Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 7. april 2018.

Hronika

PODGORICA

–ĐokoMale-

sija (32) pravosnažno jeosu-

đennaukupnodevet i pogo-

dina zatvora zbogpokušaja

silovanjaPodgoričankeS.M.

(25) i razbojništva. Apelacio-

ni sudpotvrdio jeprvoste-

penupresudu sutkinjeVišeg

sudaVesneMoštrokol koju

je izrekla 21. septembra

prošle godine.

Prema navodima presude,

Malesija je za pokušaj silova-

nja dobio pet godina zatvora i

istotolikozarazbojništvo.Od

-

lukom vijeća jedinstvenom

kaznom osuđen je na devet i

po godina robije.

Malesija je uhapšen 10. de-

cembra pretprošle godine na-

kon kraće policijske potrage

nakonšto jeunaseljuMomiši-

ći, u blizini Vezirovog mosta,

prvo pretukao, pa pokušao da

siluje djevojku kojoj je nanio

teške tjelesne povrede.

U trenutku napada, naišla je

žena koja je otrgla djevojku iz

rukuMalesije i spriječila ga u

naumu.Malesija je odmah za-

tim pobjegao, ali ga je policija

brzopronašla i uhapsila.

S.M.jeprilikompokušajasilo-

vanja zadobila teške tjelesne

povrede, više preloma po tije-

lu i potresmozga.

Radeći na ovom slučaju, poli-

cija je došla do saznanja da je

isti osumnjičeni tri noći ranije

pretukao D. Lj. (76) na želje-

zničkoj stanici uPodgorici.

Naime, u noćnim satima Ma-

lesija je nasrnuo na čovjeka

koji je prelazio šine. Kako je

krenuodamuukradejaknu,D.

Lj. je odgurnuo napadača.

Malesija je počeo da ga udara.

Pretučenom Podgoričaninu

kojeg jeostaviobezsvijestipo-

redšinaskinuojejaknu,nakon

čega je pobjegao.

Malesija ima podeblji policij-

skidosijeupravozbognapada,

razbojništava i pljački.

U žižu javnosti dospio je na-

kon što je sa četvrtog sprata

pokušao da ukrade eloksiranu

bravariju, u čemu ga je sprije-

čio radnik obezbjeđenja koji

ga je gađaometalnomšipkom,

pa je ovaj paona zemlju.

On je nakon toga nekoliko go-

dina ležao u zatvoru zbog tri

teške krađe i pokušaja razboj-

ništva.

A.G.

KOTOR

–LjekarkaHitnepo-

moćiuBudvi JanaBovan(32)

naći ćese8.majanaoptuže-

ničkoj klupi kotorskogOsnov-

nogsudazbogoptužbi zane-

savjesno liječenjepokojnog

SavaKovačevića.

Predmet je dodijeljen sutkinji

SanjiČakanović.

Prema navodima optužnice ko-

ju zastupa tužilac Žarko Pajko-

vić, Bovan je kao dežurni ljekar

9.septembra2014.godineuHit-

nojmedicinskojpomoćiuBudvi

prema Savu Kovačeviću primi-

jenila nepodoban način liječe-

nja, propisujući mu terapiju za

alkoholisano stanje i previdjela

da je stanje u kojem je doveden

pacijent mogao biti i rezultata

moždanogudara.

- Nakon primljene terapije Ko-

vačevićjeotpuštenizHitneme-

dicinskepomoćiuBudviinijesu

preduzete sve potrebne radnje

udijeludijagnostikeusljedkojih

propusta je nastupilo pogorša-

njestanjaKovačevića,kojijene-

dugo zatim preminuo - navodi

seuoptužnici.

SavaKovačevića je nakon otpu-

sta iz Hitne pomoći brat Milo-

rad Kovačević umjesto u kući

držao u gepeku pikapa sedam

sati.

Optužena Bovan je na ročištu

prilikom ocjenjivanja dokaza

protiv nje kazala da se ne osjeća

krivom i da je Sava Kovačevića

opservirala sat i po ili dva što

ukazuje da je imala namjeru da

pomogne tomčovjeku.

-Nejasno jekako jeobducentdr

Dragana Čukićmogla da utvrdi

da nijsam uradila neurološki

pregled Sava Kovačevića prili-

komprijema i prilikomotpusta

izHitnepomoći.Svjesnasamda

protokol nije bio detaljan ali da

nemorada znači da ako svenije

detaljno napisano da pregleda

nije bilo – kazala je ljekarka Bo-

van.

Prema nalazu koji je potpisala

vještak dr Dragana Čukić, lje-

karka Bovan je propustila da

uradi orjentaciono neurološki

pregled Kovačevića i da ga po-

novo pregleda nakon primljene

terapije.

Branilac Bovan, advokat Ratko

Pantović smatra da u postupa-

nju Jane Bovan prema sada po-

kojnomSavu Kovačevića nema

elemenata bića krivičnog djela

kojejojsestavljanateret,aštoće

kakojenaveo,nadaseidokazati.

-Nadamseda ćemoupostupku

dokazati damoja branjenica ni-

je učinila krivično djelo koje joj

je stavljeno na teret. Najčudnije

ještonijeutvrđenokadjenasta-

la hemoragija, amoja branjeni-

ca optužena za nesavjesno lije-

čenje. Upostupku ću predložiti

rekonstrukciju događaja – ka-

zao je za Pobjedu advokat Pan-

tović.

B.R.

PODGORICA

–Državljani-

nuKosovaValtonuDuraju

(21) i Sabihi Ličini (41) pro-

dužen jepritvor zbog sum-

njeda su 12. januarapokuša-

li daubijuSabihinog

supruga,MalikaLičinu (41)

unaselju IlinouBaru.

Sud nije prihvatio žalbu od-

brane za ukidanje pritvora.

Sabiha Ličina i Duraj među-

sobno su se optuživali pred

barskiminspektorima.

Nekoliko činjenica navelo je

istražitelje da posumnjaju u

priču Sabihe Ličine, koja je

nakon ranjavanja njenog su-

pruga ispričala da je bila u ku-

patilukada se zločindogodio.

Ipak, detalj da jevrataostavila

otključana naveo je inspekto-

redaposumnjajuunjen iskaz.

Ispostavilo se da su bili u pra-

vu. Otkrili su da su Ličina i

Duraj bili bliski prijatelji.

Istražitelji su pronašli pištolj

u kući Duraja koji je poslat na

vještačenje. Premasumnjama

policije, ona je otvorila vrata

Duraju.

Napadač je imao kapuljaču,

ušao jeuLičininukućuiunje-

ga ispalio više hitaca.

Ličina je u pucnjavi zadobio

višeprostrijelinihrana, alimu

život nije biouopasnosti.

Napadač je ispalio pet hitaca

odkojih su tri pogodilaLičinu

– jedan u obraz, drugi u lijevi

lakat, a treći u desnu šaku. Sa-

biha Ličina je u vrijeme napa-

da na njenog supruga bila u

kupatilu.

A.G.

BERANE

–Osnovni suduBerana-

mapotvrdio jeoptužnicuprotiv S. S

iz toggrada zbogkrivičnogdjela

teškakrađa.

Prema navodima optužnice, S. S. je 17.

septembra2017.godine,oko11sati,uUli-

ci „29. novembar“, ispred prodavnice

„Jabuka“, uBeranama, počiniokrađu.

- Osumnjičeni je sa leđa prišao E. R. i

istrgao joj kožni novčanik u kojem su

bili mobilni telefon, 100 eura, bankov-

na kartica i lična karta – navodi se u

optužnici.

C.H.

Sud nije prihvatio žalbu odbrane osumnjičenih za pokušaj ubistva

Duraj i LičinaostajuuZIKS-u

Zavodza izvršenje

krivičnihsankcija

Osnovni suduKotoru

ĐokoMalesija

Zakazano suđenje optuženoj za nesavjesno liječenje Sava Kovačevića

LjekarkaHitnepomoći

predsudom8.maja

Apelacioni sud potvrdio presudu optuženomza pokušaj

silovanja i razbojništvo

Malesiji devet i po

godinazatvora

kovića i Jovanovića

uzatvorskoj

adva telefona

Sauviđaja ispred

lokala „Forum“

tvrde da je blizak „škaljar-

skom“ klanu.

50.000EURA

Marku Jovanoviću je, kako

istražitelji sumnjaju, za likvi-

daciju plaćeno oko 50.000 eu-

ra i prema tvrdnjama izvora

bliskih istrazi, novac je stigao

upravo od „škaljaraca“. Uloga

Brnović bila je da iznajmi stan

u kojem su se osumnjičeni sa-

stajaliipripremaliubistvo,dok

subraćaVukadinović iznajmi-

li „citroen“ koji je Jovanovića

dovezao i odvezao sa mjesta

zločina. Šaković i Jovanović

ubijenisuusubotuokopodne-

va.Ubicajesasilikonskomma-

skomikačketomušetaoulokal

„Forum“ gdje su sjedjele žrtve

za susjednim stolovima i upe-

rio pištolj u Šakovića. Metak

koji je bio namijenjen Šakovi-

ću, pogodio je Jovanovića koji

jena terasi lokala sjedio sadje-

vojkom. Šaković je tada istr-

čao, ali ga je ubica sustigao i

pucaomuu leđauportunupo-

slovnog centra ,,Ražnatović“.

Osimosumnjičenihzaovedvi-

je likvidacije, istražitelji sva-

kodnevno rade na prikuplja-

njudokazazaubistvoDražena

Čađenovića (35) iz Podgorice

koji se dogodio 29. marta. Ubi-

jen jekadasunepoznateosobe

aktiviraleeksplozivpostavljen

ispod njegovog automobila

dokjebiougaražinaRimskom

trgu. Dva dana između ove

dvije likvidacije istražitelje

upućuju na povezanost zloči-

na, ali za sada niko nije uhap-

šen.

M.Ž.

Sudiće imsezbogkrađe

telefona i novčanika

Optužni akt protiv Beranca