Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 56 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

8. i 9. april 2018.

Autoput Bar - Boljare

Bemax

probio 8,6

kilometara

tunela na

autoputu

Domaća građevinska operativa ostvaruje impozantne rezultate

na najvećem infrastrukturnomprojektu u istoriji Crne Gore

Završili

45odsto

ugovorenih

radovanatrasi

PODGORICA

Napriori-

tetnoj dionici Smokovac –

Uvač –Mateševoautopu-

taBar –Boljarekompanija

Bemax jedo sadaprobila

8,6kilometara tunela. Be-

max jenajveći podizvođač

glavnomizvođačuradova

kineskoj kompaniji CRBC

i izvodi radovena različi-

timvrstamaobjekata au-

toputa.

Na prioritetnoj dionici Be-

max izvodi radove na četiri

tunela, sedammostova, dva

nadvožnjaka, trasi, potpor-

nim zidovima od armirane

zemlje kao i na različitim

konstrukcijama na samoj

trasi. Na samoj trasi Bemax

ima postavljene tri fabrike

betona i to na lokaciji Gor-

njeMrke, Pelevbrijeg iDuš-

ke.

TUNELI

Kompanija izvodi radovena

skoro 11 kilometara tunela

računajući obje cijevi.

Na tunelu Suka, koji je prvi

na prioritetnoj dionici na

potezu autoputa iz pravca

Podgorice prema Kolašinu,

Bemax je do sada probio hi-

ljadumetara. Ukupna duži-

na obje cijevi ovog tunela je

1.290 metara, a u Bemaxu

očekuju da početkommaja

završe proboj ovog tunela.

Na tunelu Vežešnik, koji je

drugi na prioritetnoj dioni-

ci, Bemax je do sada probio

3.563metra. Dužina obje ci-

jeviovogtunela je4.845me-

tara. Betonski radovi na se-

kundarnoj oblozi na ovom

tunelu su već otpočeli.

Bemax je u decembru proš-

le godine završio proboj tu-

nela Mrke, čija je dužina

obje cijevi 1.583 metra. Pro-

boj ovog tunela počeo je u

decembru 2016. godine. Iz

tog tunela će se izlaziti na

mostMoračicu.Trenutno se

u ovom tunelu izvode rado-

vi na sekundarnoj oblozi.

Bemax radi i pola tunela

Vjeternik, koji je uz most

Moračicunajvećiobjekatna

autoputu. Od 2.923 metra

tunela Vjeternik, koji kom-

panijaBemax radi sa sjever-

ne strane, do sada jeukupno

probijeno 2.394metra. Ovaj

tunel je sedmi na prioritet-

nojdionici, aukupnadužina

lijeve cijevi ovog tunela je

3.016 metara, a desne 2.830

metra. Betonski i armirački

radovinasekundarnojoblo-

zi ovog tunela su otpočeli

prošle godine.

Bemaxposjeduje pet setova

opreme potrebnih za buše-

nje tunela, odnosnoza svaki

tunel ima posebnu ekipu,

dok se Vežešnik, zbog duži-

ne, probija sa obje strane.

Betonski radovi na sekun-

darnoj oblozi u tunelima su

Stepen izvršenosti radova namostovima

koje gradi Bemax je 40 odsto, a početkom

maja očekuju proboj tunela Suka

U sklopu radova koje Bemax izvodi spada i 3,8 kilometara

otvorene trase, kao i razne konstrukcije duž te trase kao

što su podvožnjaci, propusti kao i potporni zidovi. Bemax

takođe izvodi veći dio potpornih zidova od armirane zemlje

na ovoj dionici. Za izgradnju ovih zidova su potrebna dva

segmenta, koja se kao prefabrikovani elementi ugrađuju,

a u pitanju su betonski blokovi i geomreže. Do sada je na

autoputu Bemax završio 45 odsto od ugovorenih radova

na trasi.

uveliko otpočeli. Što se tiče

tih radova na betoniranju,

Bemax posjeduje 13 tunel-

skihoplata.