Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 56 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

8. i 9. april 2018.

Aktuelnosti

CETINJE

Štampanje gla-

sačkih listića zapredsjed-

ničke izbore, koji ćebiti

održani 15. aprila, počelo je

jučeujutrouŠtampariji

,,Obod“naCetinju.

Kako je saopšteno, biće

odštampano 532.599 listića i, u

skladu sa zakonom, tri odsto

rezervnih,odnosnonjih15.978.

Štampanje je počelo u prisust-

vu predsjednika i članova

Državne izborne komisije, na-

konšto jepredsjednikkomisije

Budimir Šaranovićpotvrdioda

su ispunjeni svi zakonski

uslovi.

Državna izborna komisija je

konstatovala da su ispunjeni

sviuslovizapočetakštampanja

glasačkih listića za izbore, za

izbor predsjednika Crne Gore

kojićeseodržati15.aprila2018.

Ukupan broj glasačkih i

rezervnih glasačkih listića koji

će biti odštampani je 548.577,

kazao je portparol i članDIK-a

MersudinDautović.

– Ono što je interesantno

jeste da ćemo mi štampati

532.599 glasačkih listića.

Pored toga imamo obavezu

da u skladu sa zakonom

štampamo i rezervu do tri

odsto, taj broj iznosi 15.978

glasačkih listića. Dakle, uk-

upan b r o j g l a s a č k i h i

rezervnih listića koji će se

štampati je548.577, odčega je

naćiriličnompismu511.488,a

nadvojezičnompismu37.089

glasačkih listića – istakao je

Dautović.

Procesštampanjamožepratiti

CETINJE:

Završne pripreme za predsjedničke izbore

Počeloštampanje

glasačkih listića

po jedanpredstavnikdomaćih

i međunarodnih nevladinih

organizacija i drugih međun-

arodnih organizacija, kao i

ovlašćeni predstavnici stranih

država, kojima je Državna iz-

borna komisija izdala službe-

no ovlašćenje za posmatranje

izbora.

R.P.

PODGORICA

Ponosan samna reak-

cijuVladeHrvatskeuodnosuprema

Rusiji, aponosan sami nabrojne spolj-

nopolitičkepoteze crnogorskeVlade.

Podgorica jepokazalada zna i poštuje

načelo solidarnosti, a toznači dapri-

stupanjeNATOsavezu ima svojupoli-

tičkucijenu i težinu - kažeu izjavi za

Pobjeduhrvatski analitičarDavor

Gjenero.

Komentarišući protjerivanje ruskih di-

plomata kao odgovor NATO-a i EU na

slučaj trovanja ruskog agenta u Velikoj

Britaniji, Gjenero objašnjava da članice

oba saveza nijesu bile jedinstvene ovim

povodom.

-Tačno jedauovomslučajuVelikaBrita-

nija nije napadnuta formalnomobjavom

rata, ali je to bila vrsta agresije na koju su

morale odgovoriti druge članice Alijan-

se,jerjenapadnajednučlanicunapadna

sve. Vidi se vrlo jasno gdje je Vladimir

Putinbiomanje, a gdje višeuspješan. Ni-

je slučajno što je Austrija, koja u

okviru vlade ima stranku slo-

bodnjaka mezimicu Rusije,

izostala sa popisa zemalja EU

koje su protjerale ruske diplo-

mate. Nije slu-

čajno ni da

G r č k a ,

koja ima posebne veze s Moskvom, nije

protjerala diplomate. Nije slučajno što

Slovenija, čiji ministar vanjskih poslova

ne skriva rusofiliju, takođeništanijeura-

dila. Za svaku od zemalja koja fali na

ovom popisu lako je naći objašnjenje -

tvrdi Gjenero.

OnprimjećujedajenajtvrđiodgovorRu-

sija, ako izuzmemo Veliku Britaniju, po-

slalaHrvatskoj.

- U slučaju Zagreba nijesu prognali ne-

kog trećeg sekretarauambasadi, nego su

nepoželjnom osobom proglasili šeficu

kabinetaministricevanjskihposlovaHr-

vatske, čime jeupotpunosti onemoguće-

na komunikacija ova dva ministarstva.

Ona je bila dugogodišnja otpravnica po-

slova Hrvatske u Moskvi, a njen otac je

biopočasni ruski konzul uSplitu.Tovam

govori da seMoskva nije pomirila sa ula-

skom Hrvatske u NATO. A pokušaj dr-

žavnog udara i formiranje stranke u Cr-

noj Gori od strane počasnog ruskog

konzula je dokaz da

se Putin nije pomirio

ni sa ulaskom Crne

Gore uAlijansu - za-

ključujeGjenero.

Mr.J.

PODGORICA

Predstojeći

predsjednički izbori uCrnoj

Gori odredićebudućnost cije-

log regiona, koji jeponovopo-

staopoprištevelikih sila,

uvjeren je istaknuti bosansko-

hercegovački analitičar i no-

vinar SenadPećanin.

Pećanin jeu izjavi zaAntenuM

i Televiziju Prva poručio da je

pobjeda kandidata DPS-aMila

Đukanovića garant očuvanja

stabilnosti.

Predsjednički izbori imaju ve-

liki značaj za stabilnost i Crne

Gore i regiona i kadse razaberu

svi kandidati ostaje jednos-

tavan izbor. Crna Gora ima

šansu da nastavi sigurnim

putem evroatlantskih inte-

gracija,postalaječlanNATO-a,

lider je evropskih integracija u

regionu.

Kako prenosi Antena M, pred

građanimaCrneGorejenetako

težak izborda li nastaviti put ka

integracijamakaEUilidozvoli-

ti povratak na vlast onih snaga

koje su prijetnja održavanju

mira i stabilnosti.

– Nesumnjivo da bi pobjeda

Mila Đukanovića predstavljala

kontinuitetočuvanjastabilnos-

ti i dobrosusjedskih odnosa u

regionu, u kojima je Crna Gora

zavidni lider – kazao je Peć-

anin.

Kakonavodi,pobjedaonihsna-

ga koje zagovaraju da pitanja

granicanijesuriješenananačin

kakobi toodgovaralonacional-

ističkim inspiracijama pojed-

inihliderauregionu,predstavl-

jala bi ozbiljnuprijetnju.

– Mislim da je strategija pro-

ruske opozicije bila vrlo smišl-

jena. Isticanje kandidatkinje iz

SDP-a Draginje Vuksanović

kao kandidata koji bi trebaloda

odvuče dio glasova DPS-a, na

neki način predstavlja pokušaj

ulaska u drugi krug u kojem bi

uticaj sa strane mogao pred-

stavljati jezičak na vagi. U tom

smislu,mislimdaopredjeljenje

manjinskih naroda kao i svih

koji žele dobro Crnoj Gori i re-

gionu ne bi smjelo biti drugači-

jeodonogkojegarantujestabil-

nost i mir kako u Crnoj Gori

tako i regionu – kazao je Peć-

anin, upozorivši da je uti-

caj Rusije i Turske ozbiljan iza-

zov očuvanju stabilnosti u

regionu.

Sl.R.

CrnaGora i Hrvatska

solidarne, Slovenija i

Grčkabez reakcije

Hrvatski analitičar Davor Gjenero smatra da je šteta što

EU i NATOnijesu bili ujedinjeni u odnosu premaMoskvi

Moskva se nije

pomirila sa ulaskom

Hrvatske uNATO, a

pokušaj državnog

udara i formiranje

stranke u Crnoj Gori

od strane počasnog

ruskog konzula je

dokaz da se Putin nije

pomirio ni sa ulaskom

Crne Gore uAlijansu –

ističe Gjenero

Bosansko-hercegovački novinar Senad Pećanin

o predsjedničkim izborima

PobjedaĐukanovića

jedinagarancija

očuvanja stabilnosti

CrnaGora ima šansuda

nastavi sigurnimputem

evroatlantskih integraci-

ja, postala je članNATO-

a, lider je evropskih

integracija u regionu

Predstavnici DIK-aodobrili štampanje listića