Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 7. april 2018.

Društvo

Sindikat doktoramedicine Crne Gore zatražio smjenuministra zdravlja

Izbor čelnikaLjekarske

komorebio jezakonit

PODGORICA

- Sindikat

doktoramedicineCrneGo-

re (SDMCG) zatražio je ju-

če smjenuministra zdravlja

KenanaHrapovićanakon

što jeUpravni sudpresudio

da supredsjednik i pot-

predsjednikLjekarskeko-

moreAleksandarMugoša i

Jovan Ivović izabrani u

skladu saStatutomove

strukovneorganizacije.

- Upravni sud poništio je rje-

šenje Ministarstva zdravlja

čime je stavljena tačka na

spor između Ministarstva i

Komore. Presudom je potvr-

đeno da je Ljekarska komora

godinu dana bila talac neza-

konitogrješenjaMinistarstva

–saopštili sujuče izSindikata

doktoramedicine.

Oni su podsjetili da je Komo-

ra bila spremna i na ustupak

Ministarstvu i uvođenje v.d.

stanja do ponovnih izbora u

ovomstrukovnom tijelu ali je

taj prijedlog odbijen.

- Pozivamo premijera Duška

Markovića da razriješi mini-

straKenanaHrapovića i ime-

nuje novog ministra zdravlja

– saopštio je Sindikat na svo-

joj Fejsbuk stranici.

Tužba

Upravni sud postupao je po

tužbi Aleksandra Mugoše i

predsjednika Skupštine Lje-

karske komore Nebojše Se-

kulića i poništio rješenjeMi-

nistarstva zdravlja od 14.

marta2017.kojimjekonstato-

vano da predsjednik i pot-

predsjednik Komore na sjed-

nici 31. januara te godine

KenanHrapović

AleksandarMugoša

nijesu izabrani u skladu sa

Statutomove organizacije.

Sud je, međutim, uvažio na-

vode iz obrazloženja tužbe

Mugoše i Sekulićakoji su, po-

red ostalog, naveli da u Statu-

tuKomorenepišeda sepred-

sjednik i zamjenik biraju na

prijedlog izvršnog odbora,

zbog čega je izbor bio obav-

ljen na prijedlog članova

Skupštine.

Upresudisenavodidaodluka

Ministarstva nema utemelje-

nja u propisima na koje su se

pozvali iukazujeda jeLjekar-

ska komora pravno lice „koje

vrši javna ovlašćenja prenije-

ta od strane države Zakonom

o zdravstvenoj zaštiti, za po-

slove definisane odredbom

člana 123 stav 2 Zakona“. Sud

podsjeća da su između osta-

lihposloviKomoreizdavanje,

obnavljanje i oduzimanje li-

cence za rad i privremene li-

cence, te vođenje registra li-

cenci, te da se i kontrola rada

Komore koju obavlja Mini-

starstvo odnosi isključivo na

te djelatnosti ljekarskog

udruženja. Zbog toga je, na-

vodi se, nejasno rješenje Mi-

nistarstvakojimnijepriznato

novo rukovodstvoKomore.

Presuda

- Tuženi nije utvrdiopostupa-

nje suprotno Zakonu u odno-

su na navedene poslove, već

svoju odluku dovodi u vezu sa

pravilima propisanim Statu-

tom koji se odnosi na organi-

zacijuradaKomore, nevodeći

računa da je ta organizacija

autonomno u nadležnosti

Skupštine Komore – piše u

presudi.

Dr Aleksandar Mugoša počet-

komgodineuponovljenojpro-

ceduri opet je izabran za pred-

sjednika Komore, a izbor je

polovinom januara potvrdilo i

Ministarstvo zdravlja. Nakon

toga stekli su seuslovi i daMu-

goša bude upisan u Centralni

registar privrednih subjekata.

Iz Ministarstva su tada saop-

štili da je Skupština Ljekarske

komore postupila po nalogu iz

RješenjaMinistarstva, čime je,

kakosunaglasili, potvrđenoda

su nepravilnosti na koje su

ukazivali uprethodnomizbor-

nomprocesumogle biti otklo-

njene imnogo ranije.

K.K.

Vaskršnja poslanica poglavara CPC

Mihailo: SPCkidiše

na svecrnogorsko

CETINJE

- Srpskapravo-

slavna crkva svimsilama

želi dauvučeCrnuGoru

pod svojumantiju i vrši

stalnuzloupotrebudržav-

ne tolerantnosti, upozorio

jemitropolitCrnogorske

pravoslavne crkveMihailo

uvaskršnjoj poruci.

-Najvećemhrišćanskompra-

zniku, Vaskrsenju, ne mogu

se radovati oni čije je srce

prazno, ukomenema ljubavi,

niti vjere ni nade. Koji otima-

ju tuđe, da bi u ovom zemalj-

skom svijetu mogli činiti sve

što imjevolja. Anjihovavolja

nema granica u osvajanju tu-

đeg. Umjesto da prizna svoje

grijehoveizatražioproštajza

sva nepočinstva počinjena

nadCrnomGorom,Crnogor-

cima i Crnogorskom pravo-

slavnom crkvom, kao put ka

praštanju i pomirenjuSrpska

crkva i dalje osiono kidiše na

sve crnogorske vrijednosti –

kazao jeMihailo.

Istakao je da je SPCmasovne

devastacije crnogorskih cr-

kava i manastira nazvala ob-

novomkulturnog nasljeđa.

- Namjesto obnavljanja pre-

tvorila ih je u svetosavske

vračare za širenje anticrno-

gorske histerije, praznovjer-

ja,sujevjerjaibezvjerja.Svim

silama želi da uvuče državu

CrnuGorupodsvojumantiju

i vrši stalnu zloupotrebu dr-

žavne tolerantnosti. Progoni

crnogorsko svještenstvo i

vjernike kletvom, klevetama,

insinuacijama i lažnom propa-

gandom, služeći u našim hra-

movima i skrnaveći ih, a nama

suostale livade zabogosluženje

– rekao jeMihailo.

Mitropolit je naglasio da je mi-

sija Srpske crkve u Crnoj Gori

ispunjena svetosavskomneisti-

nom: „SPC je starija od države

CrneGore koju je stvorila“.

- Zato, država Crna Gora treba

da služi srpskoj crkvi, a CPC i

Crnogorci da budu njeni robovi

u sopstvenoj državi. Taj pośed

kojim SPC odavno gospodari,

zove sepremanjenimkrivotvo-

renjima,SrpskaCrnaGora.Naj-

novija zbivanja samo potvrđuju

imperijalnu prirodu SPC. Po

nacrtu njenog novog ustava,

njenpatrijarhnosi naziv i prvo-

svještenikasrpskihipomorskih

zemalja, iakoSrbijanemamore,

baš kaoudobaNemanjića, kada

se Crna Gora u titulaciji Raške

imenovala pomorskom ze-

mljom- ocijenio jemitropolit.

Smatra da se time potvrđuje da

se SPC opredijelila za buduć-

nostkaopromašenuineuspješ-

nuprošlost.

-IakojojjeKosovoostalostalna

opsesija i iluzija, koju smatra

duhovnim centrom srpskih i

pomorskih zemalja za pokora-

vanje,njeneočisuuprtesamou

Crnu Goru, kao glavnu metu

svoje invazije. Zatokadagovori

o srpskimi pomorskimzemlja-

mamisli se prvenstveno na Cr-

nu Goru. Po titulaturi srpskog

patrijarha dokazuje se vjekov-

na osvajačka težnja svetosav-

ske SPC, kojoj je stalo domate-

rijalne ekspanzije i zauzimanja

zemalja i teritorije naroda, da

bi zatim nad njimaa, izlaskom

na more, uspostavila svoju du-

hovnu dominaciju. I da bi tako

Crnogorce pretvorila u Srbe -

kazao jeMihailo.

Mitropolit je pozvao Crnogor-

ce i Crnogorkeda se okrenu se-

bi i vlastitom samoosvješćenju

kaouslovuopstanka.

-NekavaskrsenjeHristovo,uli-

je u Vas sve ono što nas On uči.

Idući tim putem, kojim nas

Hristos vodi, uvjerićemo se da

je carstvo nebesko u nama i na

zemlji. Sa tom vjerom i uvjere-

njem nastaju duševna radost i

sreća. Poslije svakog raspeća,

dolazi Vaskrs. Bez Vaskrsa ne-

ma ni Crkve! Srećan Vam Va-

skrs dragi moji Crnogorci u ze-

mlji i dijaspori! Hristos

Vaskrese! Vaistinu Vaskrese! -

zaključio jeMihailo.

J.Đ.

Vaskršnja poslanica poglavara SPC u Crnoj Gori

Amfilohije: Grijeh je

otuđenjeodBoga

CETINJE

–Pobjedanad

smrćupredstavlja jedinu

istinskupobjedučovjekovu.

Svedrugepobjede i čovjeko-

vi uspjesi na zemlji, ako sene

završavaju tompobjedom–

ništanepredstavljaju. Samo

pobjedanad smrćudaje smi-

sao sveukupnomljudskom

životu i djelanju, čovjeko-

vomrađanju i postojanju–

kazao jeMitropolit crnogor-

sko–primorski Srpske

pravoslavne crkveuCrnoj

Gori Amfilohijeuvaskršnjoj

poslanici.

On je istakao da, kao i prošlih

vjekova, tako i danas i vavijek,

Hrišćani pjevaju pjesmu po-

bjede života nad smrću: „Hri-

stos vaskrse iz mrtvih, smrću

smrt uništi, i onima u grobovi-

ma život darova“.

- Nije ni malo slučajno što sa-

vremenapsihijatrija smatrada

jenajopasnijabolestnašegvre-

mena – bolest gubljenja smisla

života. To je bolest koja rađa

bezbroj drugih bolesti. A gu-

bljenje smisla života upravo se

rađa iz prihvatanja smrti kao

jedine konačne realnosti čo-

vjeka i svijeta. Sve filosofije i

ideologije, bez obzira kako

umne i duboke izgledale, koje

prihvataju smrt kao konačnu

realnost, u suštini predstavlja-

juobmanuilažupravotimešto

obogotvorujusmrt,prolaznost

i ništavilo. Sve su one sadržane

u onom prvom demonskom

iskušenju Hristovom na Gori

kušanja - kazao jeAmfilohije.

U vaskršnjoj poslanici on na-

vodi da svaki čovjek na zemlji

rođen stoji pred tim iskuše-

njem i da savremeni čovjek

stoji pred tim iskušenjem

možda više nego li bilo koja

generacija donašeg vremena.

- Sve sa razloga što se vraća

dohrišćanskoj ideji smisla ži-

vota koja glasi: „Hljeba i iga-

ra“, zaboravljajući vječnu isti-

nu, sadržanu u Hristovom

odgovoruna demonovo kuša-

nje: „Ne živi čovjek samo o

hljebu, no o svakoj riječi koja

izlazi izustaBožijih“.Zemalj-

ski hljeb, sve ono čime čovjek

živi i čime se hrani na zemlji,

dobija svoj pravi smisao tek

kada se pretvori u „tijelo Hri-

stovo“. Zato Isus reče i govori

svojimučenicima:„Zaista,za-

ista vamkažem: ako ne jedete

tijelo Sina Čovječijega, i ne

pijete krvi Njegove, nemate

života u sebi“. Tu tajnu pre-

tvaranja hljeba i vina u njego-

vo tijelo i krv – Gospod je ot-

krio i ustanovio jednom za

svagda na Tajnoj večeri kada

je uzeo hljeb, prelomio ga i

daosvojimučenicimarekavši:

„Uzmite, jedite, ovo je tijelo

moje“, pa onda uzeo čašu i za-

blagodarivši dao im govoreći:

„Ovo je krv moja Novoga Za-

vjetakojaseprolijevazamno-

ge“. Upravo time on otkriva

najdubljismisaoživotaisvije-

ta –poručio jeAmfilohije.

Naglasio je da ono što je stvo-

reno prolazno, time zadobija

dar vječnosti i neprolaznosti.

- To znači: tvorevina i čovjek

nijesu stvoreni za smrt, nego

zabesmrtnost, zavječni život.

Grijeh kao otuđenje od Boga,

davaoca vječne svjetlosti i ži-

vota, čini nas smrtnimi prola-

znim– rekao je on i pozdravio

vjernike, kako je kazao, po-

zdravom besmrtnosti: „Hri-

stos voskrese. Vaistinu vo-

skrese“.

J.

Đ

.

MitropolitAmfilohije

Mihailo