Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 7. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Zaštitapo-

ljoprivrednih i prehrambe-

nihproizvodanabazi pori-

jeklaomogućavapovećanje

njihove tržišnevrijednosti,

veći nivo informisanosti po-

trošačaohrani kojukonzu-

miraju, kao i razvoj ruralnih

područja, ocijenjeno je, na

radionici ,,Kvalitetomdo

konkurentnosti domaćih

proizvoda“, koju jePrivred-

nakomora (PKCG), u sarad-

nji saMinistarstvompoljo-

privrede, organizovalau

okviru tehničke saradnje sa

Slovenijom.

Promocija takvih proizvoda,

kako smatrajuuPKCG, dopri-

nosi prepoznatljivosti krajeva

izkojihpotiču, pozitivnoutiče

na prihod poljoprivrednih

gazdinstava i podstiče proi-

zvođače na udruživanje i or-

ganizovaniji nastupna tržištu.

- Crna Gora ima značajan po-

tencijal zaproizvodnjuvisoko

kvalitetnih proizvoda koji do

sadanijebioadekvatnoiskori-

šćen. Potrebno je podstaći po-

ljoprivredne proizvođače da

unaprijede i standardizuju

kvalitet svojih proizvoda i na

taj način povećaju konkuren-

tnost – kazala je sekretarka

Odbora udruženja poljopri-

vredePKCGLidijaRmuš.

Ocijenila je da povećanje kva-

liteta proizvoda, povezivanje

primarneproizvodnje i prera-

de te odgovarajuća zaštita po-

rijeklamoguuznačajnojmjeri

povećati šansezaplasmanpo-

ljoprivrednih i prehrambenih

proizvoda, a naročito kroz tu-

rizam. IzPKCGpodsjećajuda

su proizvodnja i potrošnja au-

tohtonih prehrambenih proi-

zvoda u stalnom porastu. Ši-

rom svijeta prepoznat je i

tražen kvalitet švajcarskog si-

ra, francuskog vina, ruskog

kavijara, indijskog karija i

meksičkog čilija.

- Interes za povećanim profi-

tom stvorio je i mnogobrojne

surogate takvih proizvoda.

Zbog toga postoji potreba za

zaštitom originalnih proizvo-

dadabipotrošačkupovaohra-

nu garantovanog kvaliteta i

poznatog porijekla - naveli su

izPKCG.

PredstavnicaMinistarstvapo-

ljoprivrede Merisa Čekić na-

vela jedasumnogapodručjau

Crnoj Gori poznata po nekom

odproizvoda koji imaju jedin-

stvenu recepturu i svaki od

njih je, kako kaže, potvrda po-

stojanja tradicije, iskustva i

običaja.

- Neki od tih proizvoda se već

smatraju crnogorskimgastro-

nomskim specijalitetima. Sa

prilagođavanjem proizvoda i

proizvodnje današnjim uslo-

vima i potrošaču, takavpoten-

cijal može se bolje iskoristi u

svrhu obogaćivanja tržišne i

turističke ponude, odnosno

podsticanja razvoja ruralnih

područja – rekla jeČekić.

Predavači na radionici bili su i

predstavnici Ministarstva po-

ljoprivrede Slovenije Vlasta

Grašek i LucijanCencič.

S. P.

PODGORICA

- Još 3.084za-

htjeva za restituciju, odno-

snovraćanje ili obeštećenje

oduzete imoivine čeka rje-

šenje i njihovavrijednost se

nemožeprocijeniti dookon-

čanjaprocesa. Odukupno

1.565konačnihrješenja, čija

jevrijednost 224miliona eu-

ra, unovcu jedo sada ispla-

ćeno34miliona, auobvezni-

cama 100miliona eura - rekli

suPobjedi izMinistarstva fi-

nansijakomentarišući ocje-

nuPartijepenzionera, inva-

lida i restitucije (PIR) da

Zakono restituciji nije zado-

voljiozahtjevevećineošte-

ćenihgradjana.

IzMinistarstva su, pozivajući

se na podatke Fonda za obe-

štećenje, saopštilidasuodstu-

panja na snagu zakona o resti-

tuciji, tačnije od 31. marta

2004. u zakonskom roku i na-

kon njegovog isteka, komisije

primileukupno 10.847zahtje-

va bivših vlasnika za povraćaj,

odnosno obeštećenje oduzete

imovine. Nadležne komisije

su zaključno sa 2017. riješile

7.763 predmeta ili 71,57 odsto -

kazali su izMinistarstva.

KOMISIJE

Podsjetili su da su do stupanja

na snagu izmjenama zakona

10. avgusta 2007, odnosno do

formiranja regionalnih komi-

sijauPodgorici,BaruiBijelom

Polju, opštinske komisije rije-

šile 1.615 zahtjeva.

Iz PIR-a su saopštili da im se

veliki broj građana obraća za

pomoć, kako bi im se vratila

nezakonito oduzeta imovina.

Pojačani su zahtjevi iz sjever-

nihopština, gdjegrađani traže

da imse vrati šuma, a posebno

saprimorja.Usaopštenjukoje

je potpisao Momo Joksimo-

vić, predsjednikPIR-a, navodi

sedasušumevraćene visokim

funkcionerima i njihovoj rod-

bini, dok brojni gradjani čeka-

jupravdu.

Iz Ministarstva finansija su

kazali da postupci dugo traju

zato što prvostepene komisije

nemogu donijeti konačne od-

luke i podsjetili da svi imaju

pravo žalbe.

ŽALBA

- Pravo na žalbu je zakonom

garantovano svim strankama

u postupku koje smatraju da

suodlukamakojesedonosena

osnovu činjenica i utvrđenih

dokaza, povrijeđena njihova

prava ili na zakonu zasnovani

interesi. U tom smislu se

strankemogužalitinarješenja

regionalnih komisija, a tuž-

bommogu pokretati sporove

pred Upravnim sudom protiv

odluka koje u žalbenom po-

stupkudonosi vladinakomisi-

ja za žalbe u postupku za po-

vraćaj imovinskog prava i

obeštećenje - objasnili su iz

Ministarstva.

U PIR-u smatraju da su pod-

zakonskaaktalošaidauspora-

vaju proces, da se sve vrti u

krug donošenjem, pa pobija-

njem rješenja i vraćanjem na

ponovni postupak.

Iz Ministarstva kažu da se

proceduramora poštovati.

- Postupci traju jer prvostepe-

PODGORICA

-CMC, kom-

panijakoja je95odstouvla-

sništvukompanijeČelebić i

TomaČelebićaprošlugodi-

nu je završilauplusu59.474

eura, što jeoko34hiljade eu-

ra lošijenegogodinuranije.

Kompanijasebavimaloproda-

jom naftnih derivata i investi-

ranjem u gradnju stambeno

poslovnihobjekata.

Prihod kompanije bio je 12,3

miliona,arashpod12,05milio-

na. Prihod kompanije, a i res-

hod u prošloj godini bio je pet

miliona eura veći nego godinu

ranije. Kompanija Čelebić je

vlasnik 65,5 odsto firme, a To-

mo Čelebić, koji je istovreme-

no i vlasnikkompanijeČelebić

je vlasnik 29,08 odsto.

M.P.M.

PODORICA

-Centralnabanka jeuprvomkvartalueviden-

tirala95komada falsifikovanihnovčanica.

- Od navedenog broja falsifikovanih novčanica, najveće učešće

imaju apoeni od 50 eura i 20 eura - kazali su agenciji Mina-bi-

znis izCBCG.

Uperioduodjanuaradokrajamartafalsifikovanihnovčanicaod

50 eura bilo je 41, a od20 eura 26 komada.

CBCG je u prvih devet mjeseci prošle godine obradila 528 ko-

madafalsifikovanihnovčanica,ukupnevrijednosti41,54hiljada

eura, anajviše falsifikata bilo jeu apoenima od20, 50 i 100eura.

Kontrolu falsifikatamoguće je obaviti ukoliko se novčanica po-

gleda ka svijetlu, tako da svjetlost prolazi kroz nju, kao i pomje-

ranjem.

Minabiznis

PODGORICA

- Poslovnice

Montenegroerlajnza (MA)

uPodgorici, Budvi i Beogra-

duuponedjeljakće raditi od

osamdo 15 sati, u subotuod

osamdo 14 sati, anedjeljom

ne rade.

- Kol centar 19804 će u pone-

djeljak raditi od osam do 16

sati, a u subotu od osamdo 20

sati. Radno vrijeme u nedjelju

će biti od osamdo 12 sati - na-

vodi se u saopštenju. Šalter na

aerodromuPodgoricau subo-

tu i ponedjeljak će raditi od

šest do 18 sati, dok će u nedje-

lju radno vrijeme biti od 7,30

do 20 sati. Radno vrijeme šal-

tera na aerodromuTivat une-

djelju i ponedjeljak će biti od

5,30do 17 sati, dokćeu subotu

raditi od6,14do 14 sati.

Radno vrijeme šaltera na ae-

rodromu „Nikola Tesla“ u Be-

ogradućebitiusubotu od6,55

minutado19,35sati,unedjelju

od 6,05 do 18,45 sati, a u pone-

djeljak od6,05 do 19,35 sati.

S.P.

USD 1.22600

JPY 131.26000

GBP 0.87395

Kursna lista

CHF

1.17960

AUD 1.59400

CAD 1.56590

Radionica PKCG ,,Kvalitetomdo konkurentnosti domaćih proizvoda“

Zaštitomporijekla

dovećihcijena

Čelebićeva kompanija CMC prošlu godinu završila u plusu

Od na e i gradnje

zaradili 59 hiljada

Od 2004. komisije za restituciju primile 10.847 zahtjeva

Rješenjezao

čeka još 3.084

Vratiti šumu imaslinjake

Joksimović takođe navodi da maslinjake i imovinu gra-

đanima na primorju, kao i šumu na sjeveru treba odmah

vrati vlasnicima, jer je šumsko blago sačuvano u privatnom

posjedu, dok je u državnomnapravljena pustoš.

- Koncesionari slabo ili nikako ne obnavljaju šumu. Ima

primjera da su pojedinci posjekli na desetine hiljada pa i po

135 hiljada kubika šume, obogatili se, ali nijesu odgovarali -

kazao je Joksimović.

IzMinistarstva

nansija

objašnjavaju da

je postupak spor

jer prvostepene

komisije nemogu

donijeti konačne

odluke i podsjetili

da svi imaju pravo

žalbe

Montenegro erlajnz obavijestio korisnike

Radnovrijeme tokom

vaskršnjihpraznika

Centralna banka

Otkrili 95 falsi kata

MomoJoksimović

PoslovnicaMontenegroerlajnza