Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 56 Next Page
Page Background

2

Politika

8. i 9. april 2018.

Pobjeda

PODGORICA

Predsjednik

Crnogorskeakademijenauka i

umjetnostiprofesordrDragan

Vukčević smatra da je za da-

našnju Crnu Goru i njene gra-

đane od izuzetnog značaja da

insistirana identitetukoji pro-

ističe iz države, građanskom

identitetu, što ne isključuje

brojne druge identitete koje

građani nose u sebi.

–Vjerujemda je zaCrnuGoru

danasveomavažnodainsistira

na identitetu svoje države, to

jest građanskom identitetu.

Naravno, to ne isključuje broj-

nedrugeidentitetekojegrađa-

ni nose u sebi, kao što su etnič-

ki, nacionalni, vjerski identitet

ili neki drugi. Ali, smatram da

je veoma važno da za domi-

nantan identitet uzimamo

onaj koji proističe iz države

Crne Gore. Time se država za-

sniva kao zajednička kuća nje-

nihgrađanaitimeseučvršćuje

njihov politički konsenzus –

kaže dr Vukčević u razgovoru

zaPobjedu.

POBJEDA:

U periodu prije

nego što ste izabrani za pred-

sjednikaCANU, bilo jemnogo

prigovora zbog dugotrajnog

ćutanja Akademije povodom

bitnih pitanja i prelomnih do-

gađajazabudućnostCrneGo-

re, od početka devedesetih i

ratova na Balkanu, NATO in-

tervencije,doizjašnjavanjana

crnogorskom referendumu…

KakoVigledatenatovrijemei

uloguCANU?

VUKČEVIĆ:

Najlakše je o

prethodnicima i prethodnom

periodu govoriti kritički. Ali,

to ne bi bilo ni tačno, ni pošte-

no.Akademijiseranijemnogo

prigovaralo, ponekad s razlo-

gom, a još češće bez razloga.

Treba imati naumudaCANU

nije politička institucija i da

nije njena uloga da zauzima

stavove povodom mnogih

dnevnopolitičkih događaja.

Njeniskupovikojisubiliorga-

nizovani, a mnogi sa značaj-

nimmeđunarodnim referen-

cama, u tom periodu su bili

medijski prećutkivani. Tako

da se mogla steći slika da se u

Akademiji ništa i ne dešava.

U odnosu na to što je bilo, že-

limsamoda istaknemda jeda-

našnjidanmnogoboljeupotri-

jebitizaplaniranjesjutrašnjeg,

nego za popravljanje jučeraš-

njeg.Mnogovišemebrineono

što treba da uradimo, nego ka-

koda ispravljamoprošlo.

POBJEDA:

Mnogo je bilo

prigovora i na neke projekte

CANU, naročitopovodomiz-

danja prve knjige Rječnika

crnogorskognarodnog i knji-

ževnog jezika, koji je sadržao

niz odrednica uvredljivih, ni-

podaštavajućihzanarodeko-

ji žive u Crnoj Gori. Rječnik

ste povukli iz prodaje, da li se

nešto dalje radi na tom pro-

jektu?

VUKČEVIĆ:

Ni o jednoj knjizi

CANU se nije toliko pisalo kao

o ovom Rječniku. Mnogo više

sa stanovišta osporavanja nego

u njegovu odbranu. Došlo je i

dotogadaSkupštinaCrneGore

u prethodnom sazivu donese

posebnu Rezoluciju o Rječni-

ku. Stav novog Predsjedništva

Akademije je javnosti poznat.

Ne želeći da ponovo otvaram

raspravu, želim da istaknem

dvije činjenice: prvo, Rječnik

jepotrebancrnogorskojkultu-

ri i crnogorskoj državi; drugo,

u toku dosadašnje njegove

izrade prikupljena je velika

lingvistička građa koja je od

koristikadasedoneseodlukao

tome kako dalje nastaviti ovaj

projekat.

Novoosnovani Leksikografski

centar u Akademiji je preuzeo

poslove daljeg rada na svim

Predvelikim

naglašavanjemprob-

lema identiteta ostao

je u sjenci problem

kontinuiteta. Ako

identitetom ističemo

svojuosobenost,

koja nas razlikuje od

drugih, kontinuitet

namukazuje na naše

trajanje kroz vrijeme

INTERVJU

Dr Dragan Vukčević, predsjednik Crnogorske akademije nauka i

CrnaGora je

na raskrsnici

leksikografskim izdanjima.

NjegovSavjet ćedonijeti odlu-

kuiobudućemradunaRječni-

ku. Za sada su drugi projekti

dobili prioritet.

POBJEDA:

U posljednje vri-

jemeAkademijajepokrenula

zanimljiveinicijative,raspra-

ve i tribine. Da li je to najava

angažovanijeulogeCANU?

VUKČEVIĆ:

Kada sam preu-

zeo mandat predsjednika,

obećao samda ću se truditi da

Akademijasvevišebudecrno-

gorska i da bude ono što aka-

demiju čini Akademijom. Na-

ravno, to je lakše reći nego

učiniti. Kao dio ostvarenja re-

čenog je i nekoliko inicijativa

koje smo već započeli.

Prvo, to je nastojanje da para-

digma kulture bude u središtu

našihaktivnosti. Toznači veću

posvećenost događajima iz

kulturne istorije Crne Gore.

Tačnije, to je pomijeranje fo-

kusa sa politike na kulturu, sa

rata na knjigu, sa događaja na

proces. Prošlu 2017. posvetili

smo 170. godišnjici odobjavlji-

vanja „Gorskog vijenca“, a ova

godina je u znaku 130 godina

od donošenja Opšteg imovin-

skog zakonika za Knjaževinu

CrnuGoru.

Drugo, Akademija je otvorila

svojetribinezavelikibrojstva-

ralaca iz Crne Gore i van nje,

koji su afirmisane ličnosti u

djelatnostima kojima se bave.

Na timtribinama supokrenuti

brojni problemi odvažnosti za

CrnuGoru.Samoutokuprošle

godinesmoorganizovali60ta-

kvih tribina.

I treće, projekti koje organizu-

jemo, okrugli stolovi koje odr-

žavamo i knjige koje štampa-

mo su u funkciji objašnjenja i

razumijevanjaznačajnihaspe-

kata savremeneCrneGore.

Mislim da jedan od pokazate-

ljatakveorijentacijeAkademi-

je je i velika zainteresovanost

kandidata iz nauke i umjetno-

sti zaprijemučlanstvoCANU.

POBJEDA:

Najavili ste veliki

projekat izrade nekoliko lek-

sikona…

VUKČEVIĆ:

Utokuprošlego-

dine konstituisali smo Leksi-

kografski centar i izabrali nje-

gov Savjet. U toku ove godine

počela je realizacija tri važna

leksikona. To su: Leksikon di-

plomatije Crne Gore, Botanič-

ki leksikon i Leksikon likovnih

umjetnika Crne Gore. Do sada

ove kapitalne publikacije cr-

nogorska kultura nije imala.

Na njihovoj izradi će biti oku-

pljeno više desetina saradnika

izCrneGore i vannje.

Većsepripremajuelaboratiza

nove leksikone, kao što su

Leksikon književnika Crne

Gore,Leksikonprava ipravni-

kaCrneGore, Etnološki leksi-

konCrneGore itd.

Značaj ovih projekata nije sa-

mo u tome što ćemo dobiti

knjigekojedosadanismo ima-

li, već je i njihova izrada svoje-

vrsna leksikografska škola.

POBJEDA:

Ova godina je ju-

bilarna u odnosuna više zna-

čajnihdatuma iznašeprošlo-

sti. Čemu stedali prioritet?

VUKČEVIĆ:

U2018. godini se

obilježava više značajnih jubi-

leja iz naše istorije. Među nji-

ma sustogodišnjica 1918. godi-

ne i 140 godina od Berlinskog

kongresa. U ovoj godini je i ju-

bilej koji sam pomenuo -130

godina od donošenja Opšteg

imovinskog zakonika.

Akademija se, u skladu sa svo-

jom orijentacijom ka afirma-

ciji crnogorske kulture, opre-

dijelila da ova godina bude

posvećena najznačajnijem

Mislimda današnja orijentacija

Crne Gore treba da bude „traganje

za jugo-zapadnimprolazom“. To

je orijentacija ka Evropi i njenim

političkim i kulturnimvrijednostima

Vujanović:

Radiosam

ukorist svih

građana

PODGORICA

Predsjed-

nik Crne Gore Filip Vuja-

nović zahvalio se svima

koji su tokomnjegovog

mandata pružili podršku

onome što je radio, nagla-

sivši da je ,,uvjeren da se

prepoznalo da se to radilo

u korist svih građana Crne

Gore“.

Na pitanje novinara čime

će se baviti nakon isteka

mandata i ostaje li u poli-

tici, nije imao precizan

odgovor.

– Pa, vidjećemo. O tom,

potom. Neka prvomandat

istekne, pa ćemo nakon

toga da sve vidimo. Ja

zahvaljujem svima koji su

u ovommommandatu

pružili podršku ovome što

sam radio, a uvjeren sam

da se prepoznalo da se to

radilo u korist svih građa-

na Crne Gore – kazao je

Vujanović nakon svečane

sjednice Skupštine opštine

Ulcinj, kojoj je prisustvovao

povodomdana tog grada.

Odlazeći predsjednik Crne

Gore je građanima i gra-

đankama Ulcinja, odborni-

cima, predsjedniku Skupšti-

ne opštine i predsjedniku

opštine, kako prenosi por-

tal RTCG, čestitao praznik i

iskazao poštovanje za ono

što je učinjeno. Iskazao je

i uvjerenje da će, kako je

kazao, sjajni projekti koji su

promovisani ostvariti svoju

svrhu i valorizovati velike

vrijednosti turizma Ulcinja.

Vujanović je poručio da ga

raduje što će jedan svjetski

brend kao što je ,,Karisma“

već od ove godine promo-

visati ono što je bogata

turistička ponuda Ulcinja.

– Imao sam sjajan sasta-

nak sa predsjednikom,

predsjednikom Skupštine

opštine i njegovim timom.

Vidimda se veoma pažljivo

priprema ova turistička

sezona i očekujemda će

bogatstvo Ulcinja dobiti

svoju vrijednost za sve gra-

đane Ulcinja. Raduje me da

je ovo praznik koji najav-

ljuje jednu novu vrijednost

Ulcinja i u to ime želim svim

građanima i građankama

Ulcinja da ponovim čestit-

ku praznika i da zaželim

bolji kvalitet života na

ovomprostoru - kazao je

Vujanović.

Sl. R.

Crnogorski

predsjednik se nakon

sjednice SOUlcinj

zahvalio na podršci