Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

POBJEDA:

Predstoje izbori

za predsjednika CrneGore,

u vremenu kada je u Evropi

i na ZapadnomBalkanu

mnogo turbulentnih deša-

vanja i izazova.

VUKČEVIĆ:

Kao građanin

Crne Gore sam zaintere-

sovan za aktuelni izbor

predsjednika Crne Gore.

Među kandidatima su ljudi sa

veoma različitimdržavnim

iskustvom i političkim talen-

tom. Iza njih stoje i nejednake

partijske i društvene mreže.

Ono što dodatno usložnjava

političku situaciju je trenutno

stanje u regionu. To zahtije-

va veliko političko iskustvo

od onoga ko će biti naredni

predsjednik Crne Gore.

Imajući sve to u vidu, za

mene nije toliko neizvjesno

ko je novi predsjednik Crne

Gore, kolikome brine šta

će se dešavati u regionu u

narednomperiodu.

Politika

8. i 9. april 2018.

umjetnosti

Novi

predsjednik

morabiti

svjestan

regionalnih

izazova

Crnogorska

akademijanauka

i umjetnosti

događaju iz pravne kulture u

Crnoj Gori i jednom od naj-

značajnijih pravnika i neka-

dašnjem ministru pravde u

KnjaževiniCrnojGori -Valta-

zaruBogišićuinjegovomveli-

kom Zakoniku. Smatrali smo

da je ovaj događaj ono što je

najznačajnije za kulturuCrne

Gore uovoj godini.

Toneznačida1878.i1918.neće

bitiobilježene.Tegodine,uko-

jima je Crna Gora dobila ime i

međunarodno priznanje i iz-

gubila ime i međunarodno

pravni status, su veoma važne

zanašupolitičku istoriju i naše

kolektivnopamćenje.

Balkanska društva, nažalost,

voledapopravljajusvojuproš-

lost. Ali svako društvo koje to-

me teži, po pravilu, gubi vrije-

me za planiranje budućnosti.

Vjerujem da je dužnost Aka-

demije da o ovim pitanjima

razgovara razborito, argu-

mentovano i sa uvažavanjem

drugog i drugačijeg stava.

POBJEDA:

Jedanaest godi-

na nakon obnove nezavisno-

sti, država Crna Gora i njeni

građani i daljesuukonfuznoj

potrazi za vlastitim identite-

tom.Mislite li i Vi tako?

VUKČEVIĆ:

Identitet je jedna

od ključnih riječi našega vre-

mena. Pitanje identiteta, kao

lično i kao kolektivno, uvijek

nastaje u sjenci ugroženosti.

Svako od nas nosi u sebi više

identiteta i pitanje je kojemod

njih će dati dominantnuulogu.

Vjerujem da je za Crnu Goru

danas veomavažnoda insistira

na identitetu svoje države, to

jest građanskom identitetu.

Naravno, to ne isključuje broj-

ne druge identitete koje građa-

ni nose u sebi, kao što su etnič-

ki, nacionalni, vjerski identitet

ili neki drugi.

Ali, smatramda je veoma važ-

no da za dominantan identitet

uzimamo onaj koji proističe iz

države Crne Gore. Time se dr-

žava zasniva kao zajednička

kuća njenih građana i time se

učvršćujenjihovpolitičkikon-

senzus.

Pred velikim naglašavanjem

problema identiteta ostao je u

sjenci problem kontinuiteta.

Ako identitetom ističemo svo-

ju osobenost, koja nas razliku-

je od drugih, kontinuitet nam

ukazuje na naše trajanje kroz

vrijeme. On nam pokazuje da

je to trajanje imalomnogo lica,

što će reći različite identitete.

Zato nije dovoljno insistirati

samo na sopstvenoj osobeno-

sti, već i na postojanosti koja

nas je sačuvala kroz vrijeme.

POBJEDA:

Sa ovim je pove-

zano i pitanje izbora strateš-

kog puta Crne Gore. Kojim

putem ići sa raskrsnice na

kojoj smo?

VUKČEVIĆ:

Poziv intelektu-

alca je da razumije vrijeme u

kojemživi i dapomognedrugi-

ma u tom razumijevanju. Ako

pogledamo našu istoriju po-

sljednjihnekolikovjekova, ona

je bila u znaku nečeg štometa-

foričnomožemo da nazovemo

„traganje za sjevero-istočnim

prolazom“. To je bio, uslovno

rečeno, kopneni put traganja

za opstankom i identitetom,

nošenetnosomivođenvjerom.

Kao posljedica te paradigme

velika i značajna oblast da-

našnje Crne Gore, a to jeMe-

diteran, je bila istorijski i kul-

turološki gotovo potisnuta iz

kolektivnog pamćenja. A ta

oblast jeod izuzetnogznačaja,

prije svega, za kulturnu istori-

juCrneGore.

Zato mislim da današnja ori-

jentacija Crne Gore treba da

bude „traganje za jugo-zapad-

nimprolazom“. To je orijenta-

cija ka Evropi i njenimpolitič-

kimikulturnimvrijednostima.

Rečeno ne treba shvatiti kao

popravljanje prošlosti, već kao

osmišljavanjebudućnosti,koja

je već počela. U tom smislu, u

onom što su nam zavještali i

ostavili Crnojevići, može se

naći mnogo od onog što je ak-

tuelno i danas.

DraškoĐURANOVIĆ

Kandidat Demokratske partije socijalista na konvenciji u Baru poručio

da nije prirodno udruživanje ideološki suprotnih partija

Đukanović:

Ja

samzapromjene

kojevodedobru

BAR

Naš najvažniji cilj je

ubrzani ekonomski i demo-

kratski razvoj pomjeri sva-

kog čovjeka. Uzpolitičku sta-

bilnost, potrebno jeda

učvrstimoosjećaj pravne i in-

stitucionalnebezbjednosti

svakog čovjeka - kazao je

predsjednički kandidatDe-

mokratskepartije socijalista

CrneGoreMiloĐukanović

na sinoćnjoj konvenciji „Milo

Đukanović –za stabilnost i

napredakCrneGore“u

sportskoj dvorani „Topolica“

uBaru.

Istakao je da jemnogourađeno

na tomplanu.

-Nema demokratije bez razvi-

jenih institucija, nema Evrop-

ske unije bez institucija i, naj-

važnije, nema dugovječnosti

crnogorske države bez jakih

institucija, istorija nas opomi-

nje na to. Zato savremena Crna

Gora treba moćne i razvijene

institucije-kazaojeĐukanović.

PROTIVKRIMINALA

Đukanović je podsjetio da pro-

blemi sa kojima se suočavamo

PODGORICA

Predsjednički kandidat

Demokratske partije socijalista Milo

Đukanović poručio je tokom jučerašnje

posjete Ulcinju da Crna Gora ulazi u

novu fazu turističkog razvoja i da će on,

praćen drugimdjelatnostima, prije svega

proizvodnjomhrane, obezbijediti i noviju

i puniju zaposlenost, obezbijediti dobar

ekonomski rast i društveni razvoj naše

zemlje sa novim kvalitetom života za

građane.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori

dinamično raste broj turističkih posje-

ta i broj dana turističke sezone, što

pojačava potrebu za stalnim razvojem

novih kapaciteta koji moraju odgovo-

riti sve većim zahtjevima turista.

Đukanović je juče obišao gradilište

kompanije „Karizma“ na lokacijama

nekadašnjih hotela „Belvi“ i „Olimpik“.

U razgovoru sa menadžmentom

kompanije, kako je saopšteno iz DPS-a,

izrazio je zadovoljstvo dinamikom rea-

lizacije ove investicije, kao i činjenicom

da će ovi objekti već krajemnarednog

mjeseca primiti prve goste.

– Jedna renomirana kompanija kao što je

„Karizma“ u svomdobromposlovnom i

bliskomposlovnomodnosu, sa moćnim

turoperaterom kakav je „TUI“, su pokaza-

li interes ne samo za ovaj dio „Ulcinjske

rivijere“, nego čini mi se da tu postoje i

neka interesovanja koja bi mogla voditi i

daljoj saradnji. Naravno, uvijek je najvaž-

niji prvi korak i zatomi je drago da sam

vidio kako se uspješno i e ikasno realizuje

ovaj prvi korak – kazao je Đukanović.

Prethodnih godina, kako je istakao, vri-

jedno je rađeno da se očuva stabilnost u

Crnoj Gori, unaprijedi poslovni ambijent i

njime zainteresuje renomirane inostrane

investitore, da se izgradi infrastruktura

koja je u nadležnosti države.

– Vjerujemda smo svim tim koracima

doprinosili ovomprvom interesovanju.

Mislimda time doprinose i Ulcinjani i

Ulcinj, sa svojim imidžom jedne stabilne

multietničke sredine, prepoznate po

kvalitetnom turizmu i prepoznate po

radnoj snazi koja je veoma ljubazna,

veoma profesionalna u obavljanju

turističkih i ugostiteljskih djelatnosti,

tako da vjerujem kao rezultat svega

toga mi danas imamo ove investito-

re. Mislimda će oni dalje ići u razvoj,

vjerujemda će za sobomoni sami

povlačiti i neke druge investitore,

neka druga interesovanja – kazao je

Đukanović.

Tokomposjete Ulcinju, Đukanović

je razgovarao sa članovima i akti-

vistima Opštinskog odbora DPS

Ulcinj.

Sl. R.

NovafazaturističkograzvojauUlcinju

danas nijesu specifičnost Crne

Gore, već da se sa istim defor-

mitetima i nuspojavamasuoča-

vaju najrazvijenije države svi-

jeta.

–Negovorimtodabihpribavio

alibi za Crnu Goru, naprotiv.

Nema važnijeg posla za državu

Crnu Goru nego da pokaže zu-

be kriminalu, onima koji ume-

đusobnimobračunimaugroža-

vaju građane – kazao je

Đukanović.

Predsjednički kandidat DPS-a

je rekao da su izbori 15. aprila

lak i istovremeno delikatan za-

datak. On je podsjetio da su od

1997. godine do danas u Crnoj

Gori već 13 puta organizovani

plebisciti u različitim forma-

ma, od parlamentarnih i pred-

sjedničkih izbora, sve do refe-

renduma, koji su suštinski

predstavljali opredjeljenje gra-

đanazaputkojimželedanjiho-

va država Crna Gora nastavi da

ide.

– Konstanta svih ovih demo-

kratskihprocedura je bila veći-

na koja je podržavala politiku

evropskog puta naše države.

Šta je logičnijenegodaoni ljudi

koji su činili tu većinu, koji su

stvarali temelje savremene Cr-

ne Gore, koji i danas baštine te

vrijednostidobijupodršku.De-

likatnosttogizborajeutomeda

izaberemopredsjednikakojiće

da čuva, njeguje i unapređuje

crnogorsko društvo – kazao je

Đukanović i naglasio da mora-

monastavitiputemstabilnosti i

napretka našeCrneGore.

Podsjećajući na sve rezultate

postignute tokomprotekledvi-

je i po decenije, Đukanović je

kazao da nas na tom putu, na-

končlanstvauNATO,čekainaš

drugi cilj - članstvouEU.

– Odgovornim upravljanjem

smo postigli sve važne rezulta-

tekoji namdanasomogućavaju

da zapet godinaostvarimoam-

biciozne ciljeve ka EU – rekao

jeĐukanović.

Naglašavajući da je krajnji cilj

ukupne državne politike koju

dominantnokreiraDPS,evrop-

ski kvalitet života svakog gra-

đanina, Đukanović je kazao da

je potrebnopametno iskoristiti

izdašne prirodne resurse koji-

maobilujepodručjeBara, Bud-

ve i Ulcinja, posebno u oblasti

proizvodnje hrane, ali i u ener-

getici.

KARIKATURAPOLITIKE

Govoreći osvojimprotivkandi-

datima na predstojećimpred-

sjedničkim izborima i o poli-

tičkoj konkurenciji partije na

čijem je čelu, Đukanović je

kazao ,,da naspram državno

odgovorne politike Demo-

kratske partije socijalista stoji

konkurencija, nešto što senaj-

tačnijemože nazvati – karika-

tura politike“.

– Nije prirodno udruživanje

ideološki suprotnih partija,

posebno ako je to udruživanje

zasnovano na mržnji jer sve

što je zasnovano na mržnji ne

možebiti dobro. Imamoneko-

likokandidata i izanjihprepo-

znajemo vječite političke gu-

bitnikeMandića, Medojevića,

Kneževićaiostale.Pozivajuna

promjene, na promjene pošto

– poto, na promjene silom na

sramotu, a nijesu spremni da

kažukudanas tepromjenevo-

de. Ako te promjene znače sa-

mosmijenitiDPS iMilaĐuka-

novića, evo, neka me pobijede

i promijene, stojim im na crti.

Ali tuće se završiti i njihov san

opromjenama.Ijasamzapro-

mjene, ali one koje će voditi

dobru, za što više mladih i

obrazovanih ljudi koji će biti

sposobnidaodgovore izazovi-

masavremeneCrneGore–za-

ključio je on, podsjećajući da

je DPS toliko dugo na vlasti

upravo zahvaljujući sposob-

nosti da se prilagođava pro-

mjenama i izazovima savre-

menihpolitičkih tokova.

Mr. J.

- Pozivaju na

promjene, na

promjene pošto –

poto, na promjene

silomna sramotu, a

nijesu spremni da

kažu kuda nas te

promjene vode. Ako

te promjene znače

samo smijeniti DPS i

Mila Đukanovića, evo,

nekame pobijede

i promijene, stojim

imna crti. I ja sam

za promjene, ali one

koje će voditi dobru -

rekao je Đukanović

SakonvencijeuBaru

Đukanović

obilazi

hotelska

gradilišta