Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 7. april 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Kodpritvo-

renikaDragaĆetkovića, koji

se tereti da jenabaviooružje

kojimsuubijeniMiloš Šako-

vić (32) i slučajna žrtvaRadi-

vojeJovanović (41) pronađe-

na sudva telefonakoja će

biti vještačena, kakobi se

utvrdilo sakimjekomunici-

rao– saznajePobjeda.

ULOGE

Istražitelji očekuju da će na

osnovu listinga utvrditi ulogu

Ćetkovićaieventualnodoćido

nekihnovihdokaza.

Ćetković se nalazi u sobi sa

VladimiromUlamom,optuže-

nim za ubistvo Petrovčanina

Nemanje Medina i Aleksan-

drom Kekovićem, koji je ne-

pravosnažno osuđen zbog

bombaškog napada.

Prema dosadošnjoj istrazi,

utvrđeno je da je u likvidaciji

ŠakovićaiJovanovićaučestvo-

valo sedamosoba.

Za sada istraga je pokrenuta

protiv Draga Ćetkovića, Kri-

stine Brnović, Predra-

ga i Janka Vukadinovića i

Marka Jovanovića, za kojim

je raspisana nacionalna po-

tjernica.

Analizom dokaza i iskaza

osumnjičenih policija i tuži-

laštvo očekuju da će doći do

imena nalogodavca, kao i oso-

bezakojusevjerujedajeanga-

žovala ekipu za likvidaciju na-

očigled brojnih građana u

samomcentruPodgorice.

Istražiteljisuuvjerenidaćeto-

kom istrage prikupiti dokaze

protiv nalogodavca, za kojeg

PODGORICA

- Kod Dra-

goljuba Batinića (39) pro-

nađeno je skoro pola kilo-

gramamarihuane.Njegasu

kontrolisali službenici sek-

tora kriminalističke polici-

je Odsjeka za borbu protiv

droge.

C.H.

BIJELOPOLJE

– Bjelopoljski Viši sud potvrdio je optužnicu

protiv R. M. (22) i maloljetnog D. M. zbog krivičnog djela neovla-

šćena proizvodnja držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Prema navodima optužnice, R. M. i D. M. su putujući vozom iz

Podgorice prema Prijepolju 4. marta krijumčarili marihunu.

C. H.

BIJELOPOLJE

–BerancuJo-

vanuŠćekićuodređenjepri-

tvorzbogsumnjeda jeuuto-

rakvečepokušaodaubije

sugrađaninaNikoluJočića.

Odlukujedoniosudijaza istra-

gubjelopoljskogVišegsuda.

Sve se dogodilo oko 20 sati u lo-

kalu „Golden gejt“, koji se nalazi

uglavnoj gradskoj ulici.

Šćekić je Jočića pogodio u noge

savišehitaca.

Nesuglasice između njih dvojice

datirajuodranije.

Brzomakcijompolicije Šćekić je

uhapšen, dok je Jočić zbrinut u

beranskojOpštoj bolnici.

C.H.

Pokrenuta istraga protiv petočlane grupe za ubistvo Š

KodĆetković

sobi pronađe

Saslušan osumnjičeni za ranjavanje Nikole Jočića

Šćekićuodređen

pritvor od30dana

Potvrđena optužnica protiv dvije osobe

Mladići se terete

zbog švercadroge

Zaplijenjeno

skoropola

kilograma

marihuane

ILUSTRACIJA

Viši suduBijelomPolju

PODGORICA

–Zdravstve-

no sanitarna inspekcija

utvrdila jeda su lutkeLjepo-

tica i zvijer i Barbi opasnepo

zdravlje jer sadržepovećan

nivohemijske supstance fta-

lat zbog čega su ihpovukli sa

tržišta.

- LutkaLjepotica i zvijer čiji je

bar kod 698250402301 item

no 825a-2 predstavlja ozbiljan

rizik po zdravlje potrošača, a

igračkajeprodavanananašem

tržištu. Ima povećan sadržaj

bis (2-ethylhexyl) ftalatauod-

nosu na propisanu vrijednost.

Ovaj ftalat može štetiti zdrav-

lju djece i uzrokovati ošteće-

nja reproduktivnog sistema -

p i š e u obav j e š t en j u za

potrošače.

INSPEKTORI

Uvoznik i distributer sporne

igračke „Zoutajcun“pozvao je

sve koji su kupili igračku da je

vrate i biće imvraćennovac.

Kako je navedeno, iz istog ra-

zloga sporna je i lutka Barbi

čiji je bar kod 6921444091000

itemno 881c.

Tržišni i zravstveno sanitarni

inspektori svakodnevno pri

redovnim kontrolama prona-

laze lutke koje sadrže ftalate.

Prošle sedmice zabranili su

prodaju lutke proizvedene u

Kini podnazivom„lianyi“ čija

je šifra 124413. Ona takođe sa-

drži nedozvoljenu količinu

opasne hemikalije. Nedavno

su povučene i lutke ,,diversiti

fešn“, kao i ,,bjuti stajl“ zbog

hemijskog rizika po zdravlje

jer, kako je utvrđeno, sadrže

čak 123, odnosno 127 puta više

ove štetne materije od dozvo-

ljenog standarda.

Iz Instituta za javno zdravlje

upozorili su da igračke za dje-

cu, naročito one koje imaju ta-

kozvanumekanuplastiku, ko-

ju djeca najčešće kidaju

zubima i grickaju mogu više-

struko povećatimogućnost da

dođe do izlaganja mališana

ftalatima ukoliko ih igračke

sadrže.

RIZICI

KakosuzaPobjeduranijeoba-

snili iz te zdravstvene ustano-

ve, ftalati se dovode u vezu i sa

bolestima reproduktivnih or-

gana kod žena i muškaraca,

štetnim efektima na spermu,

plodnost, ranim pubertetom

kod djevojčica, astmom, efek-

tima štitne žlijezde...

Rekli su i da se pojedini ftalati

upotrebljavaju u industriji ka-

kobi plastika postala fleksibil-

nija i otpornijana lomljenje, te

da se često zbog takvih osobi-

na i nazivajuplastifikatorima.

- Koriste se u stotinama proi-

zvoda, kao što su vinilski po-

dovi, lijepkovi, deterdženti,

ulja za podmazivanje, auto-

mobilska plastika, plastična

odjeća (kišni mantili) i proi-

zvodi za ličnu njegu (sapuni,

šamponi, sprejevi za kosu, la-

kovi za nokte i slično), folije,

plastična ambalaža, plastični

namještaj, plastične zavjese,

igračkenanaduvavanje, igrač-

ke za djecu–naveli su iz Insti-

tuta za javno zdravlje.

DirektoricaUdruženja „Rodi-

telji“ KristinaMihailović tada

jeapelovalada jeneophpodno

pojačati kontrole i da inspek-

toritrebavišepažnjedaobrate

na proizvođače.

Proizvođači, kako je rekla, ka-

da naručuju igračke znaju da

pojedine imaju problematič-

nukoličinu ftalataodnosnoda

su štetne.

- Prosto se odlučuju ili ne od-

lučuju da ih kupe, odnosno da

ih ne uvoze ili ne prodaju.

Upravo u toj činjenici je jedan

segment u okviru kojeg treba

djelovati. Ti koji se odluče da

takveproizvodeprodaju treba

da budu adekvatno sankcioni-

sani jer se jedino na taj način

može podstaći da takvih igra-

čaka bude štomanjena tržištu

–kazala jeMihailović.

K.J.

PODGORICA

-Kandidat

CrneGore za članstvouKo-

mitetuzaprava čovjeka

(CCPR) bićekoordinator

programa za ljudskaprava

unevladinoj organizaciji

(NVO)Građanska alijansa

MilanRadović, saopšteno

izMinistarstvavanjskih

poslova.

IzMinistarstvasunavelida je

ta odlukadonijetau skladu sa

pozivom za prijavljivanje

kandidata za članstvo u

CCPR-u, objavljenomna saj-

tuMinistarstva vanjskih po-

slova 12. februara.

- Pored Radovića, prijavu je

podnio dekan Pravnog fakul-

teta Univerziteta Mediteran

MilošVukčević–pišeusaop-

štenju.

U procesu odlučivanja, uče-

stvovali suministarstva prav-

de, rada i socijalnog staranja,

za ljudska i manjinska prava i

vanjskih poslova, a konsulta-

cije su obavljene sa predstav-

nicima nevladinog sektora,

univerziteta i institucije za-

štitnika ljudskih prava i slo-

boda.

- Prilikomdonošenja odluke,

vodilo se računa o kriteri-

jumima Ujedinjenih nacija

propisanim za navedeni Ko-

mitet - dodaje se u saopšte-

nju.

Izbori za Komitet za prava

čovjeka će biti održani na 36.

sastanku strana ugovornica

Međunarodnog pakta o gra-

đanskimi političkimpravima

14. juna uNjujorku.

R.D.

Zdravstveno sanitarni inspektori povukli sa tržišta igračke za djecu

Opetpronađene lutke

zatrovane ftalatima

Tržišni i zdravstveno

sanitarni inspektori

svakodnevno

pri redovnim

kontrolama

pronalaze lutke

koje sadrže alate

Radović

kandidat

začlanstvo

uCCPR-u

MilanRadović

Uprava za inspekcijskeposlove