Očekujemopovećano

kreditiranjeuovoj godini

PODGORICA

Očekujemo

povećanukreditnuaktiv-

nost banakauovoj godini s

obziromnaveomadobru li-

kvidnost, stabilandepozitni

potencijal i pojačanukon-

kurencijuna tržištu. Naša

očekivanjaohrabruje sma-

njenjekamatnih stopakoje

ukazujedabankevišene

prepoznajukreditni rizik

kaoveomavisokvećkao re-

lativnoumjeren, kazao jeu

intervjuuPobjedi guverner

drRadojeŽugić.

On je naglasio da je eksterna

revizorska kuća KPMG izra-

zila „izuzetno pozitivno mi-

šljenjena finansijske izvješta-

je Centralne banke u prošloj

godini“.

POBJEDA:

Kakve trendove

u tekućoj godini očekujete u

bankarskom sektoru po

svim ključnim parametri-

ma?

ŽUGIĆ:

Crnogorski bankar-

ski sektor je stabilan, likvidan

i dobro kapitalizovan. Koefi-

cijent solventnosti je na kraju

2017.iznosio16,37odsto,štoje

znatno iznad regulatornog

minimuma. Bankarski sistem

je na kraju2017. godine ostva-

riodobit u iznosuod35,1mili-

on eura.

Ukupna aktiva na nivou ban-

karskogsistemabilježi rastod

10,34odstoiiznosi4,2milijar-

denakraju2017. godine.Uku-

pni depoziti iznose 3,3 mili-

jarde eura i takođe bilježe

značajan rast od 13,64 odsto.

Rast depozitnog potencijala

odražava povjerenje u ban-

karski sistem.

Ukupni neto krediti i potraži-

vanja od banaka i klijenata

iznosili su 2,6 milijardi, što je

za 13,24 odsto više u odnosu

na prethodnu godinu. Nekva-

litetni krediti i potraživanja

(NPL) iznose 197 miliona eu-

ra i bilježe značajno smanje-

nje u prethodnom periodu.

Naime, na kraju 2017. godine

NPL iznosi 7,29 odsto uku-

pnih kredita i potraživanja,

što je za 3 procentna poena

manje u odnosu na kraj 2016.

godine.

Iako NPL u

jednogo-

dišnjem periodu bilježi pad

od blizu 21 odsto, prostora za

njegovosmanjenjeidaljeima,

i na tome CBCG intenzivno

radi kroz aktivan supervizor-

ski proces. Banke na kvartal-

noj osnovi izvještavaju Cen-

tralnu banku o rezultatima

upravljanjaoperativnimcilje-

vima za nekvalitetne kredite,

u skladu sa svojim operativ-

nim strategijama koje CBCG

kontinuirano nadgleda. Novi

Zakonoizmjenamaidopuna-

ma Zakona o dobrovoljnom

finansijskom restrukturira-

nju omogućava dinamičnije

smanjivanje nekvalitetne ak-

tive sa novim elementima

podsticaja za banke i klijente,

i njegovo važenje je produže-

no za još jednu godinu.

S obziromna veoma dobru li-

kvidnost, stabilan depozitni

potencijal i pojačanu konku-

rencijunatržištu,zaočekivati

je povećanje kreditne aktiv-

nosti banaka u ovoj godini.

Poboljšanje kvaliteta kredit-

nogportfolija kroz smanjenje

nekvalitetnih kredita, kao i

trend smanjenja kamatnih

stopa, doprinose tome da na-

šaočekivanjaiduupravcupo-

većanja kreditne aktivnosti.

POBJEDA:

Kakvo kretanje

kamata na kredite i na šted-

nju očekujete u tekućoj go-

dini?

ŽUGIĆ:

Kamatnestopebana-

kaimajukonstantanopadaju-

ći trend već par godina. Pro-

sječna ponderisana efektivna

kamatna stopa na ukupne

kreditenanivousistemaude-

cembru 2017. godine iznosi

6,81 odsto, dok je na kraju

2016. iznosila 7,45 odsto, od-

nosno na kraju 2015. godine

8,53 odsto.

Slično, opadajući trend bilje-

že i pasivne kamatne stope.

Naime, prosječna ponderisa-

na pasivna kamatna stopa na

ukupne depozite iznosila je

0,69 odsto na kraju 2017, dok

je na kraju 2016. iznosila 0,93

odsto, odnosno 1,22 odsto na

kraju2015. godine.

Ulazak novih banaka na trži-

šteuprethodnomperiodudo-

veo je do povećanja konku-

rencijeisamimtimdjelimično

jeste doprinio smanjenju ka-

matnih stopa. Rast depozita i

likvidnost bankarskog sekto-

rakoja jenavišenegozadovo-

ljavajućem nivou, doprinijeli

su tome da banke imaju veći

iznos raspoloživih sredstava.

Smanjenje kamatnih stopa

ukazujena todabankevišene

prepoznaju kreditni rizik kao

veomavisokvećkaorelativno

umjeren, što ohrabruje naša

očekivanja u pogledu rasta

kreditne aktivnosti.

POBJEDA:

Kako je eksterni

nezavisni revizor ocijenio

poslovanje i rad Centralne

banke u prošloj godini? Ka-

kavposlovni rezultatočeku-

jeteu tekućoj godini?

ŽUGIĆ:

Finansijsko poslova-

njeCBCGza2017. je, uprvom

redu, karakterisao visok nivo

racionalizacije troškova. Nai-

me, ostvareni rashodi CBCG

uprošlojgodininižisuodpla-

niranih i uporednih veličina.

Kvalitet i efektivnost finansij-

skogupravljanjapotvrđena je

i ocjenomnezavisnog ekster-

nog revizora, renomirane re-

vizorske kuće KPMG. Ova

revizorska kuća je izrazila

„izuzetnopozitivnomišljenje

na finansijske izvještaje

CBCG“, ističući da „finansij-

ski iskazi pružaju istinit i fer

prikaz finansijskog stanja

banke na 31. decembar 2017,

poslovni rezultat i tokove go-

tovine za godinu koja se zavr-

šavanatajdanuskladusame-

đunarodnim standardima

finansijskog izvještavanja“.

Zahvaljujući stalnoj posveće-

nostimjeramainterneekono-

mije i sveobuhvatnom anali-

ziranju faktora koji utiču na

ostvarivanje prihoda i izvrša-

vanje rashoda, CBCG je, na

kraju 2017. godine, iskazala

visokpozitivannetorezultat i

povećanje ukupne bilansne

sume i ukupnog kapitala.

Sprovodeći odredbe Zakona

o Centralnoj banci, postignu-

ta dobit za raspodjelu će, u

iznosuod50odsto,bitiraspo-

ređenaudržavnibudžet.Pre-

ostalih50odstoćeseusmjeri-

ti u jačanjeosnovnogkapitala

CBCG, kao jednog od prepo-

znatih preduslova jačanja fi-

nansijske nezavisnosti cen-

t r a l n i h b a n a k a i

zadovoljavanja kriterijuma

Evropske komisije po pitanju

ukupne nezavisnosti central-

nih banaka u Evropskom si-

stemucentralnihbanaka(ES-

CB).

Posebnosudobri rezultatios-

tvareni u oblasti upravljanja

međunarodnim rezervama

(finansijske i bankarske ope-

racije), gdje se, i pored izrazi-

to nepovoljnih i negativnih

kamatnih stopa, odnosno do-

datno pogoršanih uslova in-

vestiranja na finansijskim tr-

žištima tokom 2017. godine,

ostvaruju veći prihodi u od-

nosu na ranije godine. U

ovom važnom segmentu po-

slovanja ostvarene su visoke

uštede, kroz preduzimanje

aktivnosti u cilju kompenzo-

vanjadijela troškovapoosno-

vu negativne kamatne stope

kojuCBCGplaćaplasiranjem

sredstava na međunarodnim

tržištima novca i kapitala.

POBJEDA:

Novim zakon-

skim rješenjima CBCG će

dobiti dodatne ingerencije -

da li to podrazumijeva i po-

većanje broja radnika u na-

rednomperiodu?

ŽUGIĆ:

Novim zakonskim

rješenjima predviđeno je da-

lje jačanje supervizorske

funkcije CBCG, te širenje

nadležnosti ove institucije na

segmente poslova finansij-

skog lizinga, faktoringa i ot-

kupa potraživanja.

Iako su nadležnosti CBCG

značajno proširene, naš plan

je da, u prvoj fazi, koristimo

sve raspoložive interne re-

surse. Vodićemo računa o ra-

cionalizaciji, ali i obezbjeđi-

vanju uslova za nesmetano

izvršavanje funkcija banke.

MiraPOPOVIĆ MILOVIĆ

POBJEDA:

Očekujete li u teku-

ćoj godini pregrupisavanja u

bankarskomsektoru ili dola-

zak novihbanaka i kojih?

ŽUGIĆ:

Bankarski sistem

je značajno unaprijeđen

u prethodnomperiodu.

Postoje predlozi određe-

nih inansijskih institucija

za njegovo eventualno konsolidovanje, a

istovremeno i brojni zahtjevi za ulazak na

naše tržište.

Prema takvimpredlozima, Centralna banka

se odnosi konzervativno i racionalno, vodeći

prvenstveno računa o ostvarivanju njene

osnovne funkcije, koja se odnosi na očuvanje

i podsticanje stabilnosti inansijskog sistema

Crne Gore.

Racionalnipremanovimzahtjevima

POBJEDA:

Kakvi su efekti

racionalizacije i da li će u

tekućoj godini biti nastav-

ljenovaj proces?

ŽUGIĆ:

CBCG je tokom 2017.

bila izuzetno posvećena raci-

onalizaciji troškova. Uložili

smo dodatne napore kako

bi ostvarili uštede na uku-

pnimposlovnim rashodima,

a posebno na pozicijama

administrativnih i operativnih

troškova.

Uštede na poziciji administra-

tivnih troškova tokom 2017.

ostvarene su zahvaljujući

kontinuiranom sprovođenju

mjera racionalizacije troško-

va kancelarijskogmaterijala,

energije, komunalnih i nema-

terijalnih usluga, naknada

drugim izičkim licima... Ope-

rativni troškovi poslovanja

su, takođe, bili manji od pla-

niranih za 20 odsto, zahvalju-

jući uštedama ostvarenimna

svimpozicijama - održavanju

osnovnih sredstava i opreme,

telekomunikacionih usluga,

naknada po ugovorima o

poslovnoj saradnji...

Značajna racionalizacija

ostvarena je i kod troškova

informacionog sistema,

pri čemu nije dovedena u

pitanje, već je unaprijeđena

podrška ovog segmenta

poslovanja funkcijama Cen-

tralne banke. Investiciona

potrošnja u dijelu informaci-

onih tehnologija - nabavke

računarske opreme, softvera

i licenci je smanjena za 40

odsto, pa su time postignute

značajne uštede u odnosu na

plan i prethodni period.

UštedeuIT40odsto

POBJEDA:

Mediji su

ponovo aktuelizovali

pričuoodlasku Sosijete

ženerala iz CrneGore, da

li CBCG ima takvu infor-

maciju i u slučajuda se to

desi - kakva bi bila sudbi-

na radnika?

ŽUGIĆ:

Centralna banka

nije upoznata sa informa-

cijomda je menadžment

Sosijete ženerale grupe

u sklopu svoje poslovne

strategije razmatrao i

donio aktuelnu odluku o

prodaji svoje banke u Crnoj

Gori. Svakako, u odnosu

na ponovljene nezvanične

najave iz drugihmedija

omogućempovlačenju

banke iz Crne Gore, kao i

obaveze da usljed nezva-

ničnih informacija u ovom

trenutku poštujemo i

spriječimo narušavanje

prava svih aktuelnih strana,

mišljenja samda nije legiti-

mno davati dalje komenta-

re na ovo pitanje.

CBCGnema

informaciju

da Sosijete

ženeral

odlazi

KPMG izrazila „izuzetno pozitivno

mišljenje na nansijske izvještaje

Centralne banke“. Posebno dobri

rezultati u oblasti upravljanja

međunarodnim rezervama ( nansijske

i bankarske operacije), gdje se, i pored

izrazito nepovoljnih i

negativnih

kamatnih stopa,

odnosno dodatno

pogoršanih uslova

investiranja na

nansijskim

tržištima tokom

2017. ostvaruju veći

prihodi u odnosu

na ranije

godine

RadojeŽugić