Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 7. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Budvanska

kompanija Inventa izgradi-

ćekondohotel sapet zvjez-

dica, sadepadansimauBud-

vi, unaseljuSeoce. Odčetiri

objektaovoghotelskog

kompleskanadva ćebiti iz-

vršena rekonstrukcija i na-

dogradnja, dokćebiti izgra-

đena još dvaobjekta.

Kompanije je dobila sagla-

snost glavnog državnog arhi-

tekteDušana Vuksanovića na

idejno rješenje objekta, koje

je uradila bjelopoljska firma

ArtBuild.Investitorjepodnio

zahtjevzadavanjesaglasnosti

5. februara ove godine. Turi-

stički komleks će se graditi u

okviru lokalne studije lokaci-

je Seoce prva faza, blok šest,

na urbanističkim parcelama

6.10, 6.11 i 6.12. Ukupna povr-

šinaovoihparecela4.433kva-

drata.

U idejnom rješenju se navodi

da su sva četiri objekta ovog

kompleksa (A,B,C i D) postav-

ljeni slobodno na urbanistič-

kimparcelama, na način da se

svim smještajnim jedinicama

obezbijedi maksimalna inso-

lacija ipogledkamoru, dasva-

ki objekat ima dovoljno slo-

bodnog prostora i zelenih

površina i da prostor između

njih bude iskorišćen kao za-

jedničkisarazličitimsadržaji-

makojiutičunakvalitetponu-

deovoghotelskogkompleksa.

Predviđeno je da čitav kom-

pleks ima 64 apartmana, sa

146 kreveta i 33 parking mje-

sta, od čega su 23 u parteru, a

deset u podzemnoj etaži u

objektu D. Označeno je i jed-

no parkingmjesto za autobu-

se. Objekat A imaće 15 apar-

tmana, objekat B će ih imati

16, objekat C će imati 11, dok

će objekat D imati 22 apar-

tmana. U hotelski kompleks

možeseućipješačkomkomu-

nikacijom sa sjevero-istočne

straneparcelekojavodiizme-

đu objekata A i B, ka platou

ispred njih gdje se nalazi ba-

zen i dio za odmor. Glavni

ulaz u hotel je ispred objekta

C, u kojem će se nalaziti re-

cepcija, restoran i spa centar.

Planirana saobraćajnica koja

se nalazi na jugoistočnoj-gra-

nici lokacije, omogućava pri-

stup vozilima i autobusima

ispred središnjeg objekta C, i

sa nje je ostvaren ulaz u pod-

zemnugaražukoja senalazi u

objektuD. Projektovano je da

se objekat A sastoji od sutere-

na, prizemlja i četiri sprata.

Netopovršinaobjektaje1.206

kvadrata, a bruto 1.402 kva-

drata. Objekat B se sastoji od

suterena, prizemlja ipet spra-

tova. Netopovršina objekta je

1.535 kvadrata, a bruto 1.799

kvadrata. Objekat C se sastoji

od suterena, prizemlja i dva

sprata. Neto površina objekta

je1.210kvadrata,abruto1.305

kvadrata. Objekat D se sastoji

od suterena, prizemlja i četiri

sprata. Neto površina objekat

je 2.000 kvadrata, a bruto

2.232.

Osnivači kompanija Inventa

suMarina Kazankina, Vadim

Sučkov, Lilija Grigorjeva i Fe-

dor Mikhajlovič. Izvršni di-

rektor firme je Jurij Kazan-

kin.

S. P.

PODGORICA

-Dobit

HTP-aPrimorjenakra-

juprošle godine iznosi-

la je 505,45hiljada eura,

dok je 2016. bio 1,89mi-

liona eurauminusu.

Poslovni prihodi HTP

Primorje na kraju de-

cembra iznosili su 2,94

miliona ibili su31,8odsto

veći nego u uporednom

periodu.Rashodisusma-

njeni 14,6 odsto na 2,84

miliona. Troškovi zara-

da, naknada i ostali lični

rashodi dostigli su 1,14

miliona,materijala 420,5

hiljada, a amortizacije i

rezervisanja 271,23 hilja-

de.Ostaliposlovnirasho-

di iznosili su653,66hilja-

da eura.

Ukupna aktiva HTP Pri-

morjanakrajudecembra

vrijedila je 32,2 miliona,

što je šest odstovišenego

u uporednom periodu.

Akumulirani gubitak do-

stigao je 5,45 miliona eu-

ra, dugoročna rezervisa-

nja i obaveze iznose 2,17

miliona, a kratkoročna

6,02 miliona eura. Odlo-

žene poreske obaveze

iznose 31,36hiljada.

Najveći vlasnici kapitala,

koji posjeduju 42,24, od-

snosno 37,74 odsto akcija

sakriveni su iza kastodi

računa.

Mina biznis

PODGORICA–NikšićkakompanijaMehanizacijaiprogra-

mati prošlu godinu je završila u plusu 41.589 eura ili deset

hiljada eura više nego 2016.

Prihod je bio 10,6, a rashod 10,2miliona eura.

M.P.M.

bivših vlasnika

štećenje

zahtjeva

ne komisije ne mogu u konač-

nom donijeti odluke dok se

eventualno pokrenuti postup-

ci požalbi - tužbi neokončaju i

odluke tih organa sa spisima

predmetanevratekomisijama

- ističuuMinistarstvu.

U PIR-u tvrde da komisije na

sjeveru sporo rade, bojkotuju

rad, loše su plaćene i da u nji-

ma rade ljudi iz radnog odno-

sa. Po ocjeni PIR-a najbolje su

radile komisije u Podgorici,

dosta je urađeno i u Nikšiću, a

najviše rješenja donijela je ko-

misija u Baru. IzMinistarstva

finansija objašnjavaju da su

radi efikasnijeg rada komisija

dodatno angažovani i stručni

saradnici.

- Regionalne komisije formi-

rane su rješenjima Ministar-

stva finansija, a radi njihovog

nesmetanog rada dodatno su

angažovani stručni saradnci,

kao i licazaobavljanjeadmini-

strativno – tehničkih poslova.

Ministarstvo finansija prati

rad komisija i nastoji da one

budu što ažurnije i efikasnije,

uzpoštovanje propisanihpro-

cedura. Lica angažovana u re-

gionalnim komisijama prima-

ju naknade koje su određene

shodno budžetskim moguć-

nostima - kažuuovomresoru.

Iz PIR-a su građanima koji im

se obraćaju poručili da imaju

njihovu punu podršku i po-

moć odpravnog tima partije.

Zakon

Podsjetili su da je Zakon o re-

stituciji na snazi već 13godina.

- Zakon nije toliko loš, koliko

su loša podzakonska akta, a

naročito je loš volonterski rad

komisija za restituciju. U

ovompostupkuseprimjenjuje

stari zakon za obračun i plaća-

nje gdje prvostepena komisija

doneserješenje,drugostepena

ga pobije i vrati i to se vrti u

krug - naveli su protekle sed-

mice iz ove partije.

Podsjetili su da je Ustavni sud

još davno donio odluku da se

mora poštovati tržišna, a ne

pravična naknada.

- Oštećeni građani koji su zaka-

snili sa zahtjevom, a imaju do-

kaze, tapije, priznanice za pla-

ćani porez i drugo mogu

tužbenim zahtjevom u sud-

skompostupku tražiti oštetu ili

povraćajoduzeteimovine.Gdje

je imovina privedena namjeni,

ili gdje je plaćena, treba vještaci

raznihstrukadadajuprocijenu,

pa ti postupci sporo teku-nave-

li su izPIR-a.

M.P.M.

Nikšićka kompanijaMehanizacija i programati

Profit 41.589eura

UBudvi gradekondo

hotel sapet zvjezdica

Kompanija Inventa dobila saglasnost glavnog državnog arhitekte

Poslovanje HTP-a

Primorje

Pola

miliona

u plusu

Render kondohotela

Mehanizacija i programat