Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 7. april 2018.

Politika

Poštovani Risne i Kotor-grade,

Poštovana Crna Goro,

Poštovani predsjedniče Đukanoviću,

Čini mi čast štomogu – posebno u gradu Kotoru – da podr-

žimpredsjedničku kandidaturu obnovitelja crnogorske

države, i nosioca njene jeretičke NATO-integracije i evropske

emancipacije, predsjednika Mila Đukanovića.

Izuzimajući razdoblje ,,Titove Jugoslavije“, prvi put u svojoj

modernoj istoriji Crna Gora nije - vazalna država.

Tamo je predsjednik Đukanović.

U crnogorski najboljoj tradiciji državništva, onog knjazdani-

lovskog, predsjednik Đukanović upravljao je u vjerovatno

najtežem, i unutrašnje i međunarodno, istorijskomperiodu

Crne Gore.

Utoliko su rezultati državne uprave predsjednika Đukano-

vića i još – impresivniji. A čak su i takvi da pojedina sagleda-

vanja njihove

epohalnosti

po Crnu Goru – ali i po cio Balkan

– tek predstoje.

I tamo je predsjednik Đukanović.

Iako Cuca i Katunjanin, uvijek sam isticao i sloj bokeljski,

risanski i kotorski, ono zlatno zrno koje samupio od velikih

učitelja – uokvirenih legendomprofesora Marice Vukotić u

hramu kotorske Gimnazije – a čija bokeljska sušastvenost

glasi:

Čovjek nije ni crkva ni nacija, nego – čovjek!

Nema, ne može ni biti pogodnije citadele od višemileni-

jumskog Kotora-grada da se to iskaže i još jednom zavješta

mediteranskoj,

jedinoj uspravnoj Crnoj Gori; niti od pred-

sjednika Đukanovića ima podesnijeg Crnogorca da vatru

tog zavještanja crnogorski uznese i razgori; ali i da vatru

Crne Gore – sačuva.

I tamo je predsjednik Đukanović.

Ili kako je zavještao i prvi Crnogorac 20. vijeka, i prvi komuni-

stički disident u istoriji, u već klasičnom eseju ,,Nordijski san“,

besmrtni Milovan Đilas:

,,A htio samda budemo parče Erope, ni Balkan ni Rusija!“

Da, da, hiljadu puta DA:

Crna Gora – ni Balkan ni Rusija!

I tamo je predsjednik Đukanović.

Toliko, uostalom, grad Kotor i građanska Boka imaju pravo

da traže od Crne Gore, od Crne Gore –

svoje

.

Tragom i lucidnosti antifašističkog razrješenja viteza bokelj-

skog ekumenizma don Nika Lukovića, kad je gorostasno

razlomio:

,,Temelji Lovćena su u Boki, Boka je crnogorska!“

I tamo je predsjednik Đukanović.

Bilo i tegobom intime, ali pogotovu u Kotoru-gradu ne mogu

da tomnajvećem snu Crne Gore – ni Balkan ni Rusija! – testa-

mentarno ne pridružim i uspomenu svojih vječnih kotorskih

drugova, izuzetnika i podvižnika crnogorskih: Milutina Lalića

i don Branka Sbutege.

S njihovim za mene bolnim, ali znam i koliko crnogorski

posvećenimblagoslovom, a s praga neupitne pobjede naše

nordijske

, najhrabrije i najponosnije Crne Gore predsjednika

Đukanovića.

Srećno ti, Risne i Kotor-grade!

Srećno ti, zavjetna Crna Goro!

Srećno ti i dugovječno, predsjedniče Đukanoviću!

(Riječ na predizbornoj konvenciji Mila Đukanovića,

Kotor, 4. april 2018. godine)

CrnaGora-ni

Balkan,niRusija

Stav

Premijer Albanije podržao predsjedničkog kandidata DPS-a

Piše:

Boro KRIVOKAPIĆ

Edi Rama: Izbor

Đukanovićavažan

za stabilnost regiona

PODGORICA

- Predsjednik

opštinePlav izBošnjačke

strankeOrhanŠahmanović

podržao je jučepredsjed-

ničkogkandidataHazbiju

Kalaća.

-Ono što je najbitnije jeste da-

ti sve za slobodu. Nikada kao

sadnijebitnijedati sveodsebe

za opstanak na ovimprostori-

ma. Mora se dići glas i moraju

se donijeti promjene. Ja sam

iskreno tu da pomognem u

borbi za slobodu. Ovo jeste te-

žak, ali je zaista častan posao,

kogavodionakokakotreba.Ja

se nadam da će Hazbija biti

budući predsjednik. On je to

zaslužio nakon svega onoga

što je do sada uradio.

Neka je hairli, iskreno smo uz

Hazbiju - rekao je Šahmano-

vić.

Predsjednički kandidat Kalač

se zahvalio na, kako navodi, li-

jepim i ohrabrujućim riječi-

ma, te prijateljskom dočeku i

prijemu, uz obećanje da će,

ukaže li mu se prilika da bude

prvi čovjek Crne Gore, svoj

emanet nositi časno, pošteno i

dostojanstveno.

Podrška Orhana Šahmanovi-

ća,predsjedničkomkandidatu

SPP-apredstavljakršenjepar-

tijske discipline s obzirom da

je njegova matična Bošnjačka

stranka, od predsjedničkih

kandidata podržala Mila Đu-

kanovića.

R.P.

PODGORICA

- Predsjednik

Socijalističkepartije i

premijerAlbanije, Edi Ra-

ma, pozdravio jeodlične

odnose saCrnomGoromi

podržaopredsjedničkog

kandidataDemokratske

partije socijalista,Mila

Đukanovićanapredsto-

jećimizborima.

SOCIJALISTI

Učestvujći naBalkanskoj kon-

ferenciji Partije evropskih so-

cijalista, čiji je domaćin bila

Socijalistička partija Albanije,

Rama je kazao da bi se, iz-

borom Đukanović za preds-

jednika Crne Gore, pokazao

proevropska orijentacija koja

garantujedaljustabilnost i na-

predak regiona. Na sastanku

PES-a u Tirani, koji je održan

kao nastavak konferencije u

Podgorici,učestvovaojepreds-

jednik Komisije za međun-

arodnu saradnju, evrpske i ev-

roa t l ant ske i nt eg rac i j e

Glavnog odbora DPS-a, Alek-

sandarAndrijaPejović.

Premijer Albanije je drugi ve-

liki albanski državnik, nakon

kosovskog premijera Ramuša

Haradinaja koji je podržao

Đukanovićevukandidaturu.

Na sastanku su, kako je saop-

šteno iz DPS-a, razmotrena

pitanja partijske saradnje

među strankama u regionu,

PES-u, Evropskomparlamen-

tu i Parlamentarnoj skupštini

SavjetaEvrope.

CIVILNODRUŠTVO

Razgovarano je i o ulozi civil-

nog društva i privrednog sek-

tora u pregovorima i procesu

integracije uEvropskuuniju.

Pejović je kazao da je od

izuzetnog značaja da se održi

planirana dinamika procesa

integracije u regiji i zahvalio

evropskim socijalistima na

stalnoj podršci i fokusu koji

imaju prema Zapadnom Bal-

kanu, kako kroz direktnu

političku saradnju sa ses-

trinskimpartijama, tako i kroz

regionalne inicijative.

On je rekao da je značajno

pravilno i pravovremeno ukl-

jučivanje privrede i cjelokup-

nogcivilnogdruštvaupregov-

arački proces.

R.P.

Premijer

Albanije je drugi

veliki albanski

državnik, nakon

kosovskog

premijera

Ramuša

Haradinaja, koji

je javno podržao

politikuMila

Đukanovića kao

predsjedničkog

kandidata

ŠahmanovićpodržaoKalača

Edi Rama iMiloĐukanović

Izuzimajući razdoblje ,,Titove

Jugoslavije“, prvi put u svojoj modernoj

istoriji Crna Gora nije - vazalna država

PODGORICA

- Predsjedni-

caForuma ženaGrađan-

skogpokretaURAZdenka

Grbavčevićnapisala jena

svomFejsbukprofiludane-

će glasati predsjedničkog

kandidatavećegdijelaopo-

zicijeMladenaBojanića jer

promoviše samo sebe. Ura

jepredložilaBojanića za

predsjedničkogkandidata i

učestvovalau finansiranju

njegovekampanje sa9.967

eura.

- Prije neki dan sam objavila

sliku ovdje saMladenomBo-

janicem, predsjedničkim

kandidatom. Prethodno sam

obezbijedila podršku imeno-

vanom skupljanjem kvote

potpisa, koje su dogoverene

na partijskim organima. Kao

što samsaopštila, patijaURA,

čiji sam član je stala i predlo-

žilazajednosaostalomopozi-

cijom da nas Mladen pred-

s t av l j a u z a j edn i čkom

nastojanju da donesemo pro-

mjeneuCrnojGori, zadobro-

Predsjednica Foruma žena GP URA razočarana predsjedničkimkandidatom

Grbavčević: Nećuglasati za

Bojanića, promoviše samosebe

Meni nije potreban predsjednik koji se u startu skriva i prikriva iza

slabih, neposjećenih tribina na kojima samo rijetki pojedinci ostvare

rezultat lijepimknjiževnimgovorom - poručila je Grbavčević

ZdenkaGrbavčevićprilikompotpisivanjamemoranduma GPURAiDemokrata

bit svihnjenihgradana -napi-

sala jeGrbavčević.

Prema njenimriječima, deša-

va se suprotno, pored dvije

dobronamjerne sugestije

upućene Bojaniću, da ojača

kampanju, da se približi sva-

komopozicionombiraču, od-

nosno predstavi se kao zajed-

nički kandidat opozicije, on

sebe predstavlja samostalno,

a bježi ili bježe od njega opo-

zicioni lideri.

- Ako već on nemože da riješi

nedoumicu što i koga pred-

stavllja ili radi na ličnoj pro-

mociji za buduće partijske

angažmane,mogudaobavije-

stim da neće imati moj glas.

Mišljenje moje svakako nije

usamljeno i sporadično, bila

samblaga za one koji kažu da

nasjeobmanuo.Meninijepo-

treban predsjednik koji se u

startu skriva i prikriva iza sla-

bih, neposjećenih tribina na

kojima samo rijetki pojedinci

ostvare rezultat lijepim knji-

ževnim govorom - zaključila

jeGrbavčević.

N.Z.