Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 7. april 2018.

Društvo

PODGORICA

–Uzatvor-

skimustanovama 31. de-

cembraprošle godinebilo

je 1.119zatvorenika–u

IstražnomzatvoruuPod-

gorici 279zatvorenika, u

Zatvoruzakratkekazne

119, uKazneno-poprav-

nomdomu639zatvoreni-

ka, dok ih jeuZatvoruu

BijelomPoljubilo82.

U izvještaju o radu i stanju u

upravnim oblastima iz nad-

ležnosti Ministarstva pravde

za2017. godinunavodi seda je

1. januara prošle godine u za-

tvorima bilo 1.123 zatvoreni-

ka, odnosno u Istražnom za-

tvoruuPodgorici283,Zatvoru

za kratke kazne 106, uKazne-

nopopravnomdomu633, dok

je u Zatvoru u Bijelom Polju

tada bio 101 zatvorenik.

Prema podacima Zavoda za

izvršenje krivičnih sankcija,

od2.157osobakojesulanibile

na izdržavanju kazne pri-

mljeno je 954 povratnika, od-

nosno 44 odsto od ukupnog

broja.

-Najčešćakrivičnadjelaipre-

kršaji suprotiv imovine–576,

protivživotaitijela–221,pro-

tiv zdravlja ljudi – 264, protiv

javnog reda i mira – 304, pro-

tiv bezbjednosti javnog sao-

braćaja –87 –precizirano jeu

izvještaju.

Tokomprošle godine, kako se

navodi, kaznu zatvoru zbog

najtežih krivičnih djela izdr-

žavalo je 210osoba.

-Za teškoubistvo-49, ubistvo

- 57, teško ubistvo u pokušaju

- 29, ubistvo namah jedan za-

tvorenik, dok je za ubistvo u

pokušajukaznu izdržavalo74

zatvorenika – navedeno je u

izvještaju.

Mjere bezbjednosti koje su

izvršene u ZIKS-u su, prema

izvještaju, obavezno liječenje

narkomana (52) i obavezno

liječenje alkoholičara (11).

- U Specijalnu pshijatrijsku

bolnicu u Kotoru radi izvrše-

nja mjera bezbjednosti oba-

vezno liječenje narkomana i

obavezno liječenje alkoholi-

čara upućeno je ukupno 15

zatvorenika–preciziranojeu

izvještaju.

Mjesečno je lani radno anga-

žovano bilo 319 zatvorenika,

koji su radili u stolarskoj, bra-

varskoj, električarskoj, auto-

mehaničarskoj, frizerskoj i u

elektro radionici, zatim na

farmama, na spoljnjemi unu-

trašnjem održavanju objeka-

ta,ukotlarnici,kuhinji,maga-

cinu, kantini. Zatvorenici su

obavljali i poslove redara.

- Naknada za rad je iznosila

30 odsto od minimalne neto

zarade, tako da je po tom

osnovutokom2017.isplaćeno

184.575 eura – istaknuto je u

izvještaju.

ZIKS jeuprošloj godini, kako

jenaglašenouizvještaju, zna-

čajno unaprijedio zdravstve-

nu zaštitu zatvorenika ulaga-

njem u prostor, opremu i

kadar.

- Od oktobra su angažovani i

ljekari specijaliste opšte hi-

rurgije, urologije, fizikalne

medicine, kako bi se pružila

specijalistička usluga. U za-

tvoruuBijelomPoljuangažo-

vani su i specijalista urgentne

medicine i konsultativni psi-

hijatar – istaknuto je u izvje-

štaju.

J. B.

PODGORICA

–Prošle godi-

ne jednokratnunaknaduza

novorođenodijetedonavr-

šene jedne godine životabe-

bedobilo je6.914korisnika,

odnosno roditelja, usvojila-

ca, staratelja ili hranitelja, a

najviše ih je zabilježenou

Podgorici 2.198, dokuPet-

njici nijebilonijednog.

Centri za socijalni rad po pri-

javama korisnika isplaćuju

ovu naknadu koja iznosi

110,43eura, azakorisnikepra-

va na materijalno obezbjeđe-

nje je nešto veća 132.52 eura.

UizvještajuMinistarstvarada

i socijalnog staranja o radu za

prošlu godinu detaljno je po

gradovimaprikazanbroj kori-

snika ove naknade tokomsvih

mjeseci prošle godine, ameđu

njima se izdvajaPetnjica, jer u

toj opštini nije evidentiran ni-

jedan korisnik ovog primanja.

Malo je, takođe, korisnika za-

bilježeno u Šavniku, svega 12.

Slično stanje je i u Plužinama

gdje je tokom 2017. godine po

osnovu rođenja bebe naknada

isplaćena za 17 korisnika. Ne-

što ih je više bilo na Žabljaku,

25, a navedeno je da u ovom

gradu u februaru i martu nije-

dan korisnik nije tražio da

ostvari pravona ovunaknadu.

UGusinju je bilo 33 korisnika

naknade, a u Pljevljima ih je

zabilježeno mnogo više - 197.

Na Cetinju je bilomanje kori-

snika ovog primanja - 167. U

Nikšiću ih je najviše bilo u av-

gustu - 87, a tokomcijele godi-

nepravonaovoprimanjeisko-

ristilo je njih 674. Manje je

naknada isplaćivanoupojedi-

nim gradovima na Primorju,

pa je u Ulcinju ovo primanje

tražilo214korisnika,auBudvi

ih je bilo 254.

N.Đ.

PODGORICA

–Uokviru

priprema za turističku sezo-

nuCrveni krstCrneGore

organizujeobuke za spasio-

cenavodi, pa ćeorganizova-

ti četiri kursaumaju i junu,

koji će seodržati uNastav-

nomcentruzaobuku spasi-

lacanavodi uDomu solidar-

nosti uSutomoru.

Kako jepreciziranousaopšte-

nju, kursevi će seorganizovati

od 1. do 7. maja, od 19. do 25.

maja, od2. do8. juna i od15. do

21. juna.

- Da bi kandidatmogao da po-

hađa obuku, na početnom te-

stiranju treba da ispuni odre-

đene norme - ronjenje na dah

– 20metara i više, plivanje na

50metara za 50 sekundi i pli-

vanje na 300 metara za šest

minuta i 20sekundi.Kandidat

moradaimanajmanje18godi-

na, kao i da posjeduje potvrdu

o psihofizičkoj i zdravstvenoj

sposobnosti (ljekarsko uvje-

renje) - precizirano je u saop-

štenju.

Kako je navedeno, sedmod-

nevna obuka se sastoji od 100

časova nastave i to praktične,

teoretske i prve pomoći.

Programobuke usklađen je sa

evropskim i svjetskim stan-

dardima. Iz Crvenog krsta

podsjećaju da je do sada 90

spasilaca ovjerilo licence, a da

se procjenjuje da će tokomse-

zone biti potrebno angažova-

nje više od 500 spasilaca.

K. J.

PODGORICA

- Zapošlja-

vanjenakondiplomira-

njanaFakultetupolič-

kihnaukanajveći je

izazov sakojima se suo-

čavaju studenti teviso-

koškolskeustanove - re-

kao jepredsjednik

Crnogorskogudruženja

studenatapolitičkihna-

uka (MAPSS)Aleksan-

darDrekalović.

On je agenciji Mina kazao da

su, s obziromna prirodu pro-

fesijeikarakteristikecrnogor-

skog društva, politički anga-

žman pojedinca i akademska

izvrsnost, ključni preduslovi

za nalaženje posla.

-Teškojepresuditikojiodova

dva kriterijuma nosi veću te-

žinu, ali želimda vjerujemda

je to akademska izvrsnost -

rekao jeDrekalović.

On nema podatke o procentu

svršenihstudenataFPN-ako-

ji se nalaze na Zavodu za za-

pošljavanje (ZZZ), ali često

čuje da su, uz ekonomiste,

najbrojniji u evidenciji Zavo-

da.

- Pretpostavljam da je stude-

natakoji suzavršili smjerme-

đunarodni odnosi najviše,

mada nemamtačanpodatak -

rekao jeDrekalović.

Nedostatak prakse na fakul-

tetu je, kako smatra, problem

koji studentske organizacije

ne mogu u potpunosti riješiti

jer za tonemajukapaciteta.

- Potrebno je sadejstvo sa

upravom Fakulteta. Od ove

godine studenti koji upišu

FPNobavljajunekividprakse

u raznimorganizacijama pri-

vatnog sektora što je dobro -

kazao jeDrekalović.

Ukazao je i na nezaintereso-

vanost studenata za učlanje-

njeustudentskeorganizacije.

- Ako i pokažu interesovanje,

nemaju motiva da preuzmu

inicijativu i sve se na kraju

svede na par entuzijasta koji

nose najveći dio odgovorno-

sti. Sadrugestrane, primjeću-

jem da postoji određeno ne-

povjerenje prema djelovanju

studentskih organizacije čije

uzroke treba ispitati i otkloni-

ti - rekao jeDrekalović.

On je, napitanjeda li crnogor-

skodruštvoznadaprepozna i

cijeni studentski aktivizam,

odgovorio da je jako teško

ubijediti ljudeokosebedane-

što čemu se posvećuje vrije-

me, a za to ne dobija novac,

može da donese nekukorist.

- Volonterizam nije popula-

ran, rekao bih, sa razlogom.

Međutim, ako vas društvo

prepoznaje kao osobu sa vizi-

jom u koju čvrsto vjerujete,

siguran samda će znati da ci-

jenesvakuaktivnostkojupre-

duzmete u pravcu njenog

ostvarenja-poručio jeDreka-

lović.

R.D.

Spasioci seobučavajupremaevropskimstandardima

Zahtjevi za naknadu za novorođeno dijete

ILUSTRACIJA

U Podgorici bilo

2.198 korisnika,

u Petnjici nijedan

Obuke za spasioce

na vodi umaju i junu

Godišnji izvještaj Ministarstva pravde o Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija

Pokrenuto 15

disciplinskih

postupakaprotiv

19službenika

U 2017. godini pokrenuto je 15 disciplinskih

postupaka protiv 19 službenika u zatvorima.

Odtogaje12postupakaprotiv14službenikaini-

cirano zbog teže povrede službene dužnosti, a

triprotivtrislužbenikazboglakšepovredesluž-

benedužnosti.

- Okončano je osamdisciplinskih postupaka. U

četiri slučaja izrečena jedisciplinskamjeranov-

čanakazna,zbogtežepovredeslužbenedužno-

sti, dok je u dva slučaja izrečena ista ovamjera,

ali zbog lakše povrede službene dužnosti – na-

vedeno jeu izvještaju.

Samojejednomslužbenikuizrečenamjerapre-

stanka radnog odnosa zbog teže povrede služ-

bene dužnosti, dok je u jednomdisciplinskom

postupku, zbog teže povrede službene dužno-

sti, utvrđenodaslužbeniknijeodgovoran.

-Utoku jesedamdisciplinskihpostupakaprotiv

10službenika–šestzbogtežepovredeslužbene

dužnosti i jedan zbog lakše povrede službene

dužnosti – istaknuto jeu izvještaju.

Najčešća

krivična djela i

prekršaji prošle godine bili

su protiv imovine – 576, protiv

života i tijela – 221, protiv zdravlja

ljudi – 264, protiv javnog reda i

mira – 304, protiv bezbjednosti

javnog saobraćaja – 87,

precizirano je u izvještaju

Ministarstva pravde

U toku prošle godine, kako

je napisano u izvještaju,

pokrenuta su 444 disciplinska

postupka protiv zatvorenika.

Izrečene su 364 disciplinske

mjere, od kojih su najčešće

- upućivanje u samicu i uskra-

ćivanje pogodnosti, dok je 56

zatvorenika oslobođeno disci-

plinske odgovornosti.

- Najčešći disciplinski prekršaj

je posjedovanje nedozvolje-

nih stvari i predmeta (102),

narušavanje reda i mira u

zatvoru (pet), nepostupanje

po naredbi u skladu sa zako-

nom (32), učestvovanje u

tučama (57), odbijanje testira-

nja na psihoaktivne supstance

(10), pozitivni na psihoaktivne

supstance (15), uništavanje

tuđe imovine (pet), ugroža-

vanje zdravlja samopovre-

đivanjem (12), vrijeđanje i

nepristojno ponašanje prema

zaposlenima u Zavodu (13)

– precizirano je u izvještaju

Ministarstva pravde.

Pokrenuta444disciplinska

postupkaprotivzatvorenika

Predsjednik Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka Aleksandar Drekalović

Volonterizamnijepopularan

Prošlegodine

uzatvorubilo

2.157osoba